"Контроль якості засвоєння програмного матеріалу з навчальної дисципліни "Основи охорони праці"" Презентація

Опис документу:
Підвищення ефективності і якості контролю знань - мета даної роботи, а завдання - удосконалення та урізноманітнення форм контролю якості отриманих студентами знань та практичних навичок. В роботі визначені складові заліку по модулю і послідовність проведення діагностики знань студентів з навчальної дисципліни "Основи охорони праці", наведені зразки різних форм контролю.
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Контроль якості засвоєння програмного матеріалу з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» Розробник : Мальченко Л.Ф. – викладач технічних дисц...
Слайд № 1

Контроль якості засвоєння програмного матеріалу з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» Розробник : Мальченко Л.Ф. – викладач технічних дисциплін вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист 2021р. Міністерство освіти і науки України Каховський державний агротехнічний коледж

Мета: підвищення ефективності і якості контролю знань студентів. Завдання розробки: удосконалення та урізноманітнення форм контролю якості отримани...
Слайд № 2

Мета: підвищення ефективності і якості контролю знань студентів. Завдання розробки: удосконалення та урізноманітнення форм контролю якості отриманих студентами знань та практичних навичок. Використання: залік по модулю з навчальної дисципліни. Вид: презентація

ВСТУП На сучасному етапі удосконалення змісту і розвитку системи освіти в напрямі безпеки людини і суспільства, вдосконалення процесу навчання з пи...
Слайд № 3

ВСТУП На сучасному етапі удосконалення змісту і розвитку системи освіти в напрямі безпеки людини і суспільства, вдосконалення процесу навчання з питань охорони праці та підвищення вимог до фахової підготовки майбутніх спеціалістів агропромислового комплексу, актуальним є не тільки підвищення рівня викладання теоретичного матеріалу та вироблення практичних навичок, але і впровадження у навчальний процес якісно нового рівня контролю засвоєння базового навчального матеріалу студентами. Важливим є комплексний підхід та урізноманітнення форм контролю, що дає можливість більш ефективно перевірити якість засвоєння студентами навчального матеріалу і під час аудиторних занять і при самостійному вивченні. Особливе значення різних форм контролю набуває саме зараз під час дистанційного навчання.

Види контролю якості засвоєння програмного матеріалу
Слайд № 4

Види контролю якості засвоєння програмного матеріалу

Складові заліку по модулю з навчальної дисципліни «Основи охорони праці»
Слайд № 5

Складові заліку по модулю з навчальної дисципліни «Основи охорони праці»

Послідовність діагностики знань студентів
Слайд № 6

Послідовність діагностики знань студентів

Тести Диктант Основи охорони праці Змістовий модуль І ЗАВДАННЯ № 1 А. Визначити, хто здійснює вищий нагляд за дотриманням вимог охорони праці: 1. Д...
Слайд № 7

Тести Диктант Основи охорони праці Змістовий модуль І ЗАВДАННЯ № 1 А. Визначити, хто здійснює вищий нагляд за дотриманням вимог охорони праці: 1. Держпромгірнагляд України 2. ДАІ 3. Генеральний прокурор 4. Керівник господарства Б. Визначити найбільшу тривалість робочого тижня, встановлену законом: 1. Не більше 48 годин 2. Не більше 35 годин 3. Не більше 20 годин 4. Не більше 40 годин В. Жінкам дозволяється піднімати і перемішувати вантажі (при чергуванні з іншою роботою), маса яких не перевищує: 1. 15 кг 2. 20 кг 3. 25 кг 4. 10 кг Г. Визначити, хто проводить вступний інструктаж з техніки безпеки: 1. Головний інженер 2. Головний агроном 3. Інженер з охорони праці 4. Керівник робіт Д. Дайте визначення як називається наукова дисципліна, яка комплексно вивчає закономірності взаємодії людини з технічними засобами, предметом діяльності та середовищем: 1. Ергономіка 2. Техніка безпеки 3. Гігієна праці 4. Виробнича санітарія ДИКТАНТ Змістовий модуль I  Варіант №1 1. Конституція України була прийнята 2. Фактор, який призводить до захворювання або до зниження працездатності називається   3. Тривалість відпустки для неповнолітніх юнаків та дівчат становить 4. Стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди називається 5. Тривалість робочої зміни у суботу становить  6. Аварія, внаслідок якої загинуло 5 чоловік належить до категорії 7. Органи державного нагляду накладати штрафи   8. Тривалість обідньої перерви становить 9. Норма підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми (17 років) при короткочасній роботі становить 10. Вищий нагляд за дотриманням законодавства з охорони праці здійснює Зразки тестів та диктанту під час здачі заліку по модулю

Контрольна робота по самостійному вивченню (зразок) Варіант №1   1. Дайте відповіді на теоретичне питання   Комісія з питань охорони праці підприєм...
Слайд № 8

Контрольна робота по самостійному вивченню (зразок) Варіант №1   1. Дайте відповіді на теоретичне питання   Комісія з питань охорони праці підприємства. Основні завдання та права комісії. 2. Заповніть схему 3. Дайте відповідь на тестове завдання. Визначити до якої групи причин травматизму належать конструктивні недоліки обладнання та машин: 1. Організаційних 2. Санітарно – гігієнічних 3. Індивідуальних 4. Технічних 4. Заповніть таблицю Визначити до якої групи шкідливих і небезпечних факторів відносяться вказані чинники Назвафактора Група небезпечних та шкідливих факторів Вірусна інфекція   Стомлення   Підвищена запиленість у приміщенні   Мінеральні добрива   Недостатня освітленість робочої зони  

Термінологічний кросворд 1. Цілеспрямована робота щодо поширення передових ідей, положень та знань. 2. Сукупність взаємопов’язаних компонентів, які...
Слайд № 9

Термінологічний кросворд 1. Цілеспрямована робота щодо поширення передових ідей, положень та знань. 2. Сукупність взаємопов’язаних компонентів, які взаємодіють між собою таким чином, що досягається певний результат. 3. Галузь знань, яка комплексно вивчає трудову діяльність людини в системі «людина-машина-середовище» з метою забезпечення її ефективності, безпеки та комфорту. 4. Місце постійного або тимчасового перебування працівника у процесі трудової діяльності. 5. Сукупність стійких несприятливих для здоров’я працівників функціональних порушень в організмі, які виникають внаслідок накопичення втоми. 6. Фактор, дія якого на працюючого у певних умовах призводить до захворювання або до зниження працездатності. 7. Огляд працівників, який проводять при прийомі на роботу, а також з установленою періодичністю з метою виявлення різних ознак виробничо зумовлених захворювань, а також патологічних станів, що розвинулися протягом трудової діяльності і перешкод- жають діяльності, продовженню роботи за певним фахом. 8. Патологічний стан людини, обумовлений роботою і пов’язаний з надмірним напру- женням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих факторів. 9. Система законодавчих актів, соціально – економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально – профілактичних заходів і засобів, спрямованих на створення безпечних умов, збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. 10. Небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров’я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого процесу чи завдає шкоди довкіллю. 11. Простір висотою до 2 метрів над рівнем підлоги або майданчика, на яких знахо- дяться місця постійного або тимчасового перебування працівників. 12. Виробничий фактор, дія якого на працюючого у певних умовах призводить до травми або іншого раптового різкого погіршення здоров’я. 13. Система організаційних заходів і засобів, спрямованих на усунення потенційно небезпечних виробничих факторів і запобігання професійним захворюванням та отруєнням. 14. Галузь практичної та наукової діяльності, що вивчає стан здоров’я працівників у виробничих умовах і на цій основі обґрунтовує комплекс заходів і засобів щодо збереження і зміцнення здоров’я працівників, профілактики несприятливого впливу виробничого середовища і трудового процесу. 15. Сукупність фізіологічних процесів організму, спрямованих на підтримання темпера- тури тіла у межах фізіологічної норми незалежно від навколишнього середовища. 16.Великомасштабна аварія, яка призводить до важких наслідків для людини, тварин- ного й рослинного світу, змінюючи умови середовища існування. 17. Сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини в процесі її професійної діяльності. 18. Система організаційних заходів і технічних засобів, які запобігають дії на працюю-чих небезпечних виробничих факторів.                                                                             1     О                                               2     С                                           3         Н                                             4       О                                           5         В                                         6           И                                                                                       7                   О                         8                           Х                                           9         О                                             10       Р                                             11       О                                   12                 Н                                       13             И                                                                                         14                 П                                         15           Р                                             16       А                                 17                   Ц                                           18         І                                                                              

Знайдіть 10 порушень правил техніки безпеки та охарактеризуйте їх головоломки
Слайд № 10

Знайдіть 10 порушень правил техніки безпеки та охарактеризуйте їх головоломки

Література Гандзюк М.П., Жєлібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: підручник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. М.П. Гандз...
Слайд № 11

Література Гандзюк М.П., Жєлібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: підручник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. М.П. Гандзюка. - К.: «Каравела» - Львів.: «Новий світ» - 2000,2003,- 408 с. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці: навч. посібник.- К.: «Центр учбової літератури», 2009. – 266 с. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: підручник - Львів.: «Афіша», 2002.- 320с. Москальова В.М. Основи охорони праці. - К.: ВД «Професіонал», 2005– 672 с. Довідник з охорони праці в сільському господарстві; Запитання i відповіді С.Д. Лехман., В.П. Целинський., СМ. Козирєв та ін.; За ред. С.Д. Лехмана. – К.: «Урожай»,1990. – 400 с. Науково – виробничий журнал «Охорона праці». Інформаційні ресурси Міністерство екології та природних ресурсів України http:// www.menr.gov.ua/. Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ http://base.safework.ru/iloenc. Библиотека безопасного труда МОТhttp://base.safework.ru/safework. Інформаційно- пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» http:// www.nau.ua/ http:// uk.wikipedia.org http:// www.ohoronapraci.kiev.ua

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця