Перспективне планування вчителя-логопеда 4 клас інклюзія

Інклюзивна освіта

Для кого: 4 Клас

21.10.2021

138

14

0

Опис документу:

Корекційно-розвиткові заняття з розвитку мовлення з дитиною ООП

(ЗПР) за Омельченко І.М, Федорович Л.О.

«Корекційно-розвиткова робота — це комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини.» Таку роботу проводять як корекційно-розвиткові заняття за напрямами відповідно до індивідуальних особливостей учня.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Перспективне планування на рік

вчителя-логопеда _____________

учень/учениця ________________

2021/2022 н.р.


уроку

Дата

Теми уроку


Очікувані результати корекційно-розвиткової роботи

МОДУЛЬ І. СЛУХАННЯ-АУДІЮВАННЯ (ПРОВІДНИЙ АНАЛІЗАТОР: СЛУХОВИЙ)

1


Сприймання на слух текстів різних стилів, жанрів і типів, які містять не тільки прості речення, а й ускладнені однорідними членами, порівняльними зворотами, та складні. Робота над усвідомленням фактичного змісту тексту.

Розуміє прослуханий текст різних стилів, жанрів і типів, які містять не тільки прості речення.

Переказує текст.

Виявляє своє ставлення до дійових осіб, їхніх вчинків.

Розуміє та виконує сприйняті на слух інструкції щодо виконання поставлених учителем навчальних завдань.

2


Запам’ятовування послідовності подій, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, визначення виражальних засобів мови у прослуханому висловлюванні. Висловлювання власних думок з приводу почутого.

Опрацювання навчальних інструкцій.

МОДУЛЬ ІІ. ГОВОРІННЯ (ПРОВІДНІ АНАЛІЗАТОРИ: АРТИКУЛЯЦІЙНИЙ І СЛУХОВИЙ)

5


Розвиток психологічних передумов навчання (сприймання, уваги, пам'яті, мислення), комунікативної готовності до навчання (уміння слухати та розуміти), комунікативних умінь і навичок відповідно до потреб навчальної діяльності (звертання, прохання, відповіді на запитання).

Виконує розвиток мислення.


6


Розвиток зорових функцій (об'єму і концентрації уваги, пам'яті, поля зору); слухових функцій (уваги, пам'яті); зорово-моторної координації; графомоторних навичок; вибірковості сприймання звуків, букв, складів, слів, речення, тексту.Розвиток базових психологічних функцій і міжфункціональної взаємодії.


7


Розвиток психологічних передумов навчання (сприймання, уваги, пам'яті, мислення), комунікативної готовності до навчання (уміння слухати та розуміти), комунікативних умінь і навичок відповідно до потреб навчальної діяльності (звертання, прохання, відповіді на запитання).


8


Розвиток зорових функцій (об'єму і концентрації уваги, пам'яті, поля зору); слухових функцій (уваги, пам'яті); зорово-моторної координації; графомоторних навичок; вибірковості сприймання звуків, букв, складів, слів, речення, тексту.Розвиток загальномовленнєвих умінь і навичок.


9


Логопедична гімнастика: вправи для удосконаленняенергетичної системи дихальних органів

(нижньодіафрагмальне дихання); вправи для удосконалення генераторної (голосової) системи; вправи для удосконалення резонаторної

(артикуляційної) системи.

Виконує розвиток мовлення.

10


Мовленнєва гімнастика: вправи та ігри для удосконалення розуміння звукового, складового, словесного рядів та речення.Удосконалення лексикограматичного боку мовлення. Приголосні та голосні звуки й букви.


11


Голосні першого і другого ряду. Приголосні: тверді та м'які, дзвінкі та глухі приголосні.

Володіє умінням самостійно визначати та називати приголосні та голосні звуки.

12


Наголос.

13


Поділ слів на склади.

14


Ненаголошені голосні. Визначення ненаголошеного голосного в корені, що вимагає перевірки. Виділення слів із ненаголошеним голосним.

15


Парні приголосні.

16


Оглушення дзвінких приголосних у середині слова та у кінці.

17


Письмо складів, слів і речень під диктовку з виділенням цього звуку.Робота з словом.


18


Зіставлення слів – предметів, ознак, дій. Склад слова.

Володіє уміннями та навичками самостійної роботи з словом (словозміна).19


Корінь як головна частина слова.

20


Суфікс. Зменшувально-пестливі суфікси. Суфікси прикметників.

21


Префікси.

22


Закінчення.

23


Словозміна іменників: іменники однини та множини, що змінюються за відмінками (Називний відмінок. Родовий відмінок. Давальний відмінок. Знахідний відмінок. Орудний відмінок. Місцевий відмінок).

Закріплення відмінкових форм в словосполученнях і реченнях.

24


Словозміна прикметників: узгодження іменника з прикметником в роді, числі, відмінках. Словозміна дієслів: теперішній час дієслів. Узгодження дієслів із іменниками в числі. Минулий час дієслів. Узгодження дієслів із іменниками в роді.

25


Суфіксальне і префіксальне словотворення: прийменники та префікси. Співвідношення прийменників та дієслівних префіксів.

26


Слова-синоніми. Слова-антоніми.

27


Роздільне написання дієслів з прийменниками та написання разом із префіксами. Диференціація прийменників і префіксів різних і однакових за написанням. Освоєння прийменниково-відмінкових форм

(числівник, прислівник, займенник).Робота з реченням.


28


Речення: мовний аналіз речення. Відновлення деформованих речень. Головні члени речення: підмет і присудок. Поширені та непоширені речення. Встановлення зв'язку слів у реченні з питань. Складання речень за запитаннями та опорними словосполученнями.

Володіє умінням самостійної роботи з реченням.


29


Поняття про другорядні члени речення. Складання складносурядних речень із сполучниками і, але, а. Побудова складнопідрядних речень із словами щоб, тому що, який, їх перебудова. Поділ складних речень на прості.

30


Словосполучення: виділення словосполучень з речення. Складання речень із словосполучень. Узгодження. Узгодження слів за числом. Узгодження слів за родом. Зв'язок слів у словосполученнях і реченнях. Розбір словосполучень. Визначення значення. Складання речень за картинками. Прості речення. Складні речення. Поширення і скорочення. Відновлення деформованого тексту.Розвиток і удосконалення умінь і навичок зв'язного мовлення.


31


Формування поняття "текст" на основі усвідомлення його основних ознак: смислова єдність; заголовок; тема; зміст; основні думки; структура тексту

(початок, основна частина, кінець).

Володіє поняттям

(практично).


32


Робота з деформованим текстом: визначення меж речення; послідовності речень у тексті. Порівняння тексту та набору слів; тексту та його різних деформованих варіантів (пропуск початку, середини або закінчення): відновлення пропущених звуків, складів, слів; дописування складів, слів; складання слів із складів; заміна картинки словом у реченні та зв'язному тексті.

Володіє умінням здійснювати з деформованим текстом.


33


Тема та основна думка в тексті: знайомство з поняттям "тема", "основна думка тексту". Розвиток уміння визначати в тексті його тему та основну думку.

Володіє визначати в тексті його тему та основну думку.

34


Заголовок та його роль у структурі тексту: визначення заголовку з опертям на тему та основну думку. Учити підбирати назви до текстів і віршів.

Володіє умінням самостійно визначати заголовок.


35


Ділення тексту на частини: абзац як структурна частина тексту. Вдосконалення уміння визначати смислову структуру кожної частини. Навчання короткому переказу.

Послуговується навичкою поділу тексту на частини.


36


План тексту. Знайомство з поняттям "план" тексту. План – віддзеркалення змісту тексту. Формування уміння складати план. Переказ тексту за планом. Переказ тексту. Види переказу. Формування уміння переказувати текст. Знайомство з послідовним, вибірковим і коротким переказом. Вибірковий короткий і творчий перекази.

Володіє умінням самостійно складати план розповіді.

Володіє умінням самостійного переказу тексту.


37


Типи тексту: опис, оповідання, міркування. Знайомство з трьома типами тексту. Розвиток уміння орієнтуватися в типології тексту. Визначення типу тексту за його початком. Складання оповідань: з питань, за картинками.

Володіє уміннями самостійного складання розповіді.

38


Описова розповідь. Складання розповіді за планом. Відновлення розповіді. Складання опису за опорними словами. Розповідь за серією картинок. Складання оповідань за серією картинок. Логічне розставляння сюжетних картинок і з'ясування прихованого змісту. Запис розповіді в зошит.

Володіє уміннями самостійного складання розповіді за картинами.


39


Розповідь за сюжетною картиною. Розгляд картини, з'ясування її змісту з питань. Запис розповіді в зошиті. Розповідь за заданим початком. Читання початку розповіді та самостійне продовження. Запис розповіді в зошит. Складання розповіді на задану тему.

Запис розповіді в зошиті

Володіє уміннями самостійного складання розповіді на задану тему.


МОДУЛЬ ІІІ. ЧИТАННЯ (ПРОВІДНІ АНАЛІЗАТОРИ: ЗОРОВИЙ, СЛУХОВИЙ, АРТИКУЛЯЦІЙНИЙ)

40


Розвиток аналізу структури речення: визначення меж речення в тексті; формулювання речення за сюжетною картинкою і визначення кількості слів, формулювання речення з певною кількістю слів; збільшення кількості слів у реченні; складання речення із поданих безладно слів або за кількома картинками, на яких зображений один і той же предмет у різних ситуаціях; формулювання речення з певним словом; складання графічної схеми речення; формулювання речення та визначення місця слів у реченні (за графічною схемою).

Виконує розвиток синтезу.


41


Розвиток складового аналізу і синтезу: уточнення артикуляції і звучання голосних і приголосних звуків різних за акустичними та вимовними ознаками. Виділення голосного звуку із складу: називання голосного звуку складу; підняття букви, що відповідає звуку; запис тільки голосних звуків складів; формулювання складу з відповідною голосною; визначення місця голосного звуку в складі, формулювання складу, в якому голосний звук знаходиться на першому, другому чи третьому місці.

Виконує розвиток синтезу.


42


Виділення голосного звуку із слова: називання голосних звуків у 1-2-3-ох складових словах й запис за схемою тільки голосних; виділення голосних звуків із слів, підбір відповідних букв із розрізної абетки; розкладання картинок під відповідними голосними буквами; розкладання картинок під відповідними графічними схемами, на яких вказані тільки голосні букви; формулювання слів із різними графічними схемами, на яких зазначені голосні букви.

43


Складовий аналіз і синтез: повторення заданих слів за складами, перелік кількості складів; визначення кількості складів у названих словах і підняття відповідної цифри; розклад картинок у два ряди в залежності від кількості складів у їх назві; виділення першого складу з назв картинок та їх запис, об'єднання складів у слово, слів у речення і їх читання; складання слів із складів, що подаються безладно; називання слів із 1-2-3-ох складів за сюжетною картинкою.

44


Складовий аналіз і синтез на основі слуховимовних уявлень: формулювання слів із 2-3-ма складами; формулювання слів з певним складом на початку та в кінці; визначення кількості складів у назві картинки (без попереднього промовляння); підняття цифр, що відповідає кількості складів.


45


Формування навичок фонематичного аналізу та синтезу звуків: диференціація значення слів із опорою на картинки, порівняння звучання двох слів і визначення кількості звуків у словах та складання графічної схеми слів під картинками; визначення кінцевого звуку в першому та другому слові; позначення буквами кінцевих звуків слів; прочитання слів за схемою, складання слів з букв розрізної абетки.


46


Формування синтаксичної структури речень: двоскладових, що включають підмет, що виражений іменником і присудок, що виражений дієсловом 3-ї особи теперішнього часу, поширені речення з 3-4-ох слів, складносурядні речення, складнопідрядні речення; з використанням графічних схем: підбір речень за графічною схемою; запис речення у відповідності зі схемою; самостійне формулювання речення за графічною схемою; відповіді на питання, самостійне складання речень, поширення речень.


Виконує різні вправи зі складання різних видів речення.


47


Розвиток складового синтезу. Робота зі складом: називання складу, що вимовляється окремими звуками, викладання його з азбуки та читання; називання слів, які вимовляються окремими звуками, що викладаються з азбуки та їх читання; називання цілісних слів, які вимовляються складами; складання слів із складів, поданих безладно; називання речення, що вимовляється складами.


Послуговується навичкою роботи зі складом, словом, реченням.


48


Робота над розумінням прочитаних слів, речень і тексту: читання слова та показ відповідної картинки; читання слів і відповіді на питання; знаходження в прочитаному реченні слів, читання речень і показ відповідних картинок; читання речення і відповіді на питання за його змістом; доповнення речення та прочитаного речення іншими словами (за допомогою питань); повторення прочитаного речення; знаходження в прочитаному тексті відповідей на поставлене питання; розкладання серії сюжетних картинок відповідно до прочитаного тексту; вибір із тексту речення, що відповідає сюжетній картинці; читання тексту та знаходження зайвих картинок у серії сюжетних картинок; після читання тексту розміщення сюжетних картинок; знаходження помилки в послідовності сюжетних картинок; знаходження помилки в прочитаному тексті на основі правильної послідовності в серії сюжетних картинок.

Виконує різні вправи спрямовані на розвиток читання складів, слів, речень, тексту.


49


Уточнення синтаксичних зв'язків між словами в реченні: робота з деформованим текстом; читання ізольованих речень, складання зв'язного тексту; складання плану прочитаного тексту; переказ прочитаного тексту; формулювання початку прочитаного тексту; формулювання кінця прочитаного тексту.

Виконує різні вправи зі словами у реченні, з реченнями в тексті.


50


Розширення і уточнення лексики. Робота з розширення, уточнення і систематизації словника: підбір синонімів до прочитаного слова; підбір антонімів до прочитаного слова; знаходження в тексті слів-синонімів або слів-антонімів; пояснення значення прочитаних слів; співвідношення прочитаного слова з узагальнюючим поняттям; розширення об'єму узагальнюючого поняття; підбір декількох дієслів до прочитаного слова-

іменника; підбір визначень до прочитаного слова іменника; характеристика предмета чи живої істоти на основі прочитаного.

Володіє навичкою підбору слівсинонімів, слів-антонімів до прочитаного слова та пояснює його значення.


51


Формування зорового гнозису: називання контурних зображень предметів; недомальованих контурних зображень предметів; називання перекреслених контурних зображень предметів; визначення, що неправильно намалював художник; виділення контурного зображення із фігур накладених одна на одну; розподіл зображення предметів за їх реальною величиною; підбір картинок до певного кольорового фону (червоний, жовтий, синій) та картинок із зображенням кольорових предметів; домальовування незавершених контурних кругів, трикутників; симетричних зображень; складання розрізаних на частини картинок; тести Равена; конструювання з кубиків Кооса.

Послуговується зоровим гнозисом у процесі упізнавання зображень.


52


Розширення об'єму зорової пам'яті: запам'ятовування 4-5 картинок та знаходження їх серед інших; запам'ятовування 3-5 фігур, цифр або букв та вибір їх серед інших (8-10) (пропонуються тільки приголосні букви); розкладання 3-4 картинок у тій послідовності, в якій вони пред'являлися раніше; розкладання букв, цифр або фігур у пред'явленій послідовності.

Запам'ятовує фігури, цифри, букви.


53


Розвиток просторового сприймання, просторових уявлень, зоровопросторового аналізу та синтезу.

Диференціація правих і лівих частин тіла: показ провідної руки; піднімання лівої та правої руки, показ олівця лівою і правою рукою; демонстрація книги лівою та правою рукою, показ правої і лівої сторони тіла.

Виконує правильно різні дії правою чи лівою рукою.


54


Орієнтування в навколишньому просторі: називання просторового розташування предметів по відношенню до дитини, іншого.

Визначення елементів графічних зображень і букв із вживання прийменників: визначення просторових співвідношень між 2-3-ма предметами та зображеннями; графічними зображеннями й буквами.

Виконує правильно різні дії пов’язані з просторовими співвідношеннями між предметами і зображеннями.


55


Формування буквеного гнозису, диференціація зорових образів букв. Знаходження букв серед графічно схожих; співвідне сення букв виконаних різним шрифтом; визначення букв, що знаходяться в неправильному положенні; називання або запис букв, перекреслених додатковими лініями; обведення букв, розфарбовування і змальовування за запропонованим зразком; обведення контура букви, заповнення пунктиром; допис букв; називання букв, накладених одна на одну; визначення правильно і

неправильно написаних букв; упізнання букв за їх дзеркальним відображенням; конструювання букв із елементів.

Виконує правильно різні вправи з орієнтування зображеннях і буквах.


56


Формування слухового і зорового образу звуку та букви.

Формування слухового образу звуків: уточнення артикуляційного та слухового образу звуків з опорою на зорове, слухове, тактильне сприймання, кінестетичне відчуття; виділення звуку із ряду голосних і приголосних звуків; складу; слова; визначення місця звуку в слові; виділення слова з цим звуком у реченні. Звуко-буквенний аналіз і синтез складів, слів.

Послуговується звуко-буквенним аналізом і синтезом складів і слів.


57


Формування зорового гнозису: називання контурних зображень предметів на фоні перекреслених та накладених один на одне зображеннь; розподіл зображення предметів за їх реальною величиною; розвиток зорової пам’яті.

Встановлення зв’язків між звуками та буквами: у відповідності до почутих звуків та букв, відтворення у певній послідовності рядів із 1-2-3-5 звуків.

Послуговується зоровом гнозисом і пам’ятю у процесі

58


Формування асоціації між зоровим і слуховимовним образом звуку.

Читання окремих букв: називання букв, знаходження різних графічних зображень букви, показ букв у відповідності із названими звуками.

Читання складів: відкритих, прямих, закритих, обернених, зі збігом приголосних (на початку, в середині та наприкінці). Зображення букв, складів у рядку зошита; письмо під диктовку букв, складів.

Читання слів: 1, 2, 3-ох складових із різними видами складів: відкритими, прямими, закритими, оберненими. Аналіз слів, зіставлення і порівняння великих і малих букв, знаходження спільного та різного в друкованих і рукописних буквах. Написання слів у рядку зошита (диктування).

Читання речень: простих, простих поширених речень з опорою на картки, схеми та без опори. Списування слів, словосполучень і речень, диктування.

Встановлює зв’язки між звуками та буквами.

Виконує правильно різні вправи з читання букв, складів, слів, речень.

МОДУЛЬ ІV. ПИСЬМО (ПРОВІДНІ АНАЛІЗАТОРИ: РУКОМОТОРНИЙ, ЗОРОВИЙ, АРТИКУЛЯЦІЙНИЙ

59


Розвиток фонематичного сприймання звуків.

Слуховий аналіз мовлення: уточнення слухового та вимовного образу змішуваних звуків із опорою на наявні зорові, тактильні, кінестетичні відчуття. Простий звуко-буквенний аналіз і синтез слів, виділення голосних першого та другого порядку та приголосних на фоні інших звуків (на фоні складу, слова, в наголошеній і ненаголошеній позиції).

Складний звуко-буквенний аналіз і синтез слів, визначення послідовності, місця знаходження голосних і приголосних звуків та виділення їх із речення і тексту, визначення місця звуку.60


Диференціація голосних А-Я, У-Ю, Є-

Е, І-Ї. Голосні букви Я, Ю, Є, Ї.

Диференціація голосних звуків і букв Я, Ю, Є, Ї в складах, словах, словосполученнях, реченнях і у тексті. Позначення м'якості приголосних на письмі за допомогою голосних букв Я, Ю, Є, Ї.

Виділення голосних [і-jі], [jа], [jу], [jе] в складах, словах, словосполученнях, реченнях, розвиток фонематичного сприймання, навичок звукового та складового аналізу.

Списування складів, слів і речень, письмо складів, слів і речень під диктування з виділенням змішуваних звуків та робота з деформованим мовним матеріалом: відновлення пропущених звуків, складів, слів; дописування складів, слів.

Розрізняє голосні звуки та букви.


61


М'який знак. Співвідношення м'якого знаку з символом і «опорою» для позначення на письмі. Знайомство з схемою слова, де є Ь. Позначення м'якості приголосних за допомогою Ь. М'який знак у функції розподілу. Диференціація Ь у функції пом'якшення і розподілу. Списування складів, слів і речень під диктування з виділенням змішуваних звуків та робота з деформованим мовним матеріалом: відновлення пропущених звуків, складів, слів; дописування складів, слів.

Правильно позначає м'якість приголосних допомогою Ь.


62


Тверді та м'які приголосні. Диференціація твердих і м'яких приголосних звуків і букв: звуки [д′-д] – буква Д; звуки [т′-т] – буква Т; звуки [н′н] – буква Н; звуки [с-с′] – буква С; звуки [з-з′] – буква З; звуки [л′-л] – буква Л; звуки [р′-р] – буква Р. Уточнення нормативної вимови звуків та виділення на слух твердого з голосними звуками [а, о, у, е, и] і м'якого з голосними звуками [jа, jе, jу, jі]. Списування складів, слів і речень під диктування з виділенням змішуваних звуків та робота з деформованим мовним матеріалом: відновлення пропущених звуків, складів, слів; дописування складів, слів.

Правильно диференціює тверді та м'які приголосні звуки та букви.


63


Дзвінкі та глухі приголосні. Диференціація дзвінких і глухих приголосних звуків і букв: звуки [б-п] – букви Б і П; звуки [в-ф] – букви В і Ф; звуки [т-д] – букви Т і Д; звуки [к-ґ] – букви К і ґ; звуки [г-х] – букви Г і Х; звуки [з-с] – букви З і С; звуки [ж-ш] – букви Ж і Ш; звукосполучення [шч] і звук [тш] – букви Щ і Ч.

Правильно диференціює дзвінкі та глухі приголосні звуки, букви.


64


Диференціація. Диференціація складів і слів із звуками: дзвінкими [б], [д], [в], [з], [ж], [ґ], [г]; глухими [ф], [с], [ш], [к], [х]; свистячими [с, с′, з, з′, ц, дз, дз′]; шиплячими [ш-ж], [с-ш], [з-ж], [дж-дз] [тш]-[ш], [тс]-[тш], [тш]-[шч], [тш]-[т]; сонорними [л], [л′], [р], [р′] та [j] (ізольовано, в складах, словах, словосполученнях, реченнях і текстах). Списування складів, слів і речень, запис складів, слів і речень під диктування з виділенням змішуваних звуків та робота з деформованим мовним матеріалом: відновлення пропущених звуків, складів, слів; дописування складів, слів.

Правильно диференціює слова із дзвінкими, шиплячими та приголосними звуками.


65


Корекція дисграфії на ґрунті порушеного мовного аналізу та синтезу.

Розрізнення голосних звуків.

Поняття «звук», «буква», голосніприголосні звуки. Голосні звуки та букви. Розвиток простих форм фонематичного аналізу та синтезу: виділення першого наголошеного голосного в слові; виділення першого приголосного в слові; виділення останнього приголосного в слові; виділення голосного з середини слова; визначення місця звуків у слові (початок, середина, кінець). Знаходження сильних та слабких позицій звуків та підбір слів із певним звуком у різних позиціях.

Розвиток складних форм фонематичного аналізу та синтезу: визначення послідовності звуків, визначення кількості звуків, положення звуку в слові відносно інших звуків.

Звуко-буквенний аналіз слів. Звуки і букви А, У, О, Е, И, І.

Виконує звуковий і буквенний аналіз голосних звуків.


66


Розрізнення приголосних звуків і букв. Приголосні звуки та букви. Розвиток простих форм фонематичного аналізу та синтезу; виділення приголосних звуків серед інших звуків у словах (визначення наявності або відсутності звуку в слові); виділення звуку на початку, в середині та у кінці слова. Розвиток складних форм фонематичного аналізу та синтезу: визначення послідовності та кількості звуків у слові, визначення місця звуку в слові відносно інших звуків.

Звуко-буквений аналіз. Букви Р-Л, М-Н, Б-П, Г-К, В-Ф, Д-Т, З-С, Ж-Ш.

Виконує буквенний аналіз слів.


67


Розвиток складового аналізу та синтезу.

Розрізнення складів, слів. Уточнення поняття «склад». Вимовляння слів за складами, складання графічної схеми слів за кількістю складів, додавання складу до цілого слова під картинкою, визначення кількості складів у слові та їх послідовності, вигадування слів із певною кількістю складів, розкладання слів-картинок під певними числами, запис складів. Наголос. Наголошений склад. Наголошена голосна.

Розрізняє склади та слова й виконує складовий аналіз, синтез слів.


68


Розвиток складового аналізу і синтезу.

Складовий аналіз і синтез. Фонематичний аналіз прямих, обернених складів. Диференціація відкритих і закритих складів. Склади. Складовий аналіз 2-ох, 3-ох складових слів. Диференціація 1-го, 2-ох, 3-ох складових слів.

69


Розвиток мовного аналізу та синтезу.

Розрізнення слів, словосполучень, речень, текстів. Уточнення поняття «слово», «словосполучення», «речення», «текст». Визначення кількості та послідовності слів у реченні, підбір речень із певною кількістю слів за графічною схемою, створення речень і слів із поданих окремо, визначення закінчення речення в тексті, в якому відсутні розділові знаки. Диференціація прийменників і префіксів. Розвиток навичок мовного аналізу та синтезу.

Розрізняє слова, словосполучення, тексти та послуговується навичкою мовного аналізу та синтезу.


70


Корекція аграматичної дисграфії.

1. Формування морфологічних узагальнень.

Розвиток навичок словотворення.

Споріднені слова. Уточнення поняття «споріднене слово». Підбір споріднених слів. Знайомство з однокорінними.

Володіє морфологічним аналізом складу слова.


МОДУЛЬ V. СПІЛКУВАННЯ

71


Спілкування у просторі природи. Етичні бесіди, доброзичливе ставлення до тварин і рослин, ідентифікація та емпатія з тваринами, рослинами.

Спілкування у просторі персоналізованого «Я».

Розуміє свої почуття та інших.

72


Час спілкування. Розуміння причин і прогноз учинків Іншого. Формування довільності як компонента мовленнєвої діяльності, оволодіння планувальною функцією мовлення. Розвиток уміння планувати майбутню роботу, визначати шляхи та засоби досягнення навчальних цілей. Формування вміння здійснювати контроль за власною діяльністю, оволодіння контрольно-оцінними діями.

Ознайомлення дитини із різними соціально-комунікативними ситуаціями: ситуаціями-ілюстраціями, ситуаціями-вправами, ситуаціями-змаганнями, ситуаціями-оцінками, ситуаціями морального вибору в яких актуалізується необхідність визначення можливих причин поведінки (власної та Іншого) й розвивається здатність до прогнозу дій і вчинків людей.

73


Цінності спілкування. Ознайомлення дитини із термінальними цінностями, які не можна обґрунтувати іншими, більш загальними або більш важливими цінностями (мрія, фантазія, безпека, знання, гроші, здоров'я). Присвоєння інструментальних цінностей (особистісних рис, що допомагають людині в житті): допитливість, працьовитість, турботливість, щедрість.

Має соціокультурні та морально-етичні цінності.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.