і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
До визначення переможців залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Поспішайте взяти участь в акції «Методичний тиждень».
Головний приз 500грн + безкоштовний вебінар.
Взяти участь
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • «Концептуальні аспекти функціонування та розвитку сучасної української школи»

«Концептуальні аспекти функціонування та розвитку сучасної української школи»

Курс:«Протидія шкільному насильству»
Черниш Олена Степанівна
72 години
3600 грн
1080 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №HY032031
За публікацію цієї методичної розробки Пономаренко Юлія Вікторівна отримав(ла) свідоцтво №HY032031
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Бібліотека
матеріалів
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Слайд № 1

«Концептуальні аспекти функціонування та розвитку сучасної української школи» ДОПОВІДЬ Пономаренко Ю.В., керівника РМО вчителів математики, заступника директора з НВР роботи Харківської гімназії № 152

Слайд № 2

За експертними прогнозами, у 2020 році найбільш затребуваними на ринку праці будуть вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі

Слайд № 3

Як в сучасній українській школі мотивувати дітей до навчання?

Слайд № 4

Мета сучасної школи ПЕРЕТВОРИТЬ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ НА ВАЖІЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ РІВНОСТІ ТА ЗГУРТОВАНОСТІ, ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ Світогляд закладається саме в середній школі. Тут формується особистість, її громадянська позиція та професійні якості. Тут вирішується, чи людина захоче і чи зможе навчатися впродовж життя. www.PresentationPro.com www.PresentationPro.com

Слайд № 5

Метою кожного вчителя є розвиток особистості учня, як творця і проектувальника свого життя , освоєння учнями життєвої, соціальної компетентності, в тому числі і інформаційної. Учень лише в тому разі найефективніше сприймає завдання, коли сам перебуває в позиції творця. ТВОРЧІСТЬ УЧНЯ ТВОРЧІСТЬ УЧИТЕЛЯ УРОК співпраці

Слайд № 6

Учителі використовують переважно застарілі дидактичні засоби. Учитель не має справжньої мотивації до особистісного та професійного зростання.

Слайд № 7

Багато педагогів ще не вміють досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з великими масивами даних, робити і презентувати висновки, спільно працювати он-лайн у навчальних, соціальних та наукових проектах, використовувати цифрові технології, тощо.

Слайд № 8

«Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності». Закону України «Про освіту»

Слайд № 9

ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИ

Слайд № 10

ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ, ВИХОВАННЯ І СОЦІАЛІЗАЦІЇ В НОВІЙ ШКОЛІ ПОКЛИКАНІ ЗРОБИТИ ВИПУСКНИКА КОНКУРЕНТОЗДАТНИМ У ХХІ СТОЛІТТІ

Слайд № 11

8 базових компонентів “Сучасної української школи- школи УСПІХУ”

Слайд № 12

Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві; 1 Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно; 2 Наскрізний процес виховання, який формує цінності; 3 Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію; 4 ФОРМУЛА НОВОЇ ШКОЛИ СКЛАДАЄТЬСЯ З 8 КЛЮЧОВИХ КОМПОНЕНТІВ:

Слайд № 13

Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм; Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками; 5 Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя; 7 Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти. 8 ФОРМУЛА НОВОЇ ШКОЛИ СКЛАДАЄТЬСЯ З 8 КЛЮЧОВИХ КОМПОНЕНТІВ: 6

Слайд № 14

17 січня 2018 року схвалено оновлену редакцію ключових компетентностей для навчання впродовж життя - рекомендація 2018/0008 (NLE) Європейського) Парламенту та Ради (ЄС)

Слайд № 15

Перелік і назви компетентностей, порівняно з попередньою редакцією, оновлено: Було (2006) Стало (2018) Спілкування рідною мовою (Communication in the mother tongue) Спілкування іноземними мовами (Communication in foreign languages) Математична компетентність та основні компетентності у природничих і точних науках (Mathematical competence and basic competences in science and technology) Цифрова компетентність (Digital competence) Навчання вчитись (Learning to learn) Соціальна і громадянська компетентність (Social and civic competences) Почуття ініціативності та взаємодії (Sense of initiative and entrepreneurship) Культурна впевненість і самовираження (Cultural awareness and expression) Грамотність (Literacy competence) Мовна компетентність(Languages competence) Математична компетентність та компетентність у науках, технологіях та інженерії (Mathematical competence and competence in science, technology and engineering) Цифрова компетентність (Digital competence) Особиста, соціальна та навчальна компетентність (Personal, social and learning competence) Громадянська компетентність (Civic competence) Підприємницька компетентність (Entrepreneurship competence) Компетентність культурної обізнаності та самовираження (Cultural awareness and expression competence)

Слайд № 16

STEM-освіта (англійською) Science, Technology, Engineering, Math, що в перекладі означає Науку, Технології, Інженерію та Математику

Слайд № 17

STEM-освіта це низка чи послідовність курсів або програм навчання, (елементів) яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять.

Слайд № 18

Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який охоплює всі види діяльності

Слайд № 19

У Законі «Про освіту» визначено 10 груп компетентностей Компетентність – динамічна комбінація знань, способів базового мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

Слайд № 20

Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити життєвий успіх молоді у суспільстві знань.

Слайд № 21

www.PresentationPro.com ОСНОВНІ АКЦЕНТИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ www.PresentationPro.com

Слайд № 22

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Спілкування іноземними мовами Математична грамотність Компетентності в природничих науках і технологіях Інформаційно-цифрова компетентність Уміння навчатися впродовж життя. Соціальні і громадянські компетентності Загальнокультурна грамотність Підприємливість Екологічна грамотність і здорове життя

Слайд № 23

ОРІЄНТАЦІЯ НА УЧНЯ Школа максимально враховує здібності, потреби та інтереси кожної дитини, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму; Неупереджене та справедливе ставлення до кожного учня Учень зможе обирати предмети та їх рівень складності; Можливість навчання у різновікових та міжпредметних групах Заохочення інклюзивної освіти www.PresentationPro.com www.PresentationPro.com

Слайд № 24

ВИХОВАННЯ НА ЦІННОСТЯХ виховний процес орієнтуватиметься на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). www.PresentationPro.com www.PresentationPro.com

Слайд № 25

Спільними для всіх компетентностей є такі: • уміння читати і розуміти прочитане; • уміння висловлювати думку усно і письмово; • критичне мислення; • здатність логічно обґрунтовувати позицію; • ініціативність; • творчість;

Слайд № 26

Спільними для всіх компетентностей є такі: • уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення; • уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект; • здатність до співпраці в команді.

Слайд № 27

Сучасна школа має працювати на засадах «педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу: • повага до особистості; • доброзичливість і позитивне ставлення; • довіра у відносинах, стосунках; • діалог - взаємодія - взаємоповага;

Слайд № 28

Сучасна школа має працювати на засадах «педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу: • розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв'язків); • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов'язань, обов'язковість виконання домовленостей).

Слайд № 29

ЦІННОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА ПОКЛАДЕНО В ОСНОВУ ОНОВЛЕНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ, СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТА КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ (ВІДБІР ТА ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІВ)

Слайд № 30

Сучасна школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін. Насамперед учителю надано академічну свободу. Свободу від втручання у професійну діяльність. Суттєвих змін зазнає процес і зміст підготовки вчителя.

Слайд № 31

У навчанні маємо враховувати враховані вікові особливості фізичного, психічного і розумового розвитку дітей. З цією метою запроваджується двоциклова організація освітнього процесу на рівнях початкової і базової загальної середньої освіти

Слайд № 32

ПОЧАТКОВА ОСВІТА НОВОЇ ШКОЛИ ПОДІЛЯТИМЕТЬСЯ НА ДВА ЦИКЛИ: ДРУГИЙ, ОСНОВНИЙ (3-4 КЛАСИ)

Слайд № 33

Перший цикл початкової освіти допоможе учню звикнути до шкільного життя. А саме: навчальні завдання і час на їхнє виконання будуть враховувати індивідуальні особливості; навчальний матеріал можна буде інтегрувати в змісті споріднених предметів або вводити до складу предметів у вигляді модулів; обсяг домашніх завдань буде обмежено;

Слайд № 34

Перший цикл початкової освіти допоможе учню звикнути до шкільного життя. А саме: навчання буде організовано через діяльність ігровими методами як у класі, так і поза його межами; учитель матиме свободу вибору (створення) навчальних програм у межах стандарту початкової освіти; оцінки не будуть виставлятися; найважливіше завдання вчителя - підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання.

Слайд № 35

БАЗОВА СЕРЕДНЯ ОСВІТА ПОДІЛЯТИМЕТЬСЯ НА ДВА ЦИКЛИ: ДРУГИЙ, БАЗОВЕ ПРЕДМЕТНЕ НАВЧАННЯ (7-9 КЛАСИ)

Слайд № 36

Перший цикл буде пробуджувати і підтримувати інтерес до сфер знань і діяльності, передбачених навчальною програмою. Другий цикл базової середньої освіти сприятиме формуванню учнів як відповідальних членів суспільства, здатних самостійно долати проблеми повсякденного життя, вибирати шлях подаль­шого навчання відповідно до своїх інтересів і здібностей.

Слайд № 37

Навчання буде здебільшого предметним. Частину часу буде відведено на предмети за вибором. Результати навчання будуть оцінюватися шляхом державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Слайд № 38

У рамках профільної освіти старшокласник зможе обирати одне з двох спрямувань навчання: академічне, із поглибленим вивченням окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання в університеті; професійне, яке поряд з отриманням повної загальної середньої освіти забезпечує отримання першої професії (не обмежує можливість продовження освіти).

Слайд № 39

ШКОЛИ ЗМОЖУТЬ САМОСТІЙНО ФОРМУВАТИ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, СКЛАДАТИ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ І ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ОБИРАТИ ПІДРУЧНИКИ, МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

Слайд № 40

РЕФОРМА НА ДЕСЯТИРІЧЧЯ ЦЕ ДОВГОТЕРМІНОВА РЕФОРМА, ЯКА РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ВЖЕ ЗАРАЗ. АЛЕ СЬОГОДНІШНІ ШКОЛЯРІ ТАКОЖ ПОВИННІ ВІДЧУТИ ЗМІНИ І ОТРИМАТИ КРАЩУ ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
ДОПОВІДЬ Пономаренко Ю.В., керівника РМО вчителів математики Холодногірського району м. Харкова , заступника директора з НВР роботи Харківської гімназії № 152
 • Додано
  25.02.2018
 • Розділ
  Педагогіка
 • Тип
  Презентація
 • Переглядів
  4304
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  2
 • Номер матеріала
  HY032031
 • Вподобань
  0
Курс:«Основи фінансової грамотності»
Часнікова Олена Володимирівна
72 години
3600 грн
1080 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №HY032031
За публікацію цієї методичної розробки Пономаренко Юлія Вікторівна отримав(ла) свідоцтво №HY032031
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Шкільна міжнародна дистанційна олімпіада «Всеосвiта Осінь – 2018»

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти