+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Творчі здібності. Креативність. Обдарованість.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема : Творчі здібності. Креативність. Обдарованість.

Мета : оволодіти понятійним апаратом: «обдарованість», «креативність», «творчі здібності», «система»; визначення творчого потенціалу учнів.

Поняття для засвоєння: обдарованість, креативність, творчі здібності.

Обладнання: зошити, папір, маркери, крейда, дошка, мультимедійна презентація

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

- Дайте визначення поняття «здібності», «задатки». -Як ви розумієте поняття «творчість»?

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Інформаційне повідомлення.

Обдарованість - це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і спеціальну обдарованість. Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові якості. Спеціальна обдарованість пов'язана з певними видами діяльності, в яких вона найбільше розвивається.

Розрізняють обдарованість:

 • соціальну - лідерську;

 • художню - музичну, образотворчу, сценічну;

 • психомоторну - спортивні здібності;

 • інтелектуальну - здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти (серед інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з 1-2 предметів і не встигають з інших);

 • академічну - надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають відмінними спеціалістами;

 • творчу - нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення (але такі діти часто не досягають поставленої мети і є невдахами. З дитинства вони всіх дратують. Важливо таку дитину побачити і допомогти їй).

Обдарована дитина — дитина, яка вирізняється яскравими, очевидними, інколи визначними досягненнями або має внутрішні задатки для таких досягнень у певному виді діяльності. Обдарованість дитини іноді важко відрізнити від навченості, яка є результатом підвищеної уваги батьків і педагогів до розвитку дитини. До ранніх виявів обдарованості дитини належать: потужна енергійність, значна фізична, розумова і пізнавальна активність, порівняно низькі втомлюваність і потреба у відпочинку; раннє навчання ходьби та інших рухів; інтенсивний розвиток мовлення; допитливість, прагнення до експериментування; легке і швидке засвоювання та використання нової інформації; ранній інтерес до читання, часто — самостійне опанування його тощо.

Але проблема в тому, що є різні види обдарованості: «здібності», «обдарованість», «талант», «геніальність».

 • здібності (індивідуальні риси особистості, які дають змогу за рівних умов успішніше опановувати певну діяльність, розв’язувати завдання, проблеми) – характерні практично для кожної людини;

 • обдарованість (специфічне поєднання здібностей, інтересів, потреб, яке дає змогу виконувати певну діяльність на якісно високому рівні) – характерна для невеликого кола людей;

 • творча обдарованість (дає змогу успішно розв’язувати завдання, виконувати діяльність творчим, оригінальним шляхом) – таких людей ще менше;

 • талант (система рис, які дають змогу особистості досягати значного успіху в оригінальному виконанні творчої діяльності) – таких людей дуже і дуже небагато, декілька тисяч на одне покоління;

 • геніальність (найвища форма таланту, системна характеристика особистості, яка свідчить про її над оригінальні досягнення, що суттєво переважають «звичайну» і навіть творчу діяльність) – винятковий випадок, таких людей народжується не більше 30 на рік.

Креат́ивність — (лат. creatio — створення) — новітній термін, яким окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості в якості незалежного фактора». Раніше у літературі використовувався термін «творчі здібності», однак пізніше почав витіснятися мовним запозиченням  з англійської мови (creativity, creative). В російськіймові, на думку професораІ.Мілославського, терміном «креативний» позначаєтьсятворчість, що «не тількивисуваєідеї, але й доводить їхдо конкретного практичного результату. А слово «творчий» (рос. творческий) залишаєтьсязісвоїмвихіднимзначенням, що не розрізняєдіяльністьрезультативну й, навпаки, безрезультатну.

Творчі здібності. Американський психолог Фромм запропонував таке визначення цього поняття: «Це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях; це спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду».

Мультимедійна презентація « Основні показники творчих здібностей»  

Основними показниками творчих здібностей є швидкість і гнучкість думки, оригінальність, допитливість, точність і сміливість.
     Швидкість думки – кількість ідей, яка виникає за одиницю часу.
     Гнучкість думки – здатність швидко і без внутрішніх зусиль переключатися з однієї ідеї на іншу; бачити, що інформацію, отриману в одному контексті, можна використати в іншому. Гнучкість – це добре розвинутий навик переносу (транспозиції). Вона забезпечує вміння легко переходити від одного класу явищ, що вивчаються, до іншого, долати фіксованість методів вирішення, своєчасно відмовлятися від скомпрометованої гіпотези, бути готовим до інтелектуального ризику і до парадоксів.
     Оригінальність здатність до генераціїідей, яківідрізняютьсявідзагальноприйнятих, до парадоксальних, несподіванихрішень. Вона пов’язана з ціліснимбаченнямусіх зв’язків і залежностей, непомітнихпід час послідовногологічногоаналізу.
     Допитливість – здатністьдивуватися; відкритість та інтерес до усього нового.
     Сміливість – здатністьприйматирішенні в ситуаціяхневизначеності, не лякатисявласнихвисновків і доводитиїх до кінця, ризикуючиособистимуспіхом та репутацією.
     Ціпоказники є вродженими, чизалежатьвідвпливусередовища? Один ізтворцівсистемивимірюваннятворчихздібностейТорренсвідзначав з цього приводу, щоуспадкованийпотенціал не є найважливішимпоказникоммайбутньоїтворчоїпродуктивності. В якіймірітворчіімпульсидитининабудутьхарактернутворчостізалежністьвідвпливубатьків та іншихдорослих. Сім’яздатнарозвинутиабознищититворчийпотенціалмалюкаще у дошкільномувіці.
     Для дитини основною діяльністю, в якійвиявляєтьсяїїтворчість, є гра. Але гра не лишестворюєумови для такого вияву. Як свідчатьдослідженняпсихологів, вона в значніймірісприяєрозвитковітворчихздібностеймалюка (стимулюєйого). У самійприродідитячихігорзакладеніможливостірозвиткугнучкості й оригінальногомислення, здатністьконкретизувати та розвивати як своївласнізадуми, так і пропозиціїіншихдітей.
     Ще одна виняткововажливавластивістьігровоїдіяльності – цевнутрішній характер їїмотивації. Дітиграються тому, щоїмподобається сам ігровийпроцес. І дорослимзалишаєтьсялишевикористатицюприродну потребу для поступовогозалученнядітей до більшскладнихтворчих форм ігровоїактивності. При цьомудужеважливомати на увазі, щопід час розвиткуїхтворчихздібностейважливішезначеннямає сам процес, експериментування, а не прагненнядосягнутиякогось конкретного результату гри.

Практична робота

Методика “Ваш творчийпотенціал” С. А. Медніка. (Додаток 1)

VІ. Підсумок уроку.

- Чи тотожні між собою поняття творчість і обдарованість?

- Як можна пояснити поняття «креативність»?

VІІ. Домашнєзавдання.

Вивчитиконспект.

Методика “Ваш творчийпотенціал” С. А. Медніка

(Додаток № 1)

1. Чи вважаєте ви, що навколишній світ може змінитися на краще:

а) так;

б) ні, він і так досить хороший;

в) так, але невідомо, як саме?

2. Чидумаєтеви, щосамі можете брати участь у важливихзмінахнавколишньогосвіту:

а) так, у більшостівипадків;

б) ні;

в) так, інколи?

3. Чивважаєтеви, щодеякі з ваших ідейзумовили б значнийпрог-

рес у тійгалузі, де випрацюєте:

а) так;

б) так, за сприятливихобставин;

в) лишепевноюмірою?

4. Чивважаєтеви, що в майбутньому будете відіграватинастількиважливу роль, щозможетещосьпринциповозмінити:

а) так, напевно;

б) цемалоймовірно;

в) можливо?

5. Чивіритеви у своїсили, починаючиякусь справу:

а) так;

б) часто думаєте, що не зумієте;

в) так, часто?

6. Чивиникає у вас бажаннязайнятися справою, яку абсолютно незнаєте:

а) так, невідоме вас захоплює;

б) невідоме вас не цікавить;

в) усе залежитьвід характеру цієїсправи?

7. Вам довелосязайматисянезнайомою справою. Чивиникає у васбажаннядомогтись у нійдосконалості:

а) так;

б) задовольняєтесятим, чоговстиглидомогтися;

в) так, але тількиякщо вам цеподобається?

8. Якщо справа, яку визнаєте, вам подобається, чихочетеви знатипро неї все:

а) так;

б) ні, вихочетенавчитисятількинайголовнішого;

в) ні, вихочетелишезадовольнити свою цікавість?

9. Коли визазнаєтеневдачі, то:

а) якийсь час твердо стоїте на своємувсупереч здоровому глузду;

б) облишаєтецювитівку, борозумієте, що вона нереальна;

в) продовжуєтеробити свою справу, навітьякщо очевидно, щоперешкодинездоланні.

10. На підставічого треба вибиратипрофесію:

а) своїхможливостей, подальших перспектив для себе;

б) стабільності, значущості, потреби в професії;

в) переваг, які вона забезпечить.

11. Чи могли б ви, подорожуючи, легко орієнтуватися в маршруті,яким уже пройшли:

а) так;

б) ні, тому щобоїтесязаблукати;

в) так, але тільки там, де місцевістьсподобалася вам?

12. Чизможетевивідразу ж післябесідизгадати все, про щойшлося:

а) так, без проблем;

б) усьогозгадати не можете;

в) запам’ятовуєтетільки те, що вас цікавить?

13. Чизможетеви, почувши слово незнайомоюмовою, повторитийого по складах, без помилок, навіть не знаючийогозначення:

а) так, легко;

б) так, якщоце слово легко запам’ятати;

в) повторите, але не зовсім правильно?

14. У вільний час виволієте:

а) залишатисянаодинці, поміркувати;

б) перебувати в компанії;

в) вам байдуже, будете ви на самотічи в компанії.

15. Займаючисьякоюсь справою, вивирішуєтеприпинитицезаняттятільки за такоїумови:

а) коли справу закінчено, і вам здається, що все виконановідмінно;

б) вибільш-меншзадоволені;

в) вам іще не все вдалосязробити.

16. Коли виперебуваєте на самоті:

а) любите мріяти про щось (можливо, навітьабстрактне);

б) за будь-яку цінунамагаєтесязнайтисобіконкретнезаняття;

в) інодіполюбляєтепомріяти про те, щопов’язане з вашоюроботою.

17. Коли якасьідеязахоплює вас, то видуматимете про неї:

а) незалежновід того, де та з ким виперебуваєте;

б) ви можете робитицетільки на самоті;

в) тільки там, де не занадтогаласливо.

18. Коли виобстоюєтеякусьідею:

а) можете відмовитисявіднеї, якщопочуєтепереконливіаргументиопонентів;

б) залишитеся при своїйдумці, хоч би якіаргументи не почули;

в) зміните свою думку, якщоопірвиявитьсянадтосильним.

Підраховуватибалислід так: за відповідь а — 3 бали, б — 1, в —2 бали.

Питання 1, 6, 7, 8 даютьзмогувизначитидопитливістьдосліджуваного, 2–5 — віру в себе; 9, 15 — сталість; 10 — амбіційність; 12, 13 — слуховупам’ять; 11 — зоровупам’ять; 14 — прагнення бути незалежним;

16, 17 — здатністьабстрагуватися; 18 — ступіньзосередженості. Цівластивостіявляють собою основніякостітворчогопотенціалуособистостіта показуютьйогорівень.

Якщодосліджуваний набрав 49 і більшебалів, то вінмаєзначнийтворчийпотенціал; цепередумоварізноманітнихтворчихможливостей. Здатністьособистостізастосовуватиціздібностіможе стати основою їїсамореалізації в різних видах творчості.

24–48 балів — свідчення нормального творчогопотенціалу. Досліджуваниймаєякості, якідаютьйомузмогудіяти, однак у нього є йпроблеми, щогальмуютьпроцестворчості. Водночасзавдякитворчомупотенціалувінзможетворчовиявити себе, якщо докладе зусиль.

23 та меншебалівсвідчать про те, щотворчийпотенціалособистості невеликий. Часто цепоказник того, щолюдинанедооцінює себе та своїздібності.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн