Календарне планування. Природознавство. 3 клас

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ПРИРОДОЗНАВСТВО

(70 годин, 2 год на тиждень, резерв часу становить 1 годину)

І семестр – 2 год тиждень  - 32 год. 

ІІ семестр – 2год на тиждень – 36 год.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1.Підручник  «Природознавство» Т.Г.Гільберг, Т.В. Сак для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Рекомендовано Міністерством освіти та науки України – Київ, «Генеза», 2013;

2.Зошит з природознавства: навч. посіб. Для загальноосвіт. навч. закладів: 3кл./ Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. – Київ: Генеза, 2017;

3.Мультимедіа  вчителя: презентації до уроків.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Загальна характеристика навчального предмета

Програма навчального предмета «Природознавство» розроблена на основі Державного стандарту початкової загальної освіти і передбачає ознайомлення учнів з основами знань фундаментальних природничих наук, адаптованих до можливостей і особливостей дітей молодшого шкільного віку. Базовим поняттям предмета є природа як цілісний системний об’єкт, який визначає добір змісту, його розподіл і способи організації навчання.

Основна мета навчального предмета "Природознавство" в початковій школі – сприяти формуванню природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвитку ціннісних ставлень до природи, до самого себе.

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких важливих завдань:

- формування цілісної природничо-наукової картини світу, яка відображає основні закономірності у природі та місце в ній людини;

- формування елементарних уявлень і понять про об’єкти і явища природи, їх взаємозв’язки та залежності у системі «нежива природа – жива природа», «природа – людина»;

- формування способів навчально-пізнавальної й природоохоронної діяльності, які засвоюються молодшими школярами у формі розумових і практичних умінь і навичок;

- оволодіння початковими дослідницькими уміннями під час проведення практичних робіт, спостережень, дослідів;

- набуття досвіду навчально-пізнавальної й природоохоронної діяльності – здатність учня застосовувати знання, уміння і навички для розв’язання природознавчих задач та життєвих ситуацій в конкретних умовах;

- засвоєння норм морального, етичного, естетичного ставлення до природи;

- ознайомлення з традиціями шанобливого ставлення українського народу до природи.

Зміст природознавства і його структурування визначаються єдністю загальнодидактичних (гуманізації, науковості, наступності, доступності тощо) і природничих (екологічний, планетарний, українознавчий, краєзнавчий, фенологічний) принципів.

Такий підхід до розробки змісту забезпечує активність навчально-пізнавальної, природоохоронної діяльності кожного школяра.

Відповідно до базового навчального плану предмет “Природознавство” вивчається з 1 по 4 клас по дві години на тиждень. Загальний обсяг навчального часу становить 270 годин.

Особливості організації вивчення програмового матеріалу

Навчально-пізнавальний процес рекомендується базувати на компетентнісно орієнтованих завданнях з використанням сучасних освітніх технологій (розвиток критичного мислення та креативності, проблемний підхід, проектні технології). У навчальних цілях варто використовувати місцевий природознавчий та краєзнавчий матеріал, проводити регулярні екскурсії у природу, населеним пунктом, у краєзнавчий або природничий музей, будинок природи. Важливе значення для емоційно-естетичного сприйняття природи відіграють спостереження за природою, дидактичні ігри, уроки, проведені у формі подорожі, усного журналу, репортажу з місця подій, святкування дня Землі, води, прильоту птахів і, власні дослідження, творчі завдання, екологічні акції тощо. Такі форми проведення навчальних занять позитивно впливають на емоційну сферу дитини, сприяють розвитку уяви, фантазії, мислення, уваги.

Поряд із фронтальними та індивідуальними формами роботи необхідно залучати молодших школярів до колективної діяльності (парна, групова робота) із застосуванням інноваційних методик, використанням інформаційно-комунікаційних засобів.

Урізноманітнюючи методи, прийоми і засоби навчання, першорядне значення учитель надає спостереженням у природі, власним дослідженням учнів, практичним роботам, демонстраційним і фронтальним дослідам, вирішенню ситуативних завдань, а також практичній діяльності з охорони природи.

Значна увага приділяється проектній технології, впровадження якої спрямоване на стимулювання інтересу учнів до нових знань, розвиток дитини шляхом вирішення проблем і застосування здобутих знань у конкретній практичній діяльності Усі запропоновані проекти мають, як правило, короткотерміновий характер та інтегрований зміст.

з/п уроків

Кількість

годин

Дата

Корекція

дати

Тема та зміст уроку

Примітка

І семестр

Вступ. Вода

1

1

Різноманітність природи. Вивчення природи людиною. С.5 – 7.

2

1

Вода у природі. Світовий океан, його частини. С. 8 – 9.

3

1

Властивості води. Практична робота. Порівняння властивостей води та інших рідин. . С. 10 - 11.

4

1

Вода – розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини. Практична робота. Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті. С.12.

5

1

Прісна та морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі. С. 13 – 16.

6

1

Використання води людиною. Охорона водойм.

7

1

Узагальнюючий урок. Контрольна робота з теми «Вступ. Вода»

Повітря

8

1

Аналіз контрольної роботи. Газоподібні речовини. Повітря, його склад та властивості. Практична робота. Виявлення властивостей повітря. С. 28 – 30.

9

1

Як нагрівається повітря над суходолом і водною поверхнею. Практична робота. Дослідження властивостей газоподібних речовин на прикладі повітря. . С.30 – 34.

10

1

Рух повітря. Виникнення вітру. С.34 – 35.

11

1

Охорона повітря від забруднення. С. 38 – 39. Дослідницький проект.

12

1

Узагальнюючий урок. Контрольна робота з теми «Повітря»

Гірські породи. Ґрунт.

13

1

Аналіз контрольної роботи. Поняття про гірські породи, їх різноманітність. С. 44– 46.

14

1

Корисні копалини, способи їх видобування. Використання корисних копалин людиною. Практична робота. Ознайомлення з колекцією корисних копалин. С. 47 – 48.

15

1

Навчальний проект «Шукачі скарбів» (корисні копалини рідного краю).

16

1

Ґрунт. Родючість ґрунту – основна його властивість. С.52 – 54.

Практична робота. Виявлення води і повітря у складі ґрунту.

17

1

Роль живих організмів в утворенні ґрунту з гірських порід. Значення і охорона ґрунтів. С.57.

18

1

Узагальнюючий урок. Контрольна робота з теми «Гірські породи. Ґрунт»

Енергія в нашому житті

19

1

Аналіз контрольної роботи. Поняття про енергію. Що таке енергія і для чого вона потрібна? Паливні корисні копалини.

20

1

Сонячна енергія та її перетворення в інші види енергії. С. 62 – 64.

21

1

Використання енергії вітру.

22

1

Енергія рухомої води.

23

1

Поняття про збереження тепла у побуті. С. 76 – 77.

24

1

Як потрібно економити електрон енергію.

25

1

Навчальний проект. Економне використання тепла і світла у побуті.

26

1

Узагальнюючий урок. Контрольна робота з теми «Енергія в нашому житті»

Живі організми та середовища їх існування

27

1

Аналіз контрольної роботи. Рослини – живі організми. Різноманітність рослин. С. 82 – 84.

28

1

Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин. С. 85 – 87.

29

1

Однорічні та багаторічні рослини. Умови розвитку рослин. С. 92 – 94 .

30

1

Як виростити нову рослину без насіння.

31

1

Пристосування квіткових рослин до різних умов життя. С. 95 – 96.

Практична робота. Розпізнавання квіткових рослин за наочністю.

32

1

Урок-екскурсія. Різноманітність культурних рослин.

33

1

Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи. С.88 – 89.

34

1

Узагальнюючий урок. Контрольна робота з теми «Рослини – живі організми»

35

1

Аналіз контрольної роботи. Тварини. Різноманітність тварин. Вплив тварин на природу Землі. С.99 – 100.

36

1

Комахи. Розмноження і розвиток тварин. Поділ тварин за способом живлення (рослиноїдні, м’ясоїдні, всеїдні). С 101 – 103.

37

1

Риби. Розмноження і розвиток тварин. Як риби пристосувалися до життя у водоймах? С. 104 – 106.

38

1

Земноводні і плазуни – частина світу живої природи. С. 107 – 108.

39

1

Птахи. Поділ тварин за способом живлення. Як птахи підкорили повітряний простір? С. 109 – 111.

40

1

Звірі. Як звірі пристосувались до життя в різних умовах? С. 114 – 116.

41

1

Хто чим живиться. Ланцюги живлення.

42

1

Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких. Чим дикі тварини відрізняються від свійських? С. 119 – 121.

43

1

Дослідницький практикум. Як тварини піклуються про своє потомство? С. 117 – 118.

44

1

Узагальнюючий урок. Контрольна робота з теми «Живі організми та середовища їх існування».

Гриби

45

1

Аналіз контрольної роботи. Гриби – живі організми. Будова грибів. Значення грибів для природи. Гриби їстівні й отруйні. С. 122 – 125.

46

1

Бактерії. Значення бактерій для природи. Віруси. С.126 – 127.

47

1

Урок-екскурсія. Корисні бактерії (молокозавод, хлібзавод).

48

1

Охорона рослинного і тваринного світу. С. 130- 134.

49

1

Червона книга України.

50

1

Державні заповідники. Ботанічні сади.

51

1

Заповідні території рідного краю.

52

1

Узагальнюючий урок. Контрольна робота з теми «Живі організми та середовища їх існування».

53

1

Аналіз контрольної роботи. Урок-екскурсія. Ознайомлення з різноманітністю рослинного і тваринного світу рідного краю.

Людина та її організм

54

1

Організм людини. Система органів тіла людини та їхнє значення для життя людини. С.144 – 146.

55

1

Нервова система.

56

1

Опорно – рухова система. Формування постави. С. 147 – 148.

57

1

Травна система. Харчування. С.149 – 151 .

58

1

Правила здорового харчування. Практична робота. Складання раціону здорового харчування. С.152 – 154.

59

1

Дихальна система. Запобігання захворюванням органів дихання. С. 155 – 156.

60

1

Кровоносна система. Бережне ставлення до серця та його тренування. С.157 – 159.

61

1

Шкіра. Значення шкіри для організм людини. Збереження шкіри. С. 160 – 162.

62

1

Органи чуття. Гігієна органів чуття. С.163 – 164.

63

1

Здоровий спосіб життя.

64

1

Узагальнюючий урок. Контрольна робота з теми «Людина та її організм».

65

1

Аналіз контрольної роботи. Систематизація та узагальнення знань.

66

1

Урок-екскурсія. Твоє здоров’я (медичний кабінет).

67

1

Систематизація та узагальнення знань.

68

Навчальний проект «Який дар природи для людства найцінніший (повітря, вода, тварини, рослини, грунти, корисні копалини)?»

69

1

Як досліджувати природу влітку.

70

1

Підсумковий урок за рік

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
4
міс.
0
1
дн.
0
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!