Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
»
Взяти участь Всі події

Перспективне планування вчителя-логопеда 2 клас інклюзія

Інклюзивна освіта

Для кого: 2 Клас

21.10.2021

97

18

0

Опис документу:

Корекційно-розвиткові заняття з розвитку мовлення з дитиною ООП

(ЗПР) за Омельченко І.М, Федорович Л.О.

«Корекційно-розвиткова робота — це комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини.» Таку роботу проводять як корекційно-розвиткові заняття за напрямами відповідно до індивідуальних особливостей учня.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Перспективне планування на рік

вчителя-логопеда __________

учень/учениця _____________

2021/2022 н.р.


Дата

Зміст корекційно-логопедичної роботи

Очікувані результати

корекційно-розвиткової роботи

Примітки

МОДУЛЬ І. СЛУХАННЯ-АУДІЮВАННЯ (ПРОВІДНИЙ АНАЛІЗАТОР: СЛУХОВИЙ)

1


Сприймання на слух рядів з кількох звуків, складів, слів, словосполучень.

Визначає на слух кількість звуків, складів, слів у реченні. Усвідомлює значення почутих слів, словосполучень, зміст речень.


2


Зіставлення ряду прослуханих слів із малюнком, на якому зображено один із названих предметів.

Зіставляє прослухані слова з малюнком.


3


Поділ прослуханих слів на групи за поданою вчителем чи обраною самостійно ознакою.

З допомогою вчителя виділяє слова та звуки за певними ознаками.


4


Сприймання на слух текстів художнього, розмовного або науково- художнього стилів (казка, художня розповідь, сюжетна розповідь пізнавального характеру, вірш), усвідомлення елементів фактичного змісту прослуханого.

Усвідомлює зміст прослуханого тексту (при потребі з допомогою учителя). Виділяє головних персонажів, послідовність подій тексту.

Самостійно формулює найпростіші запитання до окремих частин тексту.5


Розвиток смислової здогадки – антиципації під час слухання (читання), умінь прогнозувати орієнтований зміст тексту на основі його заголовка, розгляду ілюстрацій.

З допомогою вчителя визначає основну думку окремих частин тексту.


6


Сприйняття на слух інструкцій, що стосуються виконання навчальних дій.

Розуміє та виконує сприйняті на слух інструкції щодо виконання поставлених учителем навчальних завдань.
Розвиток фонематичного сприймання, уявлень, навичок звукового аналізу та синтезу складів, звукового аналізу слів7


Уточнення понять: звук, голосний- приголосний звук.

Розуміння поняття «звук»; голосні і приголосні звуки.


8


Формування уявлення про дзвінкі та глухі приголосні звуки; звуковий синтез закритих і відкритих складів; формування уявлення про дзвінкі та глухі приголосні звуки; виділення дзвінких та глухих приголосних звуків із низки звуків, слів; підбір слова з заданим звуком.

Володіє навичками звукового аналізу та синтезу слів.
Корекція і розвиток активного і пасивного словника9


Формування елементарних уявлень про поняття «слово». Розширення словника уявленнями про об'єкти довкілля, їх призначення, ознаки.

Володіє поняттям «слово», виконує вправи з словами – іменниками, дієсловами, прикметниками.


10


Уточнення розуміння і правильного використання в мовленні: конкретних і узагальнюючих іменників, дієслів, прикметників у лексичних темах. Іменників, що позначають форму предметів; матеріалів з яких зроблені предмети, речі; абстрактне значення; протилежних за значенням. Дієслів, що позначають емоційний стан людей; протилежних за значенням.

Послуговується в мовленні іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками, прийменниками (з, на, над, від, з-під, біля).
11Прикметників, що позначають кольори відтінки, форму, величину, смак, запах; якісних прикметників, що характеризують людей; присвійні прикметники. Займенників: зворотних, вказівних, питальних. Числівників: кількісних і порядкових. Прийменників (у, на, за, під, з, над, через, перед). Сполучників (і, а, але, що, тому що).


12


Займенників: зворотних, вказівних, питальних.


13


Числівників: кількісних і порядкових.


14


Прийменників (у, на, за, під, з, над, через, перед).


15


Сполучників (і, а, але, що, тому що).
Корекція і розвиток граматичної будови мовлення16


Закріплення поняття «слово», ознайомлення з поняттям «речення». Розвиток навичок правильного вживання слів, порядку слів у реченні, побудови простих і складних речень правильного узгодження слів у реченнях.


Володіє групою умінь і навичок пов’язаних із диференціацією словосполучення і речення на письмі.

Володіє навичками усного монологічного мовлення та вміє з допомогою дорослого висловлювати власну думку в писемній формі.17


Уточнення правильного вживання множини іменників: дитинчат тварин у називному та непрямих відмінках; іменників чоловічого роду, що використовуються на позначення живих істот і неживих предметів у знахідному відмінку; іменників однини та множини в родовому відмінку з прийменниками; іменників, що використовуються на позначення неживих предметів чоловічого роду в місцевому відмінку; диференціація прийменників: (під, з-під, за, із-за, біля, перед) із значенням місця, положення і непрямої дії; вживання дієслів однини та множини теперішнього часу; зворотних, вказівних займенників у відмінках).

Словотворення: іменників, прикметників із емоційно-пестливими відтінками за допомогою суфіксів; коротких форм якісних прикметників; відносних прикметників; прислівників у формі порівняльного ступеня; диференціація зворотних і незворотних дієслів; дієслів доконаного та недоконаного виду.

Виконує вправи з читання слів-іменників, слів-дієслів, слів-прикметників різної складової структури.18


Корінь слова. Спільнокореневі слова. Виділення кореня в поданих словах. Складання речень зі спільнокореневими словами з метою усвідомлення значення кореня.

Володіє уміннями та навичками самостійної роботи зі словом (словозміна).

Складає речення із спільнокореневими словами.
Розвиток зв'язного мовлення.19


Складання оповідань за тематичними картинами. Складання оповідань із виходом за межі заданого.

Складання оповідань-описів.

Володіє навичками побудови цілісної і зв'язної розповіді розповідного характеру (за планом, самостійно), включаючи в оповідання опис дійових осіб, природи, діалогів героїв; розповіді на основі активізації уяви. Володіє навичками побудови цілісної і зв'язної розповіді (за планом, самостійно).


20


Складання оповідань за малюнками розповідного характеру (з опорою на серію сюжетних картин, за запитаннями, за зразком, за планом) із розвитком здатності до встановлення причинно- наслідкових зв'язків.

Переказ тексту, знайомої казки або короткої розповіді (з допомогою та самостійно; з опорою на ілюстрації та без опори).


21


Складання розповіді, розповіді-опису предмета, явища природи, дійства (з допомогою та самостійно; з опорою на картинку з одноплановим та багатоплановим сюжетом).


22


Складання закінчення розповіді за заданим початком і закінченням (з елементами творчості).


МОДУЛЬ ІІІ. ЧИТАННЯ (ПРОВІДНІ АНАЛІЗАТОРИ: ЗОРОВИЙ, СЛУХОВИЙ, АРТИКУЛЯЦІЙНИЙ)Вдосконалення і корекція навичок усного мовлення. Вдосконалення мовного аналізу і синтезу: розвиток аналізу структури речення (визначення меж речення в тексті без крапки)

Володіє умінням роботи з реченням.23


Вдосконалення мовного аналізу і синтезу: розвиток аналізу структури речення (складання речення за картиною, із заданим словом).


24


Вдосконалення мовного аналізу і синтезу: розвиток аналізу структури речення (робота з деформованим реченням, складання графічних схем речення і речення за схемами, визначення місця заданого слова в реченні).


25


Розвиток складового аналізу та синтезу (аналіз і синтез складів за допомогою фішок, складання складів і слів із розрізної абетки);


26


Вдосконалення морфологічної системи мови: диференціація граматичних значень (вправи на диференціацію частин мови); вдосконалення навичок словозміни


МОДУЛЬ ІV. ПИСЬМО (ПРОВІДНІ АНАЛІЗАТОРИ: РУКОМОТОРНИЙ, ЗОРОВИЙ, АРТИКУЛЯЦІЙНИЙ, СЛУХОВИЙ)

27


Розвиток базових психологічних функцій і міжфункціональної взаємодії.

Виконує вправи на розвиток сприймання, уваги, пам'яті та мислення. Виконує вправи з розвитку механізмів читання і письма.


28


Розвиток зорових функцій (об'єму та концентрації уваги, пам'яті, поля зору); слухових функцій (уваги, пам'яті); зорово-моторної координації; графомоторних навичок.


29


Розвиток вибірковості сприймання; навчання сприймання тексту з урахуванням окремих елементів на тлі цілого; розширення поля зору; розвиток зорово- просторового орієнтування і зорово- моторної координації.


30


Вдосконалення складового аналізу та синтезу слів. Диференціація понять "звук" і "буква". Звуки та букви. Голосні, приголосні звуки та букви.

Володіє поняттям «звук» і «буква», виконує вправи з голосними і приголосними звуками та буквами, звуко-буквений аналіз і синтез слів.31


Склад. Складотворча роль голосного.

Володіє умінням робити складовий аналіз слів.


32


Наголос.

Володіє уміннями чути і виділяти наголошений склад у слові.
МОДУЛЬ V. СПІЛКУВАННЯ33


Простір спілкування. Спілкування у просторі соціуму. Культура ввічливого спілкування.

Знає і вживає найпростіші українські формули мовленнєвого етикету: вітання, прощання, прохання, вибачення. Намагається правильно обирати відповідні формули мовленнєвого етикету у спілкуванні з різними людьми, залежно від їхнього віку, статусу, родинних стосунків тощо. Дотримується правил етикету в стосунках з членами родини (батьками, бабусями-дідусями, братами-сестрами).


34


Вивчення найпростіших формул мовленнєвого етикету вітання (повторення форм високої тональності: «Добрий день! «Дозвольте Вас привітати! від імені... дозвольте привітати...»; форм нейтральної тональності: «Доброго ранку! Добрий день!», «Доброго дня!», «Добрий вечір!», «Здрастуйте!», прохання («Просимо..», «Дозвольте…», «Будьте ласкаві!», «Будь ласка!»), прощання (форм високої тональності: «До побачення!», «Прощайте!»; форм нейтральної тональності: «До побачення!» «На все (вам) добре!», «До нових зустрічей!»), вибачення (форм високої тональності: «Просимо (прошу) вибачити (вибачення) за...»); форм нейтральної тональності: («Вибачте!», «Пробачте!», «Даруйте!», «Перепрошую!», «Прошу вибачення!»).


35


Правила етикетної поведінки в громадських місцях (кінотеатрі, музеї, поліклініці, на шкільному святі). Узагальнення.
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.