Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарно-тематичне планування з основ правознавства для 9 класу на 2019-2020 навчальний рік

Правознавство

Для кого: 9 Клас

26.06.2019

6587

406

0

Опис документу:
Складено згідно навчальної програми «Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Пояснювальна записка

Календарно-тематичне планування з основ правознавства складено згідно оновленої навчальної програми «Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.). Календарно-тематичне планування з основ правознавства спрямоване на реалізацію вимог освітньої галузі «Суспільствознавство» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Клендрно-тематичне планування побудоване на поєднанні особистісно зорієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання, реалізація яких потребує певних змін в організації навчання учнів основ правознавства. У КТП ці зміни відображені у вступному уроці, практичних заняттях, уроках узагальнення.

Клендрно-тематичне планування з основ правознавства у 9 класі розпочинає вступний урок, що передбачає актуалізацію знань учнів про державу і право з курсів історії, а також ознайомлення їх з метою вивчення предмета та його особливостями.

Задля набуття предметно-правової компетентності відповідно до державних вимог загальноосвітньої підготовки учнів окремим структурним складником є практичні заняття. Вони є уроками застосування учнями знань та мають допомогти їм сформувати уявлення про тему, що вивчається. Кожне з пропонованих практичних занять є тематичним і має певне змістове наповнення відповідно до місця заняття в контексті конкретної теми.

Практичні заняття передбачають переважно самостійну роботу учнів над певними аспектами змісту теми з використанням різноманітних джерел знань (підручників, посібників, довідкового матеріалу, Інтернет-ресурсів тощо). На практичних заняттях учитель виконує роль консультанта – організатора самостійної роботи учнів, надає їм допомогу відповідно до їхніх пізнавальних можливостей і потреб.

Клендрно-тематичне планування передбачає уроки узагальнення до розділів, на яких учні за допомогою вчителя мають систематизувати й узагальнити вивчене, відрефлексувати процес навчання, реалізувати міжпредметні зв’язки тощо. Такі уроки використовуються для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів і підсумкового узагальнення.

Основними компонентами змісту предмета за клендрно-тематичним плануванням є: зміст правознавчого навчального матеріалу та перелік державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, на який учитель орієнтується під час вивчення конкретних тем предмета.

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів подано у вигляді переліку вмінь і навичок, яких мають набути школярі під час вивчення тієї чи іншої теми. Вони відповідають вимогам Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, є їх детальною конкретизацією, на яку має орієнтуватись учитель, забезпечуючи виконання навчального плану.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з основ правознавства

Під час оцінювання навчальних досягнень із правознавства враховується:

  • рівень оволодіння знаннями про систему об’єктивно існуючих державно-правових реалій;

  • рівень умінь аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою;

  • рівень сформованості навичок діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях.

Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

І. Початковий

1

Учень/учениця усно в загальних рисах відтворює один-два юридичні терміни окремої теми

2

Учень/учениця на рівні «так—ні» усно відтворює кілька термінів, вибирає правильний варіант відповіді із двох запропонованих

3

Учень/учениця одним простим реченням передає зміст частини теми, знаходить відповідь на закрите запитання у тексті підручника

ІІ. Середній

4

Учень/учениця відповідає на окреме питання за допомогою вчителя, репродуктивно відтворює частину навчального матеріалу теми одним — двома простими реченнями, формулює визначення юридичного поняття

5

Учень/учениця відтворює окрему частину основного змісту навчальної теми, відповідаючи на запитання вчителя, визначає одну-дві окремі ознаки правових понять

6

Учень/учениця у цілому відтворює частину навчального матеріалу теми, у цілому правильно використовує окремі юридичні терміни аналізує прості юридичні ситуації, розв’язує тестові завдання першого рівня; може користуватись за допомогою вчителя (зразок, пам’ятка) окремими положеннями нормативних актів

ІII. Достатній

7

Учень/учениця самостійно відтворює окрему частину теми, застосовуючи мінімальну юридичну термінологію, дати визначення понять, аналізує зміст правових документів за простим планом, розв’язує елементарні юридичні задачі за допомогою вчителя, знаходить окремі правові норми в тексті нормативних актів

8

Учень/учениця в основному володіє навчальним матеріалом і використовує знання за аналогією; може зіставляти, узагальнювати, інформацію за допомогою учителя; складати прості таблиці, схеми, аналізувати положення нормативно-правового акту за допомогою вчителя

9

Учень/учениця оперує вивченим матеріалом на рівні теми, може самостійно його відтворювати, аналізувати положення нормативно-правових актів, підтверджувати одним — двома аргументами висловлене ним судження щодо правового явища; самостійно розв’язувати юридичні задачі середнього рівня складності

IV. Високий

10

Учень/учениця вільно викладає правові питання, застосовуючи необхідну юридичну термінологію; вирішувати за допомогою вчителя тестові завдання вищого рівня; самостійно складати таблиці, структурно-логічні схеми з правових питань, аналізувати правові ситуації, дати відгук (рецензію) на відповідь іншого учня

11

Учень/учениця володіє глибокими знаннями, може вільно висловлювати власні судження та аргументує їх, самостійно користується окремими джерелами права; може підготувати повідомлення з юридичної тематики; самостійно вирішує тестові завдання вищого рівня та певні правові ситуації, може використовувати інформацію з додаткової літератури (використання додаткової літератури не є обов’язковою вимогою)

12

Учень/учениця ґрунтовно викладає правові питання, висловлює власну позицію і переконливо її аргументує; самостійно знаходить, оцінює та використовує джерела юридичної інформації, зокрема наочні, вміє узагальнити вивчений матеріал, використовує набуті знання і вміння в практичній урочній діяльності (участь в дискусіях, засіданнях «круглих столів» тощо); може самостійно вирішувати юридичні задачі, застосовуючи правові знання

9-й клас

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

(35 год., 1 год. на тиждень)

Складено згідно навчальної програми «Навчальна програма з основ правознавства

для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОН України

від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Підручник, який використовується на уроках ___________________________________ _____________________________________________________________________________

уроку

Дата

Примітка/

коригуюча дата

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

1

ВСТУП ДО «ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА»

1

Право і закони в житті людини і суспільства (з курсів історії).

Зміст, завдання і структура курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література, електронні та Інтернет-ресурси.

5

Тема 1. ОСНОВИ теорії держави і права

2

Причини виникнення держави. Поняття й ознаки держави.

3

Державний лад. Форми держави. Державна влада. Функції держави.

4

Поняття і види соціальних норм. Поняття та ознаки права. Джерела права. Система права та її елементи.

5

Практичне заняття. Соціальні норми в житті людей

6

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «ОСНОВИ теорії держави і права»

Тематична

4

Тема 2. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальністЬ

7

Правовідносини. Склад правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.

8

Правопорушення: поняття, склад, види.

9

Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

10

Практичне заняття. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння

6

Тема 3. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ

11

Поняття Основного закону держави. Структура Конституції України. Повноваження Конституційного Суду України.

12

Правова характеристика понять «людина», «особа»,«громадянин». Права і свободи людини. Громадянство України.

13

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Механізми захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні.

14

Органи державної влади в Україні. Місцеве самоврядування в Україні.

15

Практичне заняття. Звернення громадян.

16

Узагальнення. Тематичне оцінювання з тем «Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальністЬ», «ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ»

Тематична

12

Тема 4. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних І кримінальних правовідносин

17

Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх.

18

Практичне заняття. Власність неповнолітніх.

19

Практичне заняття. Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу й операцій із кредитною карткою.

20

Сім’я. Шлюб. Взаємні права й обов’язки батьків і дітей.

Державні органи з охорони прав дітей.

21

Практичне заняття. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

22

Прийняття на роботу неповнолітніх. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх. Оплата праці.

23

Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми. Охорона праці неповнолітніх.

Практичне заняття. Працевлаштування неповнолітніх.

24

Адміністративні правопорушення.

25

Злочини. Кримінальний проступок.

26

Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх.

27

Практичне заняття. Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.

28

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних І кримінальних правовідносин»

Тематична

6

Тема 5. ЯКЩО ПРАВО - ЦЕ ПРОФЕСІЯ

29

Професія «юрист». Юристи в нашому житті.

30

Поліцейські (патрульні, дільничні офіцери поліції).

31

Практичне заняття.

Ігровий суд.

32

Практичне заняття.

Зустріч з правозахисниками.

33

Повторення вивченого

34

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «ЯКЩО ПРАВО - ЦЕ ПРОФЕСІЯ»

Тематична

35

1

Підсумкове узагальнення до курсу.

4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.