Використання інформаційних технологій навчання на уроках української мови та літератури

Опис документу:
Теоретичний матеріал містить відомості про сучасні можливості тестових технологій на уроках української мови та літератури.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Використання інформаційних технологій навчання на уроках української мови і літератури

Інформаційні технології стали невід’ємною частиною життя людини. Сьогодні не можна вважати викладання дисциплін якісним, якщо вчитель не використовує у своїй роботі з учнями комп’ютерні технології та можливості інтернету.

Використання інформаційних технологій навчання дає змогу зацікавити учнів самостійним пошуком різних джерел інформації, розвивати їх творчі здібності, критичне мислення, вміння аргументовано, розлого і образно висловлювати свої думки, судження, оцінки.

Саме тому працюю над вирішенням науково-методичної проблеми «Використання інформаційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів». Адже комп'ютерні технології — справжня знахідка для маніпулювання з інформаційним простором.
Сучасному вчителеві вже недостатньо просто мати глибокі предметні знання, володіти практичними уміннями та навичками. Йому необхідно творчо використовувати набуті знання в нестандартній змінній ситуації, виявляти конструктивність в організації і плануванні педагогічного процесу.

Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності,творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим. Також забезпечує активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання,

розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання. Саме цим обумовлюється актуальність представленого досвіду.

Практична значимість та актуальність досвіду: - забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини; - сприяє виконанню завдань Державного стандарту базової та повної середньої освіти; - сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні; - забезпечує особистісно орієнтовану модель навчання; - робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури.

Організація навчально-виховного процесу свідчить, що чим частіше використовуються комп’ютери у процесі вивчення різних предметів, зокрема української мови та літератури, тим ефективнішими є результати навчання. Адже запам’ятовування інформації школярів відбувається таким чином: якщо сприймається лише слухова інформація, то засвоюється 20% матеріалу; якщо інформація отримується лише за допомогою зору, то запам’ятовується до 30% матеріалу. За умови комбінованого поєднання слухового та зорового каналів інформації людина спроможна швидко засвоїти до 60% отриманої інформації. Таким чином, використання мультимедіа сприяє кращому вивченню навчальної інформації на уроках.

Працюючи над даною проблемою дійшла вис­новку: використовуючи мультимедійні тех­нології, навчально-виховний процес відзначається такими пере­вагами:

-краще сприймається матеріал учнями, зростає їх зацікавле­ність;

-відбувається індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей;

-скорочуються види роботи, що стомлюють учня, викори­стовуються аудіовізуальні засоби з метою підвищення активності дітей;

-підсилюється динамічне подання матеріалу;

-забезпечуються умови для формування самооцінки учня та його для самостійної роботи.

Вважаю, що головне завдання викори­стання ІКТ у процесі вивчення української мови й літератури - підвищити пізнавальний інтерес учнів до вивчення предмета. Загальновизнано, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає.

Використання інформаційних технологій на уроках української мови та літератури може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких вважаємо такі: потреби конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі  середньої загальної освіти. Серед зазначених технологій використовую такі їх види:

  1. Електронний підручник

  2. Статистичні таблиці

  3. Динамічні таблиці

  4. Літературні портрети

  5. Тестові завдання

  6. Диктанти

  7. Медіа-твори

8. Віртуальні екскурсії

На уроках української мови та літератури у середніх і старших класах використовую дидактичні мультимедійні матеріали електронних підручників та посібників. Надаю перевагу використанню власного ди­дактичного засобу - мультимедійної комп'ютерної пре­зентації. Власний досвід створення та використання презентацій у процесі вивчення української мови і літератури дозволяє визначити низку факторів, які впливають на  ефективність навчально-виховного процесу:

-  зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно;

- полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу;

- запам’ятовування навчального матеріалу на значний період;

- збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень;

- скорочення часу на розкриття проблеми.

Серед типів уроків з використанням використанням комп’ютера переважають такі:

    - уроки-презентації;

    - уроки – дослідження;

    - віртуальні екскурсії;

    - проектна діяльність;

    - тестування.

Зрозуміло, що уроки з використанням інформаційних технологій потребують значної підготовчої діяльності педагога. Учитель повинен вміти користуватися різноманітними програмами: графічними, flesh-анімації, web-редактора, програмами для створення презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео тощо. Загалом у власній практиці для унаочнення навчального матеріалу дуже часто використовую ресурси Інтернету.

Для того, щоб залучити учнів до навчального процесу як актив­них учасників, використовую програму Роvег Роіnt, за допомогою якої школярі створюють презента­ції за результатами своєї дослідницької діяльності за змі­стом літературного твору, під час опрацювання характе­ристики героя, біографії письменника, мовних явищ. Ця ефективна форма допомагає узагальнювати, відпрацьо­вувати, повторювати, систематизовувати і створювати нове на основі вивченого.

Комп’ютерна презентація - це авторське учнівське бачення теми, розробка певного сценарію виконання і представлення аудиторії, яка, до речі, може бути абсолютно різною: від учнів початкової школи до вчителів. Комп’ютер дає можливість використання інформації мережі Інтернет, дозволяє ілюструвати, естетично оформляти сторінки, використовувати ефекти анімації.

Переваги такої роботи надзвичайні, адже зростає зацікавленість предметом вивчення, учні самі стають творцями, ініціаторами нових ідей, розвивають свої інтелектуальні здібності.

Також використовую записи телепередач про письмен­ників, що вивчаються у шкільному курсі українсь­кої літератури, перегляди фільмів або їх фрагментів за прочи­таними програмовими текстами. Застосовую комп'ютерні програми, електронні інформа­ційні джерела. Для прикладу наведу використовувані мною програми для створення тестів.

«MyTest» є програмним продуктом, призначеним для проведення різноманітних тестових випробувань на комп’ютері в мережі з метою масової одночасної перевірки рівня знань учнів. 

Можливі два варіанта тестування

  • "навчання"- доки не буде вибрано правильну відповідь, перехід до наступного питання не зідйснюється

  • "контроль"- будь-яка відповідь зараховується, як можливість перейти до наступного питання, по завершенні - виводиться оцінка (за критеріями виставленими в серверній частині програми)

«Айрен» дуже зручна програма, що дозволяє створювати тести для перевірки знань і проводити тестування в локальній мережі, через інтернет або на одиночних комп'ютерах. 
Тести можуть включати завдання різних типів: з вибором одного або декількох вірних відповідей, з введенням відповіді з клавіатури, на встановлення відповідності, на впорядкування і на класифікацію.  Крім того, передбачено створення тестів у вигляді автономних виконуваних файлів. Учням, щоб приступити до тестування, досить запустити отриманий файл на будь-якому комп'ютері з Windows, установка яких-небудь програм для цього не потрібна.

За допомогою програми «Краб2» може проводити тестування на одному локальному або декількох віддалених комп’ютера, заносити результати до журналу. Підготовка завдань та тестів може бути здійснена вчителем, який знайомий з основами Windows , Microsoft Word, Paint.

Використання інформаційних технологій на уроках української мови та літератури може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких є такі: потреби конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти. Серед зазначених:

- урізноманітнення форм подання інформації;

- урізноманітнення типів навчальних завдань;

- створення навчального середовища, яке забезпечує "занурення" учня в уявний світ, у певні соціальні і виробничі ситуації;

- постійне застосування ігрових прийомів;

- забезпечення негайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії;

- можливість відтворення фрагмента учбової діяльності.

У своїй роботі на уроках української мови застосовую тестові комп’ютерні програми "Українська мова. Тестові завдання для перевірки знань", що відповідають шкільній програмі курсу " Українська мова".     

   

Програми містять чотири варіанти завдань з кожної теми. Пропоновані завдання різних типів: з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, граматичні завдання, робота з текстом. У кінці кожного виконаного завдання програма вказує на помилки та ставить загальну оцінку після виконання усіх завдань вибраного варіанту    Програма схвалена Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

З метою якісної підготовки до ЗНО у старших класах використовую комплекти електронну програму із серії «Готуємось до зовнішнього оцінювання. Українська мова та література» (Тернопіль, Сорока Білобока).

Досить важливим, на мою думку, є застосування комп'ютера на підсумкових уроках. Адже комп'ютер має здатність конт­ролювати й опитувати учнів, оцінювати їхні знання, вміння і навички.

Така робота викликає у дітей схвалення й утвер­дження у класі сприятливого для навчання мікро­клімату. Адже учень упевнений в об'єктивності виставленої йому комп'ютером оцінки. Проте, сьогоденне обладнання класів комп’ютерами не дає змоги використовувати даний вид роботи. Труднощі, з яким найчастіше зустрічається вчитель під час застосування на уроках української мови та літератури комп’ютерних технологій, переважно зумовлені недостатнім забезпеченням шкіл якісними технічними засобами навчання.

Мною зібрано та класифіковано навчально-методичне забезпечення викладання предмета на основі використання мультимедійних технологій.

Педагогічні напрацювання

Презентаціі

Презентація «Самоосвіта Лесі Українки»

Текстова презентація «Іван Карпенко-Карий»

Презентація «Тарас Шевченко»

Музичні презентації «Нова радість стала», «По всьому світу стала новина»

Презентація «В. Стус»

Презентація «Т.Г.Шевченко»

Презентація до уроку за творчістю В. Сосюри

Вікторина «Відгадай загадку»

Текстова презентація «О.Довженко»

Презентація «Свято рідної мови»

Мультімедійни презентації до уроків літератури рідного краю ( Творчість А.Бахути, Є.Фоміна, М.Братана)

Теоретичні відомості з теми «Самостійні та службові частини мови»

Презентація «Олександр Довженко»

Презентація «Розвиток української літератури 20 ст.»

Презентація «Олександр Довженко. Кінорежисер. Драматург. Громадянин»

Презентація «Міфи та легенди українців»

Презентація «М.Вороний «Євшан-зілля»

Презентація «Календарно-обрядові пісні зимового циклу»

Фільмотека

«Украдене щастя»

«Чорна рада»

«Камінний хрест» (рос.,укр.)

«Україна в огні» (рос.)

«Тіні забутих предків»

«Кайдашева сім”я»

«Лісова пісня»

Аудіофайли

Збірки пісень на твори українських поетів

Українські народні пісні у виконанні Анатолія Костенка

Українські народні пісні у сучасній обробці

Українські народні пісні

Українська народна музика

На мою думку, оновлення змісту сучасної освіти, структури, методів, організаційних форм навчання української мови та літератури за допомогою комп’ютерних технологій спрямоване на створення оптимальних умов для покращення ефективності навчально-виховного процесу. Застосування мультимедійних технологій у процесі відбору, накопичення, систематизації і передачі знань, а також в організації різних видів навчальної діяльності є однією із значущих рис системи освіти, що формується зараз.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Малюк у світі економіки та фінансів»
Часнікова Олена Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись