і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Взяти участь
Поспішайте взяти участь у вебінарі Використання опорних та інтерактивних схем для формування навичок мислення високого рівня
До початку вебінару залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Предмети »

Презентація "Шкідливі виробничі фактори"

Опис презентації окремими слайдами:
Шкідливі виробничі фактори Виконала вчитель-методист БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Омельчук Н. М.
Слайд № 1

Шкідливі виробничі фактори Виконала вчитель-методист БЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Омельчук Н. М.

Шкідливі виробничі фактори – фак-тори середовища і трудового процесу, які можуть викликати професійну па-тологію, тимчасове або стійке зниже-ння пр...
Слайд № 2

Шкідливі виробничі фактори – фак-тори середовища і трудового процесу, які можуть викликати професійну па-тологію, тимчасове або стійке зниже-ння працездатності, підвищити часто-ту соматичних та інфекційних захво-рювань, призвести до порушення здо-ров’я потомства.

Класифікація шкідливих виробничих факторів фізичні фактори – температура, вологість і рухливість повітря, неіонізуючі електромагні-тні випромінюван...
Слайд № 3

Класифікація шкідливих виробничих факторів фізичні фактори – температура, вологість і рухливість повітря, неіонізуючі електромагні-тні випромінювання (ультрафіолетове, види-ме, інфрачервоне, лазерне тощо), статичні, еле-ктричні і магнітні поля, іонізуючі випроміню-вання, виробничий шум, вібрація, ультразвук; хімічні фактори, у тому числі деякі речовини біологічної при- роди (антибіотики, вітаміни, гормони, ферменти);

біологічні чинники (патогенні мікроорганіз-ми, препарати, що містять живі клітини та спори мікроорганізмів, білкові препарати); фактори трудового п...
Слайд № 4

біологічні чинники (патогенні мікроорганіз-ми, препарати, що містять живі клітини та спори мікроорганізмів, білкові препарати); фактори трудового процесу, що характеризу-ють напруженість праці (інтелектуальні, сенсорні та емоційні навантаження, мо- нотонність навантажень, режим роботи); фактори трудового процесу, що характеризу-ють тяжкість фізичної праці (фізична динаміч-не навантаження, маса вантажу, стереотипні робочі рухи, стати- чне навантаження, робоча поза, нахили корпусу, переміщення).

Рівень професійної захворюваності безпосередньо повязаний з важкими та шкідливими умовами праці на ви-робництві. Майже 27 % громадян пра-цюють в ум...
Слайд № 5

Рівень професійної захворюваності безпосередньо повязаний з важкими та шкідливими умовами праці на ви-робництві. Майже 27 % громадян пра-цюють в умовах, що не відповідають санітарним і гігієнічним правилам та нормам за рівнем або концентрацією шкідливих виробничих факторів, не-гативний вплив яких призво- дить до виникнення професій- них захворювань.

За останні роки істотно зросло хімічне навантаження на організм працівни-ка, важкість та напруженість праці.
Слайд № 6

За останні роки істотно зросло хімічне навантаження на організм працівни-ка, важкість та напруженість праці.

Наявність факторів трудового процесу, які хара- ктеризують тяжкість фізичної праці в обсязі, що перевищує припустимі фізичні навантаження, дозволяє...
Слайд № 7

Наявність факторів трудового процесу, які хара- ктеризують тяжкість фізичної праці в обсязі, що перевищує припустимі фізичні навантаження, дозволяє говорити про важкість фізичної праці. Наприклад, вимушені  нахили корпусу більше 30° 50-100 разів за зміну вважаються допустими- ми (середньої по тяжко- сті фізичним навантаже- нням. Норми дії шкідливих виробничих факторів

Ті ж самі нахили корпусу понад 300 разів за змі-ну дозволяють вважати працю фізично важкою, що може викликати стійкі функціональні пору-шення, приз...
Слайд № 8

Ті ж самі нахили корпусу понад 300 разів за змі-ну дозволяють вважати працю фізично важкою, що може викликати стійкі функціональні пору-шення, призводить у більшості до зростання за-хворюваності з тимчасовою втратою працездат-ності, до підвищення частоти загальної захво-рюваності та появи окремих ознак професійної патології.

Умови праці, які характеризуються такими рі-внями факторів виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни (або її час-тини) створює загр...
Слайд № 9

Умови праці, які характеризуються такими рі-внями факторів виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни (або її час-тини) створює загрозу для життя, високий ри-зик виникнення важких форм професійних уражень, вважаються небезпечними (екстрема-льними).

дотримання вимог охорони праці жінок та осіб віком до 18 років; проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють у шкідливи...
Слайд № 10

дотримання вимог охорони праці жінок та осіб віком до 18 років; проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють у шкідливих умовах; забезпечення осіб, що працюють у шкідливих умо- вах, лікувально-профілактичним обслуговуванням. Організаційні заходи

систематичне підтримання чистоти у приміщеннях і на ро-бочих місцях; розробка та конструювання обладнання, що вилучає виді-лення пилу, газів та пар...
Слайд № 11

систематичне підтримання чистоти у приміщеннях і на ро-бочих місцях; розробка та конструювання обладнання, що вилучає виді-лення пилу, газів та пари, інших шкідливих речовин у виро-бничих приміщеннях; забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до повітря вироб-ничого середовища; улаштування систем вентиляції та кондиціювання робочих місць зі шкідливими умовами праці. Технічні заходи

Хімічні Біологічні Токсичний пил, пара, газ. 1. Параметри по- вітря у примі- щенні (воло- гість, t). 2. Вібрація. 3. Шум. 4. Нетоксичний пил, газ, ...
Слайд № 12

Хімічні Біологічні Токсичний пил, пара, газ. 1. Параметри по- вітря у примі- щенні (воло- гість, t). 2. Вібрація. 3. Шум. 4. Нетоксичний пил, газ, пара. 5. Випромінюва- ння. 6. Освітленість. 1. Мікроорга- нізми, бак- терії. 2. Інфекційні захворюва- ння. Фізичні та нерво-во-психічні пере-вантаження, по- в’язані з тяжкою, монотонною пра- цею. Види шкідливих факторів Фізичні Психо- фізіологічні

Комплекс заходів, спрямованих на боротьбу із шумовим забрудненням: зменшення шуму в самому джерелі; зменшення шуму на шляху його поширення; організ...
Слайд № 13

Комплекс заходів, спрямованих на боротьбу із шумовим забрудненням: зменшення шуму в самому джерелі; зменшення шуму на шляху його поширення; організаційно-технічні заходи; лікувально-профілактичні заходи; використання індивідуальних засобів захисту.

зменшення випромінювання безпосередньо біля джерела; дистанційний контроль і керування в екранованому приміщенні; організаційні заходи (проведення ...
Слайд № 14

зменшення випромінювання безпосередньо біля джерела; дистанційний контроль і керування в екранованому приміщенні; організаційні заходи (проведення дозиметричного кон- тролю, медичні огляди, додаткова відпустка, скорочені робочі дні); застосування засобів індивіду- ального захисту (спецодяг, за- хисні окуляри). Захист від електромагнітного випромінювання

ізоляція або огороджування джерел випромінювання за допомогою спеціальних камер, огорож, екранів; обмеження часу перебування персоналу в радіаційно...
Слайд № 15

ізоляція або огороджування джерел випромінювання за допомогою спеціальних камер, огорож, екранів; обмеження часу перебування персоналу в радіаційно- небезпечній зоні; віддалення робочого місця від джерел випромінювання; використання дистанційного керування, засобів сигна- лізації і контролю, засобів індивідуального захисту. Захист від іонізаційного випромінювання

Колективні Індивідуальні Спецодяг, спецвзуття, рукавиці, захисні окуляри та щитки зі світлофільтрами. Екранування джерел випромінювання, ширми, щит...
Слайд № 16

Колективні Індивідуальні Спецодяг, спецвзуття, рукавиці, захисні окуляри та щитки зі світлофільтрами. Екранування джерел випромінювання, ширми, щити, кабіни. Захист від ультрафіолетового випромінювання

Захист від лазерного випромінювання Колективні Індивідуальні застосування телевізійнихси- стемспостереження затехно- логічним процесом; захисні екр...
Слайд № 17

Захист від лазерного випромінювання Колективні Індивідуальні застосування телевізійнихси- стемспостереження затехно- логічним процесом; захисні екрани; системи блокування тасигна- лізації; огородженнялазернонебезпе- чноїзони. спеціальніпроти- лазерні окуляри; щитки, маски; технологічніхала- ти та рукавиці.

Захист від дії промислових газів, парів, пилу * автоматизація та механізація процесів, що супроводжу- ються шкідливими виділеннями; * удосконалення...
Слайд № 18

Захист від дії промислових газів, парів, пилу * автоматизація та механізація процесів, що супроводжу- ються шкідливими виділеннями; * удосконалення технологічних процесів; * удосконалення конструкції обладнання (герметизація тощо); * влаштування місцевої вентиляції для відсмоктування отруйних речовин безпосередньо з місця їх утворення; * використання індивідуальних засобів.

Дякую за увагу!
Слайд № 19

Дякую за увагу!

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Бережіть своє здоров'я!
 • Додано
  12.08.2018
 • Розділ
  Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)
 • Клас
  11 Клас
 • Тип
  Презентація
 • Переглядів
  315
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  13
 • Номер матеріала
  FI523707
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
1000 грн
490 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь