Управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів коледжу в умовах компетентісного підходу

Опис документу:
У статті розглядається проблема управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів. На основі детального аналізу науково-теоретичної та навчально-методичної літератури з’ясовано стан розробленості проблеми управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Грунтей Т.І.

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ

У статті розглядається проблема управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів. На основі детального аналізу науково-теоретичної та навчально-методичної літератури з’ясовано стан розробленості проблеми управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів.

Ключові слова: управління навчально-пізнавальною діяльністю, компетентісно-орієнтовані технології.

Постановка проблеми. Модернізація національної освіти України передбачає розробку нових освітніх концепцій та впровадження в педагогічний процес інноваційних технологій навчання та виховання. Гуманiзацiя та демократизація суспільного життя вимагає розвитку особистості студента, розкриття його внутрішнього потенціалу, підготовки до активної життєвої позиції. У цих умовах стає доцільною розробка теоретичних основ управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів.

Мета статті. На початковому етапі дослідження плануємо на основі детального аналізу науково-теоретичної та навчально-методичної літератури з’ясувати стан розробленості проблеми управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів.

Викладення основного матеріалу. У розвитку ідей управління в педагогіці умовно можна виділити декілька етапів. Перший етап пов’язаний із вченням Й.Гербарта про важливість урахування порогу свідомості для математичного обчислення психічних процесів. Воно відіграло велику роль у формуванні експериментальної педагогіки та психології, стало теоретичною основою таких педагогічних принципів, як послідовність, системність тощо.

В педагогіку теорія управління прийшла з кібернетики. У 1948 році Норберт Вінер публікує книгу «Кібернетика, або управління і зв'язок у тваринному і машині», в якій розглядає процеси управління в машинах, живих організмах і суспільстві як процеси передачі і переробки інформації. Саме кібернетика дала змогу застосувати закони управління не тільки до складних технічних систем, але і до соціальних, у тому числі до педагогічних.

Другий період пов’язаний з розвитком ідеї школознавства (60-ті роки ХХ століття) та інтенсивним розгортанням робіт у галузі кібернетики. Пізніше їх результати були використані в педагогіці, зокрема в проблемному і програмованому навчанні (М.І.Махмутов, Н.Ф.Тализіна, О.К.Тихомиров та інші) [6].

Третій період бере свій початок в середині сімдесятих років ХХ ст., коли робилися спроби вже теоретичного осмислення найбільш ефективного співвідношення елементів різних класичних технологій навчання. У цей час науковцям було властиве більш широке тлумачення управління як динамічного процесу розв’язання проблем. Значний вплив на розвиток ідей управління в педагогіці мали роботи з оптимізації управління навчальним процесом (Ю.К.Бабанський [2]), активізації школярів, мотивації їх навчання та поведінки (М.І.Алексєєва, Г.І Щукіна [7]), психологічного аналізу діяльності (Ю.Н.Кулюткін, Г.С.Сухобська [5]). Ці дослідження актуальні й сьогодні.

Пошук інваріантних ознак та уточнення визначення поняття управління, виділення цілеспрямованості як головної інваріативної ознаки управління займалися Л.Б.Ітельсон, П.І.Третьяков та інші. Особлива увага приділяється пошукам шляхів удосконалення навчального процесу у роботах А.Н.Верхола, О.І.Єрьомін, В.І.Загвязінський. Проблема управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів засобами еталонного підходу у навчанні розкривається в працях П.С. Атаманчука [1].

Формування навчально-пізнавальної діяльності було і є в центрі уваги психологів Л.І. Божович, Л.С. Виготського, П.Я. Гальперіна, В.В. Давидова, Г.С. Костюка, О.М. Леонтьєва, Н.О. Менчинської, С.Л. Рубінштейна, Н.Ф. Тализіної, І.С. Якиманської та інших [3; 4; 6].

Так, Н.Ф.Тализіна здійснила психологічний аналіз теорії управління стосовно навчального процесу. Автор пропонує використовувати в навчанні й вихованні так зване циклічне керування, яке здійснюється за принципом “білої шухляди” [6].

У наш час з’явилося багато теорій, автори яких намагаються пояснити феномен управління процесом навчанням: теорія психологічних моделей навчання, теорія результативного навчання, модель управління поведінкою, модель навчання за принципом збалансованих ініціатив, модель навчання шляхом відкриття (проблемне навчання) та інші.

Особливого значення сьогодні набуває так званий компетентісний підхід до навчання, а керування таким навчанням - важливий процес, від якого залежить якість засвоєння знань, і, що важливо, успіх формування необхідних життєвих навичок. Відповідно потребують розробки нові концепції і педагогічні технології, зорієнтовані на розвиток в студентів можливостей засвоювати новий досвід на основі цілеспрямованого формування творчого та критичного мислення, засобів навчально-дослідної діяльності, рольового й імітаційного моделювання. Вирішування даної проблеми ми вбачаємо в обґрунтуванні та перевірці ефективності використання компетентісно-орієнтованих технологій управління процесом навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Висновки. Таким чином, проблема управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів займає чільне місце в психолого-педагогічних дослідженнях. Водночас варто зазначити, що окремі її аспекти потребують дальшого дослідження і обгрунтування.

Наразі проблема управлiння навчально-пізнавальною діяльністю дослiджувались у таких основних напрямах:

  • обґрунтування теоретичних основ управління;

  • вивчення ефективностi використання рiзних засобiв управлiння;

  • визначення особливостей управлiння при застосуваннi рiзних сучасних технологiй.

Цінність вищезазначених досліджень полягає в тому, що вони розглядають взаємодію зовнішніх та внутрішніх факторів у процесі навчання, виділяють такі ознаки суб’єкта пізнання, як сформованість пізнавальних потреб, мотивів, інтересів, усвідомлення; пропонують засоби управління, що забезпечують активність пізнавальної діяльності студентів.

Наразі можна констатувати, що проблема управління процесом формування пізнавальних вмінь та навичок в студентів характеризується також відсутністю наукових досліджень, самостійним предметом яких є теорія і практика забезпечення ефективності управління цим процесом, а об’єктом – сама навчально-пізнавальна діяльність студентів, що реалізується на інноваційній основі.

The problem of management by educational-cognitive activity of students is examined in the article. On the basis of the detailed analysis of theoretical and methodical literature the state of developed of problem of management by educational-cognitive activity of schoolboys is found out.

Keywords: managements by educational-cognitive activity of schoolboys, pedagogical technologies.

Список використаних джерел

  1. Атаманчук П.С. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності: [монографія] / П.С.Атаманчук – Кам’янець-Подільський: К-ПДПІ, 1997. – 136 с.

  2. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогического исследования. Дидактический аспект / Ю. К. Бабанский . – М.: Педагогика, 1982. – 192 с.

  3. Давыдов В. В. Виды обобщений в обучении: логико–психол. проблемы построения учеб. предметов / В. В. Давыдов. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 479 с.

  4. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения / А. Н. Леонтьев. – М. : Педагогика, 1983. – 320 с.

  5. Мыщление учителя: Личностные механизмы и понятийный аппарат / Под ред. Ю.Н.Кулюткина, Г.С.СухобскойМ., 1990.

  6. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения / Н.Ф. Талызина. – М.: изд-во МГУ, 1984. – 345с.

  7. Щукина Г. И. Роль деятельности в учебном процессе: Кн. для учи–теля / Г. И. Щукина. – М. : Просвещение, 1986. – 144 с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»