Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Доповідь «Розвиток творчих здібностей на уроках англійської мови та у позаурочний час»

Інтерактивні методи навчання

Для кого: Дорослі

20.07.2021

57

0

0

Опис документу:
Розвиток творчих здібностей - одне з найважливіших завдань освіти, адже цей процес пронизує всі етапи розвитку особистості учня, пробуджує ініціативу і самостійність прийнятих рішень, звичку до вільного самовираження, впевненості в собі. У кожного учня є талант.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІДоповідь

на тему:

«Розвиток творчих здібностей на уроках

англійської мови та у позаурочний час»


Виконав Віннік В.С.,

викладач англйської мови

кваліфікаційна категорія

«спеціаліст другої категорії»


м. Краматорськ – 2019


ВСТУП

У сучасному світі проблема творчого розвитку особистості є досить актуальною. Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Посилюється увага до розвитку творчих здібностей особистості, надання їй можливості виявити їх. Незважаючи на те, що проблема розвитку творчого початку в учнів досліджується давно, багато питань залишаються невирішеними. Як і раніше, більшість навчального часу відводиться репродуктивній, не творчій діяльності, значна частина завдань у підручниках має відтворювальний характер. Тому на сьогодні актуальним питанням є використання в практиці роботи над технологіями формування творчої особистості.

Іноземна мова як загальноосвітній навчальний предмет може і повинен внести свій внесок у процес розвитку творчих здібностей учнів. Володіючи величезним виховним, освітнім і розвиваючим потенціалом творчих здібностей учнів, іноземна мова може реалізувати його лише в ході здійснення практичної мети навчання, тобто тільки в тому випадку, якщо учень в процесі іншомовної комунікативно-пізнавальної діяльності (слухаючи, кажучи, читаючи, пишучи) буде розширювати свій загальноосвітній кругозір, розвивати своє мислення, пам'ять, почуття й емоції.

Навчаючи іноземної мови, ми повинні розуміти, що кожен учень – індивідуальна особистість, і що сьогодні училище покликане виховувати особистість, здатну до творчості в умовах постійно мінливого світу. Перед викладачем постає завдання розвитку учня, його творчих здібностей, виховання творчої особистості в цілому.

Розвиток творчих здібностей - одне з найважливіших завдань освіти, адже цей процес пронизує всі етапи розвитку особистості учня, пробуджує ініціативу і самостійність прийнятих рішень, звичку до вільного самовираження, впевненості в собі. У кожного учня є талант. Зрозуміло, далеко не у всіх учнів є вміння складати, уявляти, придумувати. І тим не менше, таланти людини можна розвивати різними способами:

Забезпечення сприятливої ​​атмосфери;

 Доброзичливість з боку викладача, його відмова від критики на адресу учня;

 Збагачення навколишнього середовища найрізноманітнішими новими для нього предметами і ситуаціями з метою розвитку його допитливості;

 Заохочення висловлювання оригінальних ідей;

 Використання особистого прикладу творчого підходу до вирішення проблеми;

 Надання учням можливості активно задавати питання.

Розвиток творчих здібностей учнів на заняттях з англійської мови буде більш ефективним, якщо будуть враховуватися наступні умови:

необхідність професійної майстерності, компетентності викладача;

наявність високої матеріально-технічної бази;

 процес формування творчих здібностей безпосередньо пов'язаний з навчально-пізнавальною і практичною діяльністю;

  педагогічні прийоми, форми і методи навчання англійської мови мають відповідати віковим індивідуальним особливостям і психофізіологічним можливостям підлітків, реалізація спілкування з учнями через гру або проблемні ситуації; 

використання системи особистісно та соціально значущих навчально-творчих завдань різного рівня складності, орієнтована на індивідуальність учня, ступінь його підготовленості;

 використання позакласної роботи.

Система пізнавальних творчих завдань повинна внести в формування таких характеристик творчих здібностей: швидкість думки (кількість ідей, що виникають за одиницю часу), гнучкість розуму (здатність перемикатися з однієї думки на іншу), оригінальність (здатність знаходити рішення, що відрізняються від інших). Щоб пропоновані учнем завдання сприймалися ними з цікавістю, необхідно враховувати:

1. Принцип доступності завдань: Учні активні на уроці, якщо матеріал доступний для них, якщо вони бачать реальні результати своєї праці.

 2. Принцип урахування вікових особливостей: Викладач може домогтися оптимальних результатів в навчанні іноземної мови, якщо буде враховуватися психофізіологічні особливості при організації діяльності учнів.

 3. Принцип індивідуального підходу і свободи вибору. Індивідуальний підхід в навчанні заснований на хорошому знанні викладачем учнів, які їхні природні дані, можливості, інтереси. Вибір завдання - хороші умови для розвитку творчих здібностей: чим краще засвоєний матеріал, тим вище рівень творчості.

4. Принцип міцності і свідомості. Принцип міцності забезпечується:

змістовністю матеріалу; 

послідовністю і дозуванням матеріалу; 

достатній тренуванням отриманих знань через систему творчих завдань. 

Свідомість в умовах мовного матеріалу здійснюється через глибоке розуміння закономірностей і явищ, що вивчається. Це забезпечується за допомогою зіставлення англійської мови з рідною мовою, яка допомагає не тільки вивчати основи іноземної мови, а й більш повно розкрити творчі здібності учнів.

 5. Принцип комунікативності. Творчі завдання відкривають широкі можливості в варіюванні ситуацій живого спілкування, дозволяє більш ефективно осягнути багатомовні явища.

 6. Принцип наочності. Використання наочних посібників, сюжетно-ігрова побудова процесу навчання, різноманітні творчі роботи сприяють активному засвоєнню мовного матеріалу.

 7. Принцип наступності уроків іноземної мови з позакласної роботою. Сформувати стійкий інтерес до вивчення іноземної мови неможливо без зв'язку урочної діяльності з позакласної роботою, де учні в повній мірі можуть проявити свої творчі здібності. Позакласна робота - це зручний спосіб систематизації мовного матеріалу, вивченого на уроках. А якщо ці знання систематизуються та узагальнюються через цікаві, нетрадиційні форми роботи, то це якумога можна краще сприяє формуванню інтересу до вивчення іноземної мови.Позакласна робота з іноземної мови має також велике загальноосвітне, виховне та розвиваюче значення. Ця робота не тільки поглиблює і розширює знання з іноземної мови, а й сприяє розширенню культурологічного кругозору учнів, розвитку їх творчої активності, естетичного смаку і, як наслідок, підвищує мотивацію до вивчення мови і культури іншої країни. Позакласні заходи мають велике значення для засвоєння учнями навчального матеріалу і оволодіння додатковими знаннями з іноземної мови з використанням доступних і цікавих методів.

Необхідно постійно підтримувати любов до мови, яка вивчається. Адже любити мову, значить постійно працювати над нею. Позакласна робота відкриває широкі можливості в прищепленні любові до іноземної мови, в підтримуванні постійного інтересу при її вивченні.

     У методичній літературі розрізняють три форми позакласної роботи: індивідуальну, групову та масову. В основу такого розподілу покладено ознаку кількісного охоплення учасників.

Індивідуальна позакласна робота проводиться з окремими учнями, які готують повідомлення чи доповідь про країну, мова якої вивчається, про значні дати та події, видатних людей, розучують вірші, пісні, уривки з літературних творів іноземною мовою, виготовляють наочні посібники, оформляють стіннівки, альбоми, стенди, готують проекти і т.п.

Групова форма позакласної роботи має чітку організаційну структуру і відносно постійний склад учасників, об'єднаних спільними інтересами. До цієї форми належать різноманітні гуртки, наприклад, «Магія слова», «Лінгвокраїнознавство».

Масові форми позакласної роботи не мають чіткої організаційної структури. До них відносять такі заходи як вечори художньої самодіяльності, фестивалі, конкурси, літературні вітальні, тематичні вечори, квізи, брейн-ринги, вікторини і т.п ..

Висновки

Проведення уроків і позакласних заходів в оригінальній, нетрадиційній формі спрямоване не тільки на розвиток основних видів мовленнєвої діяльності, а й на формування асоціативного мислення, пам'яті, навичок спілкування в колективі, творчої ініціативи учнів. Творчий характер завдань, які пропонуються в ході різних конкурсів, ігор і змагань, сприяє кращому запам'ятовуванню і засвоєнню різних граматичних явищ, розширенню лексичного запасу, розвитку монологічного і діалогічного мовлення, а також відкриває широкі можливості для індивідуальної роботи учнів. Використання в даний час таких колективних форм роботи (навчання у співпраці) сприяє реалізації виховних цілей навчання: учні стають суб'єктами спілкування, вчаться сприймати, осмислювати і оцінювати позицію іншої людини, регулювати свою поведінку відповідно до умов спілкування. В даному виді діяльності формується людина культури - творча особистість. Таким чином, використання творчих вправ на уроці, проведення нетрадиційних уроків та заходів з позакласної діяльності підвищує в учнів інтерес до предмету, розвиває мовні здібності, психічні процеси учнів.

Сьогодні, маючи широкі можливості для використання інноваційних методик та інтерактивних технологій навчання, а також досить великий спектр друкованої та електронної літератури, додавши краплю фантазії і власного бачення, викладач створює всі умови для сприятливого розвитку учнівських талантів.

Список використаних джерел

1. Бібіков В.Г. Щодо використання додаткових матеріалів під час навчання англійської мови в старших класах. // Іноземні мови в школі. - 1981. - №1.

2. Горчев А.Ю. Самостійна роботи школярів з іноземної мови; умови ефективності. // Іноземні мови в школі. - 1988. - №4.

3.Маслико Е.А. Бабинская Г.К. Настільна книга викладачів іноземної мови.

4.Паршіна І.В. Самостійна робота учнів з іноземної мови. // Іноземні мови в школі. - 1987. - №2.

5.Решетнікова З.Б. Як я підтримую інтерес школяра в навчанні англійської мови. / Іноземні мови в школі. - 2003. - №2.

6.Савіна С.Н. Виховання учнів старших класах на позакласній роботі. // Іноземні мови в школі. - 1987. - №1

7. Шепелєва В.І. Принципи організації позакласної роботи. // Іноземні мови в школі. - 1975. - №5

8. Якушина Л.З. Зв'язок уроку і позаурочної роботи з іноземної мови. // Іноземні мови в школі. - 1975. - №5.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.