Методи та прийоми навчання

Опис документу:
Методи та прийоми навчання

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ НАВЧАННЯ

Метод навчання (від грец. слова metodos - буквально: шлях до чого-небудь; спосіб досягнення мети, певним чином упорядковану діяльність) – спосіб упорядкованої взаємозалежної діяльності вчителя й учнів, діяльності, спрямованої на розв'язання завдань навчання.

Оскільки методи навчання численні й мають множинну характеристику, то їх можна класифікувати за кількома підставами. У наш час методи навчання класифікують:

І. За джерелами передачі й характеру сприйняття інформації – система традиційних методів (Е.Я.Голант, І.Т.Огородніков, С.І.Перовський):

 1. словесні методи (розповідь, бесіда, лекція та ін.);

 2. наочні методи (показ, демонстрація та ін.);

 3. практичні методи (лабораторні роботи, твори та ін.).

II. За характером взаємної діяльності учителя й учнів – система методів навчання І.Я. Ларнера - М.Н. Скаткіна:

 1. пояснювально-ілюстративний метод (інформаційно-рецептивний);

 2. репродуктивний метод;

 3. метод проблемного викладу;

 4. частково - пошуковий або евристичний метод;

 5. дослідницький метод.

III. За основними компонентами діяльності учителя – система методів Ю.К. Бабанського:

 1. методи організації й здійснення навчальна - пізнавальної діяльності (словесні, наочні, практичні, репродуктивні й проблемні, індуктивні й дедуктивні, самостійні роботи й роботи під керівництвом учителя);

 2. методи стимулювання й мотивації навчання (методи формування інтересу – пізнавальні ігри, аналіз життєвих ситуацій, створення ситуації успіху);

 3. методи формування обов'язку й відповідальності в навчанні (роз'яснення суспільної й особистісної значимості навчання, пред'явлення педагогічних вимог);

 4. методи контролю й самоконтролю (усний і письмовий контроль, лабораторні і практичні роботи, програмований контроль, фронтальний й диференційований, поточний і підсумковий).

Класифікація методів навчання Ю.К. Бабанського є відносно цілісна тому, що вона враховує всі основні структурні елементи діяльності. Пропонований підхід до класифікації методів не виключає можливості доповнення його новими власними методами, що виникають у ході вдосконалення процесу навчання.

Класифікація методів і прийомів навчання

з/п

Основні групи методів навчання

Основні підгрупи методів навчання

Окремі методи навчання

Прийоми навчання

Методи стимулювання й мотивації навчання

1.1.Методи формування пізнавального інтересу

Метод створення емоційно-моральної ситуації

 • Прийом створення ситуації моральних переживань

 • Прийом створення ситуації зацікавленості – введення в навчальний процес цікавих прикладів, дослідів, парадоксальних фактів тощо

 • Використання біографічних відомостей, присвячених життю й діяльності видатних вчених

 • Розповіді про застосування в сучасних умовах тих чи інших пророкувань наукових фантастів

 • Прийом подиву

 • Порівняння наукових життєвих тлумачень окремих природних явищ

Метод підвищення стимулюючого впливу змісту навчання

 • Створення ситуації новизни, актуальності

 • Наближення змісту до найважливіших відкриттів у науці, техніці до досягнень сучасної культури, явищ громадського життя

Метод пізнавальних ігор

 • Створення в навчальному процесі ігрових ситуацій

 • Використання дидактичних ігор

Метод створення ситуації пізнавальної суперечки

 • Ситуації суперечки

 • Навчальні дискусії

Метод створення ситуації успіху

 • Подвоєні завдання (доступне й більш складне завдання)

 • Картки-консультації

 • Плани-відповіді

 • Заохочення проміжних дій школярів

 • Забезпечення сприятливої морально-психологічної атмосфери на занятті

1.2.Методи формування обов’язку й відповідальності в навчанні

Методи навчального заохочення, осуду, пред’явлення вимог тощо

 • Пояснення суспільної значущості навчання

 • Пояснення особистісної значущості навчання

 • Висування навчальних вимог, дотримання яких означає виконання свого обов’язку

 • Привчання до виконання вимог

 • Заохочення за успішне, сумлінне виконання своїх обов’язків

 • Оперативний контроль за виконанням вимог і в необхідних випадках, вказівки на недоліки

 • Засудження для того, щоб викликати більш відповідальне ставлення до навчання

Методи організації й здійснення навчальних дій і операцій

2.1.Перцептивні методи – методи передавання й сприйняття навчальної інформації за допомогою почуттів:

2.1.1.

Словесні

Розповідь

 • Прийоми викладу інформації

 • Прийоми активізації уваги

 • Прийоми прискорення запам’ятовування (асоціативні, мнемонічні)

 • Логічні прийоми порівняння, порівняння, виділення головного резюмування

Лекція

 • Прийоми усного викладу інформації

 • Прийоми підтримки уваги протягом тривалого часу

 • Прийоми активізації мислення слухачів

 • Прийоми забезпечення логічного запам’ятовування, переконання, доказу, аргументації, систематизації, узагальнення й ін.

Бесіда

 • Прийоми постановки питань (основних, додаткових, навідних тощо)

 • Прийоми обговорення відповідей і думок студентів

 • Прийоми коригування відповідей

 • Прийоми формування висновків з бесіди

2.1.2

Наочні методи

Метод ілюстрацій

 • Показ ілюстративних посібників: плакатів, картин, карт, схем, замальовок на дошці, портретів учених та ін.

Метод демонстрацій

 • Демонстрацій речовин, лабораторного посуду, приладів, моделей

 • Демонстрація дослідів

 • Показ відео фрагментів, кінофільмів і діафільмів

2.1.3.

Аудіовізуальні методи

Сполучення наочних і словесних методів

 • Показ ілюстрацій під час розповіді або бесіди

 • Лекція з демонстраційними дослідами

 • Навчальні фільми

 • Мультимедійна лекція

2.1.4.

Практичні методи

Метод вправ

 • Усні, письмові, графічні вправи

 • Вправи з коментуванням

 • Відтворюючі, тренувальні вправи

 • Творчі завдання

Лабораторні досліди

 • Постановка завдання

 • Планування його виконання

 • Управління процесом виконання

 • Оперативне стимулювання, регулювання і контроль

 • Аналіз підсумків роботи

 • Виявлення причин недоліків

 • Коригування навчання для повного досягнення мети

2.2.Логічні методи (організація й здійснення логічних операцій)

Індуктивний метод, дедуктивний метод, метод аналогій тощо

 • Вибір певної логіки розкриття змісту – досліджуваної теми:

 • Індуктивні – «від часткового до загального»

 • Дедуктивні – «від загального до часткового»

 • Методи навчального аналізу, синтезу, аналогії, виявлення причинно-наслідкових зв’язків та ін.

2.3. Гностичні методи (організація й здійснення розумових операцій)

Репродуктивні методи

 • Розповідь, лекція, бесіда, інструктаж, ілюстрування, пояснення, практичне тренування, вправи за зразком та ін. (передбачається активне сприйняття й запам’ятовування повідомлення учителем або іншим джерелом інформації)

Проблемно-пошукові методи

 • Проблемний виклад (проблемна розповідь і проблемна лекція)

 • Евристичні й проблемно-пошукові бесіди

 • Проблемно-пошукові практичні роботи й вправи

 • Дослідження

2.4.Методи самоврядування навчальною діяльністю (діяльність без керівництва з боку педагога)

Методи самостійної роботи

Самостійна робота з підручником, довідковою літературою, приладами, реактивами і ін.

3.

Методи контролю й самоконтролю

3.1.Методи контролю

Методи усного контролю

Індивідуальне й фронтальне опитування

Методи писемного контролю

Проведення письмових контрольних робіт, творів, переказів, диктантів, письмових заліків

Лабораторний контроль

Контрольні лабораторні роботи

Машинний контроль

Тестування на комп’ютері

3.2.Методи самоконтролю

Методи усного самоконтролю

Відповіді на питання

Методи писемного самоконтролю

Виконання тестових завдань

Машинний самоконтроль

Виконання тестових завдань на комп’ютері

3.3.Методи взаємоконтролю

Методи усного контролю

Взаємоперевірка робіт, взаємоопитування

Методи писемного контрою

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація інклюзивного середовища в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн