ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНИХ ПОНЯТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБОМ ПРОЕКТІВ

Опис документу:
У статті розширено сутність понять «алгоритмізація», «алгоритм», визначено мету алгоритмічної лінії. Студенткою проаналізовано підручники з інформатики для початкової школи. Авторкою встановлено, що розділ «Алгоритми і виконавці» є одним із найважливіших та найскладніших для вивчення учнями початкової школи, що спричинено обсягом матеріалу і труднощами, які відчувають школярі: визначення поняття алгоритму, побудови алгоритмічних конструкцій, так і в роботі з формальними мовами програмування, їх

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНИХ  ПОНЯТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБОМ ПРОЕКТІВ

Ярмак Т.С.

студентка ІІІ курсу Педагогічного інституту

Кипиченко Н.С., кандидат педагогічних наук, старший викладач Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

Анотація. У статті розширено сутність понять «алгоритмізація», «алгоритм», визначено мету алгоритмічної лінії. Студенткою проаналізовано підручники з інформатики для початкової школи. Авторкою встановлено, що розділ «Алгоритми і виконавці» є одним із найважливіших та найскладнішим для вивчення учнями початкової школи, що спричинено обсягом матеріалу і труднощами, які відчувають школярі: визначення поняття алгоритму, побудови алгоритмічних конструкцій, так і в роботі з формальними мовами програмування, їх правильному застосуванні. Подано зразок проекту «Не зривай першоцвіти!» для учнів 3 класу, який сприятиме розвитку алгоритмічного мислення дітей.

Ключові слова: «алгоритмічні поняття», «формування алгоритмічних  понять», «формування алгоритмічних  понять учнів початкової школи», «проект».

Yarmak T.S.

Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

Abstract. The paper expanded the essence of the concepts of "algorithmic" "algorithm" defined algorithmic goal line. Student analyzes science textbooks for primary schools. The author found that the section "Algorithms and performers" is one of the most important and the most difficult to study by students of primary school, due to the volume of material and the challenges faced by students: the definition of the algorithm, build algorithmic designs and work with formal programming languages their correct application. A sample of the "Do not tear pershotsvity!" For students of class 3, which promote the development of algorithmic thinking children.

Key words: "algorithmic concepts", "forming algorithmic concepts", "forming algorithmic concepts elementary school students", "project".

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що алгоритмізація як частина програмування є основним, центральним елементом змісту освітньої галузі «Технології». Під поняттям «алгоритмізація» розуміємо «техніку розроблення (складання) алгоритму для вирішення завдань на комп’ютері» [14]. Алгоритмом, на нашу думку, є «послідовність дій, які необхідно виконати над вхідними даними, щоб розв’язати задачу й отримати результат або досягти поставленої мети» [13]. Переконані, що основна мета алгоритмічної лінії – це «вміння учнів розв’язувати важливі завдання повсякденного життя, застосовуючи алгоритмічний підхід, т.т. уміти планувати послідовність дій для досягнення мети, передбачати наслідки; розв’язувати задачі, для яких відповіддю є опис послідовності дій, створення моделі, схеми, графіка тощо» [2].

Учні знайомляться з поняттями алгоритму, команди і виконавця алгоритмів. У підручниках «Сходинки для інформатики» алгоритмізації відводиться першорядне значення, а виконавцем алгоритму є школяр. Такий прийом дає змогу формувати поняття «формального виконавця алгоритму», дозволяє учням відчути себе виконавцем алгоритму і знаходити допущені помилки. Водночас зазначене уможливлює вивчення інформатики в безмашинному варіанті.

Вивчення практичного досліду, бесіди із вчителями доводять, що вивчаючи інформатику з використанням ПК маємо низку проблем. Застосування молодшими школярами «дорослих» мов програмування не є доцільним, оскільки у дітей ще на належному рівні не розвинені навички абстрактного мислення, необхідні для повноцінного програмування, т.т доцільно використовувати мови та середовища програмування, спеціально розроблені для навчання учнів початкової школи, з урахуванням психофізіологічного та інтелектуального розвитку дітей – навчальні мови програмування, більшість з яких є початковими або посередником у середовищах програмування професійного рівня. Вважаємо, що проблеми вивчення розділу «Алгоритми і виконавці» пов'язані перш за все зі значним обсягом матеріалу і труднощами, які відчувають діти: визначення поняття алгоритму, побудови алгоритмічних конструкцій, так і в роботі з формальними мовами програмування, їх правильному застосуванні. Зазначене спричинює пошук відповідей на низку запитань щодо змістово-методичного забезпечення формування алгоритмічних понять учнів початкової школи. Відтак, особливу увагу потрібно приділити саме розробленню завдань, які мають виконувати учні в ході вивчення розділу «Алгоритми і виконавці».

Аналіз наукових джерел засвідчує, що автори шкільних програм з курсу «Інформатика та ІКТ» (С. Я. Колесников, Г. В. Ломаковська Н. В.Морзе, Ф. М. Рівкінд, Й. Я. Ривкінд) мають різні точки зору на побудову алгоритмічної навчальної лінії; розробниками навчальних програм по іншому вирішуються також проблеми змістової складової (розподіл порядку тем, кількість годин, які поняття потрібно засвоїти тощо) [2,3,4,5,6,7,8,9,10,11].

Вважаємо за доцільне визначити особливості вивчення розділу «Алгоритми і виконавці». Так, учні відчувають труднощі, які супроводжуються нерозумінням, незнанням простих закономірностей і понять, навіть дефініція «алгоритм» є для них незнайомим. Послідовність вивчення розділу передбачає постійне ускладнення, доповнення попередньо вивченого матеріалу. Безперечно, саме цей розділ є одним із найважливіших та найскладнішим для вивчення учнями. Вчителі початкової школи намагаються застосовувати різні форми і методи роботи з учнями для ефективного сприймання матеріалу, спираючись на їх життєвий досвід. На думку багатьох педагогів і вчителів-практиків, саме життєвий досвід – основа для вивчення розділу «Алгоритми і виконавці», адже на простих прикладах із життя дітей можна пояснити сутність і зміст поняття «алгоритм».

Аналіз змістового наповнення підручників із інформатики для учнів початкової школи (розділ «Алгоритми і виконавці»), результати анкетування вчителів і дітей засвідчили, що запропоновані завдання є стандартними та однотипними, а також недостатньо цікавими. Зазначене знижує ефективність засвоєння учнями знань із означеного розділу. Водночас розділ «Алгоритми і виконавці» автори підручників пропонують вивчати по-різному, проте, кожен із них презентує необхідний мінімум навчального матеріалу, який підлягає обов'язковому розгляду. У зв'язку з цим всі проаналізовані підручники розкривають питання, пов'язані з розглядом таких понять, як: алгоритм, властивості алгоритму, виконавець алгоритму, команда, форми подання алгоритму, базові алгоритмічні конструкції, програма, середовище програмування тощо. Важливим є на цьому етапі є обговорення різних виконавців алгоритму, в т. ч. людини і комп'ютера.

Вважаємо, що виконання учнями проектів із інформатики сприятиме розвитку алгоритмічного мислення в учнів. Подаємо зразок розробленого нами проекту для учнів 3 класу, який розрахований на два тижні.

Тема проекту: Не зривай першоцвіти!

Завдання:

Підготувати доповідь із презентацією на тему: «Не зривай першоцвіти!»

Алгоритм написання доповіді:

1) обрати першоцвіт

2) знайти про нього інформацію в інтернеті

3) вибрати цікаву інформацію (до 10 речень)

4) на аркуші паперу А4 вгорі написати тему проекту та прізвище, ім’я, по-батькові того, хто виконав проект

5) записати вибрану інформацію про першоцвіт

6) навчитися переказувати інформацію

Алгоритм створення презентації:

1) відкрити програму Power Point

2) створити в програмі 5 слайдів

3) на першому слайді вказати тему міні-проекту та хто його виконав за таким зразком:

Тема міні проекту: «Не зривай першоцвіти!»

Виконала

учениця 3-Б класу

ПІП

4) на другому слайді розміщується загадка про ваш першоцвіт, наприклад:

Тільки вчора теплий вітер

Вість приніс нам від весни,

А сьогодні дивні квіти

Крізь замети проросли.

5) на третьому слайді розташувати зображення першоцвіту, а під ним вказати його назву, наприклад:

Підсніжники

6) на четвертому слайді розмістити 3-4 зображення першоцвіту

7) на п’ятому слайді посередині великими літерами друкуєте: Дякую за увагу!

Реалізація проекту:

Учням дається 4 дні на підготовку проекту. Батьки можуть допомагати дітям. Головна мета проекту: формувати екологічну культуру школярів, розвивати алгоритмічне мислення, творчі здібності.

Учні будуть захищати проект на 2 уроках. Учень виходить до дошки і починає розповідь про свій першоцвіт із загадки. Інші учні відгадують її і виступаючий починає розповідь про рослину.

Після закінчення виступу учні оцінюють доповідача. Максимальна оцінка 12 балів.

Підсумок, рефлексія:

  • Які першоцвіти ви запам’ятали? Що дізналися нового про них?

  • Що для вас було складним у створенні проекту?

Відтак, поданий проект продемонстрував реальне виконання завдань алгоритмічної лінії та здійснення міжпредметних зв’язків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Державний стандарт початкової загальної освіти - [чинний від 1 вересня 2012 року] — К.: Кабінет Міністрів України, - 2011 р.

2. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів / [Н.В. Морзе, Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко,  О.В. Коршунова,  Й.Я. Ривкінд, Ф.М. Рівкінд] . — К.: Міністерство освіти і науки України, - 2016 р.

3. Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Г.В.Ломаковська, Г.О.Проценко, Й.Я.Риквінд, Ф.М.Ріквінд. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 160 с.

4. Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Г.В.Ломаковська, Г.О.Проценко, Й.Я.Риквінд, Ф.М.Ріквінд. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с.

5. Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 4 класу загальноосвіт. навч. закладів / Г.В.Ломаковська, Г.О.Проценко, Й.Я.Риквінд, Ф.М.Ріквінд. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2015. – 160 с.

6. Корнієнко М.М. Сходинки до інформатики: підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закладів / М.М.Корнієнко, С.М.Крамаровська, І.Т.Зарецька. – Х.: Видавництво «Ранок», 2012. – 144 с.: іл.

7. Корнієнко М.М. Сходинки до інформатики: підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закладів / М.М.Корнієнко, С.М.Крамаровська, І.Т.Зарецька. – Х.: Видавництво «Ранок», 2013. – 160 с.: іл.

8. Корнієнко М.М. Сходинки до інформатики: підруч. для 4 класу загальноосвіт. навч. закладів / М.М.Корнієнко, С.М.Крамаровська, І.Т.Зарецька. – Х.: Видавництво «Ранок», 2015. – 160 с.: іл.

9. Коршунова О.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Коршунова. – К.: Генеза, 2012. – 112 с.: іл.

10. Коршунова О.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 3-ого кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Коршунова. – К.: Генеза, 2014. – 176 с.: іл.

11. Коршунова О.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 4-ого кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Коршунова. – К.: Генеза, 2015. – 176 с.: іл.

12. Методика навчання інформатики. Ч. 4. Методика навчання основ алгоритмізації і програмування. – К.: Навчальна книга, 2004. - 368с.

13. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики: Учеб. Пособие для студ. пед. вузов / М.П. Лапчик, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер; [под общей ред. М.П. Лапчика]. – М.: Издательский центр "Академия", 2001. – 624 с.

14. Глинський, Ярослав Миколайович Інформатика. Кн. 1:Алгоритмізація і програмування. Мова Паскаль [Текст]. - [Б. м.] : [б.в.], 2001. - 192 с.: мал.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»