Презентація "Шкідливі виробничі фактори"

Опис документу:
Бережіть своє здоров'я!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Шкідливі виробничі фактори Виконала вчитель-методист БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Омельчук Н. М.
Слайд № 1

Шкідливі виробничі фактори Виконала вчитель-методист БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Омельчук Н. М.

Шкідливі виробничі фактори – фак-тори середовища і трудового процесу, які можуть викликати професійну па-тологію, тимчасове або стійке зниже-ння пр...
Слайд № 2

Шкідливі виробничі фактори – фак-тори середовища і трудового процесу, які можуть викликати професійну па-тологію, тимчасове або стійке зниже-ння працездатності, підвищити часто-ту соматичних та інфекційних захво-рювань, призвести до порушення здо-ров’я потомства.

Класифікація шкідливих виробничих факторів фізичні фактори – температура, вологість і рухливість повітря, неіонізуючі електромагні-тні випромінюван...
Слайд № 3

Класифікація шкідливих виробничих факторів фізичні фактори – температура, вологість і рухливість повітря, неіонізуючі електромагні-тні випромінювання (ультрафіолетове, види-ме, інфрачервоне, лазерне тощо), статичні, еле-ктричні і магнітні поля, іонізуючі випроміню-вання, виробничий шум, вібрація, ультразвук; хімічні фактори, у тому числі деякі речовини біологічної при- роди (антибіотики, вітаміни, гормони, ферменти);

біологічні чинники (патогенні мікроорганіз-ми, препарати, що містять живі клітини та спори мікроорганізмів, білкові препарати); фактори трудового п...
Слайд № 4

біологічні чинники (патогенні мікроорганіз-ми, препарати, що містять живі клітини та спори мікроорганізмів, білкові препарати); фактори трудового процесу, що характеризу-ють напруженість праці (інтелектуальні, сенсорні та емоційні навантаження, мо- нотонність навантажень, режим роботи); фактори трудового процесу, що характеризу-ють тяжкість фізичної праці (фізична динаміч-не навантаження, маса вантажу, стереотипні робочі рухи, стати- чне навантаження, робоча поза, нахили корпусу, переміщення).

Рівень професійної захворюваності безпосередньо повязаний з важкими та шкідливими умовами праці на ви-робництві. Майже 27 % громадян пра-цюють в ум...
Слайд № 5

Рівень професійної захворюваності безпосередньо повязаний з важкими та шкідливими умовами праці на ви-робництві. Майже 27 % громадян пра-цюють в умовах, що не відповідають санітарним і гігієнічним правилам та нормам за рівнем або концентрацією шкідливих виробничих факторів, не-гативний вплив яких призво- дить до виникнення професій- них захворювань.

За останні роки істотно зросло хімічне навантаження на організм працівни-ка, важкість та напруженість праці.
Слайд № 6

За останні роки істотно зросло хімічне навантаження на організм працівни-ка, важкість та напруженість праці.

Наявність факторів трудового процесу, які хара- ктеризують тяжкість фізичної праці в обсязі, що перевищує припустимі фізичні навантаження, дозволяє...
Слайд № 7

Наявність факторів трудового процесу, які хара- ктеризують тяжкість фізичної праці в обсязі, що перевищує припустимі фізичні навантаження, дозволяє говорити про важкість фізичної праці. Наприклад, вимушені  нахили корпусу більше 30° 50-100 разів за зміну вважаються допустими- ми (середньої по тяжко- сті фізичним навантаже- нням. Норми дії шкідливих виробничих факторів

Ті ж самі нахили корпусу понад 300 разів за змі-ну дозволяють вважати працю фізично важкою, що може викликати стійкі функціональні пору-шення, приз...
Слайд № 8

Ті ж самі нахили корпусу понад 300 разів за змі-ну дозволяють вважати працю фізично важкою, що може викликати стійкі функціональні пору-шення, призводить у більшості до зростання за-хворюваності з тимчасовою втратою працездат-ності, до підвищення частоти загальної захво-рюваності та появи окремих ознак професійної патології.

Умови праці, які характеризуються такими рі-внями факторів виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни (або її час-тини) створює загр...
Слайд № 9

Умови праці, які характеризуються такими рі-внями факторів виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни (або її час-тини) створює загрозу для життя, високий ри-зик виникнення важких форм професійних уражень, вважаються небезпечними (екстрема-льними).

дотримання вимог охорони праці жінок та осіб віком до 18 років; проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють у шкідливи...
Слайд № 10

дотримання вимог охорони праці жінок та осіб віком до 18 років; проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють у шкідливих умовах; забезпечення осіб, що працюють у шкідливих умо- вах, лікувально-профілактичним обслуговуванням. Організаційні заходи

систематичне підтримання чистоти у приміщеннях і на ро-бочих місцях; розробка та конструювання обладнання, що вилучає виді-лення пилу, газів та пар...
Слайд № 11

систематичне підтримання чистоти у приміщеннях і на ро-бочих місцях; розробка та конструювання обладнання, що вилучає виді-лення пилу, газів та пари, інших шкідливих речовин у виро-бничих приміщеннях; забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до повітря вироб-ничого середовища; улаштування систем вентиляції та кондиціювання робочих місць зі шкідливими умовами праці. Технічні заходи

Хімічні Біологічні Токсичний пил, пара, газ. 1. Параметри по- вітря у примі- щенні (воло- гість, t). 2. Вібрація. 3. Шум. 4. Нетоксичний пил, газ, ...
Слайд № 12

Хімічні Біологічні Токсичний пил, пара, газ. 1. Параметри по- вітря у примі- щенні (воло- гість, t). 2. Вібрація. 3. Шум. 4. Нетоксичний пил, газ, пара. 5. Випромінюва- ння. 6. Освітленість. 1. Мікроорга- нізми, бак- терії. 2. Інфекційні захворюва- ння. Фізичні та нерво-во-психічні пере-вантаження, по- в’язані з тяжкою, монотонною пра- цею. Види шкідливих факторів Фізичні Психо- фізіологічні

Комплекс заходів, спрямованих на боротьбу із шумовим забрудненням: зменшення шуму в самому джерелі; зменшення шуму на шляху його поширення; організ...
Слайд № 13

Комплекс заходів, спрямованих на боротьбу із шумовим забрудненням: зменшення шуму в самому джерелі; зменшення шуму на шляху його поширення; організаційно-технічні заходи; лікувально-профілактичні заходи; використання індивідуальних засобів захисту.

зменшення випромінювання безпосередньо біля джерела; дистанційний контроль і керування в екранованому приміщенні; організаційні заходи (проведення ...
Слайд № 14

зменшення випромінювання безпосередньо біля джерела; дистанційний контроль і керування в екранованому приміщенні; організаційні заходи (проведення дозиметричного кон- тролю, медичні огляди, додаткова відпустка, скорочені робочі дні); застосування засобів індивіду- ального захисту (спецодяг, за- хисні окуляри). Захист від електромагнітного випромінювання

ізоляція або огороджування джерел випромінювання за допомогою спеціальних камер, огорож, екранів; обмеження часу перебування персоналу в радіаційно...
Слайд № 15

ізоляція або огороджування джерел випромінювання за допомогою спеціальних камер, огорож, екранів; обмеження часу перебування персоналу в радіаційно- небезпечній зоні; віддалення робочого місця від джерел випромінювання; використання дистанційного керування, засобів сигна- лізації і контролю, засобів індивідуального захисту. Захист від іонізаційного випромінювання

Колективні Індивідуальні Спецодяг, спецвзуття, рукавиці, захисні окуляри та щитки зі світлофільтрами. Екранування джерел випромінювання, ширми, щит...
Слайд № 16

Колективні Індивідуальні Спецодяг, спецвзуття, рукавиці, захисні окуляри та щитки зі світлофільтрами. Екранування джерел випромінювання, ширми, щити, кабіни. Захист від ультрафіолетового випромінювання

Захист від лазерного випромінювання Колективні Індивідуальні застосування телевізійнихси- стемспостереження затехно- логічним процесом; захисні екр...
Слайд № 17

Захист від лазерного випромінювання Колективні Індивідуальні застосування телевізійнихси- стемспостереження затехно- логічним процесом; захисні екрани; системи блокування тасигна- лізації; огородженнялазернонебезпе- чноїзони. спеціальніпроти- лазерні окуляри; щитки, маски; технологічніхала- ти та рукавиці.

Захист від дії промислових газів, парів, пилу * автоматизація та механізація процесів, що супроводжу- ються шкідливими виділеннями; * удосконалення...
Слайд № 18

Захист від дії промислових газів, парів, пилу * автоматизація та механізація процесів, що супроводжу- ються шкідливими виділеннями; * удосконалення технологічних процесів; * удосконалення конструкції обладнання (герметизація тощо); * влаштування місцевої вентиляції для відсмоктування отруйних речовин безпосередньо з місця їх утворення; * використання індивідуальних засобів.

Дякую за увагу!
Слайд № 19

Дякую за увагу!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!