Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарне планування з інформатики (нові вимоги). 7 клас. 2019-2020 навчальний рік

Інформатика

Для кого: 7 Клас

10.01.2021

1036

237

0

Опис документу:
Календарне планування з інформатики (7 клас) на 2019-2020 навчальний рік, за навчальною програмою інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2 години на тиждень) з очікуваними результатами, ключовими компетентностями та наскрізними лініями. Підручник: Інформатика, 7 клас. Ривкінд
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування

ІНФОРМАТИКА

7 КЛАС

І семестр

(35 год, 1 год на тиждень)

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) за навчальною програмою 2017 року

Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

з/п

Тема

Кількість годин

1-й семестр

16

Коригуюче навчання

1

1

Служби Інтернету

6

2

Опрацювання табличних даних

9

2-й семестр

19

3

Алгоритми та програми

12

4

Виконання індивідуальних проектів

6

Резерв

1

План виконання навчальної програми

Назва

Дата

Назва

Дата

Практичні роботи

Контрольні роботи

1

Електронне листування з використан-ням веб-інтерфейсу. Вкладені файли

28.09

1

Служби Інтернету

02.11

2

Уведення, редагування та форматуван-ня даних у середовищі табличного процесора

23.11

2

Опрацювання табличних даних

21.12

3

Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій

07.12

з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати

Дата

Примітка

1

Коригуюче навчання

07.09

1. Служби Інтернету (6 год.)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: усвідомлення комунікаційної ролі ІТ; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Уміння: співпрацювати з членами соціуму.

Ініціативність і підприємливість. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Обізнаність та самовираження у сфері культури. Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі.

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Виховання поваги до прав і свобод, зокрема свободи слова й конфіденційності особистості та даних в Інтернеті.

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Уміння критично оцінювати здобуту з Інтернету інформацію і знати методи перевірки її надійності. Формування свідомого ставлення до впливу сучасних пристроїв і контенту на здоров'я та інтелектуальний розвиток. Обмеження впливу небезпечних соціальних мережевих груп на учнів та захист їх від затягування в ці групи. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ.

2

Безпека життєдіяльності при роботі з комп'ютером. Поштові служби Інтернету. Створення електронної скриньки.

пояснює принципи функціонування служб електронної пошти та спільного доступу; створює поштову скриньку та використовує її.

14.09

3

Надсилання, отримання, перенап-равлення повідомлень. Пересилання файлів

пояснює поняття кінцевого пристрою, проміжного мережевого пристрою; створює і використовує списки розсилки

21.09

4

Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Основні ознаки спаму й фішингу. Викори-стання адресної книги та списків розсилки. Практична робота №1. Електронне листування з викорис-танням веб-інтерфейсу. Вкладені файли

пояснює небезпеки, пов’язані з використанням електронної пошти; усвідомлює переваги та недоліки електронної пошти як засобу спілкування; дотримується принципів електронного етикету та безпечного користування електронною поштою

28.09

5

Хмарні сервіси. Онлайнові перекла-дачі. Використання інтернет-ресурсів для спільної роботи. Рівні та способи доступу до ресурсів. Зберігання даних та колективна робота з документами в Інтернеті; керування спільним доступом до них.

пояснює поняття хмарних сервісів; використовує онлайнові перекладачі; уміє працювати в команді й організо-вувати спільну роботу в онлайн-сере-довищах; усвідомлює цінність персонального освітньо-комунікаційного середовища для навчання та саморозвитку

05.10

6

Інтернет речей.

пояснює основні принципи функціону-вання Інтернету речей; усвідомлює зна-чення Інтернету речей у житті людини

12.10

7

Контрольна робота з теми: «Служби Інтернету»

02.11

Дист. навч.

2. Опрацювання табличних даних (9 год.)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовою: Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами.

Математична компетентність. Уміння: розуміти, використовувати та створювати математичні моделі об’єктів та процесів для розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій. Ставлення: усвідомлення ролі математики як однієї з основ ІТ

Інформаційно-цифрова компетентність: розкривається у змісті предмета.

Екологічна грамотність і здорове життя: розкривається через наскрізну змістову лінію.

Соціальна та громадянська компетентності: розкривається через наскрізну змістову лінію.

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав.

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ.

8 (1)

Поняття електронної таблиці. Таб-личні процесори, їх призначення. Середовище табличного процесора.

пояснює призначення електронних таблиць, зокрема як засобу моделювання

09.11

9 (2)

Об’єкти електронних таблиць – аркуш, клітинка, діапазон клітинок. Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки. Введення, редагування й форматування даних основних типів.

називає і пояснює призначення основних об’єктів ЕТ; називає основні типи даних та пояснює їхнє призначення

10 (3)

Адресація. Формули.

знає принципи адресації клітинок і діапазонів; використовує формули в електронних таблицях

16.11

11 (4)

Редагування та форматування електронних таблиць. Практична робота №2. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора

редагує і форматує електронні таблиці

30.11

12 (5)

Копіювання та переміщення кліти-нок і діапазонів, зокрема тих, що містять формули. Автозаповнення та автозавершення.

знає принципи адресації клітинок і діапазонів; використовує формули в електронних таблицях; застосовує засоби автозаповнення й автозавершення для прискорення введення даних

07.12

13 (6)

Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій. Практична робота №3. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій

застосовує засоби опрацювання електронних таблиць для розв’язання навчальних і життєвих задач; аналізує умову задачі, виокремлює зв’язки між величинами; реалізує математичні моделі засобами електронних таблиць.

14 (7)

Розв’язування задач засобами табличного процесора. Моделі. Етапи побудови моделей. Реалізація математичних моделей. Хмарні сервіси для колективної взаємодії у проекті.

застосовує засоби опрацювання електронних таблиць для розв’язання навчальних і життєвих задач; пояснює поняття моделі; розпізнає задачі, для яких доцільно використовувати електронні таблиці; робить висновки на основі аналізу даних в електронних таблицях

14.12

15 (8)

Контрольна робота з теми: «Опрацювання табличних даних»

21.12

16 (9)

Календарне планування

ІНФОРМАТИКА

7 КЛАС

ІІ семестр

(35 год, 1 год на тиждень)

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) за навчальною програмою 2017 року

Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

з/п

Тема

Кількість годин

1-й семестр

16

1

Служби Інтернету

7

2

Опрацювання табличних даних

9

2-й семестр

19

3

Алгоритми та програми

12

4

Виконання індивідуальних проектів

6

Резерв

1

План виконання навчальної програми

Назва

Дата

Назва

Дата

Практичні роботи

Контрольні роботи

4

Побудова інформаційних моделей

21.01

3

Алгоритми та програми

07.04

5

Створення та виконання лінійних алгоритмів та програм

04.02

6

Складання та виконання алгоритмів із розгалуженням

18.02

7

Складання та виконання алгоритмів із повто-ренням та розгалуженням у середовищі Скретч

10.03

з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати

Дата

Примітка

3. Алгоритми та програми (12 год.)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення відповідальності за власне навчання

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Формування свідомого ставлення до впливу сучасних пристроїв і контенту на здоров'я та інтелектуальний розвиток. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ

17 (1)

Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей.

усвідомлює роль програмування та моделювання для розв’язання нав-чальних і життєвих задач; описує поняття модель; предметна галузь; типи моделей, їх характеристики; форми подання інформаційних моделей

14.01

18 (2)

Етапи побудови інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей. Практична робота №4 Побудова інформаційних моделей

усвідомлює роль програмування та моделювання для розв’язання навчальних і життєвих задач; описує етапи побудови інформаційної моделі; пояснює алгоритм побудови інформаційних моделей в різних програмних середовищах

21.01

19 (3)

Поняття змінної та її значення. Арифметичні операції та вирази.

пояснює поняття величини, змінної та операції присвоювання; знає ба-зові алгоритми роботи зі змінними: обмін значеннями, визначення най-більшого й найменшого з двох зна-чень; уміє створювати інформаційні моделі задач для заданої галузі

28.01

20 (4)

Розробка діалогових програм. Практична робота №5. Створення та виконання лінійних алгоритмів та програм

використовує різні алгоритмічні структури та змінні для розв’язан-ня навчальних і життєвих задач; застосовує засоби програмування для побудови моделей

04.02

21 (5)

Розробка проектів з повторенням зі змінними.

використовує різні алгоритмічні структури та змінні для розв’язан-ня навчальних і життєвих задач; застосовує засоби програмування для побудови моделей

11.02

18.02

22 (6)

Створення моделей для розв’язування задач. Практична робота №6 Складання та виконання алгоритмів із розгалуженням

використовує різні алгоритмічні структури та змінні для розв’язан-ня навчальних і життєвих задач; застосовує засоби програмування для побудови моделей

18.02

23 (7)

Створення комп’ютерної моделі рівномірного прямолінійного руху об’єкта.

використовує різні алгоритмічні структури та змінні для розв’язан-ня навчальних і життєвих задач; застосовує засоби програмування для побудови моделей

25.02

24 (8)

Створення комп’ютерної моделі проце-су взаємопов’язаного функціонування об’єктів

використовує різні алгоритмічні структури та змінні для розв’язан-ня навчальних і життєвих задач; застосовує засоби програмування для побудови моделей

03.03

25 (9)

Створення комп’ютерної моделі руху об’єкта на площині з перешкодами. Практична робота №7 Складання та виконання алгоритмів із повторенням та розгалуженням у середовищі Скретч

використовує різні алгоритмічні структури та змінні для розв’язан-ня навчальних і життєвих задач; застосовує засоби програмування для побудови моделей

10.03

26 (10)

Програмування випадкових процесів.

використовує різні алгоритмічні структури та змінні для розв’язан-ня навчальних і життєвих задач; застосовує засоби програмування для побудови моделей

17.03

27 (11)

Створення ігрового проекту.

використовує різні алгоритмічні структури та змінні для розв’язан-ня навчальних і життєвих задач; застосовує засоби програмування для побудови моделей

31.03

28 (12)

Контрольна робота з теми: «Алгоритми та програми»

07.04

4. Виконання індивідуальних навчальних проектів (6 год.)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: усвідомлення комунікаційної ролі ІТ; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Уміння: застосовувати логічне, алгоритмічне, структурне та системне мислення для розв’язування життєвих проблемних ситуацій; планувати та проводити навчальні дослідження та комп’ютерні експерименти в галузі природничих наук і технологій; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення міждисциплінарного значення інформатики; усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Уміння: організовувати свою діяльність з використанням програмних засобів для планування та структурування роботи, а також співпраці з членами соціуму; самостійно опановувати нові технології та засоби діяльності. Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення відповідальності за власне навчання

Ініціативність і підприємливість. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Створення інформаційних продуктів громадянської та патріотичної тематики

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями.

Підприємливість та фінансова грамотність: Використання інструментів планування та спільної роботи, робота в команді. Розвиток уміння визначати всі можливі варіанти розв’язання проблеми та перевіряти результати

29 (1)

Розробка сценарію та інформаційної моделі для гри.

Учень виконує навчальний проект, що передбачає: аналіз умови задачі; розробку плану виконання навчаль-ного проекту; добір одного засобу опрацювання даних; добір засобу подання результатів навчального проекту; пошук інформаційних ма-теріалів; створення та опрацювання інформаційної моделі; опрацювання матеріалів (відомостей); викорис-тання електронної пошти для відправлення вчителю результатів своєї роботи; захист проекту

14.04

30 (2)

Підготовка презентаційних матеріалів проекту та звіту.

21.04

31 (3)

Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.

28.04

32 (4)

Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.

05.05

33 (5)

Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.

12.05

34 (6)

Презентація та оцінювання проектів

19.05

35

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

26.05

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.