Портфоліо – як альтернативний метод оцінювання навчально-професійної діяльності студентів.

Опис документу:
Дана методична розробка призначена для викладачів студентів. Вона допоможе зорієнтуватись в одному з сучасних супутніх методів оцінювання професійних знань студента – «Предметному портфоліо», розкриє зміст основних рекомендованих розділів та форми щодо їх представлення.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КЗ «Бахмутський педагогічний коледж»

«Портфоліо –

як альтернативний метод

оцінювання навчально-професійної

діяльності студентів»

Розробила:

викладач хорового

диригування: О. Бабій

2020

КЗ «Бахмутський педагогічний коледж»

«Портфоліо –

як альтернативний метод

оцінювання навчально-професійної

діяльності студентів»

(методичні аспекти укладання)

2020

Дана методична розробка призначена для викладачів студентів. Вона допоможе зорієнтуватись в одному з сучасних супутніх методів оцінювання професійних знань студента – «Предметному портфоліо», розкриє зміст основних рекомендованих розділів та форми щодо їх представлення.

Зміст.

 1. Вступ………………………………………………………..5

 2. Зразкова структура предметного портіоліо:

  • Розділ І. Титульна сторінка………………………...7

  • Розділ ІІ. Офіційні документи……………………...7

  • Розділ ІІІ. Професійний розвиток………………….8

  • Розділ IV. Рівень професійних знань………………9

  • Розділ V. Участь у поза навчальній діяльності…...10

  • Розділ VI. Відгуки про якість реалізації діяльності студента та її результатах…………………………..11

  • Розділ VII. Банк професійних ідей…………………11

 3. Література…………………………………………………...12

Предметне портфоліо студента.

 1. Вступ.

Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується необхідністю модернізації її структури і впровадження інноваційних підходів до організації, управління, пошуку нових форм і методів, а також, оцінки якості отриманих знань. У зв'язку з цим розвиток парадигми індивідуально-зорієнтованого підходу включає пошук альтернативних методів оцінювання діяльності учасників освітнього процесу. Однією з таких оцінювальних технологій, заснованих на основі компетентнісного підходу, стала активно впроваджувана в практику освітніх установ технологія портфоліо.

Портфоліо в сучасному розумінні є способом фіксації, накопичення і оцінки індивідуальних досягнень студента. Дозволяє вирішувати задачі організації і оцінки різних видів діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва, що реалізується в учбово-виховному процесі.

Основною метою створення портфоліо є аналіз та представлення результатів процесу професійного і особистого становлення майбутнього вчителя, забезпечує моніторинг культурно-освітнього діяльності студента. Портфоліо дозволяє прослідкувати результати, досягнуті студентом в різноманітних видах діяльності — учбовій, виховній, творчій, самоосвітній. Дослідженнями цього методу в сучасній педагогіці активно займаються українські вчені та педагоги-методисти: Т.Кошманова, О.Шаленко, О.Карп’юк, В.Буманова та інші. У педагогічній освіті портфоліо – це збірка разків вчительського доробку, візуальна презентація академічних здобутків педагога, яка характеризує його педагогічний поступ.

Виділяють основні види портфоліо:

 • порт фоліо-звіт (збирається для презентації, виступу, творчого звіту).

 • тематичне портфоліо ( добірка матеріалів стосовно певної обраної теми).

 • портфоліо досягнень (вміщує кращі роботи, добірки, результати педагогічної діяльності).

 • рефлексивне портфоліо (добірка матеріалів та оцінка діяльності).

 • представницьке потрфоліо (готується як підтвердження майстерності за окремими напрямами самоосвіти).

Системне викорисатння даної аналитико-оцінювальної технології забезпечує якісне накопичення інформації, необхідної для своєчасної фіксації реальних змін і зросту професійної майстерності майбутнього педагога. Ведення портфоліо дозволяє студенту реально оцінити свій освітній рівень, побачити резерви, визначити напрями професійного самовдосконалення.

Крім того, дана технологія, може використовуватися як інструмент стимулювання студента (враховує вибору базової установи для проходження педагогічної практики, участі в студентський науково-практичних конференціях, публікація результатів власних досліджень, і т.д.). Таким чином, організована системна діагностика професійно-особового розвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва дозволяє на практиці реалізувати індивідуально- орієнтований підхід до якісної оцінки результатів освітньої і виховної діяльності освітньої установи.

 1. Зразкова структура тематичного портфоліо студента.

Ведення портфоліо здійснюється самим студентом в друкованому або електронному вигляді. Кожний окремий матеріал, включений в портфоліо за час навчання в освітній установі, датується. Фіксація освітніх результатів здійснюється систематично. Після закінчення учбового семестру учбового року) зміни вносяться в електронному варіанті портфоляо та дублюються в портфоліо що знаходиться у викладача.

В запропоновану модель портфоліо студента включено такі структурні елементи:

Розділ І.

Титульна сторінка (вступ).

Сторінка оформлюється на окремому листі та містить таку інформацію:

 • фото студента;

 • прізвище, ім'я, по батькові студента, анкетні дані;

 • назва відділення освітньої установи;

 • захоплення та інтереси.

Розділ ІІ.

Офіційні документи.

В цьому розділі збираються всі сертифіковані документи, що підтверджують індивідуальні досягнення студента:

 • копії документів, грамоти, листи подяки;

 • копії документів, що підтверджують участь студента в різних конкурсах (змаганнях і т.д.);

 • інші документи на розсуд автора.

Пропонована форма представлення матеріалів даного розділу:

Назва документа

За які досягнення виданий (про що свідчить)

Ким виданий

Коли виданий

Розділ ІІІ.

Професійний розвиток (рівень професійних умінь).

В даному розділі фіксуються матеріали, що містять інформацію про діяльність автора портфоліо по узагальненню і систематизації професійних знань у вигляді участі в академічних концертах, іспитах, конкурсах, семінарах, тренінгах, конференціях, а також зразки, які демонструють його безпосередню участь у роботі даних заходів. Розробки мультимедійних матеріалів, публікацій, творчих звітів, рефератів, доповідей і т.д.

Пропонована форма представлення матеріалів даного розділу: Узагальнення і враховує професійних знань:

Назва виду діяльності (участь в академічних концертах, іспитах, конкурсах і т. д. )

Рівень освітньої установи, де відбувся захід

Форма участі

Результати (наявність заохочень)

Розділ IV

Рівень професійних знань (навчальні досягнення).

З даного розділу можна отримати уявлення про зростання професійної компетентності студента, та проаналізувати рівень професійних знань, що реалізуються в різних видах діяльності. Рекомендовано внести у даний розділ портфоліо наступні критерії.

 • програма яку проходить студент з І по IV курс;

 • результати контрольних точок;

 • участь в роботі студентських гуртків;

 • самоосвіта;

 • кращі зразки робіт: бесід, анотацій, проектів, презентацій.

Пропонується така форма представлення матеріалів даного розділу:

Результати виконання учбової програми:

семестру

Програма, що вивчається

Вид контролю

Форма проведення контролю

Оцінка

Участь у роботі студентських гуртків:

Назва гуртка, що відвідує

Роботи які виконуються

Самоосвіта:

Питання, що вивчаються самостійно

Форми та види роботи

Результати

Розділ V.

Участь у позанавчальній діяльності.

Крім реалізації основної учбової діяльності характеризує участь у позанавчальній виховній і культурно-масовій діяльності, до якої відносяться:

 • підготовка і участь у фестивалях, конкурсах, оглядах, спортивних змаганнях, виставках із зазначенням результатів;

 • розробка тематичних сценаріїв, проведення дозвілля і розважальних заходів (можливе надання текстів, фото і відеоматеріалів);

 • творчі роботи, виконані автором і т.д.

Пропонована форма представлення матеріалів даного розділу:

Вид діяльності, назва заходу.

Форма участі

Мета проведення

Розділ VІ.

Відгуки про якість реалізації діяльності студента і її результатах.

В даному розділі можуть бути зазначені відгуки педагогів, керівників різних рівнів, студентів, рецензії на роботи студента і т.д. Дані розділу вводяться у довільній формі.

Розділ VІІ.

Банк професійних ідей.

Цей розділ містить апробовані студентом у практичній діяльності інтерактивні методи та вправи, навчальні програми, які можна використовувати у подальшій професійній діяльності. Дані розділу вводяться у довільній формі.

Таким чином, формування портфоліо є спільною творчою роботою студента та викладача, що дозволяє на основі системного осмислення проаналізувати і узагальнити результати власної професійної діяльності, та є стимулом для подальшого професійного зростання кожного.

Література:

 1. Матеріали мережі Internet.

 2. Журнал «Мистецтво та освіта» 3/2010.

 3. Журнал «Мистецтво та освіта» 1/2011.

 4. Сучасні педагогічні технології освіти. (практичний календар). Київ 2010.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»