Спільні маршрути діяльності вчителя та асистента вчителя у класі з інклюзивною формою навчання

Опис документу:
Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться від якості освіти здорових людей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), лише 20 % народжених дітей умовно вважається здоровими, інші – або страждають порушеннями психофізичного розвитку, або знаходяться в стані між здоров’ям і хворобою. Визнання прав такої дитини, її інтересів, потреб, надання допомоги у процесі соціалізації
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Робота

на тему: « Спільні маршрути діяльності вчителя

та асистента вчителя у класі з інклюзивною формою навчання.»

Зміст:

Вступ…………………………………………………………………………….....3

Посада асистент вчителя в закладі освіти з інклюзивною формою навчання…4

Функції та обов’язки асистента вчителя………………………………………….4-7

Спільні маршрути діяльності вчителя та асистента вчителя………………7-11

Висновки ……………………………………………………………………………12

Список джерел……………………………………………………………………...13

Додатки………………………………………………………………………14-15

Вступ

Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться від якості освіти здорових людей.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), лише 20 % народжених дітей умовно вважається здоровими, інші – або страждають порушеннями психофізичного розвитку, або знаходяться в стані між здоров’ям і хворобою.

Визнання прав такої дитини, її інтересів, потреб, надання допомоги у процесі соціалізації та вибору професійної діяльності є дуже важливим на сучасному етапі розвитку освіти. Тому важливого значення набуває інклюзивне навчання, що передбачає спільне перебування дітей із порушеннями психофізичного розвитку з їх здоровими однолітками.

Посада асистента вчителя в закладі освіти з інклюзивною формою навчання

Асистенти вчителів входять доскладу допоміжного персоналу освітньої спільноти – так називають членів персоналу, які допомагають вчителю здійснювати освітню місію школи і сприяють кращому здобуттю освіти дітьми.

Посада асистента вчителя була введена в українське законодавство у 2010 році і знайшла своє подальше відображення у низці законодавчих і нормативно-правових документів, які зазначають посадові обов’язки та основні функції асистента вчителя. Важливо пам’ятати, що асистент вчителя допомагає вчителю працювати з усіма дітьми, надаючи додаткову підтримку у роботі з дітьми із особливими освітніми потребами. Зокрема, асистент вчителя бере участь у створенні індивідуальної програми розвитку, проведенні спостережень за розвитком дітей, організації навчальних матеріалів тощо. Хоча, відповідно до нормативно-правового забезпечення, вчитель може розраховувати лише на пів ставки роботи асистента у своєму класі, така підтримка є важливим і корисним ресурсом.

Робота з асистентом вчителя передбачає від учителя певних додаткових зусиль – вміння використовувати практику спільного викладання, необхідності планувати час для спільного планування та обговорення освітнього процесу тощо. Проте, ретельно спланована робота з асистентом вчителя не лише забезпечить кращу якість викладання, а й сприятиме професійному розвитку педагогів.

Звичні обов’язки та функції асистентів учителів

Які обов’язки можна покласти на асистентів учителів? У «Кодексі професійної поведінки Асоціації» наводяться обов’язки, за які відповідальність несуть учителі. Цей документ чітко вказує, що вчителям забороняється делегувати ці обов’язки іншим особам. В той же час «Кодекс» визначає, що вчитель може делегувати «специфічні й окремі аспекти навчальної діяльності» асистентам учителів за умови, що вчитель контролює та керує цією діяльністю. Якщо шкільні ради призначають асистентам учителів завдання, до виконання яких вони не підготовлені або не навчені, то піддають учнів не лише небезпеці, а й ставлять себе під ризик судового позову за неналежне виконання роботи на основі того, що учням було відмовлено в праві отримання навчання від кваліфікованих учителів. Асистенти вчителів, яким доручили виконання навчальних обов’язків, мають сповістити про це своїм профспілкам чи асоціації і повинні опротестувати будь-яке завдання, що перевищує їх досвід або підготовку. Навіть кваліфіковані викладачі, котрі працюють на посаді асистента вчителя, не мають виконувати роботу, котра не входить до компетенції займаної ними на даний час посади.

Допоміжний персонал може під керівництвом учителя працювати з учнями індивідуально чи в невеликих групах, виконуючи різну діяльність для підсилення та покращення вивчення освітньої програми. Він також надає вчителям поради та пропозиції. Наприклад, члени допоміжного персоналу можуть оцінювати функціональні дії учнів, складати стандартизовані тести (але не трактувати результати тестування), спостерігати за поведінкою учня під час навчального процесу і вести нотатки, а також допомагати, якщо це доречно, планувати навчальну програму. Асистенти вчителів разом з учителями збагачують навчальну програму й допомагають учням набувати вмінь та знань, які їм будуть необхідні для повноцінного життя в класі, в школі та в суспільстві.

Під час прийняття рішень щодо навчальної програми вчителі враховують інформацію, яку отримують від інших спеціалістів, батьків та своїх шкільних асистентів. Професіонали в своїх галузях (психологи, логопеди, фізіотерапевти та ін.) використовують свої знання та вміння для того, щоб забезпечити вчителів спеціалізованими звітами та пропозиціями для конкретного учня. Цією інформацією вчителі користуються під час складання та впровадження навчальних програм, за які саме вонú несуть остаточну відповідальність.

Чіткого конкретного списку обов’язків, які покладаються на асистентів учителів, немає. Саме тому на визначення обов’язків конкретного асистента вчителя впливають такі фактори, як його кваліфікація, потреби учнів та потреба вчителя в інформації .

Асистент вчителя виконує визначені функції:

Організаційну: допомагає при організації освітнього процесу у класі з інклюзивним навчанням; надає допомогу учням з особливими освітніми потребами при організації робочого місця; спостерігає за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів і потреб; допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю учня; співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробці індивідуальної програми розвитку. Асистент вчителя забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови навчання, виховання та праці. Веде встановлену педагогічну документацію.

Навчально-розвивальну: асистент вчителя, співпрацюючи з вчителем, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів; здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнів. Сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, покращенню їхнього психоемоційного стану. Стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їх участі в науковій, технічній, художній діяльності. Створює навчально-виховні ситуації, обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах та майбутньому.

Діагностичну: разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює навчальні досягнення учнів; оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку учня.

Прогностичну: на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини бере участь у розробці індивідуальної програми розвитку.

Консультативну: постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу; інформує вчителя класу та батьків про досягнення учня. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Асистент вчителя повинен знати :

Основи законодавства України про освіту, соціальний захист; міжнародні документи про права людини й дитини; державні стандарти освіти; нормативні документи з питань навчання та виховання; сучасні досягнення науки і практики у галузі педагогіки; психолого-педагогічні дисципліни; особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами різного віку; ефективні методи, форми та прийоми роботи з дітьми, застосовуючи індивідуальний та диференційований підхід; рівні адаптації навчального та фізичного навантаження; методи використання сучасних технічних засобів та обладнання; основи роботи з громадськістю та сім'єю; етичні норми і правила організації навчання та виховання дітей; норми та правила ведення педагогічної документації.

Асистент вчителя повинен застосовувати професійні знання в практичній діяльності, здійснювати педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання; разом із іншими фахівцями складати та реалізовувати індивідуальну програму розвитку дитини; вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня; налагоджувати міжособистісні стосунки між всіма суб’єктами навчально-виховної діяльності; займатись посередницькою діяльністю в сфері виховання та соціальної допомоги.

Також асистент вчителя повинен мати розвинені комунікативні та організаційні здібності, здатність співчувати, співпереживати; ціннісні орієнтації, спрямовані на розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, на творчу педагогічну діяльність; навички вирішення конфліктних ситуацій.

Асистент учителя:

  • Працює у режимі виконання встановленого йому навчального навантаження відповідно до розкладу навчальних та корекційно-розвиткових занять, бере участь в обов'язкових планових загально шкільних заходах; під керівництвом учителя, у класі якого працює, планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

  • Під час відсутності учня з ООП, за яким закріплений асистент учителя, може залучатися адміністрацією школи до психолого-педагогічного супроводу інших учнів класу, де працює асистент, або учнів з ООП інших класів. За необхідності щороку учні, якими опікується асистент учителя, можуть змінюватися.

  • Під час канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної діяльності в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул.

  • Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового й організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

  • Систематично обмінюється інформацією з питань інклюзивного навчання, які належать до його компетентності, з адміністрацією, вчителем, з яким співпрацює, з практичним психологом, батьками дитини з ООП, іншими учасниками навчально-виховного процес

Спільні маршрути діяльності вчителя та асистента вчителя

Вчителі повинні наполягати на тому, щоб шкільні ради виділяли окремий час для зустрічей з асистентами. Особливо важливо провести такі зустрічі на початку навчального року або відразу ж після прийняття на роботу асистента вчителя для того, щоб учитель зі своїм асистентом могли чітко з’ясувати свої відповідні ролі та визначити способи комунікації між собою. Крім того шкільні ради мають відводити час для регулярних зустрічей вчителів зі своїми асистентами протягом навчального року для того, щоб вони разом проводили планування, обмінювалися інформацією та обговорювали конкретні ситуації. Ці зустрічі можна призначати на час до або після уроків, а також під час них, якщо шкільна рада призначить спільний вільний час.

Для створення здорової робочої атмосфери вчителі мають ефективно спілкуватися зі своїми асистентами. Розпочати слід з чіткого розуміння сторонами своїх ролей та обов’язків, а також створити можливості для їх постійного вільного обговорення. Також ефективна комунікація залежить від того, наскільки обидві сторони чують одна іншу та враховують отриману інформацію. Щоб асистенти вчителів були постійно поінформованими про найостанніші вказівки керівництва та події із життя школи, вчителі мають забезпечити їм

(1) наявність поштової скриньки, куди б надходила найсвіжіша інформація,

(2) можливість участі в засіданнях шкільного персоналу – можна лише під час обговорення питань, що стосуються допоміжного персоналу.

Щоб робота асистентів учителів у класі була ефективною, вони мають знати про викладені вчителями цілі в індивідуалізованому навчальному плані (ІНП) учня, вміти бачити, що учень вже досяг поставлених цілей, і знати, як звітувати вчителю про свої спостереження. Якщо говорити більш точно, то вони повинні знати:

 які дані слід збирати;

 які стандартизовані форми та листи перевірок слід використовувати під час документування поведінки та досягнень, за якими вони спостерігають;

 як далі кваліфікувати поведінку, за якою вони спостерігають, за такими параметрами, як тривалість, частота та інтенсивність;

 як написати чіткий звіт про надзвичайний випадок із використанням простої мови. Моделювання базових поведінково-управлінських стратегій. Вчителі несуть відповідальність за управління класом та дисципліну в ньому.

Однак будь-якій людині, яка працює з учнем індивідуально або з групою, буде дуже корисно вивчити такі стратегій, як підходити ближче до учня під час розмови з ним, давати стримані відповіді та спонукати учнів до комунікації, а не до конфліктів. Оскільки вчителі користуються цими стратегіями постійно, вони мають змогу навчити цьому й своїх асистентів та інших людей, які працюють з учнями – через рольове моделювання чи безпосереднє навчання.

Напрям діяльності

Обов’язки вчителя

Спільні дії

Обов’язки асистентів вчителів

Діагностування

-визначити навчальні потреби

-обговорювати здібності учнів, їх сильні і слабкі сторони;

-відвідувати засідання зі складання ІПР

-спостерігати за поведінкою учня й надавати інформацію вчителям, фахівцям команди індивідуального супроводу дитини

Пропозиції

-пропонувати рішення, вибрати з наявних альтернатив;

-підготувати індивідуальну програму розвитку (ІПР);

-вести портфоліо учня, додатки та доповнення до ІПР

-обговорити очікувані результати учнів;

-обговорити навчальні, поведінкові, емоційні цілі

-в рамках своєї професійної кваліфікації та посадових обов’язків пропонувати вчителям виконання можливих дій; безпосередньо здійснювати посадові обов’язки

Планування

-планувати дії на уроці і підбирати матеріали;

-запроваджувати способи адаптації і модифікації, форми і методи навчально-виховної роботи, які би відповідали змісту ІПР;

-встановлювати пріоритети

-готувати матеріали до навчально-виховної роботи;

-інформувати один одного та фахівців команди індивідуального супроводу дитини з особливими освітніми потребами про наявні ресурси, знаходити шляхи  якісного використання наявних ресурсів

-допомагати в підготовці матеріалів та проведенні іншої допоміжної роботи

Дисципліна

-запровадження чітко зрозумілої системи управління в класі, правил поведінки в класі й очікувань від учнів

-регулярні зустрічі    (у т.ч. із членами команди фахівців індивідуального супроводу дитини та педагогами, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами)

-співпраця в рамках встановлених дій, із врахуванням змісту ІПР

Навчання

-складання та реалізація планів навчально-виховної роботи;

-допомога учням під час навчально-виховної роботи;

-використання курикулуму відповідно до потреб дітей з особливими освітніми потребами;

-надання матеріалів асистентам вчителя

-обговорення та визначення очікуваних результатів;

-обговорення окремих стратегій, дій та результатів;

-обговорення можливостей створення універсального середовища для дітей з особливими освітніми потребами

-детальне роз’яснення елементів уроків за потребами дітей;

-проведення вправ на закріплення навчального матеріалу;

-впровадження спеціальних технік, які пропонує вчитель;

-ведення записів та інформування вчителя щодо них

Оцінювання

-оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначених навчальною програмою;

-забезпечення виконання учнями індивідульного навчального плану (ІНП)

-обговорення поведінки дітей з особливими освітніми потребами під час навчально-виховної роботи

-збір інформації для портфоліо для визначення досягнень учнів з особливими освітніми потребами

Звітування

-інформування батьків про хід та особливості навчання дітей з особливими освітніми потребами

-обговорення інформації, отриманої від учнів;

-дотримання конфіденційності

-повідомлення вчителів про сильні сторони, досягнення та потреби учнів;

-повідомлення вчителів про особливості поведінки учнів, результати навчання (будь-які)

Інформування

-обізнаність щодо заходів з підвищення професійності майстерності, зокрема щодо впровадження інклюзивної моделі освіти у закладах освіти

-дотримання спільних педагогічних маршрутів, у т.ч., визначених завданнями ІПР

-обізнаність щодо заходів з підвищення професійності майстерності, зокрема, щодо впровадження інклюзивної моделі освіти у закладах освіти

Модифікація навчальних програм

-аналіз змісту педагогічної діяльності щодо реалізації курикулуму (програм, форм, методів навчально-виховної роботи)

аналіз змісту педагогічної діяльності щодо реалізації курикулуму (програм, форм, методів навчально-виховної роботи)

-спостереження та інформування вчителів про те, наскільки обрані програми, форми, методи освітньої діяльності гальмують чи позитивно впливають на досягнення учнів з особливими освітніми потребами

Примітка: У матеріалі використано досвід Асоціації вчителів Альберти (ATA – Alberta Teacher’s Association)

Висновки

Отже, роль асистента вчителя у навчально-виховному просторі дитини з особливими освітніми потребами (ООП) надзвичайно велика. Виконуючи свою місію, асистент повинен стати для свого підопічного наставником, вихователем, другом, який щохвилини, щосекунди, щомиті поруч. Він розуміє не лише слова і думки дитини, а й її погляд, відчуття, душевний стан.

Асистент вчителя повинен мати комунікативні та організаційні здібності, здатність співчувати, співпереживати; ціннісні орієнтації, спрямовані на розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, на творчу педагогічну діяльність, навички вирішення конфліктних ситуацій, допомогти дитині соціалізуватися та отримати повноційну освіту.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.