"Організація практичних занять з навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі" для студентів спеціальності 201"Агрономія""

Опис документу:
Мета даної роботи - це підвищення якості організації проведення практичних занять із застосуванням сучасних педагогічних інноваційних технологій. Дається опис проведення практичних занять із застосуванням колективних методів. В роботі викладені вимоги до методичного забезпечення практичного заняття, алгоритм знань та умінь студента, структура та організація проведення заняття бригадним методом, представлений фотоматеріал організації робочих місць.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ Організація практичних занять для студентів спеціальності 201«Агрономія» 2021р. Міністерство освіти і науки України Каховськ...
Слайд № 1

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ Організація практичних занять для студентів спеціальності 201«Агрономія» 2021р. Міністерство освіти і науки України Каховський державний агротехнічний коледж

Організація практичних занять з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 201«Агрономія» Мета: підвищення якості о...
Слайд № 2

Організація практичних занять з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 201«Агрономія» Мета: підвищення якості організації проведення практичних занять із застосуванням сучасних педагогічних інноваційних технологій Укладач: Мальченко Лариса Федорівна – викладач технічних дисциплін вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист

Вступ Охорона праці в галузі – це одна з нормативних дисциплін, яку студенти вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації вивчають після осн...
Слайд № 3

Вступ Охорона праці в галузі – це одна з нормативних дисциплін, яку студенти вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації вивчають після основних професійно орієнтованих дисциплін. Вивчення “Охорони праці в галузі ” необхідно для формування у майбутніх фахівців належного в їх професійній діяльності рівня знань, умінь та навичок з правових і організаційних питань охорони праці, виробничої санітарії та гігієни праці, основ техніки безпеки та безпеки праці в сільськогосподарському виробництві, пожежної безпеки. Навчальна дисципліна повинна формувати активну позицію щодо реалізації принципу пріоритетності охорони здоров’я і життя працюючих у виробничій діяльності, спрямовувати свідоме оволодіння студентами методів і засобів створення безпечних умов праці. Практичні роботи застосовуються на всіх курсах навчання, при вивченні майже всіх навчальних дисциплін. Існує тісний зв’язок цього методу з іншими методами навчання. Значний вплив він має на формування самостійності та навчально-пізнавальної активності студентів, підготовку їх до професійної діяльності. Враховуючи це, а також вимоги стандартів освіти, практичні заняття з охорони праці в галузі проводяться єдиним блоком після вивчення теоретичного матеріалу змістового модуля бригадним методом з урахуванням професійних особливостей майбутньої спеціальності.

При проведенні практичних занять використовуються нетрадиційні методи навчання як індивідуальні так і колективні. До колективних методів відноситьс...
Слайд № 4

При проведенні практичних занять використовуються нетрадиційні методи навчання як індивідуальні так і колективні. До колективних методів відноситься проведення практичних занять бригадним методом. Заняття проходять у спеціалізованому кабінеті, в якому за кожною практичною роботою закріплено відповідно обладнане робоче місце. Робочі місця укомплектовуються не тільки необхідним унаочненням, але й методичними матеріалами (інструкційними картками для проведення практичних занять, довідковою літературою, нормативно – правовими актами, тощо) При використанні цього методу звичайно навчальна група поділяється на бригади (2-3студента). Кожній бригаді видається індивідуальне завдання у вигляді ситуаційної задачі. У період підготовки проведення заняття викладач формує ситуаційні задачі, шукає сюжети в рамках вибраної теми, класифікує ситуації за рівнем складності. В подальшому важливим є комплектування групи на бригади, які виконують окрему практичну роботу, закріплену за певним робочим місцем. Але виникає небезпека нерівноцінного складу бригад: можуть виявитися такі, у складі яких студенти не будуть в змозі виконати інтелектуальну роботу заданої складності. Тому викладач повинен сам вибрати оптимальний варіант комплектування бригад.

Методичне забезпечення практичного заняття 1. Робоча програма викладача 2. Алгоритм знань і умінь 3. Перелік практичних робіт 4. Навчально – методи...
Слайд № 5

Методичне забезпечення практичного заняття 1. Робоча програма викладача 2. Алгоритм знань і умінь 3. Перелік практичних робіт 4. Навчально – методичні карти занять 5. Інструкційні карти занять

ПЕРЕЛІК практичних занять з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для спеціальності 201 «Агрономія»  Практичне заняття 1. Тема: Розслідува...
Слайд № 6

ПЕРЕЛІК практичних занять з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для спеціальності 201 «Агрономія»  Практичне заняття 1. Тема: Розслідування нещасного випадку на сільськогосподарському підприємстві (індивідуальні завдання). Практичне заняття 2. Тема: Аналіз, прогнозування, профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань (індивідуальні завдання). Практичне заняття 3. Тема: Розробка інструкції з охорони праці для робітничої професії (індивідуальні завдання). Практичне заняття 4. Тема: Перевірка відповідності сільськогосподарської техніки (машино – тракторного агрегату) вимогам безпеки праці методом огляду (індивідуальні завдання). Практичне заняття 5. Тема: Вивчення засобів індивідуального захисту, правил їх добору та використання (індивідуальні завдання). Практичне заняття 6. Тема: Розробка заходів пожежної профілактики на об’єктах сільськогосподарського виробництва (індивідуальні завдання).

Після виконання практичних робіт студент повинен знати : класифікацію нещасних випадків; порядок розслідування нещасних випадків, аварій, професійн...
Слайд № 7

Після виконання практичних робіт студент повинен знати : класифікацію нещасних випадків; порядок розслідування нещасних випадків, аварій, професійних захворювань; оформлення документації та звітності по нещасним випадкам, пов’язаним з виробництвом; види інструкцій з охорони праці; порядок розробки інструкцій з охорони праці, зміст розділів інструкцій; методи оцінки безпеки сільськогосподарської техніки; методи аналізу, прогнозування, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань; ергономічні вимоги до приміщень, обладнання та процесів; заходи пожежної профілактики на підприємствах; види, призначення та правила використання засобів індивідуального захисту; методику оцінки безпеки машино - тракторного агрегату методом огляду.  вміти : оформляти акт форми Н – 1 та іншу документацію по розслідуванню; оцінювати безпеку машино – тракторного агрегату вимогам техніки безпеки методом огляду; аналізувати стан травматизму та професійної захворюваності; правильно підібрати і визначити індивідуальний розмір протигаза та респіратора; характеризувати пожежну небезпеку сільськогосподарського об’єкта, розробляти заходи пожежної профілактики; складати інструкцію з техніки безпеки.

Структура та організація проведення заняття бригадним методом Заняття складається з трьох послідовних етапів. На першому етапі проводиться інструкт...
Слайд № 8

Структура та організація проведення заняття бригадним методом Заняття складається з трьох послідовних етапів. На першому етапі проводиться інструктаж, розподіл груп на бригади. Викладач роз’яснює учасникам суть заняття, його мету. Бригади займають відповідні місця в кабінеті і отримують від викладача ситуаційні завдання. У викладача оформлено декілька пакетів завдань. Перед початком виконання роботи студенти отримують допуск до роботи у вигляді відповідей на тестові завдання. На другому етапі студенти вирішують ситуаційні задачі, які являють собою алгоритм студента, що бере участь у змодельованій ситуації. Задачі розглядаються і обговорюються всіма членами бригади. Після взаємного погодження рішення по задачі оформляється письмово. Записи повинні бути аргументованими, доказовими, лаконічними, грамотними. Викладач у цей час уважно стежить за процесом прийняття рішень. Важливо при цьому звернути увагу на особисте ставлення студентів до тієї чи іншої ситуації, їх позицію. Студенти вчяться погоджувати свої дії, щоб прийти до спільного рішення. На третьому етапі здійснюється передача матеріалів викладачу, обговорення і аналіз рішень, висновки по роботі на підведення підсумків заняття. Після обговорення викладач звертає увагу студентів на помилкові відповіді, які були типовими. Рекомендує методичні матеріали для усунення прогалин у знаннях. На цьому етапі важливо знати думку самих студентів про організацію та проведення заняття. Таку інформацію можна одержати як усній так і в письмовій формі. Ознайомившись з результатами рецензування робіт, деякі бригади можуть бути незадоволені. Їм надається можливість за суттєві, доказові виправлення покращити загальну оцінку виконаної роботи. В даній роботі представлені фрагменти занять у спеціалізованому кабінеті та обладнання робочих місць для проведення практичних занять

Практичне заняття 5. Тема: Вивчення засобів індивідуального захисту, правил їх добору та використання Обладнання робочого місця практичного заняття.
Слайд № 9

Практичне заняття 5. Тема: Вивчення засобів індивідуального захисту, правил їх добору та використання Обладнання робочого місця практичного заняття.

Фрагменти виконання практичної роботи
Слайд № 10

Фрагменти виконання практичної роботи

Практичне заняття 6. Тема: Розробка заходів пожежної профілактики на об’єктах сільськогосподарського виробництва Обладнання робочого місця практичн...
Слайд № 11

Практичне заняття 6. Тема: Розробка заходів пожежної профілактики на об’єктах сільськогосподарського виробництва Обладнання робочого місця практичного заняття.

Фрагмент виконання практичної роботи
Слайд № 12

Фрагмент виконання практичної роботи

Фрагмент виконання практичної роботи Обладнання робочого місця практичного заняття.
Слайд № 13

Фрагмент виконання практичної роботи Обладнання робочого місця практичного заняття.

Фрагмент виконання практичної роботи Обладнання робочого місця практичного заняття.
Слайд № 14

Фрагмент виконання практичної роботи Обладнання робочого місця практичного заняття.

Практичне заняття 4. Тема: Перевірка відповідності сільськогосподарської техніки (машино – тракторного агрегату) вимогам безпеки праці методом огля...
Слайд № 15

Практичне заняття 4. Тема: Перевірка відповідності сільськогосподарської техніки (машино – тракторного агрегату) вимогам безпеки праці методом огляду Обладнання робочого місця практичного заняття.

Фрагмент виконання практичної роботи
Слайд № 16

Фрагмент виконання практичної роботи

Література 1. Основи законодавства України про охорону праці: збірник нормативних кументів у 4-х томах – К.: «Основа» , 1997. Васильчук M.B Медвідь...
Слайд № 17

Література 1. Основи законодавства України про охорону праці: збірник нормативних кументів у 4-х томах – К.: «Основа» , 1997. Васильчук M.B Медвідь M. К, Сачков Л.С. 2. Гандзюк М.П., Жєлібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: підручник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. М.П. Гандзюка. - К.: «Каравела» - Львів.: «Новий світ» - 2000,2003,- 408 с. 3. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці: навч. посібник.- К.: «Центр учбової літератури», 2009. – 266 с. 4. Грищук М.В. Основи охорони праці - К.: «Кондор», 2005. - 240 с. 5. Гряник Г.М., Лехман С. Д., Бутко Д. А., Лущенков В.А., Роботягов B.І, Охорона праці. - К.: «Урожай», 1994. - 272 с. 6. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: підручник - Львів.: «Афіша», 2002.- 320с. 7. Москальова В.М. Основи охорони праці. - К.: ВД «Професіонал», 2005– 672 с. 1. Лущенков В.М., Бутко ДА Лехман С.Д., Гайовий О.Є., Пащенко О.С. "Виробнича санітарія" -К, : «Урожай», 1996 - 336 ст. 2. Довідник з охорони праці в сільському господарстві; Запитання i відповіді С.Д. Лехман., В.П. Целинський., СМ. Козирєв та ін.; За ред. С.Д. Лехмана. – К.: «Урожай»,1990. – 400 с.   Інтернет - джерела  1. Міністерство екології та природних ресурсів України http:// www.menr.gov.ua/. 2. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http:// www.mns.gov.ua/. 3. Рада національної безпеки і оборони України http:// www.rainbow.gov.ua/. 4. Новини про поточні події у світі, в т.ч. про надзвичайні ситуації http:// www.100 top. ru/news/. 5. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronik.chat.ru/. 6. Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді національної безпеки і оборони України http:// www.erriu.ukrtel.net/index.htm. 7. Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду) http:// www.dnop.kiev.ua. 8. Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. http:// www.social.org.ua/. 9. Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ http://base.safework.ru/iloenc. 10. Библиотека безопасного труда МОТ http://base.safework.ru/safework. 11. Інформаційно- пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» http:// www.nau.ua/

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця