Опис власного педагогічного досвіду керівника гуртка малювання.

Опис документу:
Основні завдання: • розширювати уявлення дітей про нетрадиційні способи малювання, фор-мувати естетичне ставлення до навколишньої дійсності; • розвивати здатність дивитися на світ і бачити його очима художників, по-мічати і творити красу, формувати естетичний смак, розвивати творчість і фантазію, спостережливість, уяву, асоціативне мислення і допитливість; • надати свободу у відображенні доступними для дитини художніми засобами свого бачення світу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Даруй себе дітям! Будь терплячим в чеканні

дива і будь готовим до зустрічі з ним в дитинстві!”

Ш.О.Амонашвілі

Актуальність досвіду

Реалізація системно - цілісного підходу до змісту художньо-естетичної освіти і умовах нової гуманітарно - педагогічної парадигми передбачає впровадження інтерактивного курсу «Мистецтво». Він покликаний прилучати школярів до скарбниці світового мистецтва, що є основою художньої культури, творчого потенціалу, емоційної чутливості особистості, її вміння аргументовано оперувати культурологічними мистецтвознавчими поняттями; розвивають здатність до самореалізації в художньотворчій діяльності і самовдосконалення через мистецтво.

Динаміка розвитку суспільства, глобалізація всіх процесів, темпи приросту інформації такі високі, що жоден учень, який би він здібний не був, не в силі охопити і навіть сприйняти її. Значно легше звикають до певних побутових, соціальних і виробничих умов люди, здатні швидко засвоювати сутність речей і явищ, генерувати нові ідеї, втілювати їх у життя. Це означає, що нам потрібна не просто всебічно розвинена особистість, а особистість творча. Саме творчість є найважливішою складовою особистого щастя і професійного успіху.

Творчі люди постійно йдуть вперед в роботі, щось вигадують, створюють, будують, стають лідерами у колективах, бо знають як розв’язати проблеми і заряджати енергією інших.

Ідея досвіду

У творчій діяльності розвиваються природні здібності дитини, формується вміння особистості ставити значущі цілі та їх досягнення, здатність дитини творчо реалізуватись в конкретних ситуаціях і бути адекватним запитам і потребам сучасного суспільства, що відзначається постійними змінами.

Науковою основою мого досвіду слугує основне положення вітчизняних педагогів про:

- творчий розвиток особистості ( С.О. Сисоєва, І. П. Волков, О. Н. Лук) ;

- цілісний розвиток особистості ( Л. В. Заков) ;

-сутність творчої діяльності ( Л. Виготський , С.Рубінштейн ) ;

-принцип свідомості  в навчанні ( Н. Бібік , Л. Помету, М. Данилов);

-педагогічні умови впровадження мультимедійних технологій (Підгорна В. В.).

Творчі здібності характеризуються як властивості особистості, що

забезпечують успіх у будь – якій діяльності.

Ці здібності включають чотири основні компоненти :

- мотиваційно-творчу діяльність – допитливість, творчий інтерес, радість    результату, прагнення до творчих досягнень, захопленість;

- самоорганізаційні здібності – уміння планувати і раціонально

  використовувати час старанність, здібність до самоконтролю;

- комунікативні здібності– здатність до співпраці, до організації колективно-творчої діяльності, здібність допомагати іншим;

- інтелектуально-логічні - здібність аналізувати, порівнювати, виділяти

  головне, доводити свою думку і переконувати інших;

- інтелектуально-евристичні– фантазувати, асоціативно мислити, критично  мислити, формувати незалежне судження, вміння переносити знання та   вміння переносити знання та уміння в нову навчальну діяльність.

Вважаю, що моє завдання, як керівника гуртка–допомогти вихованцю знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, тому що воно закладене там природою.

Виходячи з власного досвіду, я вважаю, що для розвитку творчих здібностей необхідно дотримуватись таких умов:

-врахування індивідуальних особливостей дітей;

-використання різних форм, методів організації навчальної діяльності;

-створення педагогічних ситуацій, що дають змогу кожному учню виявити ініціативу; творчість, самостійність у роботі;

-створення атмосфери творчої праці;

-створення умов для втілення творчої ідеї, дати зрозуміти важливість того, що вона робить;

-схвалення результатів діяльності.

Серед інших видів мистецтва образотворче мистецтво справляє на людину чи не найсильніший вплив , бо завдяки своїй універсальності плідно розвиває її емоційно–чуттєву сферу, поглиблює знання , активізує візуальний і сенсорний досвід, формує загальну та естетичну культуру.

Образотворче мистецтво - це один із найбільш поширених видів творчості, потяг до якого проявляється в ранньому віці. У одних це захоплення проходить з роками, у других залишається на все життя, у третіх переростає у професію.

Духовні запити людини потребують образотворчої грамоти , основи якої мають закладатися в початковій школі кваліфікованими педагогами в галузі образотворчого мистецтва. Тому на перших уроках я намагаюся навчити учнів у малюнку відображати його відчуття і бачення навколишнього світу, правильно застосовувати теоретичні знання, що дає можливість вирішувати завдання, поставлені на уроці перед учнями. Дуже важливо з перших уроків поставити перед учнем проблему: «А як ? Що буде, якщо…» і приходити до розв’язування цих завдань разом з дітьми.

Прекрасне в житті, прекрасне в мистецтві допомагає виконувати складну справу життя, бо це прекрасне випрямляє її душу.

На моє глибоке переконання краса й добро крокують поряд, тому на своїх заняттях створюю ситуації, які викликають почуття радості, здивування, привчаю бачити естетичні деталі через малюнок, виховую духовні основи у вихованців в процесі роботи над різними композиціями з різних тем. Основною метою в своїй роботі, я вважаю – допомогти вихованцям пізнати навколишню дійсність, розвивати у них спостережливість, виховувати відчуття прекрасного і навчити навичок зображення. Одночасно здійснюю основне завдання образотворчої діяльності–формування творчих здібностей дітей. Для досягнення цієї мети на заняттях гуртка використовую різні методи і прийоми роботи, поєдную такі види мистецтва як музика і література.

Основними шляхами розвитку здібностей є:

-проблемний підхід;

-розв’язання творчих завдань;

-розвивальні ігри;

-інтерактивне навчання;

-нестандартні заняття ;

-самостійна робота творчого характеру;

Відомо, що для розкриття творчих можливостей дитини найуспішніше здійснюється в процесі поєднання навчальної та ігрової діяльності. Гра для дітей – це і навчання, і праця, і форма виховання. Беручи до уваги інтерес до гри, використовую на заняттях образотворчого мистецтва, передусім ігрові завдання творчого характеру, спрямовані на вирішення життєвих ситуацій.

Через динамічність і цікавість моїм дітям імпонують «Мозковий штурм», «Мікрофон». Методи, які дають можливість висловлювати свою думку , мислити, проявляти своє «Я» : «Галерея художника». Метод «Подорож» дає дітям можливість не тільки познайомитись із мистецтвом , а й бути активними учасниками пошуку історії його виникнення, символікою, оберегами, значенням кольорів, легендами та піснями.

Для естетичного виховання дітей та для розвитку їх зображувальних зді бностей велике значення має знайомство з творами образотворчого мистецтва. Яскравість, виразність образів у картинах, скульптурі, архітектурі, творах прикладного мистецтва допомагають дітям глибше та повніше сприймати явища життя та знаходити образні вираження своїх вражень у малюнках, ліпленні, аплікації. Поступово у дітей розвивається художній смак.

Для здійснення керівництва навчальною діяльністю керівник має володіти, як мінімум, п'ятьма видами художньої техніки: рисунком, живописом, ліпленням, виготовленням гравюр і декоративно-прикладною творчістю. Навчання малювання, на думку учених, особливо важливе для дитини, бо вміння висловити свої думки, почуття за допомогою малюнка необхідні для представників різних професій, а не тільки для художників. Методика викладання малювання ґрунтується на концепції, яка стверджує, що навчити малювати можна кожного вихованця, але виховати справжнього майстра набагато складніше. Весь процес навчання малювання спрямований на виявлення обдарованих дітей і розвиток творчих здібностей кожної дитини.

Намагаюся спочатку зацікавити дітей, стимулювати бажання творити, а потім навчити техніки, яка необхідна для реалізації творчого задуму. Головним є не результат діяльності вихованця, а сам процес залучення його у творчу атмосферу. У процесі викладання техніки малюнка керівник повинен бути готовим використати методи прикладу, імітації, обговорення, аналізу, інсценізації.

Завжди на заняттях використовую музику, яка повинна бути ритмічною, різноманітною, але не дуже швидкою. За допомогою музики вихованці здатні інтерпретувати на папері слухові образи, які в них виникають. Емоційний вплив музики викликає в дитини безліч асоціацій. Рухи руки стають плавними, й водночас, впевненими. Дитина не боїться зробити неправильно, оскільки її свідомість підпорядкована вищому закону, ніж правила, встановлені дорослими.Колір і музика, ритм і графіка захоплюють вихованця у свій чарівний світ. Дитина стає зосередженою, а рухи руки підпорядковуються роботі "зачарованого" музикою мозку.

Мета моєї роботи: розвиток художньо-творчих здібностей дітей засобами нетрадиційного малювання.

Основні завдання, які ставлю перед собою:

  • розширювати уявлення дітей про нетрадиційні способи малювання, формувати естетичне ставлення до навколишньої дійсності;

  • розвивати здатність дивитися на світ і бачити його очима художників, помічати і творити красу, формувати естетичний смак, розвивати творчість і фантазію, спостережливість, уяву, асоціативне мислення і допитливість;

  • надати свободу у відображенні доступними для дитини художніми засобами свого бачення світу.

Головне в моїй роботі, щоб заняття приносили дітям тільки позитивні емоції. Не треба вкладати у ще невмілу і слабку руку дитини олівець або пензлик і мучити його. Перші невдачі викличуть розчарування, і навіть роздратування. Потрібно піклуватися про те, щоб діяльність дитини була успішною - це буде підкріплювати його віру у власні сили. Замислившись над тим, як можна розкріпачити дітей, вселити в них ту саму впевненість у своєму вмінні, змусити їх повірити у те, що вони дуже просто можуть стати маленькими художниками і творити дива на папері. Дітям дуже подобається малювати (будь то заняття чи вільний час). Для них малювання своєрідна гра. Вони з великим інтересом осягають тонкощі мистецтва.

Нетрадиційні техніки - це поштовх до розвитку уяви, творчості, прояву самостійності, ініціативи, вираження індивідуальності.

Малювання з використанням нетрадиційних технік зображення не стомлює дошкільнят, у них зберігається висока активність, працездатність протягом усього часу, відведеного на виконання завдання.

Нетрадиційна техніка зображення сприяє розвиткові у дитини: дрібної моторики рук і тактильного сприйняття; просторового орієнтування на аркуші паперу, окоміру і зорового сприйняття; уваги й посидючості; образотворчих навичок і вмінь, спостережливості, естетичного сприйняття, емоційної чуйності.

Заняття з малювання із застосуванням нетрадиційних технік я проводжу як у першій, так і у другій половині дня. Для занять я намагаюся приготувати красиві і різноманітні матеріали, надаю дітям можливість вибору засобів зображення. Незвичайний початок роботи, застосування ігрових прийомів - все це допомагає не допустити в дитячу образотворчу діяльність одноманітність і нудьгу, забезпечує жвавість і безпосередність дитячого сприйняття і діяльності.

Різних технік нетрадиційного малювання дуже багато. Це відбиток, монотипія, кляксографія, ниткографія, граттаж, тичкове малювання, набризк, малювання долоньками і багато інших.

Застосування нетрадиційних технік допоможе:

  • налагодити ефективну комунікативну взаємодію під час спільної художньо-творчої діяльності;

  • більш глибоко пізнати внутрішній світ кожної дитини, відчуття її неповторність, особливу своєрідність, визначити інтереси і потреби;

  • сприяти успішній соціалізації особистості.

Досвід показує, що малювання нетрадиційними матеріалами дозволяє дитині:
- отримувати незабутні позитивні емоції;
-активізувати художній потенціал;
-привчатися до творчості;
-розвивати думки (як ще можна зобразити? як інакше?);
-розвивати самостійність;
-розвивати уявлення;
-розвивати дрібну моторику рук;
- проявити індивідуальність (немає однакових робіт);
- позбутися психологічних меж, страхів (раптом не вийде так, як потрібно).

Молодший шкільний вік - це період для розвитку у дітей продуктивної діяльності: малювання, ліплення, аплікація і конструювання. У них дитина може висловити своє ставлення до навколишнього світу, розвинути творчі здібності, а також усне мовлення та логічне мислення.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу інноваційних технологій навчання.

Вважаю, що сучасному керівнику гуртка необхідно вибрати те «зерно», що дасть змогу створити свою «міні-методику». У творчого керівника і вихованці прагнутимуть дотворчості.
Творчий підхід до побудови та проведення заняття, насиченість різноманітними прийомами, методами та формами викладання зможуть забезпечити його ефективність. Один із способів розвитку пізнавальної активності вихованців – це використання мультимедійних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу дітей до навчання.

Використання комп’ютерних технологій на заняттях образотворчого мистецтва дозволяє мені формувати та розвивати у вихованців такі компетентності: саморозвиток та самоосвіту, інформаційну, комунікативну, полі -культурну продуктивну творчу діяльність.

Керівник -художник має на заняттях образотворчого мистецтва завжди прагнути створити творчу позитивно активну емоційну атмосферу, як справжній чарівник-казкар, повинен обгорнути дітей своєю природною щирістю, доброзичливістю, особливим артистизмом, витонченим розумінням прекрасного і глибокою повагою до вихованців та результатів їхньої творчості. Атмосферу захопленості заняттям та мистецтвом у цілому намагаюся створювати шляхом використання різноманітних типів нестандартних занять (з використанням комп'ютерів) : заняття-сюрприз, заняття -свято, заняття -конкурс, заняття -мандрівка в світ художника, заняття -ярмарок, заняття -виставка, заняття-екскурсія до картинної галереї, заняття -розгадка таємниці знайомих картин, бінарне заняття. Серед низки специфічних методів педагогічного спілкування має місце фасилітована дискусія, яка полягає в колективному обговоренні проблеми за допомогою спрямовуючих запитань. Дана методика спрямована на розвиток у вихованців уміння пильно спостерігати, розмірковувати над змістом художніх творів, розуміти багатозначність образів мистецтва, їх здатність пробуджувати різні думки.

Вважаю, що на заняттях гуртка образотворчого мистецтва треба здійснювати загальний естетичний художній розвиток вихованців, основу художньої культури. Так закладається основа формування професійних інтересів, діти стають майстрами. Перемоги та успішність одних вихованців стають чудовим прикладом для інших.

Приємним фактом є те , що мої вихованці є неодноразовими призерами та переможцями районних  конкурсів. Зокрема декоративно-ужиткового мистецтва  « Знай і люби свій край». Це заслуга дітей від яких чекаю щирого ставлення, творчої співпраці та взаєморозуміння. У дитячій діяльності починає перемагати мотивація надії на успіх, а це – народження нової особистості.

Щоб виховати творчу особистість, самому керівнику треба бути творчою людиною, професіоналом у своїй справі. Творчо викладати – означає постійно шукати нові шляхи активізації діяльності вихованців на всіх етапах навчальної роботи, шукати нові, оригінальні форми пояснення матеріалу, вдосконалюватися самому, переймати досвід кращих керівників.

Отже, у процесі своєї роботи я переконалася, що лише вдала інтеграція сучасних інформаційно-комунікативних, педагогічних технологій інтерактивного, особистісно-орієнтованого  на основі постійного розвитку критичного мислення вихованців дасть змогу розвивати творчі здібності, а значить, і формувати творчу особистість вихованця.
Керівник гуртка образотворчого мистецтва-не просто джерело цікавої інформації, це науково підготовлений організатор активної праці вихованців що до самовиховання, самонавчання, саморозвитку. Розвиток творчих здібностей складається із взаємопов’язаних компонентів, які в єдності дають результат. 

Висновок

Дуже важливо прищепити інтерес і любов до малювання, виробити у вихованців звичку фіксувати свої спостереження, враження, задуми. У цьому відношенні велику роль відіграє спрямовуючий вплив керівника, його особистий приклад. Якщо діти побачать умілі дії свого педагога в роботі над педагогічними малюнками, отримають наочне уявлення про методи їх створення, про широкі можливості людини, яка володіє умінням швидко малювати, вони зацікавляться цією справою, захочуть випробувати свої сили у малюванні. Вчителю потрібно підтримати і розвинути цей інтерес, показати різні прийоми і техніку малювання, продемонструвати свої професійні уміння, показати репродукції робіт майстрів мистецтва. Наскрізна ідея навчання мистецтву в школі, це зв'язок мистецтва і життя.

Навчальна дисципліна важлива, якщо розвиває думку і фантазію, працьовитість і акуратність, терпіння і доброту, якщо виховує духовність, привчає співпереживати, вчить любити навколишню дійсність в усьому її різноманітті!

Знаходячись в постійному творчому пошуку, намагаюсь власним прикладом спонукати вихованців до творчої діяльності і розвитку здібностей, постійно працюю над підвищенням свого загального та професійного рівня. Опрацьовую нові видання науково - популярної літератури, професійну періодику. Слідкую за появою нових матеріалів, технік, посібників, телепередач про мистецтво, різноманітних виставок. Усі цікавинки застосовую на гурткових заняттях .

Як вказує Л. Паламарчук, творчість є напруженою роботою, якій передує тривалий період накопичення вражень про наволишній світ, сприйняття, аналізу явищ, подій, усвідомлення власного ставлення до них. Але це більше стосується дорослих. Для дитини пізнання навколишнього світу складає сенс її життя, творчість є ніби продуктом цього пізнання. 

Отже, образотворче мистецтво – один із засобів творчого розвитку керівника та вихованців. «Творчість, - писав В.О. Сухомлинський, починається там, де інтелектуальні й естетичні багатства, засвоєні, здобуті раніше, стають засобом пізнання, освоєння, перетворення світу. При цьому людська особистість немовби зливається із своїм духовним надбанням».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
2
міс.
2
8
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!