і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

СУЧАСНІ ЗАСОБИ ОВОЛОДІННЯ ЗМІСТОМ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Краснополіна М.Й.

СУЧАСНІ ЗАСОБИ ОВОЛОДІННЯ ЗМІСТОМ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

У статті розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти формуван-ня іншомовної комунікативної компетентності учнів. Проаналізовано сучасні підходи та методи навчання іноземних мов.

На сучасному етапі інтеграції України до Європи особливого значення набуває вивчення сучасних європейських мов. Вивчення іноземної мови – крок надто важливий, тобто, потребує значних зусиль. Для досягнення високого рівня іноземної мови викладачеві важливо знати новітні методи викладання, спеціальні навчальні техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод відповідно до рівня знань, потреб, інтересів учнів. Раціональне та вмотивоване використання методів навчання на заняттях іноземної мови вимагає креативного підходу з боку викладача, адже «педагогіка є наукою і мистецтвом одночасно, тому і підхід до вибору методів навчання має ґрунтуватися на творчості педагога» [4, с.159-160].

Згідно із загальноєвропейськими рекомендаціями Ради Європи, відтепер метою є не просто вивчення будь-якої мови, а вільне спілкування нею, тобто формування в індивіда іншомовної комунікативної компетенції, що є основою комунікативного підходу до вивчення іноземних мов.

«Комунікативний підхід у методиці навчання іноземних мов – це погляд на складові компоненти і їхнє обґрунтування на основі соціо- і психолінгвістич-ного бачення, визнання того, що мова, будучи інструментом людського спілку-вання, функціонує, засвоюється, нормалізується в процесі інтеракції, живе в контактах між людьми. Комунікативний підхід має пронизувати всі аспекти та етапи діяльності методиста-організатора навчання, включаючи визначення цілей курсу іноземної мови, добір мовно-мовленнєвого матеріалу, створення системи вправ, розробку схеми аудиторних і позааудиторних занять» [6, с.121].

Комунікативний метод навчання іноземних мов базується на тому, що процес навчання є моделлю комунікації.

Оволодіння учнями вміннями іншомовного спілкування передбачає форму-вання у них достатнього рівня комунікативної компетенції, зміст якої включає: 1) мовну компетенцію; 2) мовленнєву компетенцію; 3) соціокультурну та соціолінгвістичну компетенції; 4) дискурсивну компетенцію.

Працюючи над формуванням комунікативної компетенції на уроках німецької мови, вчитель повинен керуватися наступними принципами:

 1. принцип мовленнєво-розумової діяльності;

 2. принцип індивідуалізації при керівній ролі його особистісного аспекту;

 3. принцип функціональності;

 4. принцип ситуативності;

 5. принцип новизни.

Сучасна комунікативна методика передбачає використання різноманітних форм роботи для того, щоб забезпечити учнів активною мовленнєвою практикою на уроці іноземної мови.

Одним з головних критеріїв комунікативного підходу у навчанні є створення мовленнєвих ситуацій в процесі навчання, наближених до реальних.

Навчальний процес з іноземної мови в сучасній школі – це перш за все, спільна діяльність учителя та учнів, де учень є суб’єктом навчання та спілкування нарівні з учителем.

Таким чином, можна зробити висновок, що досягнення належних результатів у вивченні німецької мови, формуванні високого рівня володіння комунікатив-ною компетенцією неможливе без використання інноваційних технологій, заснованих на особистісно орієнтованому навчанні, а саме:

 • розвивального навчання

 • інтерактивного навчання

 • навчання з використанням ІКТ

 • креативного навчання

 • проектної роботи.

Розвивальне навчання передбачає не інформативний, а розвивальний освітній процес. Навчання підпорядковане перш за все розвитку особистісних якостей учнів, їх ключових компетенцій. Сприймання поданої вчителем чи здобутої самостійно інформації відбувається у діалозі, учні висловлюють свої думки, діляться інформацією та самостійно аналізують її.

Інтерактивне навчання – це особлива форма пізнавальної діяльності, що ґрунтується на діалозі та полягає у вільному обміні думками.

Інтерактивне навчання передбачає:

 • моделювання життєвих ситуацій

 • використанні рольових ігор

 • спільне розв’язання проблем на основі відповідної ситуації.

Використання ігрової ситуації, рольової гри на уроці підсилює емоційне сприйняття матеріалу, в процесі гри учні набувають досвіду мовного спілкуван-ня. Можливість говорити не від свого імені, а від імені персонажу, роль якого грає учень, дозволяє звільнитися від страху бути смішним, від сором’язливості, тривоги. А саме страх, як відомо, формує психологічний бар’єр, який сковує школярів, створює емоційну напругу.

Креативне навчання іноземної мови базується на обов’язковому здійсненні учнями творчої діяльності. Важливим завданням є полегшення і стимулювання творчого процесу, забезпечення оцінювання його продуктів. Учні звикли до таких видів робіт як реферат, повідомлення, реклама, запрошення, творчі переклади, презентації. Створення власних презентацій підвищує самооцінку учнів, сприяє розвитку самоосвіти, створює ситуації, наближені до реального спілкування, стимулює учнів творчо мислити та відходити від стандарту.

Застосування проектної технології на уроках німецької мови спрямовує інтерес учнів до нових знань, розвитку пошукових зусиль. Проектна робота сприяє не тільки розвитку комунікативної компетенції учнів, а й збагаченню знань з предмета, створює сприятливі умови для розкриття та виявлення творчих здібностей дитини. Перед вчителем стоїть завдання дібрати такі форми роботи, зміст навчального матеріалу, щоб забезпечити творче мислення учнів, самостійне планування своїх дій, удосконалення своїх навичок та культури міжособистісного спілкування. Проекти виконуються різними способами: і на ватмані, і у вигляді виставки, постійним є створення презентацій Power Point.

Використання інформаціно-комунікаційних технологій під час комунікатив-ного навчання іноземної мови значно підвищує якість подачі матеріалу уроку та ефективність засвоєння цього матеріалу учнями. На формувальному етапі було виявлено, що використання та впровадження сучасних технологій, мультимедійного устаткування збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію учнів до вивчення німецької мови. Ефективність навчально-вихов-ного процесу забезпечується використанням аудіо-візуальних та інтерактивних засобів навчання, таких як презентації, відеоролики, ресурси мережі Інтернет, навчальні, документальні та художні фільми.

Поряд з використанням вищезазначених способів активізації навчальної діяльності, вчитель повинен постійно пам'ятати про цілісність розвитку особистості. У цьому зв'язку на практиці широко застосовуються завдання на розвиток мислення. Їх метою є формування основних розумових операцій, таких як розуміння, синтез, аналіз, узагальнення, застосування знань, вмінь і навичок. Учні порівнюють, проводять аналогії, класифікують, абстрагуються, конкретизують тощо. Виходячи з психологічного портрету класу, де вказані тип мислення, пам'яті, способи запам'ятовування, увага, тип сприйняття кожного учня, учням пропонуються завдання на розвиток тієї чи іншої мисленнєвої операції, яка на даний момент сформована недостатньо.

Позакласна робота підтримує позитивне мотиваційне поле вивчення німець-кої мови. Діти працюють у парах, групах, беруть участь у рольових іграх, постановках казок. Удосконалюють таким чином уміння та навички в усіх видах мовленнєвої діяльності.

Нетрадиційний підхід до навчання іноземної мови взагалі, і німецької мови зокрема, дає змогу уникнути одноманітності у процесі викладання, пробуджує в дітей творчість, фантазію, розвиває навички мовлення, творчого письма, сприяє розвитку та підвищенню мотивації, пізнавальної цікавості до предмета.

Оноре де Бальзак в свій час сказав: «Щоб досягти мети, потрібно, насамперед, йти». Робота над даною науково-методичною проблемою сформувала тверде переконання, що найважливіше у навчанні дітей — це збереження і розвиток кожної дитини, спостереження за їх найменшими успіхами, постійна педагогічна підтримка, супровід на шляху до високих досягнень.

Список використаної літератури:

 1. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови: Посібник для вчителів. – К.: Радянська школа,1989. – 224с.

 2. Гез Н.И. и др. Методика обучения иностр. языкам в средней школе. - М.: Просвещение, 1982. – 372 с.

 3. Житник Б. Основи сучасного навчання: Вкладка // Завуч. – 2002. – №1. –С.1-8

 4. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2008. – 447 с.

 5. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328с.

 6. Ніколаєва С.Ю., Шерстюк О.М. Сучасні підходи до викладання іноземних мов // Іноземні мови. – 2002. – №1. – С. 39-46

 7. Скалкин В. Л. Основы обучения устной иноязычной речи. – М.: Рус. яз., 1981. – 248 с.

 8. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. – М.: Просвеще-ние, 1989. – 284 с.

 9. Цетлин В.С. Реальні ситуації спілкування на уроці // Іноземні мови в школі. – 2000. – № 3. – С.24-26

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
У статті розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти формуван-ня іншомовної комунікативної компетентності учнів. Проаналізовано сучасні підходи та методи навчання іноземних мов.
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Німецька мова
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  284
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  3
 • Номер матеріала
  CF006619
 • Вподобань
  0
Курс:«Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь