Календарно-тематичне планування з правознавства (9 клас ) на 2021/2022 навчальний рік

Опис документу:
Пропонується вашій увазі готове до використання календарно-тематичне планування з правознавства у 9-му класі. Теми розбиті по годинах. Наявні також колонки для чотирьох змістових ліній, а також державні вимоги до рівня загально-освітньої підготовки учнів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Правознавство. 9 клас (35 год.)

п

/

н

Дата


Зміст навчального матеріалу

Наскрізна лінія «Еко­логічна безпека та сталий ро­звиток»

Наскрізна

лінія «Грома­дянська відпові­даль­ність»

На­скрізна лінія «Здо­ров'я і безпе­ка»

Наскріз­на лінія «Під-при­ємли-вість та фі-нан­сова гра-мотність»

Результати навчально-пізнавальної діяльності


ВСТУП ДО «ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА» (/ год.)


1


Право і закони в житті людини і суспільства (з курсів історії). Зміст, завдання і структура курсу. Побу­дова підручника. Додаткова навчальна література, електронні та Інтернет- ресурси.

Учень/учениця:

згадує з курсів історії та пояснює причини й значення виникнення держави і права, роль права в житті суспільства; згадує та називає найдавніші правові пам'ятки в історії людства; пояснює завдання та структуру предмета «Основи правознавства»; висловлює власні очікування щодо вивчення предмета.

Розділ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА (4 год.)

2


Причини виникнення держави. Поняття й ознаки держави.

Учень/учениця:

називає ознаки державної влади, соціальних норм, права; пояснює та застосовує поняття: «держава», «форма держави», «право», «джерела права», «галузь права», «норма права»; характеризує функції держави, державний лад, джерела права, елементи системи права;

наводить приклади соціальних норм, джерел права; описує елементи державного ладу;

висловлює судження щодо ролі соціальних норм, держави і права в житті людини та суспільства.

3


Державний лад. Форми держави. Державна влада. Функції держави.

4


Поняття і види соціальних норм. Поняття та ознаки права. Джерела права. Система права та її елементи.

5


Практичне заняття. Соціальні норми в житті людей

6


Урок контролю теми

Розділ 2. ПРАВОВІДНОСИНИ. ПРАВОПОРУШЕННЯ. ЮРИ

ДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (4 год.)

7


Правовідносини. Склад правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.

Учень/учениця:

називає ознаки правовідносин, правопорушення, юридичної відповідальності;

пояснює та застосовує поняття: «правовідносини», «склад правовідносин», «юридичні факти», «правопорушення», «юридична відповідальність»;

характеризує підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин; склад і види правопорушень; підстави і види юридичної відповідальності;

наводить приклади юридичних фактів, видів правопорушень; описує обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння;

розв 'язує правові ситуації з використанням знань про правовідносини, правопорушення та юридичну відповідальність; застосовує засвоєні поняття та вміння під час розв'язування простих правових ситуацій та регулюванні власної поведінки відповідно до норм права;

висловлює судження щодо ролі правовідносин у житті людини і сус­пільства; оцінює власну поведінку й поведінку інших осіб щодо її правомірності.

8


Правопорушення: поняття, склад, види.

9


Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.


прагнення до справе­дливості, демократії, рівноправ­ності10


Практичне заняття. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну не­безпеку) діяння

11


Урок контролю теми
Розділ 3. Взаємозв'язок людини і де

)жавп (.5 год.)

12


Поняття Основного чакону держави. Структура Конституції України. Повноваження Конституційного Суду України.

Учень/учениця:

називає ознаки конституції; механізми захисту прав і свобод людини та громадянина;

пояснює та застосовує поняття «людина», «особа», «громадянин», «громадянство», «конституція», «права і свободи людини», «конституційні обов'язки»,

описує види конституційних прав, свобод, обов'язків людини і громадянина, органи державної влади та місцевого самоврядування; наводить приклади повноважень Конституційного Суду України, видів звернення громадян;

характеризує підстави набуття та припинення громадянства України;

аналізує окремі статті Конституції України; розв 'язує правові ситу ації із застосуванням знань розділу; оцінює значення Конституції України; форми участі громадян у житті держави та місцевої громади.

13


Правова характеристика понять «людина», «особа»,«громадянин». Права і свободи людини. Громадянство України.


Прагнення до справед­ливості, чесність, відповідаль­не ставлення до прав і обов'язків14


Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Механізми захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні.


Прагнення

До

справедливо сті, демокра­тії,

рівноправ­ності15


Органи державної влади в Україні. Місцеве самоврядування в Україні.

16


Практичне заняття. Звернення грома­дян.

17


Урок контролю теми

Розділ 4. НЕПОВНОЛІТНІ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ, СІМЕИНИХ, ТРУДОВИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН (11 год + 1 резервна.)

18


Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної правосуб'єктності неповнолітніх.


Критично сприймати інформацію, самостійно її досліджуват и та застосо­вуватиУчень/учениця:

пояснює та застосовує поняття «цивільна правоздатність», «цивільна дієздатність», «сім'я», «шлюб», «адміністративне правопорушення», «злочин», «кримінальний проступок»; характеризує обсяг цивільної правосуб'єктності неповнолітніх осіб, права неповнолітніх як власників, права споживачів, права й обов'язки батьків і дітей, робочий час і час відпочинку неповнолітніх, адміністративну та кримінальну відповідальність неповнолітніх;

наводить приклади державних органів з охорони права дітей, адміністративних правопорушень і злочинів, адміністративних стягнень і кримінальних покарань;

описує шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми;

аналізує окремі статті ві;цювідних нормативно-правових актів; розв 'язує правові ситуації з використанням знань і положень цивільного, сімейного, трудового, адміністративного, кримінального законодавства України щодо неповнолітніх;

вчиняє власні дії відповідно до норм права в різних видах правовідносин;

19


Практичне заняття. Власність неповнолітніх.

20


Практичне заняття. Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу й операцій із кредитною карткою.Торговель­не обслуго­вування та права спо­живачів під час купівлі товарів.


21


Сім'я. Шлюб. Взаємні права й обов'язки батьків і дітей.

Державні органи з охорони прав дітей.

22


Практичне заняття. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

23


Прийняття на роботу неповнолітніх. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх. Оплата праці.

висловлює судження щодо взаємних прав і обов'язків батьків та дітей; охорони праці неповнолітніх; особливостей адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.


24


Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми. Охорона праці неповнолітніх.


25


Практичне заняття. Працевлаштування неповнолітніх.


26


Адміністративні правопорушення.


27


Злочини. Кримінальний проступок.


28


Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх.


29


Практичне заняття. Особливості адмі­ністративної та кримінальної відповіда­льності неповнолітніх.


30


Урок контролю теми


Розділ 5. ЯКЩО ПРАВО - ЦЕ ПРОФЕСІЯ (4 год.)


31


Професія «юрист». Юристи в нашому житті.

Учень/учениця:

називає професії, пов'язані з юриспруденцією; знає, хто таю судді, прокурори, слідчі, нотаріуси, адвокати, юрисконсульти, дільничні офіцери поліції, правозахисники; наводить приклади видів діяльності нотаріуса та адвоката; називає основні вимоги до осіб, які мають намір працювати за юридичним фахом чи в поліції;

описує процедуру розгляду цивільної/ кримінальної справи в суді; розв'язує правові ситуації з використанням знань про професію юриста;

оцінює життєві ситуації, за яких потрібна допомога юриста.


32


Поліцейські (патрульні, дільничні офіце­ри поліції).


33


Практичні заняття.

Ігровий суд


34


Практичні заняття.

Зустріч з юристами чи правозахисника­ми.


Недоторка­ність особи, життя і здо­ров'я гро­мадянина
35


Урок контролю теми
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.