Доповідь "Застосування проектних технологій на заняттях географії та біології"

Педагогіка

27.10.2018

1063

25

0

Опис документу:
Вітчизняні й зарубіжні педагоги вважають, що однією з найперспективніших сучасних педагогічних технологій є метод проектів, або проектна технологія навчання. Це підтверджується й висновками психологів. Проектна освітня технологія має досить тривалу історію становлення, адже вона виникла ще в 20-х рр. ХХ ст. у США. Доповідь містить докладну інформацію про використання метода проектів на заняттях з проиродничих наук у школі або коледжі.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Застосування проектних технологій на заняттях біології та географії

Вітчизняні й зарубіжні педагоги вважають, що однією з найперспективніших сучасних педагогічних технологій є метод проектів, або проектна технологія навчання. Це підтверджується й висновками психологів.

Проектна освітня технологія має досить тривалу історію становлення, адже вона виникла ще в 20-х рр. ХХ ст. у США. Методичними витоками цієї технології є роботи видатного американського філософа й педагога Джона Дьюї. Зародження методу проектів відбулося на стику гуманістичної і прагматичної концепції освіти.

Суть сучасного методу проектів полягає в доцільному функціонуванні системи особистісно-орієнтованих принципів, методів, засобів, форм організації навчально-виховного процесу з метою навчального проектування. Під навчальним проектуванням слід розуміти цілеспрямовану партнерську діяльність вчителя і учнів з планування, розробки, здійснення та оцінки практично значимого завдання, вирішення якого представлене конкретним результатом.

За визначенням Е. Полат, метод проектів – це сукупність прийомів, дій учнів у певній їх послідовності для досягнення певної мети – розвязання проблеми, значимої для учнів і оформленої у вигляді конкретного продукту. Цей метод дає змогу поєднати дослідницьку наукову діяльність і конкретний прагматичний результат, тобто реалізувати дидактичний принцип звязку теорії і практики.

Особливість організації навчального процесу у ВНЗ І-ІІ р.а. полягає в тому, що студенти паралельно здобувають кваліфікацію молодшого спеціаліста та отримують знання загальноосвітніх дисциплін, до складу яких входить біологія та географія.

Знання основ цих предметівдозволяють формувати наукову картину живої природи та сучасного світу, виховати екологічну культуру, озброїти знаннями, викликати потребу у здоровому способі життя. Серед всього розмаїття сучасних педагогічних технологій особливу увагу привертає саме метод проектів, який не тільки навчає студента здобувати знання самостійно, а й використовувати набуті знання для розв’язування певних пізнавальних задач, прищеплює уміння збирати інформацію, аналізувати її, робити узагальнення, висновки.

На основі аналізу наукової літератури [6, 1, 14] можна розробити типологію проектів (табл.1).

Таблиця 1

Типологія проектів та їх змістове наповнення

Типологічна ознака

Тип проекту

Зміст проекту

Домінуюча в проекті

діяльність

Дослідницький

Такі проекти передбачають добре продуману структуру, позначену мету, актуальність предмета дослідження для всіх учасників, соціальну значимість, відповідні методи, зокрема експериментальні роботи, методи обробки результатів. Вони підкоряються логіці дослідження і мають структуру, наближену до справжнього наукового дослідження.

Творчий

Припускають відповідне оформлення результатів. Такі проекти, як правило не мають детально проблемної структури спільної діяльності учасників (вона тільки намічається і далі розвивається, підкоряючись жанру кінцевого результату і прийнятій групою логіці спільної діяльності)

Рольовий (ігровий)

Структура тільки намічається і залишається відкритою до завершення роботи. Учасники беруть на себе певну роль. Це можуть бути літературні персонажі чи вигадані герої, що імітують соціальні чи ділові відносини. Ступінь творчості тут дуже висока, але домінуючим видом але домінуючим видом діяльності є все-таки рольова

Прикладний

Є чітко визначений з самого початку результат діяльності його учасників. Причому цей результат обов’язково зорієнтований на соціальні інтереси самих учасників (програма дій, рекомендації, спрямовані на ліквідацію виявлених невідповідностей у природі, суспільстві, проект закону, довідковий матеріал, словник)

В своїй педагогічній діяльності я використовую різні види проектів: інформаційний, ігровий, творчий.

Проектна технологія є високо ефективним методом для здобуття нових знань, закріплення вивченого матеріалу, контролю знань та умінь студентів. Використання цього методу дозволяє здійснити такий підхід у освіті як гуманізація та диференціація навчання. Застосування проектних технологій в процесі навчання спрямоване на набуття студентами досвіду самостійного здобуття нових знань і творче їх використання, на формування у вихованців нових пізнавальних цінностей та життєвих орієнтацій. Метод проектів сприяє поглибленню їхнього інтересу до пізнавальної та творчої діяльності, формуванню вмінь та навичок дослідництва в сприйнятті та осмисленні світу. Проектна технологія вимагає використання сукупності дослідницьких, пошукових творчих за своїм змістом методів, прийомів, засобів.

Мета проектної технології — стимулювати інтерес студентів до розв’язання нових проблем, які передбачають практичне застосування набутих знань як інструментів проектної діяльності.

У процесі проектної діяльності студенти вчаться планувати свою роботу, використовувати багато джерел інформації, самостійно відбирати й нагромаджувати матеріал, аналізувати, аргументувати факти, приймати рішення, налагоджувати соціальні контакти, створювати «кінцевий продукт» (фільм, журнал, календар, проспект, сценарій тощо), презентувати створене перед аудиторією;оцінювати себе й одне одного.

Підготовка до опанування нової за змістом і формою діяльності проектування — вимагає від студентів не тільки засвоєння знань з однієї конкретної галузі, а їх синтезу. Вони вчаться самовиражатися, бути реалістами, спокійно реагувати на перемоги й невдачі, самостійно приймати рішення й застосовувати знання в нових незвичних ситуаціях.

Для безпосереднього здійснення проекту студентам потрібні спеціальні знання, вміння й навички, володіння сукупністю способів поведінки, які забезпечують успіх особистості в самореалізації. Для цього їх треба навчати виконувати конкретні соціальні ролі, керуватися фактами в життєдіяльності, ставити відкриті запитання й відповідати на них, прислухатися до ідей інших та обстоювати свою точку зору, відповідати за результати своєї діяльності, не шукати в інших людях причини своїх труднощів і невдач, правильно використовувати час, розуміти свої почуття та обмеження, бути гнучкими в стосунках — у співпраці й партнерстві.

Система підготовки студентів до проектної діяльності спрямована на досягнення таких цілей:

- формування системи знань про проекти;

- допомога в розумінні змін, що відбуваються в найближчому оточенні, суспільстві;

- сприяння усвідомленню практичної цінності проектної діяльності;

- формування проектного мислення, мотивів та поведінки партнерства й співробітництва;

- розкриття соціальної цінності й ролі особистості в реалізації життєвих планів і потреб.

Проектна технологія дає змогу для вибору ролі в системі взаємин (організатор, учасник, виконавець), передбачає активність кожного, оскільки кінцевий результат залежить від спільних зусиль, сприяє формуванню ціннісних орієнтацій.

Теми проекту можуть запропонувати як викладачі, так і самі студенти. Наприклад, при вивченні предмета «Біологія» студентам пропонуються різні теми проектів в залежності від їх інтересів та можливостей:

  • «Цитотехнології – можливості та перспектививикористання»;

  • «Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу, гепатитів та інших вірусних хвороб людини. Профілактикабактеріальних хвороб людини»;

  • «Клонуванняорганізмів – можливості та перспектививикористання»;

  • «Генетика людини і їїзначеннядля медицини і охорониздоров’я»;

  • «Проблеми, якіпов’язані з генетичномодифікованимиорганізмами і застосуваннямотриманихвід них продуктів»;

  • «Гіпотезивиникненняжиття на Землі»;

  • «Спадкові хвороби»;

  • «Вплив радіації на організм людини»;

  • «Вплив мутацій на організм людини»;

  • «Вплив людини на біосферу».

Розпочинаємо роботу ізпідготовчогоетапу проекту. Обрана тема конкретизується і деталізується. Визначається мета і формулюєтьсязавдання проекту. В залежностівідформи проекту (групової, індивідуальної) розподіляютьсяобов’язкиміжучасниками. Наприклад, групадослідників-генетиків, цитологів, журналістів, медиків і т.д.

Із допомогою викладача студенти визначаються із джерелами інформації. При вивченні біології використовуються: Інтернет-ресурси, енциклопедії, довідники, навчальна література.

Результати досліджень експериментів студенти оформлюють різним чином: готують презентації, веб-сторінки, буклети, стінні газети, ілюстрації, реферати, усні доповіді і т.д.

Заключнийетапроботи – цезахист проекту і презентаціявиконаноїроботи. Виконаний проект можнапрезентувати на конференції, що проводить в межах закладу.

При вивченні географії при підготовці до лекційних чи семінарських занять також ефективним є метод проектної технології , що реалізує принципи індивідуалізації та диференціації навчання. Підготовка до заняття розпочинається заздалегідь. На початку вивчення теми. Студентська група розбивається на міні - групи (по 5 – 6 осіб), що отримують індивідуальні завдання по підготовці проектів з складання характеристики окремих країн світу у вигляді журналів, туристичних проспектів, календарів, відеофільмів, презентацій над якими вони працюють протягом 3-4 тижнів.

Роль викладача полягає в спрямуванні роботи груп, керівництві та допомозі у збиранні матеріалу. Більш підготовлені студенти можуть вибрати складання туристичного проспекту у вигляді комп’ютерної презентації (PowerPoint) країн, групи студентів з достатнім рівнем знань та навичок можуть працювати над складанням журналу чи календаря по країнах певного регіону, студенти з задовільним рівнем працюють над озвучуванням фільму про окремі держави. Таким чином творчою роботою будуть охоплені всі студенти групи, що створює можливість підвищення зацікавленості до предмету, активізації інтересу та пізнавальної діяльності, реалізує розвиток вміння користуватись різними джерелами знань, періодичною літературою, спеціальними виданнями, картографічним матеріалом та Internett.

Сучасні педагогічні технології навчання, є важливим засобом формування цінностей, спробою пошуку студентом суті речей, процесів та формування власної думки з даної теми. Власний досвід викладання біології та географії свідчить, що метод проектів, який використовується на заняттях викликає у студентів найбільший інтерес до навчання, сприяє розвитку їх творчої пізнавальної активності

1. Вішнікіна Л. Нові навчальні технології в географії // Краєзнавство. Географія. Туризм.- 2007, №1. – С.7-10.

6. Кобернік С., Терепищий С. Метод проектів як прояв сучасної філософії освіти в шкільних курсах географії // Географія та основи економіки в школі.- 2007, №4. – С. 2-7.

14. Уроки географії. Від класики – до сучасних технологій / За ред. Корнєєва В. П. – Х.: Вид-во Основа. -2006. – 168 с.

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образованияд/ Под ред. Е.С.Полат – М., 2000
Тагліна О.В. Метод проектів на уроках біології. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 160 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.