. Робота над словом як засіб розвитку креативного мислення молодших школярів (з досвіду роботи над проблемою)

Опис документу:
У посібнику викладено завдання словникової роботи на уроках у початковій школі, розглянуті інноваційні методи роботи над словниковими словами з досвіду роботи вчителя. Подано систему вправ зі словами, що потребують запам'ятовування, запропоновано зразки дидактичних ігор для роботи на уроках над даною темою. Посібник адресований вчителям початкових класів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

С.М. Царьова

Робота над словом

як засіб розвитку креативного мислення

молодших школярів

(з досвіду роботи над проблемою)

У посібнику викладено завдання словникової роботи на уроках у початковій школі, розглянуті інноваційні методи роботи над словниковими словами з досвіду роботи вчителя. Подано систему вправ зі словами, що потребують запам'ятовування, запропоновано зразки дидактичних ігор для роботи на уроках над даною темою.

Посібник адресований вчителям початкових класів.

Вступ

Людина може володіти кількома мовами, залежно від її здібностей, нахилів і прагнень, але найкраще, найдосконаліше вона має знати, звичайно, рідну мову. І не тільки тому, що нею, засвоївши її змалку, вона користується повсякденно, а тому, що рідна мова - це невід'ємна частка Батьківщини, голос свого народу, чарівний інструмент, на звуки якого відгукуються найтонші і найніжніші струни людської душі. З рідною мовою пов'язані найдорожчі спогади про перше слово, почуте в колисці з материнських уст, затишок батьківської хати, веселий гомін шкільних друзів, слово першого вчителя.

З перших днів перебування дитини в школі слід дбати про збагачення її словникового запасу, чистоту вимови й високу мовну культуру.

Свідоме ставлення до мови починається із проникнення в її лексичне багатство. Оскільки слово - найактивніша одиниця мовлення, то вивченню лексеми слід приділяти належну увагу на всіх освітніх рівнях. Достатній лексичний запас і свідоме його розуміння - одна з умов вільного володіння усним і писемним мовленням, що є фундаментальною основою розвитку навчально-пізнавальної активності дітей молодшого шкільного віку не лише на уроках мови, а й у процесі вивчення всіх інших предметів початкової ланки освіти.

Робота над лексикою дітей молодшого шкільного віку займає центральне місце в розвитку мовлення і мислення. Вчителю початкових класів слід правильно спрямувати цю роботу, сприяти активному засвоєнню певного обсягу лексики, яка необхідна дітям для їх успішного навчання, загального, всебічного розвитку.

Розділ І. Сучасні проблеми інновації словникової роботи

Завдання словникової роботи на уроках

у початковій школі

У Державному стандарті загальної початкової освіти одним із основних завдань вивчення української мови передбачено «вироблення в учнів мотивації навчання рідної мови», що підпорядковується вихованню мовної особистості, яка свідомо володіє усною і писемною формами мовлення. Підкреслюється також, що на уроках «не повинне мати місце зайве теоретизування, вербальне заучування граматичних положень і правил. Процес навчання має здійснюватися в певній системі на основі комунікативно - діяльнісного підходу».

Сучасність вимагає нестандартного бачення проблеми, пошуку дійових нешаблонних рішень, кількох варіантів розв'язання запропонованої задачі, розглядання відомого з нових позицій. Така творча діяльність дитини забезпечується специфічними здібностями, які називають креативністю. Вона полягає в умінні висувати неординарні ідеї, уникати в мисленні традиційних схем.

Робота над словом э неодмінною умовою розвитку креативного мислення учнів початкових класів. Здатність до креативності у молодших школярів є неймовірно високою. Дитина високої творчої спрямованості бажає з головою заглибитись у те, що її цікавить, вона дуже винахідлива в образотворчій діяльності, іграх, висловлює багато різних міркувань.

Зрозуміло, що здатність дитини до творчості, поєднана з високим інтелектуальним рівнем, це виняток, рідкісне явище у звичайному класі. Проте потенційна творчість притаманна кожній дитині. Завдання учителя – створювати умови, за яких схильність дітей до нового, нестандартного, бажання самостійно вирішувати поставлені задачі можуть дістати розвитку.

Для подолання інерції мислення пропоную учням практичні вправи, ігри та завдання, головна мета яких - розвиток творчої уяви, фантазії, концентрації уваги. У своїй діяльності я використовую такі методики: "Мозкова атака", Гронування", "Кубування", "Кероване читання з передбаченням", "Передбачення", "Порушена послідовність", "Взаємне навчання", "Доповідач - респондент", "Інтерв'ю". Ці методики сприяють розвитку активного словника та креативного мислення учнів.

Формування в учнів навичок грамотного письма є одним із важливих завдань початкової школи. На сучасному етапі методика виділяє три основні шляхи засвоєння правопису і, відповідно, три взаємопов'язані лінії методичної роботи з учнями:

 1. навчання правопису на основі правильного співвіднесення звука і букви, їх комплексів з урахуванням позиції звука у складі слова;

 2. навчання правопису на основі перевірки орфограми із застосуванням правил, тобто шляхом розв'язання граматико-орфографічних завдань;

 3. навчання правопису на основі запам'ятовування буквеного складу слів, їх морфемного складу, словотворчих гнізд, на основі проговорювання і списування, використання словників, активізації словника у власних записаних текстах.

Останній з перелічених шляхів стосується організації роботи, спрямованої на засвоєння правопису так званих словникових слів. У програмах для початкової школи подається перелік слів, які найчастіше використовуються, написання яких не підпорядковується вивченим правилам, є складним для учнів і не підлягає запам'ятовуванню. Робота над засвоєнням правопису таких слів сприяє збагаченню і уточненню лексичного запасу учнів.

Таким чином, словникова робота містить кілька конкретних завдань: збагачення, уточнення, активізація словника на основі креативного мислення учнів. Збагачення словника дітей передбачає планомірне, систематичне розширення уявлення дітей про нові предмети, явища та засвоєння їх назв. Засвоєння нових слів сприяє дальшому розвитку мислення. У дітей розвивається вміння аналізувати, розподіляти ціле на частини, виділяти ознаки предметів, узагальнювати. Збагачення словника передбачає також введення в мову дітей яскравих фразеологізмів сучасної мови та фольклору, уточнення і закріплення словника.

Задача вчителя - якомога ефективніше організувати роботу з молодшими школярами над засвоєнням правопису слів, написання яких ґрунтується на історичному (традиційному) принципі правопису, і водночас розвинути інтерес до вивчення української мови.

В.О. Сухомлинський про роботу над словом

«Головне завдання вчителя початкової школи - це виховати в дитині любов до рідної мови. Вчитель повинен зробити рідне слово основою духовного світу дитини. Адже рідна мова одна-єдина на все життя, тому треба знати, берегти, збагачувати її». Такої думки дотримувався великий, справді народний і глибоко національний педагог В.О. Сухомлинський. Методична спадщина В.Сухомлинського досить багатогранна і глибока: він торкається проблем формування мовної культури як учнів, так і вчителів. Уся педагогічна діяльність вченого спрямовувалася на те,щоб «життєдайне джерело - багатство рідної мови - було відкрите для дітей з перших кроків його життя». У багатьох його працях знаходимо відповіді на актуальні питання: як навчити дитину сприймати, розуміти слово і вдало використовувати його в усному і писемному мовленні. «Хто серцем відчуває слово й може передати найтонші відтінки людської думки і переживання, той піднімається на сходинку високої людської культури. І навпаки, низька мовна культура збіднює духовний світ людини...»

Особливе місце Сухомлинський відводив збагаченню словникового запасу учнів. Для «Школи радості» він складав список слів рідної мови, що їх діти повинні запам'ятати. Оволодіння рідною мовою визначає багатство, широту інтелектуальних та естетичних поглядів особистості, а тому вчений вимагав, щоб учителі всіх предметів збагачували активний словниковий запас дітей, вчили їх думати, користуватися внутрішнім мовленням, правильно передавати свої, думки усно й на письмі,- Навчити правильно говорити й писати - «це одна з ланок навчально-виховної роботи, від успіху якої великою мірою залежить духовне життя людини.

Активізація словника молодшого школяра передбачає систематичне, послідовне формування в дітей уміння дібрати найточніше слово, навчити швидко відшукати в пам'яті потрібну його форму, грамотно його вимовити і записати.

Розділ II. Інноваційні підходи до роботи над словниковими словами

Система вправ зі словами, що потребують запам`ятовування

З метою підвищення мовленнєвої культури особливу увагу необхідно приділяти вправам, спрямованим на збагачення активного словника дітей, а також формуванню у них навички вибирати із свого словникового запасу для висловлювання думки ті слова, які найбільше відповідають змісту висловлювання і роблять його правильним, влучним і виразним.

Словникова робота може проводитися у різних напрямках, а саме: ознайомлення учнів з лексичним значенням нових слів, словосполучень; засвоєння деяких граматичних форм, утворення яких викликає у дітей труднощі; навчання дітей орфоепічній вимові слів, зокрема правильній постановці наголосу; формування правописних умінь.

Ефективність словникової роботи залежить від того, наскільки систематично вона проводиться і наскільки доцільно вона збудована.

З метою формування креативності мислення треба застосовувати такі види робіт, які розвивають уміння об'єднувати окремі частини в систему, класифікувати, порівнювати, аналізувати відношення між поняттями, уміння зрозуміти зміст і знайти адекватне йому слово, поширюють словниковий запас, виявляють здібності до поетичної творчості.

Щоб отримати позитивний результат у роботі над словниковими словами, необхідно підходити творчо до формування вміння відтворювати правильний графічний образ слова, застосовуючи різні види роботи. Наприклад, добирати мовні ситуації, які б спонукали і давали можливість учням ще й ще раз повернутися до слова, вимову і правопис якого треба запам'ятати. У 2-4 класах доцільно поділити словникові слова на умовно-смислові блоки.

2 клас: тваринний і рослинний світ: ведмідь, дятел, жайворонок, заєць, ясен, духмяний, вересень; процес навчання: диктант, дитина, завдання, ознака, помилка, предмет, учитель, читання, черговий; дні тижня: календар, неділя, понеділок, середа, четвер; Україна, навколишнє середовище: Батьківщина, герой, вулиця, медаль, метро, театр, шофер; у магазині: диван, килим, портфель.

3 клас. тваринний і рослинний світ: абрикос, айстра, апельсин, акваріум, верблюд, очерет, черемха, черешня; у полі: агроном, горизонт, кукурудза, пшениця, фермер, комбайн, комбайнер, вогнище, криниця; людина у побуті і в суспільстві: адреса, апетит, кишеня, тривога, пиріг, колектив, спасибі: професія: банкір, комп'ютер, космонавт; вимірюємо: дециметр, коридор, сантиметр, секунда, хвилина; на дорозі: автомобіль, асфальт, бензин, бетон, велосипед; у місті: бібліотека, вокзал, електрика; інформація: депутат, директор, президент, радіо, минулий; нежива природа: гриміти, грім, кипіти, метал.

4 клас; кількість: вісімдесяти, мільйон, п'ятдесят, п'ят­десяти, п'ятсот, сімдесяти, шістнадцять, шістдесят, шіст­десяти, шістсот; одиниці вимірювання: кілометр, гектар; час: ввечері, вдень, вчора, щогодини, щоденно, щотижня, тепер; рух: аеродром, інженер, механік, трамвай, океан, тролейбус, футбол, уперед; місце: ззаду, ліворуч, назад, попереду, посередині, праворуч, шеренга; природа: взимку, влітку, восени, вранці, температура, юннат, ярина; інформація: держава, республіка, революція, телеграма, телефон, портрет; культура спілкування: будь ласка, до побачення; у школі: дисципліна. гардероб, напам'ять, сигнал, чернетка; предмети: гвинтівка, терпуг, фанера.

Чинні підручники, реалізуючи програмові завдання, орієнтують вчителя на забезпечення послідовної роботи, спрямованої на ознайомлення учнів зі словниковими словами і закріплення в пам'яті їх графічних образів. Однак, кількість подібних вправ, представлених у підручниках, є обмеженою. Завдання на повторення правопису словникових слів не завжди подаються з урахуванням психологічних особливостей запам'ятовування (після тривалої перерви). Це призводить до того, що під час виконання вправ типу списування з пропуском орфограм діти припускаються значної кількості помилок. Неправильне написання запам'ятовується і потім повторюється в учнівських роботах. Запобігти виникненню подібних помилок можливо за умови організації систематичної роботи, спрямованої на закріплення правильного написання словникових слів Необхідно мати на увазі, що забезпечення запам'ятовування правопису слова залежить від кількості повторень. Мінімальним, на думку психологів, є триразове відтворення слова на письмі: перше - під час ознайомлення з написанням; друге - через два тижні після першого, третє - через місяць після другого. Важливо, щоб письмові відтворення слова були не механічними, а свідомими.

На першому етапі діти знайомляться з новими словами, з'ясовується лексичне значення кожного слова. Іноді лексичне значення випливає з контексту, і в таких випадках діти можуть зрозуміти значення слова самостійно, без спеціальних роз'яснень. Для слів з предметним значенням пропоную наочне пояснення з використанням самого предмету або малюнку з його зображенням. Зміст абстрактних понять розкриваю шляхом стислого словесного тлумачення. На цьому етапі інколи застосовую прийом відкритого міжмовного зіставлення: в російській мові - в українській мові.

Другий етап - словниково-орфографічні вправи, які в комплексі спрямовані на стійке засвоєння дітьми правопису, рфоепічну вимову, правильну побудову граматичних конструкцій, активізацію активної лексики та розвиток зв'язного мовлення. На цьому етапі використовую наступні завдання:

 • різноманітні види роботи з орфографічним словником (постійне звернення до словника сприяє створенню у дітей важливої навички швидко схоплювати правильне написання слів, навички роботи з довідковою літературою);

• орфографічна робота зі словом (постановка наголосу, виділення зеленим кольором «важкої» літери, звуко - буквений аналіз слова, поділ слова на склади і на склади для переносу );

 • підбір спільнокореневих слів, а також словотворення за допомогою префіксів та суфіксів;

 • розбір слів за будовою (у процесі такої роботи учні усвідомлюють значення кожної морфеми в слові);

 • добір ДО слова синонімів, антонімів, які допомагають передати думку виразно, яскраво;

 • складання словосполучень;

 • робота з деформованими текстами;

 • звертання до витоків слова ( знайомство з походженням слів дуже цікаве для дітей молодшого шкільного віку, сприяє розвитку уваги до мови);

 • різноманітні види роботи з фразеологізмами, загадками, прислів'ями та приказками;

 • розв'язування кросвордів;

 • складання із словом словосполучень, речень, а з групою слів - міні-творів.

 • запис слова у власний словничок з ілюструванням;

 • письмо з пам'яті :

 • диктанти (попереджувальний, пояснювальний, вибірковий, малюнковий, творчий диктанти, диктант з коментуванням, диктант-переклад), які є активною формою тренувальних вправ і засобом перевірки навичок учнів з правопису.

 • творчі завдання (створення дітьми власних словників за запропонованими темами).

Протягом усього року вивчені слова повторюються шляхом швидкого промовляння, систематично вводяться у вправи, які виконуються на уроці, до каліграфічних хвилинок, словникових та контрольних диктантів.

До кожного слова було підібрано мовний матеріал за такими розділами:

1) тлумачення слова;

2) вимова слова;

3) походження слова;

4) спільнокореневі слова;

5) синоніми;

6) антоніми;

7) фразеологізми;

8) практичний матеріал (прислів'я, приказки, прикмети, загадки, речення з художніх творів, вірші).

Передумовою формування в учнів свідомого ставлення до орфографічної роботи є наявність у них певного кола теоретичних знань і практичних умінь. З метою перевірки міцності засвоєння правопису словникових слів важливого значення набувають завдання для повторення з використанням словникових слів, які представлені у моїй роботі на прикладі засвоєння правопису словникового слова «заєць» (2 клас). (Додаток 1)

Правильний орфографічний образ слова закріплюється у свідомості дитини завдяки роботі різних видів пам'яті (зорової, слухової, рухової) та використанню прийомів, що сприяють розвиткові у дітей допитливості, вихованню любові до рідної мови, збуджують інтерес до слова. Для цього пропоную дітям завдання для роботи з перфокартами (Додаток 2).

Пропонуючи учням по одному завданню на картках, спонукаю їх до самостійної праці. Діти охоче виконують такі невеликі роботи, закріплюючи певний матеріал. Подібні завдання практикую для колективних та індивідуальних видів роботи. Різноманітність їх сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів.

Дидактичні ігри при роботі зі словниковими словами на уроках української мови

«Змійка». Кожний член групи по черзі виходить до дошки, записує по одному словниковому слову і підкреслює орфограму в ньому. Записи можна робити не тільки на дошці, а й на аркуші паперу. Тоді учень, який записав слово, передає папір однокласникові.

«Така цікава буква». Школярі пригадують і записують якомога більше слів, до складу яких входять дві однакові букви. Зразок.

Загадка, парасолька,

Україна, українська.

Годинник, корисний.

Лелека, посередині тощо.

Гру «Буква до букви» проводжу, використовуючи картки літер розрізної абетки. Грають парами. За допомогою лічилочки вибирають учня, який буде починати гру: класти на парту на свій розсуд картку з написаною на ній буквою. Другий учень додає ще одну картку так, щоб вийшло слово. Настає черга першого учня. Він може прикладати свою картку з лівої, правої сторін або взагалі вставляти картку між картками, що вже лежать на парті. Таким чином, гравці по черзі додають одну картку, намагаючись скласти словникове слово. Виграє школяр, який першим побудує слово. Якщо гра проводиться декілька разів, бали (які нараховуються за кількістю карток у побудованому словниковому слові) записують на окремому папері. У такому разі виграє першокласник, який набере найбільшу кількість балів.

«Словограй» —- гра, яка має на меті розвиток орфографічної пильності дітей. Учитель готує декілька наборів карток, які складає у конверти. На картках написані словникові слова. Деякі слова навмисно написані неправильно. Діти працюють у малих групах. Серед запропонованих учителем карток, школярі вибирають тільки ті, на яких словникові слова записані правильно. Один із членів групи називає слова, які вибрано, та пояснює контрольні моменти в них. (4 кл.. С. 49).

Гру «Словограй» варто проводити фронтально. У такому разі на уроках трудового навчання виготовляють сигнальні картки — по дві на кожного учня: одну — зеленого кольору, другу — червоного. Педагог використовує ті ж самі картки. Тільки тепер він їх показує. Завдання дітям: помітити наявні орфографічні помилки й піднести відповідну сигнальну картку. Якщо слово записане правильно — зеленого кольору, з по­милкою — червоного. Учень, що підніс сигнальну картку пер­шим, має право першим відповідати. Для самостійної роботи пропонуємо такі варіанти гри:

1) Словникові слова записані на дошці. Школяреві треба переписати їх у зошит правильно (без помилок) та підкреслити олівцем контрольні моменти.

2) Словникові слова надруковані на контрольному листі. Дитина повинна виправити наявні орфографічні помилки.

Матеріал для гри.

 1. Користний, Украйна, ґудзик, олівец, цукор. (Корисний, Україна, ґудзик, олівець, цукор).

 2. Українска, цукерка, якор, в літку, бобуся. (Українська, цукерка, якір, влітку, бабуся).

 3. Порасолька, папір, годиник, лилека, бджола. (Парасолька, папір, годинник, лелека, бджола).Після вивчення теми «Склад. Наголошений склад» корисно провести гру «Перший, другий, третій», яка вимагає від учнів за допомогою сигнальних карток (цифри 1, 2, 3) вказати наголошений склад у прочитаному вчителем словниковому слові.

Використовуючи сюжетні малюнки, проводжу гру «Хто більше?» Добираю відповідні для вивченої групи слів малюнки з журналів, альбомів для розвитку зв'язного мовлення. Колектив дітей об'єднано у групи по 4-5 учнів у кожній. Школярі змагаються, яка група більше пригадає словникових слів, шо «заховалися» на малюнку. Дітям варто дозволяти використовувати слова зі списку-мінімуму для першокласників. Наприклад, тема «Школа» налічує такі слова: виразно, лінійка, олівець, папір, посередині, українська, диктант, завдання тощо.

«Ігри Діда-Буквоїда» допоможуть не тільки розвинути у дітей увагу, орфографічну зіркість, а й привчать працювати з орфографічним словником. Учитель готує набори карток у конвертах. Колектив учнів класу об'єднують у малі групи по чотири школяра у кожній. Діти намагаються відгадати слова за приголосними, або за голосними, перевіряють правильність їхнього написання за орфографічним словником і записують слова у зошити.

Працюючи в парах, учні самостійно можуть підготувати й провести гру «Вилучи зайву літеру»: один школяр пригадує словникові слова і записує їх у стовпчик, використовуючи зайві літери. Другий — закреслює олівцем лі­тери, які він вважає зайвими, та перевіряє правильність запи­саних слів за орфографічним словником. Ось варіанти таких слів: Вурлиця вулиця, зайєць — заєць, килдим — килим, меторо — метро, дознака — ознака, ясень — ясен.

Гра «Складовий аукціон» має на меті повторити правопис словникових слів, які діти вивчили у 1 та 2 класах. Учитель пропонує назвати слова, що починаються, наприклад, складом «за» — загадка, завдання, заєць. Виграє той, хто називає останнє слово.

Другокласникам подобаються перетворення. Пропоную провести гру «Чарівник». Педагог каже: «Зараз ви всі — чарів­ники. Вам треба «оживити» предмети - утворити від іменника, який відповідає на питання що?, спільнокореневе слово – іменник, який відповідає на питання «хто?». Наприклад: Банк — банкір,бібліотека – бібліотекар, Київ – киянин, комбайн – комбайнер, космос – космонавт.

Гра «Хто (що) заховалося?» розвиває у молодших школярів логічне мислення. Вчитель вивішує на магнітну дошку малюнки предметів зворотною стороною до дітей. На зворотній стороні записано кілька ознак предмета, який «заховався». Педагог читає ці ознаки. Учні намагаються назвати предмет. Якщо вчитель відкриває малюнок, то діти із завданням впоралися. Школярі складають речення зі словом, яке позначає названий предмет, у зошитах. Один з учнів коментує правопис словникового слова.

Під час проведення гри «Намалюй мене» застосовуються міжпредметні зв'язки. Діти за ознаками відгадують задуманий предмет, правильно вимовляють його назву, вказують наголос і орфограму словникового слова. Після виконання цих граматичних завдань учні малюють, цей предмет.

Матеріал для ігор «Хто (що) заховалося?» і «Намалюй мене» 1 .Стрімкий, залізний, точний... (годинник).

2. Працьовитий, рідний, старенький... (дідусь).

3. Новий, цікавий, словниковий... (диктант).

4. Хижий, маленький, сірий, безхвостий, колючий... (їжак).

5. Легкий, дерев'яний, кольоровий... (олівець).

6. Перший, вихований, мудрий... (учитель).

7. Коричнева, солодка, шоколадна... (цукерка).

8. Чорні, однакові, шкіряні... (черевики).

Ігри-змагання для учнів 3-4 класів не тільки зміцнюють мовні знання молодших школярів, а й збагачують їх словниковий запас, удосконалюють усне та писемне мовлення, допомагають оволодіти навичками користування словниками різних типів.

Ось деякі з них.

Під час проведення гри «Редактор» учитель записує на

дошці неправильно побудоване речення. Діти самостійно редагують вирази, записують у зошит правильні. Слухаючи текст - підказку. який читає вчитель, школярі на великому контрольному листі-аркуші паперу замість крапочок вставляють пропущені букви (працювати можна малими або великими групами).

Гра «Туристи».

В.... і, в.... д, по…..ні, лі.... ч, щ... ни, н….д, в.... у.

Орієнтовний лист -підказка Подорож туристів.

Туристи вирушають у путь ... (коли?) (вранці). Вони простують ... (куди?) (вперед).Переходять річку ... (де?) (посередині).З вершини поглядають... (куди?) (ліворуч). На привалі обідають ... (коли?) (щогодини). Повертаються сповнені вражень... (куди?) (назад). Згадують про подорож навіть... (коли?) (взимку).

Здобути навички користування словником іншомовних слів учні зможуть під час проведення гри «Іншомовні слова». Кожна команда дітей отримує словник іншомовних слів. За три хвилини школярі повинні з'ясувати значення 5-ти слів іншомовного походження та вказати джерело їх запозичення.

«Швидше и правильніше». Учні добирають до запропонованих слів відповідне за змістом словникове слово: розумний... (директор), новий... (комп`ютер), смачна... (кукурудза), солодка... (черешня).

Переходити (що?) ... (вулицю), їхати (чим?) ... (метро), малювати (чим?) ... (олівцем), пишатися (ким?)…. (учителем).

Висновки

Отже, словникова робота в початкових класах повинна бути скрупульозною і систематичною. Адже саме в початковій школі закладається основний словник школяра, і тому учень повинен правильно зрозуміти значення слова, засвоїти його, тобто слово має ввійти у словник школяра і активно використовуватися у його власних висловлюваннях. Найбільш перспективні напрямки в дослідженнях проблеми словникової роботи в початкових класах - це робота по уточненню словника молодших школярів, оскільки для їх мовлення часто характерним є неправильне розуміння та вживання слів; активізація словника в результаті щоденної практики продуктивного слововживання.

Саме робота над лексикою на уроках рідної мови може стати тим підґрунтям, на якому формуватимуться вміння доцільно вживати слова у мовленні, а також комунікативні навички, розвиватиметься інтерес до мови, креативне мислення дітей.

Розуміння значення слів та їх правильне вживання є дуже важливим для маленьких учнів, бо виховує мовне чуття, смак до художнього слова. Організовуючи систематичну, цілеспрямовану словникову роботу на уроках над поповненням і активізацією словникового запасу учнів, вчителю необхідно будувати урок так, щоб робота над словом органічно зливалася з роботою над словосполученням, реченням, текстом, а не була чимось штучним, окремим, нав'язаним дітям. Плануючи урок, визначаючи його мету, рекомендується зазначати, з якими новими словами учні ознайомляться на уроці, як буде побудовано процес їхнього засвоєння і активізації. Лише за таких умов ця робота матиме неабиякий ефект.

Додаток 1

Зразок роботи над словниковим словом заєць.

 1. З'ясування лексичного значення:

1) невелика дика тваринка, полохливий гризун, має довгі задні ноги і довгі вуха;

2) пасажир без квитка.

 1. Вимова: [ зайец`] - вимовляється хором. Звуковий аналіз слова: 1) голосні: а - наголош., е: 2) приголосні: з - твердий. й,ц' - м'які

[-0 = 0=];

 1. Добираємо родо - видові поняття. Словниково-логічні вправи. Дикі тварини.

 2. Добір синонімів: косань, вухань, русак, біляк, сіренький, поплигайчик, бідолаха, хвалько, хлистик, стрибунець, куцохвостик. страхополох, чимчик...

 3. Вводимо у словосполучення: куцохвостий, довговухий, наляканий, полохливий... заєць.

 4. Загадки:

   1. )Від страху тремтить, швидко біжить.

2)Я вухатий ваш дружок, в мене сірий кожушок, куций хвостик, довгі вуса, я усіх-усіх боюся.

3) Влітку носить сіру шубу. Взимку - білого кожуха. Має з тріщиною губу, косі очі й довгі вуха. (Заєць).

Прислів'я:

Видно зайця по вухах.

За двома зайцями не ганяйся.

За двома зайцями не гонись, бо й одного не .піймаєш.

Зловив зайця за хвіст.

Не давай зайцеві моркву берегти, а лисиці курей стерегти.

Полохливий заєць і пенька боїться.

У зайця стільки стежок, як у клубку ниток.

Цілував би заєць кобилу, та високо.

Скоромовки

Заєць зайця взимку стрів, Заєць зайцю говорив:

- Важко зараз для зайців: Ми без моркви й качанців.

 1. Добір спільнокореневих слів: зайчик, зайченятко, зайчатко, зайча, заєнько. зайчиха, зайчатина, заячий.

 2. Пояснення етимології.

Куцохвостику вухастий. Чому зайцем тебе звати?

Так давно мене назвалиі на вуха не зважали.

Бачили, що молодець. І назвали - стрибунець.

Бо «заяти», - то «стрибати», Сам ти можеш порівняти. Продавець — від «продавати», Видавець - від «видавати»,

Ну а «заєць» - від «заяти».

 1. Вживання слова у прямому і переносному значенні: заячий хвіст. їхати зайцем, сонячний зайчик, заяча душа.

 2. Вживання у фразеологізмах:

Вбити двох зайців...

Погнався за двома зайцями...

Проїхався зайцем...

3аячу душу мати...

 1. Відгадування ребусів.

 1. Мовні ігри.

Який звук заблукав? У зайця довгі задні роги (ноги.)

Додаток 2 Завдання для роботи з перфокартками.

Завдання 1. Розглянь малюнки, складені послідовно. Назви зображене. Склади початкові букви кожної назви. Яке словникове слово утворилося? Напиши його в рамочці (вокзал). Звір з правописом на звороті перфокартки. Виконай звуко- буквений аналіз слова.

Завдання 2. Відгадай загадку. Знайди малюнок-відгадку і відміть його. Запиши в рамочці слово-відгадку. Зміни одну букву у слові так, щоб вийшло словникове слово (кошеня - кишеня).

Завдання 3. Вивчи прислів'я. Запиши його з пам'яті в зошит. Підкресли слова словника. (Влітку дбай про зиму, взимку - про літо). Поясни, як ти розумієш прислів'я.

Завдання 4. Розглянь малюнок. Прочитай стовпчик слів. Знайди і відміть те з них, що підходить до малюнка. Запиши його внизу у рамочці, добери образні слова. (Воїн сміливий, мужній, хоробрий, відважний та ін.).

Додаток 3

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

для розвитку креативного мислення молодших школярів

Завдання 1.

Відгадай слово.

Учитель пропонує дітям запам’ятати перший звук, наприклад у слові кріт, другий - у слові міст, третій звук – у слові торт. Учитель запитує: «Яке слово утворилось?»

Відповідь: Кіт.

Завдання 2.

«Плутанки слів».

Розглянь «плутанки слів» . Запиши правильно. Склади звукові схеми утворених слів.

Хто? Що? АМК - …., ОРГА - …., РОКЛИ - …., НОГМ - …., РОКУЦ - …, УЛГОБ - …, ГАДЗАКА - .., РУПОДГА - …, КАТОРН - …., АКИПЛ - …, КВПАУ - …, АВПА - ….

Яке? ЛОВНЕГО -…., КУНЕМЕД - ….

Яка?АГАБАТ -…., ОРОДЛАС - ….

Слова-дії

МУЗИВАВ - …., ВИВСТА - ….,ЗАКАЛА - ….,СЗАКАВ - …., СХАЛУЛА - …, КНУВКРИ - …, ЮЛБЛЮ -…, ЯУКДЮ - …., ЧТИАЮ -…

Завдання 3.

Придумай, як запам’ятати слова.

Учитель пояснює дітям,що для того, щоб добре запам’ятати матеріал, можна використовувати такий прийом, як класифікація, тобто об’єднання в групи схожих за якоюсь ознакою предметів. Потім вчитель пропонує запам’ятати групу слів(у кожного вона може бути індивідуальною), використовуючи запропонований принцип.

Приклади слів:

 • Троянда, вишня, тюльпан, огірок, ялина, слива, дуб, гвоздика, томат, сосна, яблуко;

 • Машина, картопля, літак, огірок, тролейбус, помідор,сонце, цибуля, лампа, потяг, ліхтар, свічка.

Завдання 4.

Ланцюжок асоціацій.

Дітям необхідно запам’ятати 15-20 не пов’язаних між собою слів. Хід гри такий: учитель називає яке-небудь слово(іменник), хтось із дітей повторює його та називає своє слово,інший учень повторює попередні слова й називає наступне і т. д. Та спочатку необхідно пояснити дітям, що для виконання цього завдання слід користуватися методом асоціацій: уявно об’єднати слова в єдину структуру.

Наприклад, подано слова будинок, кіт, ліс, апельсин, шафа, змія,книга,пожежа,крокодил тощо. Учням необхідно уявити будинок, по якому ходить пухнастий кіт, який потім вистрибує у вікно і потрапляє до лісу, де на деревах ростуть апельсини. Діти зривають апельсин, чистять його і раптом у середині фрукта бачать шафу, у куту якої причаїлася змія,і т.д.

Таке тренування може бути корисним для запам’ятовування будь-якого навчального матеріалу.

Завдання 5.

Піктограми

Учитель зачитує текст. Для того щоб діти його запам’ятали, вони повинні кожен смисловий фрагмент подати у вигляді малюнка. Потім діти за замальовками переказують текст.

Завдання 6.

Коректура

Ця техніка спрямована на тренування одночасно концентрації і переключення уваги. Діти викреслюють певні букви в друкованому тексті. Наприклад: протягом 10-15 хвилин потрібно знайти в тексті та закреслити всі букви е : і маленькі, і великі.

Завдання 7.

Пошук

Дітям пропонується попрацювати зі словником і знайти в ньому слова, які містять 2-3 однакові букви, що позначають голосні або приголосні звуки. Діти знаходять такі слова і записують, наприклад: барабан, молоко, бурундук, акуратний тощо. Можна запропонувати варіант пошуку слів із буквами, які не повторюються і позначають приголосні звуки: двома,трьома, п’ятьма і т. д. Наприклад: стравохід, клавесин, революція та ін. .Окрім розвитку уваги, під час виконання цього завдання, розширюється словниковий запас дітей.

Завдання 8.

Незавершене речення

Учитель пропонує дітям закінчити речення, підібравши для цього найбільш відповідне слово або фразу. Наприклад: Усі учні в класі думають про…Навесні в лісі зазвичай… Дерево завжди має …тощо.

Завдання 9.

Склади слова.

а). пани(сани) сапа

пальто(_________)лимон

б). пожежа(поле) левеня

вагон(__________)таксі

в). крапка(крапля) галявина

мисливець(___________)наказав

г). сирота(сирник) сінник

мило(______________)ніша.

Завдання 10.

Текст-плутанка

Прочитай текст-плутанку. Перекажи його. Які правила гостинності ти знаєш?

стоГі

У таликНа либу стогі. анВо гоприщала хї маєч з рогомип. тарСийш траб кошаС сінпри із хукні найчик. таНалак амас лалина айч у шкича. наГар подгосиня ашан таНакла!

Завдання 11. Кросворд

Розгадай кросворд. Запиши звукову схему відгадки.

1. Є і кріп, і бараболя,

М’ясо, морква і квасоля,

Цибулина і петрушка.

От смачна в нас буде…. .

Ю

2. А у нас сьогодні свято –

Всі вітають мого тата.

Безліч друзів і гостей,

Бо у тата ….. .

3.Рослини він любить,

І звірів, і луг.

Для них захисник він

Надійний і друг.

Лісам, і озерам, і рікам

Він брат.

То хто ж він такий?

Очевидно …. .

Завдання 12.

Допишіть слово . Додавши дзвінкий приголосний , утворіть нові слова від таких слів : коза, рука, буква, міль , коса, буря .

Завдання 13.

Міняючи у слові БІЙ перший звук ( а на письмі - першу літеру) на інший один звук ( або букву) утворіть і запишіть якнайбільше нових слів , що мають інше значення. Відповідь : БІЙ- мій, лій, сій, дій, вій, тій, цій Придумайте короткі вислови або речення з новими словами . .

Змінюючи у слові СІЧ останню букву (звук ) на іншу букву ( звук ), утворіть якнайбільше нових слів із іншим значенням .

Відповідь : СІЧ - сів , сік , сіль , сіл (У Карпатах чимало гуцульських сіл [ мн., О.в.] ) , сім , сіп (Миколка - сіп мене за руку) , сіть (Рибалка сіть закинув).

Завдання 14.

Запишіть 5 односкладових слів , які від перестановки звуків (першого й останнього) набрали б нового значення .

Наприклад : мир - Рим .

Відповідь : кіт - тік , кат - так , лік - кіл , рік - кір (хвороба) ,лід - діл (низина), рай - яр(йар), бук - куб .

Завдання 15 .

А) Знайдіть 5 односкладових слів , які читаються зліва направо і справа наліво однаково і мають теж саме значення .

Відповідь : дід, біб, вів, Тит, око

Б) Знайдіть неменш 4 дивовижних слів із 5 звуків кожне , які б читалися зліва направо і справа наліво не змінюючи свого значення .

Відповідь : Пилип, потоп, корок, наган, зараз, . . .

Завдання 16.

Пригадайте і запишіть якнайбільше слів , що мають склади - назви нот ( до , ре , мі, фа , соль , ля , сі). читання :

Наприклад : До + ля = доля ; по + мі + до + ри = помідори ; до + мі + но = доміно .слово?

Завдання17.

Розсекретити вірш.

У цьому зображенні «засекречені» рядки з вірша Т. Шевченка. Необхідно їх «розсекретити» і прочитати.

ТапЕенЧцуЕиолВпроОлбюлДсвАувсЗйвкПкептаІтоДлогЯоВувсОанеРолдАканЯапрРотиюОмвіМнакНмивчАвсиуДжольОакЛмикеИнапрНвіукУто.ПиролИждлогШолАєшорЄскТмсвЬщдСмитоЯвсмНсмиеАщаДкецВлогеОємДоваОтеЮ,енЧмитЕзжлРвенгВсчяОжєНамАчіукаКротАголдЛиенгИдбюНмипенА.

Відповідь: Тече вода з-під явора

Яром на долину.

Пишається над водою

Червона калина.

Урок позакласного читання у 2 класі

з використанням елементів інтерактивних технологій навчання

Тема уроку. Книга – маленьке віконце, а через нього увесь світ видно.

(Заочна подорож до Країни Читляндії).

Мета уроку. Ознайомити учнів з різноманітністю дитячої літератури, з історією виникнення книг; розвивати логічне мислення, вміння формувати оцінні судження, збагачувати мовлення дітей образними словами і висловами, виховувати любов і шанобливе ставлення до книги.

Обладнання. Виставка книжок, «Наказ книжки», прислів`я, загадки, малюнки корабля, тематичних островів, скриньки із завданнями.

Хід уроку

І. Привітання.

Вітаєм гостей ми приємних і щирих,

які завітали до нас на читання.

Бажаємо жити в здоров`ї і мирі.

Усім зичим щастя, достатку, кохання.

ІІ. Повідомлення теми і завдань уроку..

- Сьогодні ми з вами , діти, вирушимо у незвичайну подорож до країни Читляндії. Помандруємо на великому красивому кораблі під назвою «Читайлик». Попереду нас чекають невідомі острови, які ховають у своїх надрах чарівні скриньки. Щоб потрапити до кожного наступного острова, треба виконати завдання чарівної скриньки. Отож, вирушаймо!

ІІІ. Розкриття теми подорожі.

Вчитель Наш корабель починає свою кругосвітню подорож з пристані «Її величність …». Ім.`я цієї величності ми взнаємо, розгадавши кросворд. Його ключове слово підкаже тему нашої подорожі.

 1. Має вуса, довгий хвіст і цікаву звичку -

спершу добре він поїсть. А потім миє личко. (Кошеня).

 1. Хто з героїв казок каже такі слова: «Ні, дідусь, не пила я і не їла. Тільки бігла через місточок і вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку і вхопила водиці крапельку»? (Коза).

 1. Влітку носить сіру шубку, взимку – білого кожуха.

Має з тріщинкою губу і дуже довгі вуха. (Заєць).

 1. Чия це пісенька?

- Я на сметані мішаний, на яйцях печений.

Я від баби втік, я від діда втік,

і від тебе втечу. (Колобок).

 1. В лісі є кравець чудовий, звірам шиє він обнови,

для ведмедів – кожушки, для лисичок сорочки,

зайцю валянки на лапки, а для вовка – теплу шапку.

І собі пошив піджак. Хто кравець такий? .. (Їжак).

- Отже, яке ключове слово заховалося у кросворді? (Книга).

- Діти, а де ми можемо побачити велике зібрання книжок? Так, у бібліотеці. Напередодні нашої подорожі ви побували у місцевій дитячій бібліотеці, де зібрано дуже багато книг, які розставлено на полицях.

Там книги розумні спокійно живуть

У тихій величній світлиці.

А двері широкі відкриті ведуть

до знань золотої скарбниці.

- Що ж таке бібліотека? Слово «бібліотека» походить від слів давньогрецької мови і складається з двох слів: бібліо – книга, тека – зберігання.

- Отже, бібліотеки призначені для зберігання книг. Найбільшою дитячою бібліотекою в нашій країні є Українська державна бібліотека для дітей та юнацтва в Киві. Є дитячі бібліотеки майже в кожному місті, у кожній школі. Є вони й у багатьох із вас удома.

Але книги були не завжди. Про те, як з`явилися перші книжки, а потім і цілі бібліотеки, нам розкажуть Максим і Марійка.

1 учень. - З давніх давен люди прагнули знань. Від одного покоління до іншого усно передавали відомості про речі, що допомагали людям вижити: як добути вогонь, як хліб виростити, кого слід поважати, а кого – ненавидіти.

Але людська пам`ять - -не такий у же й надійний засіб для зберігання і передачі різноманітних знань! Отож, прадавні люди вигадали письмо для закріплення, зберігання і передачі інформації. Так у прадавньому Вавілоні, десь із п`ять тисяч років тому, з`явились перші «книжки». Але що то були за книжки!

2 учень. - Їхніми сторінками слугували глиняні таблички, на які з допомогою гострих паличок наносили знаки. Це були непрактичні книги. Їх весь час удосконалювали.

Пізніше так званий «папір» робили з телячої шкіри, ще пізніше – з болотяної тростини папірус. У ХІІІ столітті в Європі з виготовленням паперу з`явилися перші друкарні. У нашій країні це сталося у ХVІ столітті. Першодрукарем в Україні був Іван Федоров.

Перша бібліотека у нас з`явилася у Києві при Софійському соборі в ХІ столітті.

Вчитель. – Безмежна сила книги! Без неї людина сліпа. Книга відкриває перед людьми великий світ. Протягом усього життя ми звертаємось до книги. Згадайте першу казку, яку вам розповідала мама чи бабуся, свої улюблені казки, коли ви, ще зовсім маленькі, не вміли ще як слід розмовляти, а вже роздивлялися малюнки, щось уявляючи, фантазуючи.

Нерідко книга, прочитана вами в дитинстві, залишається в пам`яті на все життя. Герої, з якими ви зустрілись на сторінках книг, стають вашими вірними друзями.

Острів «Поетичний».

- Згадайте, коли ви ще ходили до дитячого садка, то, мабуть, вже тоді полюбляли вчити віршики. Чи не так? Отож, першим островом, куди ми прибуваємо, буде острів «Поетичний».

Підготовлені учні читають вірші.

В кожнім домі, в кожній хаті –

У містах і на селі, -

Хто навчився вже читати,

Має книжку на столі!

Книга, друг ти наш незмінний,

Друг любимий, з ранніх літ.

Ми з тобою пізнаємо світ.

Ми побачим всю країну –

Нашу рідну Україну.

Як краплин у Дніпрі,

Як зірок угорі,

Як листви на гіллі –

Стільки книг на землі!

Є великі й малі,

Є легкі й важкі,

На полицях, в столі

Наші друзі – книжки.

Коли вмієш сам читать, -

Не треба мамі докучать,

І до бабусі вже не йти:

«Ну прочитай, мовляв, хоч ти!».

Сестру упрошувать не треба,

щоб прочитала щось для тебе.

Ані благать, ані прохать!

А просто взять і прочитать!

Книги дружать з дітворою.

Полюби їх у житті –

І улюблені герої

Будуть друзями в путі.

Сторінки книжок завітних

Всіх нас доброму навчать –

Працювати і учитись,

І Вітчизну шанувать.

- Дізнаємось, яке завдання чекає нас на цьому острові. (Вчитель дістає зі скриньки завдання). Прочитати уривки віршів, дібрати риму.

1) Облітав журавель

Сто морів, сто …. (земель).

2) По дорозі біг бичок, бачить – лізе … (їжачок).

3) Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі …(пиріг).

Поки смажив, поки пік, а пиріг водою …(стік).

Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не …(сніг).

- А тепер ускладнимо завдання: дібравши риму, треба назвати автора цього вірша.

 1. Дивлюся – аж світає,

край неба палає,

соловейко в темнім гаї

сонце …(зустрічає). Т.Г.Шевченко.

 1. На зеленому горбочку,

у вишневому садочку

притулилася хатинка,

мов маленькая … (дитинка). Леся Українка.

 1. Дрімають села. Ясно ще

осіннє сонце сяє.

Та холодом осіннім вже

в повітрі …(повіває). І.Я.Франко.

Острів «Загадковий»

- Молодці! Можемо продовжувати свою подорож. Наближаємось до наступного острова. А щоб дізнатися, до якого, скажіть, будь ласка, що це за слово:

Слово це походить від слова гадати ,

Що означає думати і міркувати.

У них предмет не називають,

А лиш описують його і натякають. (Загадка)

- Дізнаємось, які випробування очікують нас на цьому острові.

(Діти зачитують і відгадують загадки з книжок з виставки).

- А чи знаєте ви, що загадки бувають різноманітні? Кросворди, ребуси, шаради – усе це загадки, тільки різних видів. Що ж , бажаю вам добре мислити, щоб відгадати загадки – зернятка народної мудрості.

1) Шаради – це зашифроване слово. Але не просто зашифроване. Таке слово поділяється на окремі частини, до кожної з яких дається пояснення.

 • На початку третя нота, потім слід число додати.

А разом складеться місце, де живе людей багато. (Місто).

 • Туди заходять кораблі

Чужої й рідної землі.

А фель до слова припиши –

І в клас із ним мерщій біжи. (Портфель).

2) Метаграма – загадка, в якій для відгадування зашифрованого слова треба одну букву замінити іншою.

 • З к – в дівчат на голові.

З р – виблискує в росі. (коса - роса).

 • Мчу дорогами я з ш,

З л – я ягода смачна (машина - малина).

- Стомилися? Час відпочити. Наближаємося до острова «Спортивний».

Острів «Спортивний».

Фізкультхвилинка.

Добре те, що сонце світить!

Добре те, що віє вітер!

Добре, що зелений ліс

Разом з нами ріс і ріс!

Добре те, що в нашій річці,

Синя, не брудна вода!

І мене матуся рідна

Після школи зустріча.

Добре гратися надворі,

добре вчитися у школі,

книжку відкривать нову!

Добре те, що я живу!

- Відпочили, відновили свої сили і вирушаємо до острова «Чарівної казки». А яке ж тут завдання приготували нам його мешканці?

Острів «Чарівна казка».

  • На острові нас зустрічає господиня – Казка.

Казка. Вітаю вас, дорослі і малі!

Від всіх казок низенький вам уклін.

Я – Казка мудра – хочу вам сказати,

що кожен з вас мене повинен знати.

Бо, кажуть, казка вчить на світі жити

Та правду й волю завжди боронити.

Я, друзі, казка добра і чарівна.

Мене ви знаєте і любите здавна.

Мої завдання сховані у скриньці,

На вас чекає вже давно вона.

Конкурс «Жарт за жартом».

1.У відомій казці коза принесла козенятам:

а) молоко;

б) пепсі – колу;

в) жувальну гумку.

2. Мишенят у казці «Колосок» звали:

а) Круть і Верть;

б)Стриб і Скок;

в) Чук і Гек.

3. У відомій казці дід загубив річ, яка потім стала житлом для лісових звірів. Це була:

а) шкарпетка;

б) рукавичка;

в) сорочка.

4. Хатинка Баби Яги трималася на:

а) слонячих вушках;

б) курячих ніжках;

в) їжакових колючках.

5. У казці «Ріпка» останньою на допомогу прийшла;

а) кішка;

б)мишка;

в) собачка.

6. До приходу Червоної шапочки у будинок бабусі забрався вовк. Він:

а) ховався у ліжку;

б) грав на комп`ютері;

в) дивився телевізор.

7. У казці «Коза – дереза» Коза говорила дідові неправду:

а) із скромності;

б) через вередливість;

в)тому що дотримувалася дієти.

- Молодці, добре справилися ви і з цим завданням. Маємо можливість мандрувати далі. Наближаємось до острова «Народної мудрості».

Острів «Народна мудрість».

Гра «Перевір себе».(Робота в групах).

Складіть прислів`я з розсипанки.

1 група.

2 група.

3 група

Розум без книги, як птах без крил.

Хто багато читає, той багато знає.

Книга вчить, як на світі жить.

ІV. Підсумок уроку – подорожі.

- Наша подорож добігає кінця. Ми прибули до чарівної країни Читляндії.Але хто це стукає в двері? Відчинимо? До нас завітав Барвінок! Але чому він такий стурбований?

Барвінок. – Я приніс вам телеграму (читає)

Книжка скаржилась Мар`яні:

«Я у тебе не в пошані.

Звідкіля це на мені

Плями сині та масні?

Подивись – ото сторінка:

Намальована хатинка.

Під хатинкою - маля,

І написано: «Це я».

А за дві сторінки далі –

Різні звірі небувалі:

Сині, жовті та рябі.

Люди кажуть: «Ой, чия ти?

Як тебе тепер читати?

Скільки ми читали книг,

А не бачили таких».

Вчитель. Дуже сумна історія., але я впевнена, що учні 2 класу ніколи не скривдять книг, бо вони люблять читати!

Барвінок. Хочу вам на згадку про подорож вручити подарунки – наказ книжки «Вузлики напам`ять». Прочитавши їх, я впевнений, ви ніколи не вчините з книжкою так, як це зробила Мар`Янка, і книжка завжди буде у вас в пошані.

Барвінок вручає дітям книжечки «Вузлики напам`ять».

Вчитель. - Чи сподобалась вам подорож, діти?

- Я сподіваюсь, що ця подорож надовго вам запам`ятається, а ви ще більше полюбите книжки і будете їх шанувати.

Урок української мови у 4 класі . Слайд 1

Тема. Написання «не» з дієсловами. Спостереження за зв`язком дієслів в реченні з іншими частинами мови.

Мета. Забезпечити засвоєння учнями знань про правопис частки «не» з дієсловами. Вчити спостерігати за мовними явищами, аналізувати й узагальнювати. Розвивати зв`язне мовлення, вміння висловити свою думку. Виховувати інтерес до усної народної творчості, поезії Т.Г. Шевченка.

Обладнання. Таблиця, роздатковий матеріал для групової роботи, картки для індивідуальної роботи, мультимедійна презентація, смайлики..

Хід уроку.

І. Організація класу.

- Діти, сьогодні до нас на урок завітали гості, прошу їх привітати.

- Стали діти всі рівненько,

Усміхнулися гарненько.

Ласкавинки посилаймо,

Працювати починаймо.

- Ми сьогодні з вами знову

Згадаєм все про дієслово.

А у зошитах своїх

Спочатку дату запишіть.

-Девіз нашого уроку сьогодні такий:

Будем працювати старанно, щоб почути у кінці,

Що у нас в 4 класі діти просто молодці!

-Діти, от мені цікаво, а що кожен з вас очікує від сьогоднішнього уроку?

Слайд 2: Я очікую, що…

Цей урок навчить мене…

- Будемо сподіватися, що ваші очікування справдяться.

ІІ. Перевірка домашнього завдання (впр. 80).

 1. - Який заголовок придумали до тексту?

  • Прочитайте свої міркування про необхідність збереження багатств природи.

 1. Індивідуальне опитування за картками.

 1. Прочитай текст. Підкресли дієслова, надпиши над ними питання.

Низько пливуть над лісом сірі хмари. Сиплеться на землю сухий сніг. Снігова хуртовина лякає диких тварин. Лисиці ховаються у глибокі нори. Ведмежі сім`ї сплять у барлогу під м`яким снігом. У лісі панує тиша.

 1. До поданих іменників добери відповідні дієслова. Усно став до них питання.

Сокирою

Пилкою

Трактором

Бритвою

Клеєм

Ножем

Фарбою

Олівцем

Лопатою

Граблями

Голкою

Бриють

Орють

Клеять

Ріжуть

Копають

Рубають

Фарбують

Пишуть

Скородять

Шиють

Пиляють

 1. Від поданих слів утворити дієслова так, щоб по вертикалі утворилася назва частини мови, яку ми вивчаємо.

Диво-

Сміх-

Сяйво-

Слух –

Зелений –

Гомін –

Веселий –

Прохання-

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Гра «Відкритий мікрофон».

 • Скажіть, якій темі був присвячений минулий урок?

 • Що ми називаємо дієсловом?

 • На які питання відповідають дієслова?

 • Яким членом речення виступає дієслово?

 1. Гра «Блискавка»

 • Від іменників або прикметників утворіть дієслово:

Друг, ворог, вечеря, будинок, господарство, біг, стрибок, читання, малювання, зелений, білий, червоний.

 1. Вибірковий зоровий диктант.

 • Випишіть дієслова, усно ставлячи перед ними питання.

Слайд 3. Хто багато читає, той багато знає.

Сім раз відмір, а раз відріж.

Посієш вчасно – вродить рясно.

Слайд 4. Читає, знає, відмір, відріж, посієш, вродить.

 1. Каліграфічна хвилинка. (запис на дошці)

Не вкладеш душу – не чекай на успіх.

- Поясніть, як ви розумієте зміст прислів`я.

- Назвіть дієслова.

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

- Що означає частка «не» в цьому прислів`ї? (протиставлення, протилежне значення до слів вкладеш, чекай).

- Як ви думаєте, яка буде тема нашого уроку?

Слайд 5.

- Сьогодні ми повторимо і закріпимо наші вміння написання «не» з дієсловами, а також з`ясуємо, з якими частинами мови найчастіше зв`язується дієслово в реченні.

- А для чого нам потрібні ці знання?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Слухання казки.

- Згадайте з 3 класу, як пишеться частка «не» з дієсловами. А знаєте, чому? Послухайте казку «Сила любові».

Горду і вперту частку НЕ полюбило Дієслово. Сумною була ця любов. Дієслово говорило: «Люблю», а вона йому: «Не люблю». Воно казало «Вірю», а вона йому «Не вірю».

Частка НЕ ніколи не підходила до Дієслова близько і писалася від нього тільки окремо. Однак Дієслово було постійним у своїх почуттях.

Ось одного разу НЕ і каже йому: «Я відповім тобі взаємністю , якщо доведеш, що жити без мене не можеш».

Зітхнуло Дієслово сумно і відправилось поневірятися по словниках, підручниках, книгах, по всьому білому світу.

 1. Робота з прислів`ями (робота в групах).

- Заглянуло Дієслово в бібліотеку, знайшло прислів`я, а прочитати не може. Початок від одного прислів`я, а закінчення – від іншого. Допоможіть! Складіть прислів‘я, поясніть їх зміст.

Слайд 6.

1) Хто (не) працює, (не) їстимеш калачі.

2) Сидітимеш на печі - поспішай справою.

3) (Не) поспішай мовою, той (не) їсть.

- Запишіть прислів`я, розкриваючи дужки.

- Прочитайте дієслова з часткою «не».

- Як написали ці дієслова? Чому? Перевірте. Слайд 7.

3. Робота з підручником.

Вправа 81.

 • Випишіть дієслова разом з «не». Поясніть одне з прислів`їв.

 • То як пишеться «не» з дієсловами? Перевірте своє твердження за правилом на с. 44.

 1. Робота в групах.

- Зайшло Дієслово і до нас на урок читання, вирішило дізнатися,як ми знаємо казки. (Групам дітей пропонуються уривки з казок). Подумайте, з якої казки пропонований вам уривок. Спробуйте написати другу репліку діалога і пояснити правопис частки «не».

  1. група. Біжить колобок та й біжить. Зустрічає його вовк.

  • Колобок, Колобок, я тебе з’їм.

  • …(Не їж мене, вовчику-братику, я тобі пісеньку заспіваю)..

2 група. Котик пішов у ліс по дрова. А Півник залишився сам. Аж ось прибігла Лисичка.

  • Півнику, Півнику, відчини.

  • ….(Не відчиню, бо не велів Котик)

3 група.

  • Взяв дід сокиру, пішов у ліс, вибрав липку. Тільки замахнувся сокирою, щоб рубати, коли чує – липка каже людською мовою:

 • … (Не рубай мене, я тобі в пригоді стану.)

 • То як ви записали НЕ з дієсловами?

 1. Робота в парах.

Вправа 82.

 • Для того, щоб ви краще запам`ятали правило і вміли його застосовувати, пропоную виконати завдання вправи 82. Запишіть у зошит два речення із творів Т.Г.Шевченка, розкриваючи дужки (за варіантами, І в. -1 і 3 реч., ІІ в. – 2 і 4 реч. Двоє учнів працює біля дошки одночасно).

 • Перевірте і просигналізуйте зеленими смайликами, чиї записи співпадають із записами на дошці, і червоними - якщо є розбіжності.

 • Діти, скажіть, а як пов`язаний 2014 рік з іменем Т.Г.Шевченка?

Слайд 8. 2014 рік в Україні оголошено роком Т.Г. Шевченка.

 • Які твори Шевченка ви знаєте?

 1. Фізкультхвилинка.

7. - Хочете почути продовження казки про Дієслово і частку «не»?

- «Сумне Дієслово повернулося до своєї коханої . вона, як завжди, відскочила від нього з криком: «Негідник! Ненавиджу!» і раптом завмерла від несподіванки, опинившись в обіймах дієслова. Чому, що сталося, як ви думаєте?

- Прочитайте ці дієслова (Слайд 9)

ненавидіти

нездужати

непокоїтись

непритомніти

недочувати

недобачати.

 • Поясніть значення слова нездужати.

 • Підберіть до дієслова непокоїтись слова близькі за значенням.

 • Спробуйте здогадатися, чому в цих словах частка не пишеться разом з дієсловами? Запишіть ці слова в зошити. Їх треба запам`ятати. З одним із них складіть речення.

 • Отже, як ви будете визначати: разом чи окремо писати частку «не» з дієсловами? Слайд 10

8. Визначення зв`язку дієслів в реченнях з іншими членами речення.

- Сьогодні ми з вами ще з`ясуємо, з якою частиною мови дієслова найчастіше зв`язуються в реченні. Чи можна це визначити, користуючись правилом про дієслово?

- Пересвідчимося в цьому. Запишемо речення (1 учень – на дошці).

Чужий кожух тебе не зігріє.

 • Випишіть дієслово із зв`язаними словами за допомогою питань. З якими частинами мови зв`язані дієслова в даному реченні?

 • То який ми можемо зробити висновок? З якими частинами мови у реченні зв`язані дієслова?

- Підтвердіть це правилом на стор.46.

V. Узагальнення матеріалу.

1. - Про що ви дізналися сьогодні на уроці?

Слайд 11.. Продовж речення.

Я запам`ятав, що частка не пишеться з дієсловами …

Дієслово в реченні зв`язане із … і …

Мені сподобалося на уроці….

 • Чи справдилися ваші очікування? Хто вважає, що справдилися і він засвоїв матеріал, прикріпіть смайлик з посмішкою. Хто вважає, що йому треба ще попрацювати, чи він незадоволений уроком, прикріпіть смайлик без посмішки.

2. Оцінювання учнів.

Домашнє завдання. Правила с.44,46. Вправа 84.

Список використаних джерел

 1. Антипець В.П. Робота над словами, правопис яких потрібно запам'ятати // Початкова школа. - 1985. - № 3. С. 22-

 2. Білик С.В. Хвилинки - цікавинки з використанням словникових слів на уроках рідної мови //Початкове навчання і виховання. - 2007. - № 2. - С. 1 5-21.

 3. Грона Н. Система роботи над словниковими словами. // Початкова школа. - 2009 № 5. - С. 8-12.

 4. Павленко Л. Робота зі словниковими словами. /Л.Павленко // Початкова освіта. - 2003. ­– Листопад

 5. Програма для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. - К.: Початкова школа, 2006. - С. 7-59.

 6. Сапун Г.М., Пачашинська М. О. Робота над словами, правопис яких потрібно запам'ятати - Тернопіль. Підручники і посібники. 1997р.

 7. Сухомлинський В. Вибрані твори у 5 т. — Т.3. С.202.

 8. Тлумачний словничок для учнів 1-4 класів / авт.-упоряд. М.Г. Парфьонов. А.П. М’ястківський. - X.: Ранок: Веста, 2002. - 79 с.

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Сучасні проблеми інновації словникової роботи 4

  1. Завдання словникової роботи на уроках у початковій школі 4

1.2. В.О. Сухомлинський про роботу над словом 6

Розділ 2. Інноваційні підходи до роботи над словниковими словами 8

2.1 Система вправ зі словами, що потребують запам`ятовування 8

2.2 Дидактичні ігри для роботі зі словниковими словами на уроках з української мови 13

Висновки 18

Додатки 19

Список використаних джерел 47

48

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Ефективні комунікації (soft skills) учителя з батьками»
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.