Доповідь "Сучасні методи та технології навчання біології"

Педагогіка

27.10.2018

4264

89

0

Опис документу:
Для сучасної системи навчання характерна переорієнтація з пасивних методів навчання на активні. Якщо у недалекому минулому застосування пасивних методів навчання було виправданим і система навчання була орієнтована на рівні «знання» і «розуміння», то на цей час ситуація кардинально змінилася. Студенти повинні мати інші навички: думати, розуміти суть речей, осмислювати ідеї і концепції і вже на основі цього вміти шукати потрібну інформацію, трактувати її та застосовувати в конкретних умовах.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Болотіна О. В.

Сучасні методи та технології навчання біології

Для сучасної системи навчання характерна переорієнтація з пасивних методів навчання на активні. Якщо у недалекому минулому застосування пасивних методів навчання було виправданим (учитель мав можливість передавати весь обсяг відомої на той час інформації з біології) і система навчання була орієнтована на рівні «знання» і «розуміння», то на цей час ситуація кардинально змінилася. Студенти повинні мати інші навички: думати, розуміти суть речей, осмислювати ідеї і концепції і вже на основі цього вміти шукати потрібну інформацію, трактувати її та застосовувати в конкретних умовах.

Саме цьому сприяють інтерактивні технології.

Рис.1.1. Універсальні методи інтерактивного навчання.

Технології колективно-групового навчання передбачають одночасну спільну (фронтальну) роботу всього колективу.

Обговорення проблеми в загальному колі. Це загальновідома технологія, яка застосовується, як правило, в комбінації з іншими. Її метою є прояснення певних положень, привертання уваги у студентів до складних або проблемних питань студентів до складних або проблемних питань у навчальному матеріалі, мотивація пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань тощо.

Різновидом загально групового обговорення є технологія “Мікрофон”, яка надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.

"Незакінчені речення." як прийом часто поєднується з “Мікрофоном” і дає можливість ґрунтовніше працювати над формою висловлення впальних і дей, порівнювати їх з іншими. Робота за такою методикою дає присутнім змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо.

"Мозковий штурм " досить відома інтерактивна технологія колективного обговорення, що широко використовується для вироблення кількох вирішень конкретної проблеми.

"Навчаючи – учусь" використовується при вивченні блоку інформації або при узагальненні та повторенні вивченого. Він дає можливість студентам взяти участь у передачі своїх знань однокласникам. Використання цього методу підвищує інтерес до навчання.

"Ажурна пилка" (“Мозаїка”, “Джиг-соу”) використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу студентам працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Ефективна і може замінити лекції у тих випадках, коли початкова інформація повинна бути донесена до студентів перед проведенням основного (базисного) уроку або доповнює такий урок. Заохочує студентів допомагати один одному вчитися, навчаючи.

Аналіз ситуації потрібен там, де зміст деяких понять студенти засвоюють, аналізуючи певні ситуації. Такі ситуації можуть аналізуватись студентам індивідуально, в парах, в групах або піддаватись в загальному колі. Такий аналіз потребує певного підходу, алгоритму. Технологія вчить студентів ставити запитання, відрізняти факти від думок, виявляти важливі та другорядні обставини, аналізувати та приймати рішення.

"Вирішення проблем " або "Дерево рішень" як метод ставлять за мету навчити студентів самостійно вирішувати проблеми та приймати колективне рішення,

допомагають дітям проаналізувати та краще зрозуміти механізми прийняття складних рішень.

Ділова гра, як метод активного навчання, є одним з найбільш ефективних активних методів. Педагогічна суть ділової гри - активізувати мислення студентів, підвищити самостійність, внести дух творчості в навчання, спонукати до самоствредження і саморозвитку.

Дискусійні методи відомі зі стародавності й були особливо популярні в середні століття (диспут як форма пошуку істини). Предметом дискусії можуть бути не тільки змістовні проблеми, але й моральні, а також міжособистісні відносини самих учасників групи. Ці методи, як правило, несуть ще й важливий виховний зміст.

Серед технологій опрацювання дискусійних питань розрізняють такі:

- Метод ПРЕС. Метод навчає виробляти й оформлювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стилістичній формі, переконувати інших.

- Займи позицію. Цей метод демонструє різноманіття поглядів на проблему, що вивчатиметься, або після опанування студентами певною інформацією з проблеми й усвідомлення ними можливості протилежних позицій щодо їх вирішення.

- Зміни позицію. Така технологія є подібною до попередньої. Вона також дає можливість обговорити дискусійні питання за участі всіх студентів. Метод дозволяє стати на точку зору іншої людини, розвивати навички аргументації, активного слухання.

- Неперервна школа думок (Нескінчений ланцюжок). Одна з форм обговорення дискусійних питань, метою якої є розвиток в студентів навичок прийняття особистого рішення та вдосконалення вміння аргументувати свою думку.

- Дискусія. Дискусія – це широке публічне створення якось спірного питання. Вона є важливим засобом пізнавальної діяльності, сприяє розвитку критичного мислення студентів, дає можливість визначити власну позицію, формує навички аргументації та відстоювання своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми.

Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу. Її метою є отримання студентами навичок публічного виступу та дискутування висловлення й захисту власної позиції, формування громадянської та особистої активності.

- Дебати. Один з найбільш складних способів обговорення дискусійних проблем. Дебати можна проводити лише тоді, тоді коли студенти навчились працювати в групах та засвоїли технології вирішення проблем. У дебатах поділ на протилежні точки зору набуває найбільшої гостроти, оскільки студентам необхідно довго готуватись і публічно обґрунтовувати правильність своєї позиції. Важливо, щоб учасники дебатів не переносили емоції один на одного, а спілкувалися спокійно.

- Мозковий штурм (мозкова атака, брейнсторминг ) - широко вживаний спосіб продукування нових ідей для вирішення наукових і практичних проблем. Його мета -- організація коллективної розумової діяльності по пошуку нетрадиційних шляхів рішення проблем.

Приклади використання на заняттях

Технологія "Мікрофон" є різновидом загальногрупового обговорення певної проблеми, яка дає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку. Перед класом ставиться запитання, а студентам пропонується олівець (або інший предмет), що імітує мiкрофон, який вони передають один одному, по черзі говорячи слово. Говорити може тiльки той, хто тримає олівець. Якщо учень не має що сказати він передає слово однокласнику. Важливо не обговорювати i не критикувати чужі вiдповiдi. Пiсля завершення вчитель або учень, який добре володіє цією темою, підбиває пiдсумки. Так пiд час вивчення теми "Будова клітин прокарiотiв" (Загальна бiологiя, 10-й клас), можна запропонувати запитання: - які складові містять рослинні i твариннi клiтини? (Для виконання цього завдання потрібно тільки перерахувати компоненти клітин: ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, пластиди тощо.) Під час вивчення теми "Поняття про середовища існування, шляхи пристосування до нього органiзмiв" (Загальна бiологiя, 11-й клас). Для визначення рiвня компетентностi студентам пропонується використовуючи знання, здобуті у попереднiх класах, назвати одне iз середовищ iснування та вказати, як певний органiзм адаптувався до нього (водне - риби мають тiло, вкрите слизом; наземно повiтряне - птахи та ссавці мають легенi... ).

Методика "Рішення ситуаційних задач" навчає ставити запитання, вiдрiзняти факти від думок. виділяти важливi та другоряднi обставини, аналізувати та приймати рішення.

Наприклад, пiд час вивчення теми "Спадковiсть i мінливість організмів" (Загальна бiологiя, 11-й клас) пропонується розв'язати таку проблему: до медико-генетичної лабораторiї звернулися працівники суду за консультацією. Розглядається справа про стягнення аліментів і необхідно встановити батъківство громадянина Х. Проведено необхiднi дослідження встановлено, що у матері І група крові, у дитини - II, У громадянина Х - IІІ. Ви як експерт, виступаєте в судi i пояснюєте, чи може бути цей чоловік батьком дитини.

Виконуючи практичну роботу "Перша долiкарська допомога при травмах" (Захист Вітчизни), необхiдно вирішити таке завдання: під час ожеледицi автобус iз пасажирами потрапив в аварiю. Кiлька пасажирів постраждало, а водій сильно вдарився грудьми об кермо. Оглядаючи його помітили, що йому важко дихати і при кожному дихальному русі він відчуває різкий біль. Хлопець, який у момент аварії впав з крiсла на підлогу автобуса, скаржиться на бiль у нозi. Пiд час огляду потерпiлого встановлено, що стегно набрякло i змiнило свою форму.

Технологiя "Мозаїка" використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу працювати разом для засвоєння великої кiлькостi iнформації за короткий проміжок часу.

Для виконання такої вправи студенти поділяються на експертні групи, які отримують завдання для експертизи. Працюючи з додатковою літературою чи iншими джерелами інформацї, члени групи складають блок-схем з експертної оцінки. Пiсля завершення роботи утворюються консультацiйнi групи, до яких входять по кілька студентiв з кожної експертної групи. Дiти обмiнюються результатами експертиз, аналiзують матеріал у цiлому, занотовують необхідну iнформацiю, а пiсля завершения роботи повертаються до своїх експертних груп, де остаточно узагальнюють весь матеріал. Пiд час вивчення теми "Життя в палеозойську еру" (Загальна бiологія, 11-й клас) устуденти знайомляться з удосконаленням будови та процесами життєдіяльності організмів, що існували накінець палеозою. На цьому уроці перед студентам стоїть завдання - виявити ускладнення в будовi та процесах життєдiяльностi органiзмiв, що дали змогу органiзмам завоювати суходiл та деякий час панувати на ньому. Клас об'єднується у 4 експертнi групи. Перша виявляє вдосконалення, що виникли у вищих спорових та голонасiнних; друга - у комах; третя - земноводних; четверта - у плазунів. План експертної оцiнки: особливості еволюції; представники; подальша доля організмів.

Приклад звiту експертної групи. Удосконалення будови та процесів життєдіяльності виших спорових рослин та голонасінних: а) наявність кореня, пагона (девон) забезпечили швидке поширення по суходолу; б) утворення насiння звiльнило процес розмноження від обов'язкової наявності води; в) насiння мало поживні речовини, оболонку, що захищала від несприятливих умов. Дерев'янистi вищі спорові рослини вимерли на початку пермського періоду, а деякі хвойнi та гінкгові дали початок сучасним голонасінним рослинам.

Суть технології "Діалог" полягає у спiльному пошуку групами узгодженого рішення. Це знаходить своє вiдображення у кiнцевому тексті, переліку ознак, схемі тощо. Клас об’єднується у 5-6 робочих груп i групу експертiв з сильних студентів. Робочi групи отримують 5 – 10 хвилин для виконання завдання. Група експертів складає свiй варіант виконання завдання, стежить за работою груп і контролює час. По завершеннi роботи представники від кожної робочої групи на дошці або на аркушi паперу роблять пiдсумковий запис. Потiм, по черзі надається слово одному доповідачеві вiд кожної групи. Експерти фiксують спiльнi погляди, а на завершеннi пропонують узагальнену вiдповiдь на завдання. Групи обговорюють i доповнюють її. До зошитiв занотовують остаточний варіант. Вивчаючи тему "Взаємозв'язки організмів в екосистемах (Загальна бiологiя, 11- й клас) для осмислення об'єктних зв'язкiв i взаємозалежності у вивченому матеріалі студентам пропонується виконати завдання.

l-ша група. Відомо, що джмелi запилюють конюшину. Вони живугь у нірках пiд землею. Який зв'язок існує мiж конюшиною, джмелями та мишами?

2-га група. Вiдомо, що восьминоги живляться раками-самітникаии. Досить часто на черепашках, де оселилися раки, живуть актинії. Який взаємозв'язок існує мiж цими організмами?

3-тя група. Взимку мишi та зайці об'їдаютъ кору мололодих плодових дерев. Якi взаємозв'язки властивi цим органiзмам?

4-та група. Kapaci є травоїдними тваринами, щуки - хижаками. Який iснує взаємозв'язок між водорослями, карасями та щукою?

5-та група. Коти полюють на пацюкiв, якi можуть розносиги збудника чуми. Які взаємозв’язки виникають мiж людиною та зазначеними тваринами?

6-та група. Велика бiла чапля живиться рибою та водними безхребетними. Якi взаємозв’язки виникають мiж корюшкою (риба), чаплею та безхребетними?

Проектна технологія передбачає створення вчителем таких умов під час навчального процесу, за яких його результатом є вдосконалення індивідуальності студента, його потенціальних здібностей, виховання мотивації, особистісних та вольових якостей: самостійності, цілеспрямованості, організованості в роботі. Під час вивчення біології слід розкривати практичну цінність вивчення біології, формувати вміння студентів самостійно конструювати свої знання.

Інформаційно-комп’ютерні технології готують студентів до повноцінної діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства. Так під час вивчення біології вони уможливлюють підвищення ефективності навчального процесу, розвиток уміння експериментально-дослідницької діяльності студента, моделювання біологічних процесів.

Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі дають змогу

 1. Вивести на екран: картинки, фото; відеозображення; схеми, таблиці.

 2. Налаштувати черговість появи інформації з елементами анімації.

 3. Внести зміни у структуру уроку.

 4. Можливість внести зміни під конкретний клас.

 5. Записати відеофайли безпосередньо з екрану.

 6. Друкувати та робити записи на диск.

 7. Зберігати тривалий час електронні продукти.

 8. Підвищити ефективність уроку і навчального процесу загалом.

 9. Використати проектні технології.

Література

 1. Вовканець М.В. "Використання активних та інтеактивних методів навчання на уроках біології". Посібник. Виноградів 2012

 2. Мухіна С.А., Соловйова А.А. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении. М. Феникс, 2004.- 384с.

Електронні ресурси

1. «Класифікація інтерактивних методів»http://www.bestreferat.ru/referat-188085.html

2. Проектна діяльність на уроках біології http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-3d5cfc4dd5a05/list-b65bb05f26

3. Дебати на уроках біології http://festival.1september.ru/articles/533104/

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.