Словник термінів з педагогічної психології

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Словник термінів з педагогічної психології

Аа

Алгоритмізоване навчання - система прийомів, методів розв'язання завдань у визначеній послідовності.

Адаптація - здатність організму (особистості, функції) пристосовуватися до різних умов зовнішнього середовища.

Адаптація соціальна - процес і результат активного пристосування людини до умов і вимог соціального середовища.

Анкета - методичний засіб для отримання первинної соціологічної та психологічної інформації на основі словесної комунікації, форма заочного опитування.

Анкетування - метод масового збору інформації за допомогою анкет; анкетне опитування.

Бб

Базова освіта - суспільно необхідний рівень загальноосвітньої підготовки, що передбачає різнобічний розвиток і ціннісно-етичну орієнтацію особистості, формування загальнокультурної основи її подальшої освіти.

Бесіда - 1) метод психолого-педагогічного дослідження, заснований на отриманні інформації в процесі словесної комунікації; 2) питально-відповідний метод навчання, застосовуваний вчителем з метою активізації розумової діяльності учнів у процесі придбання нових знань або повторення і закріплення отриманих раніше.

Вв

Виховання - діяльність педагогів - вихователів, спрямована на зміну свідомості, світогляду, психіки, ціннісних орієнтацій, знань і способів діяльності особистості, що сприяє її моральному, духовному зростанню і вдосконаленню.

Виховна ситуація - поєднання психологічних, педагогічних, соціальних, матеріальних та інших умов; система взаємопов'язаних об' активних і суб'єктивних обставин життєдіяльності вихованця і вихователя.

Виховне оточення - умови, що сприяють становленню у дитини позитивних якостей.

Виховний вплив - процес організації спільної, активної діяльності педагога і учнів з метою зміни моральних, соціально - психологічних характеристик та перебудови поведінки об'єктів виховного впливу.

Вихованість - міра сформованості соціально і особисто значущих якостей і властивостей особистості, характеризує результат виховного процесу.

Виховна робота - професійна діяльність з організації виховного процесу в освітньому закладі та відкритому соціумі.

Гг

Гіпотеза - припущення, що висувається для пояснення якогось явища і потребує перевірки на досвіді і теоретичного обгрунтування для того, щоб стати достовірною науковою теорією.

Група - деяке число людей, соціальна спільність, що виділяється на основі загальної ознаки (цілі, характеру діяльності, соціальної, вікової, класової приналежності і т. д.).

Дд

Девіантна поведінка - система вчинків або окремі вчинки, що суперечать прийнятим у суспільстві нормам. Може бути соціально схвалюваним (обдарованість, альтруїзм, героїзм і т. п.) і соціально неодобряемого. Основні види соціально неодобряемого девіантної поведінки - злочинність і кримінально не карається (непротівоправное) аморальну поведінку (вживання алкоголю і наркотиків, розбещеність у сфері сексуальних відносин і ін.)

Діалог - форма спілкування, що складається, як правило, з чергуються реплік учасників і спираються на психологічний рівність позицій його учасників.

Дидактика - наука про навчання і освіту, їх цілі, зміст, методи, засоби, організації, що досягаються.

Дидактична система - впорядкований набір цілей, змісту, форм, методів і засобів навчання. Д. с. функціонує в процесі навчання: у взаємній діяльності вчителя та учнів, в ході якої відбувається засвоєння знань і способів дій і розвиток індивідуальних здібностей учнів.

Дискусія - спосіб організації спільної діяльності з метою інтенсифікації процесу прийняття рішення в групі; метод навчання, що підвищує інтенсивність і ефективність навчального процесу за рахунок включення учнів у колективний пошук істини.

Додаткова освіта - освіта, що купується людиною відповідно до його інтересами і потребами, з метою вивчення якої нової для нього галузі знань або розширення наявних у нього загальноосвітніх або професійних знань у вільний від основної роботи або навчання час. Діти можуть отримати Д.о. у спеціальних установах (будинках творчості, станціях юних техніків, будинках природи і т. п.).

Дослідження - процес і результат наукової діяльності, спрямований на отримання нових знань про закономірності, структурі, механізмах функціонування досліджуваного явища, змісті, принципах, методах і організаційних формах діяльності. Об'єктами педагогічних І. є педагогічні системи, явища, процеси. Об'єктами психологічних І. - особистість, група.

Зз

Здатність до навчання - система властивостей особистості і діяльності школяра, яка характеризує його можливості у засвоєнні навчальної програми (знань, понять, умінь, навичок тощо).

Здібності - індивідуально-психологічні особливості людини, що виявляються в діяльності і є умовою її успішного виконання.

Знання - перевірений на практиці результат пізнання навколишньої дійсності, правильне її відображення в мисленні людини.

Мм

Мотив (франц. motif, лат. motus - рух) - спонукання до діяльності, пов'язане із задоволенням потреб людини.

Мотивація - система спонукань які зумовлюють активність організму і визначають її спрямованість.

Нн

Навичка - стійка, удосконалена у результаті багаторазових, цілеспрямованих вправ дія.

Навіювання - емоційно забарвлене вплив на психіку людини для спонукання до певної поведінки; вплив, розраховане на некритичне сприйняття інформації і зміна настрою, розуміння, поведінки відповідно з цією інформацією. Ефективність В. залежить: від особливостей внушающего (як його сприймає вселяється), особливостей внушаемого (сугестивності), відносин між вселяє і навіюваною (довіру, залежність) і способів конструювання тексту В.

Навченість - відносно стійка властивість особистості, суттєвим компонентом якої є здатність до навчання.

Навчальна діяльність - цілеспрямована діяльність учнів, результатом якої є розвиток особистості, інтелекту, здібностей, засвоєння знань, оволодіння уміннями та навичками.

Навчання - спільна діяльність педагога і дитини, зорієнтована на засвоєння знань, умінь і навичок, способів пізнавальної діяльності.

Навчальний план - нормативний документ, що містить перелік предметів, що вивчаються, їх розподіл по роках навчання із зазначенням кількості годин, відведених на вивчення кожного предмета, зайнятості школярів на тиждень.

Оо

Операції навчальної діяльності - свідомі цілеспрямовані дії, які в результаті багаторазового повторення включаються у більш складні дії, поступово з об'єкта свідомого контролю перетворюються на спосіб виконання складнішої дії.

Орієнтувальна основа діяльності (ООД) - система орієнтирів і вказівок, за допомогою яких учень виконує засвоювану дію.

Особистість - стійка система соціально значущих рис, що характеризують індивіда як людину того чи іншого суспільства або спільності і визначають його систему соціальних відносин.

Пп

Педагогічна майстерність - оволодіння педагогом кращими зразками, еталонами та рівнем педагогічної діяльності, педагогічного спілкування, професійної поведінки, що забезпечує високі результати навченості, вихованості і розвитку учнів.

Педагогічна психологія - галузь психології, яка вивчає закономірності психічної діяльності людини у процесі розвитку і саморозвитку, виховання і самовиховання, навчання і самонавчання.

Педагогічно занедбані діти - діти, в яких під впливом несприятливих соціальних, психолого - педагогічних та інших умов сформувалося негативне ставлення до навчання, соціально - цінних норм поведінки, які втратили почуття відповідальності за власні вчинки, зневірилися у собі.

Педагогічна (професійна) спрямованість особистості вчителя - інтерес до педагогічної діяльності і здатність нею займатися та емоційне ставлення до діяльності (любов, задоволення, інші потреби).

Пізнавальні інтереси - група мотивів, пов'язана зі змістом і процесом учіння, спрямована на опанування способом певної діяльності.

Поняття - логічна форма мислення, в якій відображаються загальні, істотні і відмінні ознаки предметів і явищ дійсності.

Почуття - стійкі властивості особистості, що відображають узагальнене ставлення у формі переживань, які мають предметний характер і завжди спрямовані на якийсь об'єкт.

Проблемне навчання - система методів, засобів, що шляхом розв'язування проблемних завдань у процесі засвоєння нових знань формують в учнів творче мислення та пізнавальні інтереси.

Проблемна ситуація - пізнавальна ситуація, за якої учневі недостатньо наявних знань для розв'язання, виконання теоретичного чи практичного завдання, що породжує суб'єктивну потребу в нових знаннях, стимулює пізнавальну активність школяра.

Програмоване навчання - система подавання теоретичного матеріалу та організованих форм навчальної роботи учня, що сприяють йому у самостійному здобуванні знань, оволодінні уміннями і навичками.

Продуктивність навчальної діяльності - швидкість і якість засвоєння знань, формування узагальнених способів дій.

Професійна (педагогічна) самосвідомість (Я-концепція) вчителя - усвідомлення вчителем норм, правил, моделі педагогічної професії, сформованість професійного кредо, концепції вчительської праці; співвіднесення себе з професійним еталоном, ідентифікація з професією, очікувана оцінка себе референтними людьми; самооцінка.

Психологічна стійкість - здатність зберегти і використати цінний педагогічний досвід як необхідну основу пропонованих інновацій, прагнення конструктивно розв'язувати проблемні педагогічні ситуації.

Сс

Самовиховання - управління суб'єктом своєю діяльністю, спілкуванням, поведінкою, переживаннями, спрямованими на зміну своєї особистості відповідно до усвідомлених цілей, ідеалів і переконань задля самовдосконалення.

Спосіб дії - сукупність операцій планування, організування умов, необхідних перетворень і контролю за виконанням дії, що забезпечує її результат.

Спрямованість особистості - сукупність стійких мотивів, що орієнтують діяльність особи і щодо незалежних від ситуації.

Спостереження - цілеспрямований збір відомостей про факти поведінки і діяльності людини в різних природних умовах.

Спілкування - процес встановлення і розвитку контактів між людьми, породжений різними потребами і включає в себе обмін інформацією, прийняття спільного рішення, сприйняття і розуміння співрозмовника і інші види взаємодії.

Сім'я - вид соціальної спільності, найважливіша форма організації особистого життя, мала група, заснована на подружньому союзі, родинних зв'язках або усиновлення, тобто на багатосторонніх відносинах між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, братами і сестрами та іншими родичами, котрі живуть разом і провідними спільне господарство.

Сензитивность - особливість людини, що виявляється в підвищеній чутливості до подій з ним подіям, зазвичай супроводжується підвищеною тривожністю, боязню нових ситуацій, людей, випробувань і т. д.

Система - впорядкована безліч взаємопов'язаних елементів і відносин між ними, створюють єдине ціле. Ознаки системи: елементна будови в межах від двох до нескінченності; взаємодія елементів, наявність системоутворюючого фактора; ієрархія зв'язків, цілісність, єдність.

Співробітництво - узгоджена взаємодія людей, що включає в себе взаємну підтримку, взаємодопомога, взаємну відповідальність, що супроводжується взаємними послугами і позитивними емоціями.

Соціалізація - процес і результат активного засвоєння і відтворення індивідом соціального досвіду. Інтеграція людини в систему соціальних відносин, в різні типи соціальних спільнот (група, соціальний інститут, соціальна організація), засвоєння ним елементів культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються якості особистості.

Соціально-психологічна адаптація - процес пристосування людини, колективу до навколишніх умов їх діяльності, що чиниться впливів.

Соціальне самовизначення - вибір особистістю своєї соціальної ролі і соціальної позиції в загальній системі соціальних відносин, що передбачає їх включеність в цю ситуацію.

Спеціальні навчально-виховні установи - система котрі пов'язаних між собою навчально-виховних закладів, які навчають дітей і дорослих з різними аномаліями: слуху, зору, мови, інтелекту, опорно-рухового апарату.

Стиль діяльності педагога - сукупність типових для керівника способів взаємодії з учнями в педагогічному процесі.

Стрес - стан психічної напруги, що виникає у відповідь на різноманітні екстремальні впливи. Надає як позитивне (мобілізуючий), так і негативне (дезорганізують) вплив на діяльність.

Суб'єкт - індивід або група як джерело пізнання і перетворення дійсності; носій активності.

Сурдопедагог - фахівець в області сурдопедагогіки, педагог зі спеціальним дефектологическим (відділення сурдопедагогіки) освітою, займається вихованням і навчанням глухих, слабочуючих і позднооглохших дітей. До С. відносяться також науковці та методисти, які здійснюють науково-методичну роботу з навчання і виховання дітей та дорослих з порушеннями слуху.

Тт

Творчість - діяльність, пов'язана з творенням, перетворенням, досягненням нового результату, іншого рішення задачі. Механізм Т.: систематизація знань; усвідомлення протиріччя; визначення шляхів вирішення проблеми; висування гіпотези; відбір гіпотез; дозвіл проблеми.

Темперамент - переважно природно обумовлені, динамічні особливості поведінки і психічної діяльності особистості, які у способах, а не в ефективності дій. Т. найкраще виявляється в екстремальних ситуаціях.

Тест - об'єктивна і стандартизована процедура випробувань, яким піддається людина, специфічний інструмент для оцінювання психологічних якостей особистості. Він складається з ряду завдань або питань, які пропонуються в стандартних умовах і вимірюють певні особливості поведінки на основі стандартних способів оцінки виконання тесту.

Тренінг - один з активних методів соціально-психологічного навчання. Будується на груповій взаємодії, переслідує цілі розвитку окремих сторін особистості.

Уу

Уміння - здатність використовувати наявні знання, поняття, оперувати ними для виявлення суттєвих властивостей об'єктів і явищ, успішного розв'язання теоретичних і практичних завдань.

Учіння - стихійний або цілеспрямований процес засвоєння людиною знань, вироблення вмінь і навичок, розвиток особистості, інтелекту, що відбувається в умовах індивідуальної або спільної діяльності, спілкування з ровесниками або старшими шляхом спостереження за поведінкою та діяльністю інших людей, їх наслідування, а також у процесі сприймання та аналізу інформації у засобах масової інформації.

Фф

Функції освіти - трансляція і розподіл культури в суспільстві; формування установок, ціннісних орієнтації, життєвих ідеалів; освітньо-соціальна селекція (можливість здійснити диференційований підхід до навчаються); вплив освіти на соціальний процес змін.

Хх

Характер - система стійких психічних властивостей особистості, що складається в діяльності і спілкуванні, яка визначає її індивідуальність і проявляється в типових для даної людини способи поведінки або діяльності в соціально-типових ситуаціях, у відносинах особистості до певних сторін дійсності: світу, інших людей, себе, діяльності.

Яя

Я-концепція - організована когнітивна структура, витягнута з власних переживань свого власного Я. Виділяють п'ять функцій даного явища: визначення власної ідентичності; власних інтересів, симпатій і антипатій; своїх цілей і просування до успіху; системи відносини, в центрі якої знаходиться сам індивід; самооценивание.

8

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
4
міс.
1
3
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!