Календарне планування. Фізична культура.. 3 клас

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

(105 годин, 3 год на тиждень, резерв часу становить 0 годин)

І семестр – 3 годна тиждень  - 48 год. 

ІІ семестр – 2год на тиждень – 57 год.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1.Мультимедіа  вчителя: презентації

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна «Фізична культура» – самостійна галузь діяльності у соціокультурному просторі й викладається у загальноосвітніх навчальних закладах як окремий предмет.

Основна мета предмета «Фізична культура» – набуття учнями досвіду діяльності: навчально-пізнавальної, практичної, соціальної; формування в учнів стійкої мотивації і потреби у збереженні й зміцненні свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовленості, комплексного розвитку природних здібностей та моральних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Мета предмету «Фізична культура» реалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

 • розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

 • розширення функціональних можливостей систем організму шляхом цілеспрямованого розвитку основних фізичних якостей і природних здібностей;

 • збереження та зміцнення здоровя школярів;

 • формування загальних уявлень про:

 • фізичну культуру, її значення в житті людини, збереженні та зміцненні здоров’я, фізичного розвитку;

 • історичну спадщину та сьогодення спорту;

 • забезпечення оптимального для кожного учня рівня фізичної підготовленості;

 • формування інтересу до використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;

 • формування практичних навичок щодо самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку;

 • реалізація комунікативної функції фізичного виховання;

 • формування морально-вольових якостей та позитивного ставлення до оточуючої дійсності.

Змістом предмета «Фізична культура» у початковій школі є рухова активність із загальнорозвивальною спрямованістю. Він спрямований на формування в учнів ключових компетентностей: соціальних (здатність до співробітництва, взаєморозуміння, соціальної активності, формування фізичної культури особистості, основ здорового способу життя), мотиваційних (формування особистісних уявлень про престижність високого рівня здоров’я та фізичної підготовленості, здатність до навчання, творчий підхід до застосування рухових дій у різних умовах) та функціональних (здатність до оперування знаннями про рухову активність, знаннями з історії фізичної культури та спорту, розширення рухового досвіду з метою розвитку фізичних якостей і природних здібностей відповідно до вікових особливостей, засвоєння термінологічних та методичних компетентностей), які відображають низку вимог до фізкультурної діяльності, що поступово розширюється й удосконалюється.

У даній програмі ключові компетентності виступають індикаторами – результатами навчальних досягнень. Тому державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів являють собою сукупність ключових компетентностей і відображають базовий зміст програми.

Основними компонентами змісту предмета «Фізична культура» є:

 • інформаційний, що поєднує в собі знання про наукові засади фізичного виховання, які відображають спрямованість навчального предмету на пріоритетний розвиток фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я, основні умови і способи його збереження та зміцнення ;

 • операційний, що поєднує в собі підходи до засвоєння учнями цінностей фізичної культури, визначає орієнтацію практичних методик на розвиток пізнавальної і творчої активності школярів та реалізацію диференційованого підходу;

 • мотиваційний, що поєднує в собі знання основ збереження й зміцнення здоров’я, створення умов для формування в учнів індивідуальних ціннісних орієнтацій на заняття фізичними вправами, задоволення соціально-значущих і особистісно орієнтованих потреб.

У програмі вимоги викладені у певній послідовності з урахуванням ускладнення видів діяльності учнів (репродуктивна, продуктивна, творча); особливостей психічних процесів; особливостей діяльності учня залежно від характеру знань, які засвоюються. Зважаючи на це, державні вимоги задекларовані за мірою ускладнення: «називає», «розпізнає», «пояснює», «характеризує», «виконує», «використовує», «володіє», «дотримується».

Програма розроблена за моделлю «на базі стандартів» відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 р. Вона робить акцент на розвиток навичок мислення, міжособистісних відносин, творчої співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу і покликана сприяти системним реформам національної освіти, процесам її інтеграції до європейського та всесвітнього освітнього простору.

При розробці навчальної програми «Фізична культура» враховані основні вимоги до складання навчальних програм:

 • узгодженість зі стандартами галузі:

 • відповідність мети, завдань і змісту;

 • відповідність загальним дидактичним принципам;

 • відповідність вибору методів навчання структурним компонентам змісту навчання (розуміння притаманних предмету основних понять, закономірностей тощо; значимість засвоєного у розвитку особистості);

 • придатність для всіх учнів:

 • врахування вікових особливостей;

 • врахування статевих особливостей;

 • врахування регіональних (місцевих) особливостей;

 • врахування рівня здатності учнів;

 • наступність і прогрес:

 • наступність змісту (для 1-х – 4-х і 5-х – 9-х класів);

 • наступність досягнень (для 1-х – 4-х і 5-х – 9-х класів);

 • зручність використання:

 • ступінь деталізації;

 • доступність розуміння підходу до побудови програми;

 • доступність термінів, що використовуються;

 • доступна для непрофесіоналів мова написання.

Предметом навчання у початковій школі в галузі фізичного виховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю.

Програма предмета “Фізична культура” складається з пояснювальної записки і таких розділів:

І. Основи знань з фізичної культури.

ІІ. Способи рухової діяльності:

 • вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики;

 • вправи для оволодіння навичками пересувань;

 • вправи для опанування навичками володіння м’ячем;

 • стрибкові вправи;

 • ігри для активного відпочинку;

 • вправи для розвитку фізичних якостей;

 • вправи для формування постави і профілактики плоскостопості.

ІІІ. Додатки (за бажанням вчителя):

 • Використання бальної оцінки в системі педагогічного контролю фізичної підготовленості школярів.

 • Умови виконання вправ для визначення резервних можливостей учнів.

 • Орієнтовні показники динаміки змін розвитку фізичних якостей учнів 1-х, 2-х, 3-х і 4-х класів (результат на кінець навчального року).

 • Показники рухової компетентності учнів за період навчання з першого по четвертий клас.

Варіативний модуль:

 • Лижна і ковзанярська підготовка.

 • Плавання.

 • Хореографія.

з/п уроків

Кількість

годин

Дата

Корекція

дати

Тема та зміст уроку

Примітка

І семестр

1

1

Бесіда «Правила рухливих ігор та безпеки на уроках фізичної культури і під час самостійних занять фізичними вправами. Підготовчі вправи. Загально-розвивальні вправи. Повільний біг. Вправи з малим м’ячем. Рухлива гра «Влучи в ціль».

2

1

Роль загартовування для здоров’я людини. Основні правила загартовування. Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи в колі. Ходьба зі зміною частоти кроку. Повільний біг (до 3 хв). Метання малого м’яча у горизонтальну ціль з відстані 10-12 м. Рухливі ігри.

3

1

Підготовчі вправи. Перешикування з шеренги по одному в колону по два і навпаки за розподілом. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Спеціальні вправи бігуна. Вправи з малим м’ячем. Метання м’яча на дальність у вертикальну ціль способом «з-за спини через плече». Рухливі ігри.

4

1

Підготовчі вправи. Перешикування з шеренги по одному в колону по два і навпаки за розподілом. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Спеціальні вправи бігуна. Вправи з малим м’ячем. Метання м’яча на дальність у вертикальну ціль способом «з-за спини через плече». Рухливі ігри.

5

1

Підготовчі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Ходьба зі прискорення та уповільненням, зі зміною напрямку за звуковим сигналом. Вправи з малим м’ячем. Визначення резервних можливостей учнів (швидкості – біг до 30 м). Рухлива гра «Два мало – третій зайвий».

6

1

Підготовчі вправи. Бесіда «Правильне дихання під час виконання фізичних вправ». Біг у повільному темпі до 900 м. Ходьба. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Метання м’яча на дальність способом «з-за спини через плече», стоячи на одному, двох колінах. Рухлива гра.

Футбол

7

1

Правила поведінки та безпеки на заняттях з футболу. Комплекс загально розвивальних вправ з м’ячами. Бігові та стрибкові вправи. Удари внутрішньою стороною стопи по нерухомому м’ячу. Зупинка м’яча підошвою. Визначення резервних можливостей учнів: витривалості. Рухлива гра.

8

1

Підготовчі вправи. Комплекс загально розвивальних вправ з м’ячами. Підтягування. Визначення резервних можливостей учнів: спритності. Елементи футболу. Рухлива гра.

9

1

Підготовчі вправи. Перешикування із колони по одному в колону по три способом послідовних поворотів ліворуч. Комплекс загально розвивальних вправ з м’ячами. Визначення резервних можливостей учнів: сили. Рухлива гра.

10

1

Підготовчі вправи. Перешикування з однієї шеренги уступами за розрахунком 9, 6, 3 на місці. Комплекс загально розвивальних вправ. Визначення резервних можливостей учнів: гнучкості. Елементи футболу: ведення м’яча поміж стійок, з обведенням стійок. Рухлива гра.

11

1

Підготовчі вправи. Біг у повільному темпі. Ходьба зі зміною частоти кроків та напрямку руху. Стрибкові вправи. Комплекс загально розвивальних вправ з м’ячами. Удари середньою та внутрішньою сторонами підйому по нерухомому м’ячу у вертикальну ціль. Навчальна гра у футбол.

12

1

Підготовчі вправи. Біг у повільному темпі. Ходьба зі зміною частоти кроків та напрямку руху. Стрибкові вправи. Комплекс загально розвивальних вправ з м’ячами. Удари середньою та внутрішньою сторонами підйому по нерухомому м’ячу у вертикальну ціль. Навчальна гра у футбол.

13

1

Основні правила гри у футбол. Біг із різних вихідних положень. Комплекс загально розвивальних вправ з м’ячами. Удари середньою та внутрішньою сторонами підйому по нерухомому м’ячу у горизонтальну ціль. Ведення м’яча. Рухлива гра.

14

1

Розвиток футболу в Україні і за кордоном. Ходьба зі зміною довжини кроків. Вправи для формування правильної постави. Спеціальні та підготовчі вправи для стрибків у довжину. Елементи футболу: вкидання м’яча в ноги партнеру з місця. Гра для навчання техніки гри у футбол.

15

1

Бесіда про визначних футболістів України і світу. Біг із подоланням перешкод. Різновиди ходьби. Вправи для м’язів стопи. Стрибок у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги». Навчальна гра у футбол.

16

1

Руховий режим молодшого школяра та його вплив на формування правильної постави. Вправи на координацію, гнучкість і силу. Стрибок у довжину з розбігу способом «зігнувши коліна». Вкидання м’яча в ноги партнеру з місця. Жонглювання м’ячем. Рухлива гра «Боротьба за м’яч».

17

1

Ходьба в колоні по одному зі зміною довжини і частоти кроку. Загальнорозвивальні вправи на місці. Спеціальні вправи бігуна. Біг на дистанцію 30 м. Старт, стартовий розбіг, біг по дистанції. Різновиди ведення м’яча, ударів по м’ячу ногою. Зупинка м’яча. Естафети з елементами футболу.

18

1

Ходьба в колоні по одному зі зміною довжини і частоти кроку. Загальнорозвивальні вправи на місці. Спеціальні вправи бігуна. Біг на дистанцію 30 м. Старт, стартовий розбіг, біг по дистанції. Різновиди ведення м’яча, ударів по м’ячу ногою. Зупинка м’яча. Естафети з елементами футболу.

19

1

Загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби. Біг із різних вихідних положень. Рівномірний біг, почергово з ходьбою до 1200 м. Навчальна гра у футбол.

20

1

Загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби. Біг із різних вихідних положень. Рівномірний біг, почергово з ходьбою до 1200 м. Навчальна гра у футбол.

21

1

Урок-змагання. Гра у футбол.

22

1

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці. Біг із подоланням перешкод. Стрибки зі скакалкою. Вправи для розвитку сили. Рухливі ігри.

23

1

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці. Біг із подоланням перешкод. Стрибки зі скакалкою. Вправи для розвитку сили. Рухливі ігри.

24

1

Підготовчі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики зі скакалками. Стрибки зі скакалками. Ходьба. Вправи на положення тіла у просторі – сіди. Рухливі ігри.

25

1

Підготовчі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики зі скакалками. Стрибки зі скакалками. Ходьба. Вправи на положення тіла у просторі – сіди. Рухливі ігри.

26

1

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Вправи на положення тіла у просторі: виси та упори. Стрибки зі скакалкою. Естафети з елементами бігу, стрибків.

27

1

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Вправи на положення тіла у просторі: виси та упори. Стрибки зі скакалкою. Естафети з елементами бігу, стрибків.

28

1

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби. Стрибки зі скакалкою. Виси та упори. Рухлива гра «Стрибки по смугах».

29

1

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Біг «протиходом», змійкою, по діагоналі. Виси та упори. Рухливі ігри, естафети.

30

1

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Біг «протиходом», змійкою, по діагоналі. Виси та упори. Рухливі ігри, естафети.

31

1

Підготовчі вправи. Перешикування з однієї шеренги у дві. Комплекс загальнорозвивальних вправ у парах. Рівновага: ходьба по підвищеній опорі, приставними кроками, з високим підніманням стегна, із присіданням. Вправи на координацію, гнучкість, силу. Естафети.

32

1

Підготовчі вправи. Перешикування з однієї шеренги у дві. Комплекс загальнорозвивальних вправ у парах. Рівновага: ходьба по підвищеній опорі, приставними кроками, з високим підніманням стегна, із присіданням. Вправи на координацію, гнучкість, силу. Естафети.

33

1

Підготовчі вправи. Перешикування з однієї шеренги у дві. Комплекс загальнорозвивальних вправ у парах. Рівновага: ходьба по колоді. Спеціальні вправи стрибуна. Стрибок у висоту з прямого розбігу. Естафети з елементами бігу, стрибків.

34

1

Підготовчі вправи. Перешикування з однієї шеренги у дві. Комплекс загальнорозвивальних вправ у парах. Рівновага: ходьба по колоді. Спеціальні вправи стрибуна. Стрибок у висоту з прямого розбігу. Естафети з елементами бігу, стрибків.

35

1

Підготовчі вправи. Різновиди ходьби і бігу. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Ходьба по підвищеній та обмеженій опорі. Лазіння по похилій гімнастичній лаві. Стрибки у висоту. Рухлива гра.

36

1

Підготовчі вправи. Різновиди ходьби і бігу. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Ходьба по підвищеній та обмеженій опорі. Лазіння по похилій гімнастичній лаві. Стрибки у висоту. Рухлива гра.

37

1

Нестандартний урок «Веселий потяг у Країну здоров`я».

38

1

Підготовчі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Лазіння по гімнастичній стінці. Нахили тулуба вперед з положення сидячи. Лінійна естафета.

39

1

Підготовчі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Лазіння по гімнастичній стінці. Нахили тулуба вперед з положення сидячи. Лінійна естафета.

Баскетбол

40

1

Бесіда про спортивну гру – баскетбол. Правила поведінки під час занять баскетболом. Загальнорозвивальні вправи з м’ячами. Тримання баскетбольного м’яча. Положення рук і ніг під час ловіння м’яча: ловіння м’яча двома руками та передача двома руками від грудей. Ведення м’яча правою та лівою рукою. Рухлива гра «М’яч ловцю».

41

1

Бесіда про спортивну гру – баскетбол. Правила поведінки під час занять баскетболом. Загальнорозвивальні вправи з м’ячами. Тримання баскетбольного м’яча. Положення рук і ніг під час ловіння м’яча: ловіння м’яча двома руками та передача двома руками від грудей. Ведення м’яча правою та лівою рукою. Рухлива гра «М’яч ловцю».

42

1

Підготовчі вправи. Різновиди ходьби і бігу. Комплекс загальнорозвивальних вправ у парах. Передача двома руками від грудей у ціль і ловіння його після відскоку. Ведення м’яча, пересуваючись кроком. Лазіння по гімнастичній стінці. З переходом на похилу лаву. Рухлива гра «Вибий ведучого».

43

1

Підготовчі вправи. Різновиди ходьби і бігу. Комплекс загальнорозвивальних вправ у парах. Передача двома руками від грудей у ціль і ловіння його після відскоку. Ведення м’яча, пересуваючись кроком. Лазіння по гімнастичній стінці. З переходом на похилу лаву. Рухлива гра «Вибий ведучого».

44

1

Підготовчі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ на відчуття правильної постави: лазіння по гімнастичній стінці з вантажем на голові. Підтягування у висі й у висі лежачи. Гра «Їстівне – не їстівне».

45

1

Підготовчі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ на відчуття правильної постави: лазіння по гімнастичній стінці з вантажем на голові. Підтягування у висі й у висі лежачи. Гра «Їстівне – не їстівне».

46

1

Підготовчі вправи. Вправи на відчуття правильної постави. Захват канату ногами у положенні сидячи. Лазіння по канату, закріпленому похилою гімнастичною лавою. Перелізання через перешкоди. Гра «Вгадай, чий голосок».

47

1

Підготовчі вправи. Вправи на відчуття правильної постави. Захват канату ногами у положенні сидячи. Лазіння по канату, закріпленому похилою гімнастичною лавою. Перелізання через перешкоди. Гра «Вгадай, чий голосок».

48

1

Підсумковий урок за І семестр. Урок рухливих ігор.

ІІ семестр

49

1

Різновиди ходьби і бігу. Комплекс вправ на відчуття правильної постави. Визначення резервних можливостей учнів: стрибок у довжину з місця. Перелізання через колоду. Подолання лазінням, перелізанням смуги перешкод. Рухливі ігри «Заборонений рух», «До своїх прапорців».

50

1

Підготовчі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ з палицями. Лазіння по канату, закріпленому похилою гімнастичною лавою. Подолання смуги перешкод. Рухливі ігри.

51

1

Підготовчі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ з палицями. Лазіння по канату, закріпленому похилою гімнастичною лавою. Подолання смуги перешкод. Рухливі ігри.

52

1

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Визначення резервних можливостей учнів: сили. Подолання лазінням, перелізанням, переповзанням смуги із 3-5 перешкод. Рухливі ігри, естафети.

53

1

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Визначення резервних можливостей учнів: швидкості. Вправи для розвитку гнучкості. Рухливі ігри.

54

1

Фізкультурне свято «Тато, мама і я - спортивна сім`я».

Лижна підготовка

55

1

Правила поведінки та безпеки під час занять лижною підготовкою. Вимоги до одягу та взуття. Шикування в одну шеренгу з лижами в руках; тримання палок і лиж; перенесення лижного інвентарю. Пересування на лижах ступаючим і ковзним кроком з палицями. Знімання лиж, чищення від снігу. Рухливі ігри.

56

1

Оздоровче значення занять фізичними вправами взимку для організму школяра. Шикування в одну шеренгу з лижами в руках. Пересування на лижах ступаючим і ковзним кроком з палицями. Знімання лиж, чищення від снігу. Рухливі ігри.

57

1

Шикування в одну шеренгу з лижами в руках. Перенесення лиж. Повороти на місці переступанням навколо п’ят і носків лиж. Лижні ходи. Рухлива гра.

58

1

Шикування в одну шеренгу з лижами в руках. Перенесення лиж. Повороти на місці переступанням навколо п’ят і носків лиж. Лижні ходи. Рухлива гра.

59

1

Шикування в одну шеренгу з лижами в руках. Перенесення лижного інвентарю. Повороти на місці переступанням навколо п’ят і носків лиж. Одночасний безкроковий хід. Стійка лижника під час спуску з гори. Сходження на схил «драбинкою». Рухлива гра.

60

1

Шикування в одну шеренгу з лижами в руках. Перенесення лижного інвентарю. Повороти на місці переступанням навколо п’ят і носків лиж. Одночасний безкроковий хід. Стійка лижника під час спуску з гори. Сходження на схил «драбинкою». Рухлива гра.

61

1

Пересування на лижах. Лижні ходи: поперемінний двокроковий хід. Спуски у низькій стійці. Рухлива гра.

62

1

Пересування на лижах. Лижні ходи: поперемінний двокроковий хід. Спуски у низькій стійці. Рухлива гра.

63

1

Пересування на лижах. Лижні ходи: одночасний без кроковий, поперемінний двокроковий хід. Спуски у низькій стійці. Підйом «драбинкою», гальмування «плугом», «напівплугом». Рухливі ігри на лижах.

64

1

Пересування на лижах. Лижні ходи: одночасний без кроковий, поперемінний двокроковий хід. Спуски у низькій стійці. Підйом «драбинкою», гальмування «плугом», «напівплугом». Рухливі ігри на лижах.

65

1

Пересування на лижах до 1000 м вивченими ходами. Спуски у низькій стійці. Підйом «драбинкою». Гальмування «плугом», «напівплугом». Рухливі ігри на лижах.

66

1

Пересування на лижах до 1000 м вивченими ходами. Спуски у низькій стійці. Підйом «драбинкою». Гальмування «плугом», «напівплугом». Рухливі ігри на лижах.

67

1

Пересування на лижах вивченими ходами. Гальмування «плугом», «напівплугом». Рухливі ігри на лижах.

Ковзани

68

1

Правила поведінки та безпеки під час занять з ковзанами. Пересування на ковзанах. Посадка ковзаняра, ковзання по прямій. Рухливі ігри.

69

1

Пересування на ковзанах. Ходьба на ковзанах. Стійки на одній нозі. Посадка ковзаняра, ковзання по прямій. Біг до 200 м. Рухливі ігри.

70

1

Пересування на ковзанах. Ходьба на ковзанах. Стійки на одній нозі. Повороти переступанням праворуч і ліворуч, гальмування переступанням. Рухливі ігри.

Легка атлетика

71

1

Шикування та перешикування. Загальнорозвивальні вправи. Подолання смуги перешкод. Вправи на запобігання плоскостопості. Рухливі ігри.

72

1

Шикування та перешикування. Загальнорозвивальні вправи. Подолання смуги перешкод. Вправи на запобігання плоскостопості. Рухливі ігри.

73

1

Різновиди ходьби і бігу. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Лазіння по канату, перелізання через перешкоду. Акробатика: перекати у групуванні, перехід, стійка на лопатках. Рухливі ігри, естафета.

74

1

Повільний біг. Загальнорозвивальні вправи. Акробатика: перекид назад в упорі стоячи на колінах, в упорі присівши вперед, «міст» із положення лежачи; стійка на лопатках. Спеціальні вправи бігуна. Човниковий біг 4*9 м. Рухливі ігри.

75

1

Повільний біг. Загальнорозвивальні вправи. Акробатика: перекид назад в упорі стоячи на колінах, в упорі присівши вперед, «міст» із положення лежачи; стійка на лопатках. Спеціальні вправи бігуна. Човниковий біг 4*9 м. Рухливі ігри.

76

1

Загальнорозвивальні вправи в русі і на місці. Акробатика: перекид назад в упор присівши, два перекиди вперед злито, «міст» із положення лежачи. Визначення резервних можливостей учнів: спритності. Рухливі ігри.

77

1

Повільний біг. Ходьба зі зміною частоти кроку, прискоренням. Виси та упори: перехід із упору присівши в упор стоячи, упор на перекладині, перехід із упору на низькій перекладині, зіскок махом назад. Танцювальні кроки: поперемінний крок, кроки з притупуванням, «вервечка», ритмічні завдання.

78

1

Повільний біг. Ходьба зі зміною частоти кроку, прискоренням. Виси та упори: перехід із упору присівши в упор стоячи, упор на перекладині, перехід із упору на низькій перекладині, зіскок махом назад. Танцювальні кроки: поперемінний крок, кроки з притупуванням, «вервечка», ритмічні завдання.

79

1

Комплекс вправ ранкової гімнастики з малими м’ячами. Виси та упори: перехід із упору на низькій перекладині, зіскок махом назад. Підтягування у висі лежачи (дів.), у висі (хл.), розмахування у висі на високій перекладині. Танцювальні кроки: «вихиляси», «припадання», ритмічні завдання. Рухлива гра «Невід».

80

1

Комплекс вправ ранкової гімнастики з малими м’ячами. Виси та упори: перехід із упору на низькій перекладині, зіскок махом назад. Підтягування у висі лежачи (дів.), у висі (хл.), розмахування у висі на високій перекладині. Танцювальні кроки: «вихиляси», «припадання», ритмічні завдання. Рухлива гра «Невід».

81

1

Загальнорозвивальні вправи. Ходьба в колоні по одному, змінюючи частоту і довжину кроку. Виси і упори, розмахування у висі на високій перекладині. Підтягування у висі лежачи (дів.), у висі (хл.). Найпростіші комбінації з елементів українського танцю. Гра «Вовк у канаві».

82

1

Загальнорозвивальні вправи. Ходьба в колоні по одному, змінюючи частоту і довжину кроку. Виси і упори, розмахування у висі на високій перекладині. Підтягування у висі лежачи (дів.), у висі (хл.). Найпростіші комбінації з елементів українського танцю. Гра «Вовк у канаві».

83

1

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Вправи з малим м’ячем: підкидання м’яча під час ходьби почергово лівою і правою рукою, кидки м’яча у стіну. Вправи для м’язів стопи. Естафети з елементами бігу.

84

1

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Вправи з малим м’ячем: підкидання м’яча під час ходьби почергово лівою і правою рукою, кидки м’яча у стіну. Вправи для м’язів стопи. Естафети з елементами бігу.

85

1

Підготовчі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики з м’ячами. Вправи з малим м’ячем: перекидання м’яча правою рукою в ліву через плече за спиною; метання м’яча «з-за спини через плече», стоячи на одному, двох колінах. Рухливі ігри.

86

1

Підготовчі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики з м’ячами. Вправи з малим м’ячем: перекидання м’яча правою рукою в ліву через плече за спиною; метання м’яча «з-за спини через плече», стоячи на одному, двох колінах. Рухливі ігри.

87

1

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи з великими м’ячами. Елементи футболу: ведення м’яча вивченими способами між стійками. Удари по м’ячу у вертикальну ціль. Навчальна гра у футбол.

88

1

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи з великими м’ячами. Елементи футболу: ведення м’яча вивченими способами між стійками. Удари по м’ячу у вертикальну ціль. Навчальна гра у футбол.

89

1

Підготовчі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики зі скакалками. Елементи футболу: вкидання м’яча в ноги партнеру з місця, жонглювання м’ячем. Ігри для навчання техніки гри у футбол.

90

1

Підготовчі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики зі скакалками. Елементи футболу: вкидання м’яча в ноги партнеру з місця, жонглювання м’ячем. Ігри для навчання техніки гри у футбол.

91

1

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на відчуття правильної постави. Елементи футболу. Рухливі ігри.

92

1

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи на відчуття правильної постави. Елементи футболу. Рухливі ігри.

93

1

Загальнорозвивальні вправи. Удари м’яча у вертикальну ціль. Вправи на розвиток гнучкості. Рухливі ігри.

94

1

Навчальна гра у футбол.

95

1

Урок – змагання з футболу між класами.

96

1

Підготовчі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики зі скакалками. Навчальні нормативи і вимоги: стрибки у висоту «зігнувши ноги», стрибки через скакалку на двох ногах за 15 с. Рухливі ігри.

97

1

Підготовчі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики зі скакалками. Навчальні нормативи і вимоги: стрибки у висоту «зігнувши ноги», стрибки через скакалку на двох ногах за 15 с. Рухливі ігри.

98

1

Загальнорозвивальні вправи. Різновиди бігу та ходьби. Визначення резервних можливостей фізичної підготовленості – швидкості. Біг на 30 м з високого старту. Рухливі ігри.

99

1

Загальнорозвивальні вправи. Різновиди бігу та ходьби. Визначення резервних можливостей фізичної підготовленості – гнучкості. Рухливі ігри.

100

1

Загальнорозвивальні вправи. Різновиди бігу та ходьби. Визначення резервних можливостей фізичної підготовленості – витривалості. Чергування ходьби та бігу до 1000 м. Рухливі ігри, естафети.

101

1

Підготовчі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Визначення резервних можливостей фізичної підготовленості – сили: підтягування у висі лежачи (дів.), у висі (хл.). Рухливі ігри.

102

1

Підготовчі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики. Визначення резервних можливостей фізичної підготовленості – спритності. Рухливі ігри.

103

1

Відродження сучасних олімпійських ігор. Символи, ритуали і церемонії Олімпійських ігор. Загальнорозвивальні вправи. Визначення резервних можливостей фізичної підготовленості: стрибки у довжину з місця. Рухливі ігри.

104

1

Урок-змагання. Малі Олімпійські ігри.

105

1

Підготовчі й загальнорозвивальні вправи. Рухливі ігри та естафети. Підсумок за рік.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
5
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!