Бланки аналізу уроку

Опис документу:
Для ЗДНВР

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

БЛАНК АНАЛІЗУ УРОКУ

клас

__ _________200_рік __________________________

предмет

Учитель, категорія

Мета контролю

Інформація про клас

Тема уроку:

Мета:

Тип уроку:

(засвоєння нових знань; засвоєння умінь і навичок; комплексне застосування знань, умінь та навичок; узагальнення та систематизація знань; контроль і корекція знань, умінь та навичок; комбінований урок тощо)

Дотримання принципів навчання:

науковість;

доступність;

наочність;

проблемність;

самостійність учнів;

активність учнів;

системність і послідовність;

урахування індивідуальних особливостей учнів;

диференціація;

інтеграція;

свідомість, стійкість засвоєння знань,

умінь та навичок;

єдність освітніх,

розвивальних,

виховних функцій

навчання.

Реалізовано методи навчання

Методи навчання:

усний виклад матеріалу (розповідь, пояснення);

бесіда;

спостереження над мовою;

робота з підручником;

метод вправ.

Методи навчання:

пояснювально-ілюстративний;

репродуктивний;

проблемний виклад,

частково-пошуковий;

дослідницький.

Інтерактивні методи.

Застосовано засоби навчання:

таблиця;

ілюстрація;

ТЗН;

картки;

підручники;

посібники;

записи на дошці;

інші.

Форми організації навчального процесу:

фронтальна;

групова;

індивідуальна;

інші.

Форми виконання робіт:

усна;

письмова;

з місця;

біля дошки;

інші.

Зовнішня організація уроку

своєчасність початку і кінця уроку;

темп і тональність уроку;

раціональна організація навчального часу;

своєчасність запису до щоденника домашнього завдання;

обсяг домашнього завдання, інструктаж;

своєчасність виставлення оцінок, їх коментування.

Висновки:____________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Організація навчальної діяльності

мотивація навчання;

досягнення мети уроку;

логічність і послідовність викладу;

оптимальність структури уроку;

раціональність використання методів, принципів, засобів навчання;

культура мовлення учнів, учителя;

рівень дисципліни.

Висновки:____________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Організація опитування

(чітка, зрозуміла, недостатньо чітка, нечітка)

Кількість опитаних учнів

Усього:

Кількість опитаних учнів

Усього:

Кількісний і якісний аналіз навчання

12б.-

11б.-

10б.-

9б.-

8б.-

7б.-

6б.-

5б.-

4б.-

3б.-

2б.-

1б.-

Висновки, зауваження, пропозиції:

У педагогічну скарбницю:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підсумкова оцінка професійної діяльності вчителя:

Урок відвідав:

(посада; прізвище, ім’я та по батькові; підпис)

БЛАНК АНАЛІЗУ УРОКУ

Предмет клас

Учитель

Тема уроку:

Мета відвідування:

Т

И

П

У

Р

О

К

У

Формування

Знань

Формування вмінь

та навичок

Повторення та

систематизація знань

Закріплення та удосконалення знань

Удосконалення знань, вмінь та навичок

Перевірка

знань

Формування та закріплення знань

Застосування знань на практиці

Комбінований урок

Основні етапи уроку та їх ефективності:

організаційний

час / /

П ідготовка учнів до активної роботи на уроці та організація їх уваги ;

формування належного мікроклімату ;

Постановка мети та актуалізація знань

час / /

в изначення цілей уроку ; мотивація діяльності учнів з боку вчителя ;

сприйняття цілей уроку учнями ;

Перевірка домашнього завдання

час / /

е фективність засобів виявлення якості виконання домашнього завдання всіма учнями ;
цільова спрямованість діяльності та оперативність

вчителя ;

як перевірка д/з сприяє актуалізації опорних знань для подальшої роботи ;

об’єктивність оцінки ;

Етапи підготовки учнів до активного і свідомого засвоєння нового матеріалу

час / /

п опереджуюче формування мети ;

створення проблемної ситуації ;

організація пізнавальної діяльності учнів ;

Етап введення нових знань

час / /

оптимальність добору навчального

матеріалу ; реалізація принципів науковості, доступності, зв’язку з життям, міжпредметних зв’язків ; ефективність роботи з підручником та іншими джерелами ;

добір та використання наочності та засобів навчання ; відповідність мови вчителя ефективному

сприйняттю ; виправданість форми навчальної роботи та відповідність методів поставленій меті навчання ; раціональність використання часу ;

Етап відтворення знань. Оволодіння учнями способами діяльності, закріплення та удосконалення знань

час / /

ч іткість формування вчителем завдань та запитань ; збалансованість репродуктивних та проблемних методів навчання ; успішність роботи учнів ;

а) репродуктивний, б) репродуктивно-пошукові рівні відтворення знань (способів діяльності) ; темп роботи учнів та їх активність ; ефективність використання вчителем засобів активізації діяльності учнів ; наявність диференціації завдань для учнів з різними навчальними

можливостями ;

Етап узагальнення знань

час / /

р аціональність та ефективність методів узагальнення матеріалу ; виділення істотних ознак та формулювання висновків ; доцільність та ефективність використання навчальних посібників, схем, креслень, карт та інш. ; чи вдалося включити в активну діяльність всіх учнів ;

Контроль засвоєння (перевірка знань)

час / /

в ідповідність запитань та завдань цілям уроку ; раціональність використання різноманітних методів перевірки знань: фронтальна бесіда і індивідуальне опитування, текстове опитування ін. ; постановка додаткових запитань з метою перевірки міцності, глибини усвідомлення ; створення нестандартних ситуацій та організація пошукових

форм ; створення атмосфери відповідальності на уроці ; рецензування відповідей учнів ;

Етап підведення підсумків

час / /

висновки вчителя про ступінь успішності реалізації завдань навчання ; стимулювання подальшої навчально-пізнавальної діяльності учнів ;

Визначення і пояснення д/з

час / /

в ідповідність завдання цілям навчання ; раціональність пропонованих видів роботи ; достатність та доступність роз’яснення ; обсяг домашнього завдання ; готовність виконання д/з учнями .

Пропозиції, зауваження, висновки:

Критерії оцінювання проведеного уроку

«2» - недопустимий рівень

«3» - критичний рівень

«4» - допустимий рівень

«5» - оптимальний рівень

Сума балів

Орієнтовна відповідність

46-50

Вища категорія

42-45

Перша категорія

38-41

Друга категорія

28-37

Спеціаліст

20-27

Вивчити проблему на засіданні

Рівні

Недопусти­мий

Критичний

Допустимий

Оптимальний

Оцінка в балах

2 бали

3 бали

4 бали

5 балів

1

Уміння чіт­ко і ясно визначати мету і за­вдання уро­ку

Мета і за­вдання не поставлені або майже не став­ляться

Мета і за­вдання уроку поставлені, але без будь-якої системи

Мета і за­вдання не завжди чітко сформульо­вані

Мета і за­вдання ви­значені точ­но і чітко

2

Наявність чіткого плану

 План уроку не відпові­дає елемен­тарним ви­могам

План уроку складений за шаблоном

План уроку обгрунтова­ний, але не коригується зі змінами

План уроку обгрунтова­ний і кори­гується від­повідно до умов, які виникли

3

Реалізація намічених мети і за­вдань під час навча­льного про­цесу

Мета і за­вдання і уроку не реалізовані

Мета і за­вдання уроку реалізовані частково

Мета і за­вдання уроку реалізовані не повністю

Мета і за­вдання уроку реалізовані повністю

4

Добір зміс­ту, розкрит­тя теми, теоретич­ний рівень викладання матеріалу

Матеріал переванта­жений зай­вими фак­тами, осно­вні і теоретичні і положення не виділені

Матеріал викладено схематично, узагальнено, переконливо

Матеріал викладено на переконли­вих прикла­дах, конкре­тних фактах, необхідних аргументах, але не були сформульо­вані теорети­чні висновки

Конкретні факти спів­віднесені із загальними теоретични­ми виснов­ками пра­вильно, ос­новне чітко виділено вчителем, переконливо доведено

5

Викорис­тання наоч­ності, ТЗН, дидактич­них матері­алів

Наочні по­сібники, ТЗН і ди­дактичні матеріали не використо­вуються або майже не використо­вуються

Наочні по­сібники, ТЗН і дидактичні матеріали використо­вуються рід­ко і мало­ефективно

Наочні по­сібники, ТЗН і дидактичні матеріали обираються раціонально, але не зав­жди викори­стовуються ефективно

Наочні посібники, ТЗН і дидактичні матеріали обираються і | використо­вуються ра­ціонально й ефективно

 6

Обгрунто­ваність ви­бору мето­дів

Методи, які 1 застосовува-лись, не  відповідають меті і за­вданням уроку, зміс- ту і харак-теру навча­льного ма­теріалу, го­товності до засвоєння

Методи, які застосовува­лись, відпові­дають змісту і характеру навчального матеріалу, але і не відповіда­ють меті і завданням уроку, готов­ності учнів до і засвоєння і матеріалу

Методи, які застосовува­лись, відпо­відають зміс­ту і характеру навчального матеріалу, готовності учнів до за­своєння, але 1 не відпові-дають меті і завданням  уроку

Методи, які застосовува­лись, відпо­відають меті, завданням уроку, змісту і характеру навчального матеріалу, готовності учнів до за­своєння

 7

Диференці­йований підхід до учнів

Завдання диференці­йовані за одним з параметрів (обсягом, змістом, складністю), учитель не дає інструк- тажу про способи організації роботи

Завдання диференці­йоване за обсягом, змі­стом, склад­ністю; учи­тель не дає інструктажу про способи організації роботи

Завдання диференці­йоване за одним із па-раметрів (об-сягом, зміс­том, складні­стю), учитель дає інструк-таж про спо-соби органі­зації роботи

Завдання диференці­йоване за обсягом, змі­стом, склад­ністю, учи­тель дає ін­структаж про способи ор­ганізації ро­боти

8

Формуван­ня умінь самостійної роботи

Робота вчи­теля не сприяла формуван­ню умінь самостійної роботи

Робота з фо­рмування умінь само­стійної робо­ти учнів здійснюва­лась без ура­хування їх­ньої сформо-ваності

Учитель у роботі врахо­вував рівень сформовано-сті в учнів умінь само­стійної робо­ти, вказівки давались до шкільних джерел знань

У роботі вчи­теля врахову­вався рівень сформовано-сті умінь са­мостійної роботи учня з позашкіль­ними джере­лами знань

9

Облік і кон­троль знань

Облік і кон­троль знань не відпо­відає елеме­нтарним вимогам

Облік і конт­роль знань здійснюють­ся стихійно

Облік і конт­роль не зав­жди обгрун­товані

Облік і конт­роль знань учнів обгрун­товані

10

|Якість самоаналізу результатів

Учитель не знахо­дить у своїй діяльності недоліків

Учитель від­значив час­тину недолі­ків, але не може пояс­нити їхню причину

Учитель від­значив недо­ліки в роботі, але не зміг їх пояснити, та вказав пози­тивні сторо­ни

Учитель від­значив недо­ліки та пози­тивні риси, накреслив способи удо­сконалення навчального процесу

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
2
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!