Метод проектів при викладанні української літератури

Опис документу:
Мета методу - надання учневі можливості самостійно здобувати знання під час виконання завдань

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Метод проектів при викладанні української літератури

Метод проектів був розроблений американським педагогом У.Килпатріком в 20-і роки ХХ століття як практична реалізація концепції інструменталізму Джона Дьюї (1859-1952), американського філософа-прагматика, психолога і педагога, якого справедливо вважають основоположником «методу проектів» у світовій педагогіці. Організація роботи за методом проектів викладена у книзі Джона Дьюї «Школа і суспільство». Інтерес до методу проектів виник у нашій країні ще в 90-х роках ХХ ст., а на початку ХХІ ст. вже стала очевидною стійка тенденція до використання нової технології в практиці викладання різних навчальних дисциплін.

Основна мета методу – надання учневі можливості самостійно здобувати знання під час розв’язання практичних завдань або проблем, які вимагають інтеграції знань із різних галузей. Учителеві в проекті відводиться роль координатора, експерта, додаткового джерела інформації.

Проектний метод може виховати діяльних, енергійних особистостей, які вміють самостійно здобувати і використовувати набуті знання.

У 1910 р. американський професор Коллінгс, організатор тривалого експерименту в одній із сільських шкіл штату Міссурі, запропонував першу у світі класифікацію навчальних проектів, виділивши з-поміж них чотири групи:

 1. «Ігрові проекти» - дитячі заняття, безпосередньою метою яких є участь у груповій діяльності: різні ігри, народні танці, драматичні постановки, різного роду розваги тощо.

 2. «Екскурсійні проекти», що припускали доцільне вивчення проблем, пов’язаних із навколишньою природою і суспільним життям.

 3. «Оповідні проекти», розробляючи які, діти мали на меті «одержати задоволення від розповіді в найрізноманітнішій формі» - усній, письмовій, вокальній (пісня), художній (картина), музичній (гра на роялі) і т. ін.

 4. «Конструктивні проекти», націлені на створення конкретного, корисного продукту (виготовлення кролячої пастки, приготування какао для

шкільного сніданку та ін..).

Якнайповнішою класифікацією проектів у вітчизняній педагогіці є класифікація, запропонована в навчальному посібнику Є. С. Полат, М. Ю. Бухаркіною та ін. Вона може бути застосована до проектів, що використовуються під час викладання будь-якої навчальної дисципліни. У цій класифікації виділяються кілька різновидів проектів за певними критеріями:

 1. За методом, що домінує у проекті:

 • дослідницькі;

 • творчі;

 • пригодницькі, ігрові;

 • інформаційні;

 • практико-орієнтовані.

 1. За характером координування проекту:

*з явною координацією;

*з прихованою координацією.

3. За характером контактів:

* внутрішні (регіональні);

* міжнародні;

4. За кількістю учасників:

*особові (індивідуальні);

* парні;

* групові.

5. За тривалістю проведення:

*короткотривалі;

*середньої тривалості;

*довгострокові.

Основні вимоги до навчального проекту

 1. Робота над проектом завжди спрямована на розвязання конкретної проблеми – дослідницької, інформаційної, практичної.

 2. Планування дій завжди починається з проектування власне проекту, зокрема із визначення виду продукту і форми презентації.

 3. Дослідницька робота учнів є обовязковою умовою кожного проекту. Відмітна ознака проектної діяльності: пошук інформації, яку проектна група потім обробляє, осмислює й доводить до відома решти учасників проекту.

 4. Результатом роботи над проектом є продукт, який створюється учасниками проектної групи в ході розвязання порушеної проблеми.

 5. Представлення замовнику або громадськості готового продукту з обґрунтуванням, що це найефективніший засіб розвязання поставленої проблеми.

Іншими словами, здійснення проекту вимагає на завершальному етапі презентації продукту і захисту власне проекту.

Таким чином, проект – це «пять» П:

*проблема – проектування (планування);

*пошук інформації;

*продукт;

*презентація;

*портфоліо, тобто тека, у якій зібрані всі робочі матеріали, зокрема чернетки, денні плани, звіти та ін.

ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ

І етап

Включення дитини в даний вид діяльності – розповідь учителя, розробка заходу, під час якого старшокласники захищають свої проекти:

пошук проблеми;

створення якісно нового продукту;

отримання результатів.

ІІ етап

Знання про структуру наукової праці (актуальність проблеми, предмет, мета дослідження, гіпотеза, задачі, використовувані методи, практична значущість результатів.)

 1. Вибір проблеми. Проблема завжди має базуватися на суперечності.

 2. Визначення предмета дослідження, який можна встановити за ключовим словом теми проекту.

 3. Актуальність. Визначити, які дослідження з цього питання вже існують.

 4. Збір інформації (аналіз літератури, вивчення законодавчих документів, соціологічні процеси, інформація ЗМІ, проведення зустрічей, інтерв’ювання.)

 5. Розробка гіпотези, визначення завдань, створення власного варіанта розвязання проблеми, конструювання моделі, формування програми.

 6. Визначення теми.

 7. Етап розробки гіпотези ( гіпотеза – наукове припущення, допущення, яке автор проекту буде перевіряти, підтверджувати або спростовувати).

 8. Завдання (певні етапи розвязання проблеми).

 9. Розробка власного варіанта розв’язання проблеми ( систематизація одержаного матеріалу, програма розв’язання досліджуваної проблеми, план реалізації подальших дій, рішень, визначення особистої участі в дослідницькій роботі).

 10. Складання порт фоліо (пакет документів) – надання матеріалам проекту єдиної логічної структури: повний комплект проекту, додаток і демонстраційні матеріали (документи, мультимедійні презентації, схеми, малюнки, фотодокументи).

ІІІ етап

Захист проекту.

Використання методу проектів під час викладання української літератури реалізується через самостійну роботу учнів, що супроводжується гнучким керівництвом учителя, спрямована на розв’язання творчої, дослідницької, особисто або соціально значущої проблеми і на отримання конкретного результату у вигляді матеріального або ідеального продукту.

Метод проектів активізує інтелектуальну й емоційну складову особистості учня, впливає на розвиток таких рис характеру, як цілеспрямованість, наполегливість, відповідальність, комунікативність, креативність.

Бажано, щоб назва проекту була лаконічною і короткою, так вона підвищить інтерес учнів. Наприклад: «Кохані жінки Т.Г.Шевченка», «Фольклор рідного села».

В основі методу проектів завжди має бути розв’язання якоїсь проблеми, що, з одного боку, передбачає інтеграцію знань і умінь з різних сфер, а з іншого – використання різноманітних прийомів, методів і засобів навчання (дослідницького, пошукового, проблемного…). Відповідно до вікових особливостей учнів і тематики проекту вони можуть використовуватися окремо і в сукупності.

Організаційно метод проектів передбачає поєднання індивідуальної самостійної роботи з роботою у малих групах і в колективі. Ця технологія особливо ефективна для навчання учнів у малих групах. Робота дає можливість учням обмінятися інформацією з партнером і лише потім «озвучити» її перед усім класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, вести дискусію.

Під час вивчення літератури важливою є робота з різноманітними джерелами інформації, що передбачає використання проблемних, пошукових і дослідницьких методів, які дозволяють виявити варіативні точки зору на дану проблему, сформувати особисту точку зору, а також узагальнити зібраний матеріал і подати його в наочній, естетично значущій формі.

Форма подання виконаного на уроках літератури може бути різною, залежно від задуму вчителя: WЕВ-сайт (публікація,буклет, мультимедіа), аналіз даних соціологічного опитування, таблиця, відеофільм, виставка, газета, журнал, гра, колекція, костюм, постановка, свято, прогноз, екскурсія, збірка ілюстрацій, збірка власних творчих робіт, фольклорних знахідок, стінгазета, коментар до тексту художнього твору та ін.

Для старших класів провідним є дослідницький метод, спираючись на який учні самостійно виділяють і порушують проблему, знаходять методи її розв’язання, виходячи з відомих даних, роблять висновки та узагальнення, опановують провідні поняття та ідеї, а не одержують їх у готовому вигляді.

Творчий проект передбачає максимально вільний і нетрадиційний підхід до його виконання і презентації результатів. Це можуть бути альманахи, театралізація, відеофільм.

Рольовий проект. Розробка і реалізація такого проекту найбільш складна. Беручи участь у ньому, проектанти обирають для себе ролі літературних або історичних персонажів, вигаданих героїв з метою відтворення різних соціальних або ділових стосунків через відтворення ігрових ситуацій. Результат цього проекту залишається відкритим до моменту його завершення.

 • 10.08.2018
 • Українська література
 • 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас
 • Стаття
 • 276
 • 0
 • 9
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
6
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!