Опис педагогічного досвіду "Дидактична гра як метод вивчення української мови в початкових класах "

Опис документу:
У статті описано власний педагогічний досвід. Вважаю актуальним застосування на уроках української мови дидактичних ігор та вправ. Адже саме дидактичні вправи, ігри, ігрові заняття і прийоми підвищують ефективність сприймання школярами навчального матеріалу, урізноманітнюють їхню навчальну діяльність, вносять у неї елемент цікавості.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Освіта ХХІ століття - це освіта для людини. Її
стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта,
виховання відповідальної особистості, яка здатна до
самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити,
опрацьовувати різноманітну інформацію
використовувати набуті знання і вміння для творчого
розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє
життя своєї країни.

О.Я. Савченко

Дидактична гра як метод вивчення

української мови в початкових класах

Глобальні зміни, які відбуваються в умовах науково-технічного прогресу, економічні і політичні зрушення, приводять до необхідності змін в освіті, до усвідомлення її особливої соціальної ролі, важливого значення як для суспільства в цілому, так і для кожної людини. На межі тисячоліть людство відчуло пріоритетну роль освіти у розв’язанні економічних, соціальних і екологічних проблем. Це зумовлює найважливішу соціальну функцію навчання, яка полягає у формуванні всебічно розвиненої особистості, що є об’єктивною необхідністю в демократичному суспільстві.

В Програмі загальноосвітньої школи перед учителями стоять завдання: навчити дітей визначати головне, самостійно робити висновки з пояснення вчителя; знаходити нове, досі невідоме, ставити запитання; користуватися порівнянням та аналогією як засобами встановлення нових ознак і якостей; давати правильність певного судження та власної думки; виконувати творчі завдання (Програма загальноосвітньої школи). Користуючись вимогами державних документів про освіту, чітко визначила, які стоять переді мною завдання, щоб реалізувати завдання Програми загальноосвітньої школи.

Вагому роль у проведенні уроків в початковій школі завжди відігравала гра. В.Сухомлинський писав:«Гра – природний для дитини вид діяльності. У грі розкривається перед дітьми світ творчості, можливості, особистості. Без гри немає повноцінного розумового розвитку. Гра – це велетенське світле вікно, крізь яке в духовний світ дитини вливається живодайний потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, яка запалює вогник допитливості й цікавості».Проблемам гри приділяли значну увагу педагоги як минулого, так і сучасного:Я.А.Коменський, К.Ушинський, А.Макаренко, Ш.О.Амонашвілі. А.Макаренко зазначав:«Тільки та гра є педагогічно цінною, в якій учень активно діє, мислить, будує, комбінує, моделює людські взаємини».

Дидактична гра, як метод навчання, має свої особливості. У грі формуються увага, спостережливість, пам'ять; розвивається, мислення, виявляються творчі здібності школяра, самостійність. Гра на уроці розв’язує певні дидактичні задачі:

- збагачує досвід учня, забезпечує розвиток сприймання: сприяє вивченню нового матеріалу, повторенню і закріпленню вивченого;

- впливає на формування вмінь і навичок учнів, використанню знань на практиці.

Гра формує первинне усвідомлення того, що гарно, а що погано, володіє

прекрасною діагностичною функцією – показує дитині, що та вміє, що знає, що їй подобається. Ігри викликають у дітей задоволення, підвищують емоційний тонус, сприяють формуванню у них уявлень про навколишній світ.

У своїй практиці користуюсь видами ігор за концепцією Д.Б.Ельконіна, К.Отолора (Додаток А).Дуже подобаються дітям ігри-вправи, які дають можливість зробити те або інше узагальнення, усвідомити правила, які тільки що вивчили, закріпити, повторити отримані знання в системі, в нових зв'язках, що сприяє глибшому засвоєнню пройденого.

Наприклад, при закріпленні теми «Прикметник» часто використовую гру "Злови рибку" (Додаток Б).

Дидактична гра стимулює пізнавальну діяльність учнів. Увага школярів, перш за все, спрямована на ігрову дію. Серед дидактичних ігор також використовую, по класифікації О.С.Газмана (Додаток В), рухливі ігри (фізкультхвилинки, ігри на перервах) та ігри-драматизації (проведення виховних заходів, які займають особливе місце в етичному вихованні дитини «Масляна», «Сію, сію, посіваю…», «Хліб – усьому голова»…).

При цьому до процесів запам’ятовування, осмислення, підключаються глибокі переживання особистості і навчання проходить без особливих зусиль при великому емоційному піднесенні.

У 2009 році дізналась про роботу семінару Ш.О.Амонашвілі «Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі» (Система «Школа Життя») у місті Харкові і це зацікавило мене. Методика професора Шалви Амонашвілі полягає в тому, що учень повинен самостійно знайти способи вирішення проблеми, яку вчитель поставив у ході уроку. Він зазначив, що: «Уроки – це життя, де дитина здатна творити і мріяти».

З метою підвищення самоосвіти, стала учасником цього семінару. Він сприяв більш глибокому вивченню та запровадженню дидактичних ігор на уроках в початкових класах, зокрема української мови. Ігрова діяльність стала імпульсом для самореалізації кожної дитини на уроці, розкриття її здібностей, можливостей, а значить успішного навчання в школі.

Мета дидактичних ігор – формування в учнів уміння поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю. Оволодіти необхідними знаннями, уміннями й навичками учень зможе лише тоді, коли він весь час виявлятиме до них інтерес, і коли вчитель зумів зацікавити учнів. Добираючи ту чи іншу дидактичну гру, пам’ятаю, що процес створення гри містить ряд етапів:

а)вибір теми гри;

б)визначення мети й завдань гри;

в)підготовка і проведення гри (повідомлення учням теми гри, підготовка унаочнень, проведення гри, підбиття підсумків).

Значення дидактичної гри у навчально-виховному процесі:

Застосовується як метод і форма навчання школярів;

Органічно поєднує триєдину мету навчання;

Задовільняє різноманітні дитячі інтереси: ігрові, пізнавальні, соціальні;
•Збагачує коло уявлень про навколишній світ;

•Виступає як засіб всебічного розвитку дитини;

•Позитивно впливає на розвиток психічних процесів;

Підвищує інтерес до навчання;

Розвиває трудові уміння та навики.

Саме тому вважаю актуальним застосування на уроках української мови дидактичних ігор та вправ. Адже саме дидактичні вправи, ігри, ігрові заняття і прийоми підвищують ефективність сприймання школярами навчального матеріалу, урізноманітнюють їхню навчальну діяльність, вносять у неї елемент цікавості. При вивченні теми «Власні і загальні іменники» використовую такі дидактичні ігри:

1.«Продовж ланцюжок». Завдання гри: продовжити ланцюжок іменників – власних назв, щоб кожен кінцевий звук попереднього слова був першим звуком наступного слова (Додаток Г).

2.«Засели будиночки». Завдання гри: читаючи слово з картки, «поселити» його у відповідний будиночок, повторити правило правопису власних і загальних іменників (Додаток Д).

3.«Прізвище, ім’я, по батькові». Завдання: утворити від прізвища ім’я та по батькові і закріпити з учнями правопис таких слів (Додаток Ж).

4.«Хто перший». Завдання: дібрати і записати 5 власних іменників у зошит. Переможцем вважається той, хто першим правильно виконає завдання
(Додаток К).

Працюючи у школі не один рік, помітила, що у процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу, пам'ять, мислення. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються, до активної діяльності залучаються навіть найпасивніші учні. Використовуючи на уроках елементи гри, в класі створюється доброзичлива обстановка, бадьорий настрій, бажання вчитися, всі учні почуваються рівними. Дуже подобається дітям дидактична гра «Мовний вінегрет», завдання якої полягає у тому, щоб із поданих складів утворити нові слова (Додаток Л).

Плануючи урок, враховую можливості кожного учня, добираю ігри, які були б цікаві й зрозумілі, посильні для виконання кожній групі учнів. Систематичне використання дидактичних ігор та вправ підвищує ефективність навчання, що підтверджує проведений моніторинг навчальних досягнень учнів з української мови за І та ІІ семестри 2016/2017 року серед учнів других класів (Додаток М). Моніторинг демонструє покращення результатів у 2-А класі, учні якого знайомі з використанням на уроках дидактичних ігор та вправ ще з першого класу початкової школи.

Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і давала бажані результати, керуюсь такими вимогами:

1.Врахування готовності учнів до участі у грі. (Кожен учень повинен засвоїти правила гри, чітко усвідомити її мету, кінцевий результат, послідовність дій, мати потрібний запас знань для участі у грі).

2.Забезпечення кожного учня необхідним дидактичним матеріалом.

3.Чітка постановка завдання гри. Пояснення гри – зрозуміле, чітке.

4.Складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять окремих дій, а далі можна пропонувати всю гру і різні її варіанти.

5.Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, оцінювати.

6.Не можна допускати приниження гідності дитини (образливі порівняння, оцінка за поразку в грі, глузування тощо).

7.Дидактичні принципи організації ігор: доступність, посильність, систематичність.

Ігри та вправи проводжу систематично й цілеспрямовано на кожному уроці, починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи й урізноманітнюючи їх у міру нагромадження в учнів знань, вироблення вмінь і навичок, засвоєння правил гри, розвитку пам’яті, мислення,уваги, кмітливості, самостійності, наполегливості.

Дидактичні ігри та вправи, використані на уроках української мови в органічному поєднанні, розвивають не лише мовлення. Ці ігри добре допомагають розвитку пам'яті, уваги, кмітливості, вміння класифікувати предмети, порівнювати їх, узагальнювати, диференціювати.

На своїх уроках з української мови використовую також інші дидактичні ігри, як от: «Впізнай тваринку», «Продовж ланцюжок», «Мовний вінегрет», «Впіймай велику букву», «Засели будиночки», «Прізвище, ім’я, по батькові», «Я знаю…», «Хто перший». Виконувати вправи можна всім класом, групами, парами, працювати індивідуально з окремими учнями (Додаток Н,О).

При цьому завжди пам’ятаю, що цікаві вправи та ігри з словами полегшують розуміння нового матеріалу, його закріплення, сприяють розвитку в дітей вміння аналізувати, синтезувати, класифікувати, порівнювати, робити нові висновки, вони активізують, поширюють словниковий запас дітей, прищеплюють інтерес і любов до мови.

Результативність

Отже, згадані вище дидактичні ігри мають велике значення для дітей молодшого шкільного віку: гра для них навчання і праця; гра для них серйозна форма виховання. Систематичне використання ігрових елементів на уроках допомагає розвивати в кожного вихованця гнучкість мислення, викликає заряд позитивних емоцій, навчає дітей уявляти образи, допомагає учневі самоутвердитися і самореалізуватися. За словами батьків, саме така форма роботи допомагає дітям у навчанні. Як свідчать відгуки батьків учениці Гайовник Дар′яни про роботу вчителя:«Щербина Ольга Михайловна в каждом ребёнке видит индивидуальность и старается развивать способности детей. Знания ученикам она старается донести не просто стандартними уроками, а «уроками-путешествиями» в мир непонятных букв, цифр и примеров. Дети прийдя домой с удовольствием рассказывают о изучении новой тем в игровой форме, что способствует развитию творческого мышления и лучшему усвоению пройденого материала…».

А ось відгук вчителя історії Галактіонової О.Є., яка стала класним керівником випускників 4-А класу:«…Відвідавши уроки Ольги Михайлівни можу сказати, що у грі дитина починає відчувати себе членом колективу, справедливо оцінювати дії та вчинки своїх товаришів. На різних уроках вона використовує різні методи та види ігор. Багато дидактичних ігор будує на матеріалі різного ступеня складності. Особливої уваги приділяє сюжетно-рольовій грі, допомагаючи залучати дітей у різні сфери соціального життя, різні літературні твори, казки, поєднувати казкових і реальних персонажів, створювати порівняльні ситуації на уроках математики, а також метою проведення ігор на уроках українського читання та української мови є формування фонематичного слуху, орфографічної грамотності, розвитку зв’язного мовлення…».Ці навики, набуті, з початкових класів мають своє продовження і в середній ланці освіти.«…Так, випускники Ольги Михайлівни неодноразово брали та беруть активну участь у конкурсах різного рівня:«Кенгуру», «Соняшник», «Колосок», «Геліантус»…» (відгук Галактіонової О.Є., класного керівника 7-А класу.)

У своїй практиці прагну збуджувати образну уяву школярів, турбуюсь про емоційну насиченість уроку. Орієнтиром у роботі для мене стали слова В.Сухомлинського:«Дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні, пробудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності… В наших школах не повинно бути нещасливих дітей, дітей, душу яких з’їдає думка, що вони ні нащо не здатні. Успіх у навчанні - єдине джерело внутрішніх сил дитини, які народжують енергію для подолання труднощів, бажання вчитися».

6

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!