Анкети для вчителів

Опис документу:
Для ЗДНР

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Анкета для вчителів

Прізвище, ім'я, по батькові_____________________ Заклад освіти ______________________________

Стаж роботи

Курси

Атестація, нагороди

 • 1.Наявність методичного кабінету чи методич­ного куточка______________________________

 1. Ваша оцінка забезпечення методичного кабі­нету (куточка) науковою літературою (відповідно до рівня зазначте вказаний бал):

 • оптимальний рівень — 4 бали;

 • достатній рівень — 3 бали;

 • задовільний рівень — 2 бали;

 • критичний рівень — від 0 до 1 бала.

3. Чи врахували Ваші потреби в підвищеннірівня науково-теоретичної та психологічної під­
готовки? Якщо так, то в якій формі відбувається вивчення Ваших потреб?

 • Бесіди;

 • анкетування;

 • складання алгоритму;

 • свій варіант

4. Що і якою мірою впливає на якість Вашої ме­тодичної роботи? Оцініть рівень впливу (П (пов­
ністю) — 4 бали; Ч (частково) — 2 бали; В (від­сутній) — 0 балів):

 • курсова підготовка;

 • шкільне методичне об'єднання;

 • районне МО;

 • методична рада школи;

 • творча група вчителів школи;

 • діяльність заступника директора школи;

 • діяльність методистів РМК;

 • діяльність психологів району;

 • вивчення досвіду роботи своїх колег;

 • самоосвіта;

 • інше (вказати)

5. Які з названих питань потребують удоско­налення стосовно підвищення якості методичної роботи в школі?

 • Знання дидактики та методики навчальних предметів;

 • опанування нових прогресивних методів викладання; знання психології;

 • практичне володіння методикою викладання навчальних предметів;

 • знання норм оцінювання із предметів;

 • обізнаність із реальними результатами педа­гогічного процесу в школі;

 • знання рівня педагогічної майстерності вчи­телів;

 • керівництво самоосвітою вчителя;

 • вивчення і впровадження у практику школи досягнень педагогічної науки та передового до­свіду;

 • написання наукових праць, методичних розробок та подання їх до друку в періодичній педагогічній пресі.

6. Якою мірою, на Вашу думку, впливає мето­дична робота на розвиток творчої активності пе­дагогів закладу?

Відповідно до рівня зазначте вказані бали:

 • П (повністю) — 4 бали;

 • Ч (частково) — 2 бали;

 • В (зовсім не впливає) — 0 балів.

7. Найважливіші, на Ваш погляд, результати методичної роботи для Вашої школи:

 • розвиток особистості вчителя;

 • розвиток професійних якостей;

 • розвиток сучасного стилю педагогічного мис­лення;

 • розвиток потреби в педагогічній творчості;

 • розвиток потреби у виданні власних науко­вих надбань;

 • збагачення професійних знань;

 • динаміка успішності учнів.

8. Який, на Ваш погляд, рівень апробації та впровадження в навчально-виховний процес
інноваційно-освітніх технологій? Відповідно до рівня зазначте вказаний бал:

 • оптимальний рівень — 4 бали;

 • достатній рівень— 3 бали;

 • задовільний рівень — 2 бали;

 • критичний рівень — від 0 до 1 бала.

Дата______ Підпис_________

Шановні вчителі!

Нам цікава Ваша думка про навчальний заклад, в якому Ви працю­єте. Анкета анонімна.

 1. Чи набувають, на Вашу думку, учні у процесі шкільного навчан­ня зазначених умінь? (Поставте вищий бал (4) біля уміння, яке Ваші учні набувають насамперед. Решту балів виставте за ранжиром без
  повторення.)

Організація, оцінювання і планування власного навчання

Дієве спілкування

Ефективна участь у роботі команди

Творче розв'язання проблем

2. Якою мірою школа заохочує учнів до участі у дослідницькій ро­боті, в олімпіадах, різних конкурсах тощо?

1 2 3 4 5

зовсім не заохочує значною мірою

 1. Як саме?­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________________

4. Наскільки школа заохочує вчителів до роботи з талановитими та обдарованими учнями?

1 2 3 4 5

зовсім не заохочує дуже заохочує

 1. Як саме? _

 2. Що Ви використовуєте, викладаючи свій предмет?

 • Державні програми, затверджені МОН України;

 • розроблену, затверджену у визначеному порядку авторську про­граму;

 • інші програми (вказати, які саме).

7. Які методи Ви застосовуєте на своїх уроках? (Поставте вищий бал (6) біля методу, який застосовуєте найчастіше. Решту балів ви­ставте за ранжиром без повторення.)

Розповідь

Індивідуальну роботу учнів

Роботу у групах

Дискусію, дебати

Інші методи (вказати, які саме)

8. Чи маєте Ви відпрацьовані методи роботи з талановитими та об­дарованими учнями?

 • Так;

 • ні.

9. Якщо так, які саме?

10. Які технічні засоби Ви використовуєте на уроках? (Поставте їх за порядком (від 1) по мірі використання.)

1.

2. ,

3.

4.

11. Чи існує, на Вашу думку, у школі єдина політика навчання і ви­ховання?

 • Так;

 • ні;

 • не знаю.

12. Чи впроваджувалися у школі протягом останніх трьох років інновації?

 • Так;

 • ні;

 • не знаю.

 1. Якщо так, поясніть, які саме?

 2. Чи пов'язані ці інновації зі зміною освітньої політики?

 • Так;

 • ні;

 • не знаю;

 • інша відповідь.

 1. З ким співпрацює школа в процесі реалізації інновацій?

 2. Яких ділянок роботи школи стосуються ці інновації (вихован­ня, технології навчання тощо)?

 3. Хто їх проводить?

 4. Чи проводиться їх оцінювання?

 • Так;

 • ні;

 • не знаю.

19. Чи намагається школа поширювати власний інноваційний до­свід?

 • Так;

 • ні;

 • не знаю.

20. На Ваш погляд, чи допомагає школа молоді у прийнятті рі­шень, пов'язаних із майбутньою освітою і фахом, шляхом вивчення інтелектуальних можливостей і психологічних нахилів учнів?

 • Так;

 • ні;

 • частково;

 • інша відповідь.

21. Чи орієнтується школа в попиті на місцевому ринку праці?

 • Так;

 • ні;

 • частково;

 • інша відповідь.

22. Чи інформує про цей попит учнів та батьків?

 • Так;

 • ні;

 • частково;

 • інша відповідь.

23. Які завдання, на Вашу думку, є найважливішими в роботі шко­ли? (Поставте вищий бал (11) біля того завдання, яке Ви вважаєте найпріоритетнішим. Решту балів виставте за ранжиром без повторення.)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Формувати особистість, здатну критично мислити

Підготувати учнів до конкуренції на ринку праці

Заповнити прогалини у вихованні та культурі учнів, які приходять із різних середовищ

Забезпечити у навчальному закладі можливість одержання учнями якісної повної загальної середньої освіти понад вимоги державних навчальних програм

Формувати загальну культуру учнів

Формувати майбутню інтелектуальну еліту

Навчати вміння вчитися

Полегшити суспільну інтеграцію учнів

Сприяти розвитку особистості

Розвивати самостійність, підприємливість та почуття відповідальності

Підготувати учнів до складання іспитів до вищих навчальних закладів

24. Чи знають учні, на Вашу думку, свої права, визначені статутом навчального закладу?

 • Так;

 • ні;

 • не знаю.

25. Чи знають учні, на Вашу думку, свої обов'язки, визначені ста­тутом навчального закладу?

 • Так;

 • ні;

 • частково.

26. На Вашу думку, які обов'язки відповідно до статуту школине виконують учні? (Поставте вищий бал (8) біля того обов'язку, який частіше не виконують учні. Найменший (1) біля того, який виконують
постійно. Решту балів виставте за ранжиром без повторення.)

Оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками

Підвищувати загальнокультурний рівень

Дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку

Дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна

Дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм

Брати участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством

Дотримуватися правил особистої гігієни

Інші (вказати, які саме)

27. Чи організовують у школі вибори до органів самоврядування, в яких учні та батьки мають своїх представників?

 • Так;

 • ні;

 • не знаю.

28. Як Ви оцінюєте реальний вплив представників учнів та бать­ків на життя школи?

 • Не мають ніякого впливу;

 • мають незначний вплив;

 • мають достатній вплив на життя школи;

 • мають дуже великий вплив на життя школи;

 • інша відповідь.

 1. Якщо Ви вважаєте, що представники учнівського та батьків­ського колективів мають вплив на життя школи, визначте, чого він стосується?

 2. Які моменти їхньої діяльності залишились без уваги?

 3. На Ваш погляд, що означає результативність виконання управ­лінських обов'язків?

32. Як Ви оцінюєте результативність виконання управлінськихобов'язків кожним органом згідно з їх повноваженнями, визначенимистатутом навчального закладу?

1 2 3 4 5

мало результативно дуже результативно

33. Чи співпрацює школа з іншими навчальними закладами?

 • Так;

 • ні;

 • не знаю.

34. Чи підтримує школа контакти з вищими навчальними закладами?

 • Так;

 • ні;

 • не знаю.

 1. Якщо так, то з якими саме?

 2. З якою метою?

 3. Виберіть відповідь на наступні запитання:

Запитання

Відповіді

так

ні

част­ково

Чи є у школі навчальні кабінети згідно з профільними напрямами навчання?

Чи забезпечено їх сучасним обладнанням і матеріалами, які полегшують для учнів процес навчання?

Чи доступна для учнів навчальна література?

Чи заохочуєте Ви учнів користуватися нею з метою підготовки до уроків?

Чи достатньо забезпечена шкільна бібліотека сучасною методичною, науковою, науково-методичною літературою?

Чи достатньо забезпечена шкільна бібліотека художньою, енциклопедичною літературою для учнів?

Чи постійно поповнюється бібліотечний фонд сучасною методичною, науковою, науково-методичною літературою?

Чи мають учні вплив на вибір видань, які буде придбано для шкільної бібліотеки?

Чи користуються учні читальним залом шкільної бібліотеки для підготовки до Ваших занять?

Чи є в бібліотеці спеціалізовані видання (преса і книги) для вчителів?

Чи інформатизована школа, чи має відповідне комп'ютерне забезпечення?

Чи є локальна загальношкільна комп'ютерна мережа?

Чи має школа мультимедійне комп'ютерне забезпечення і відповідні дидактичні програми?

Чи під'єднано школу до мережі Інтернет?

Якщо так, то на яких уроках використовується доступ до мережі Інтернет?

38. Чи задоволені Ви своєю роботою у школі?
1 2 3 4 5
не задоволений (а) дуже задоволений (а)

39. Чи створені у навчальному закладі умови для реалізації твор­
чого потенціалу вчителів?

 • Так;

 • ні;

 • частково.

 1. Якщо так, які саме? ____________________________________

 2. Чи сприяє психологічний клімат навчального закладу продук­тивній діяльності його працівників?

 • Так;

 • ні;

 • частково;

 • інша відповідь.

 1. Які переваги має школа, де Ви працюєте? _______________________________

 2. Що саме Ви хотіли б змінити у школі, де Ви працюєте? ___________________________________

 3. Якщо Ви хочете ще щось додати, то просимо зробити це нижче.

Анкета

вивчення професійної майстерності вчителя

№ з/п

Запитання

5

4

3

2

1

1.

Чи відчуваєте Ви контроль за Вашою роботою?

2

Чи вважаєте Ви контроль за вашою роботою об’єктивним?

3

Чи відчуваєте Ви страх тоді, коли вас контролює адміністрація?

4

Чи відзначають під час контролю Ваші успіхи й позитивні результати?

5

Чи ділитеся Ви відверто своїми проблемами й невдачами з керівництвом школи під час контролю?

6

Чи маєте Вви змогу під час контролю обстоювати власну точку зору, не побоюючись за наслідки?

7

Чи чіткіше Ви уявляєте внаслідок контролю шляхи досягнення кращих результатів?

8

Чи відчуваєте Ви, що після контролю адміністрації школи зростає довіра до Вас як до вчителя?

9

Чи можете Ви стверджувати, що після контролю ви працюєте краще?

10

Чи вважаєте ви, що контроль дає вам безсумнівну користь і тому є послугою адміністрації?

Мета проведення анкетування: виявити результативність внутрішнього контролю на основі аналізу його адекватності, ступеня готовності вчителя до самоконтролю.

Сума балів

Від 45 до 33 – тема контролю оптимальна, орієнтує вчителя на успіх і стимулює його зростання.

Від32 до 21 – оптимальна система контролю, що орієнтує вчителя на успіх, не склалася, контроль не завжди впливає на вчителя.

Від 20 до 9 – вчитель сприймає контроль як жорсткі несправедливі заходи, це не стимулює його педагогічне зростання.

Анкета

 1. Над якою проблемою Ви працювали в поточному навчальному році?

 1. Яку літературу з даної проблеми Ви опрацювали?

 1. Якою літературою з фаху, психології, педагогіки, методики Ви поповнили свою особисту бібліотеку?

 1. Які інноваційні технології Ви запроваджуєте?

 1. Чий досвід вивчаєте і впроваджуєте?

 1. Які методи навчання Ви вважаєте ефективними?

 1. Які матеріали з досвіду роботи Ви підготували до методичної скарбнички?

 1. Які труднощі виникали у Вас в роботі?

 1. Яка допомога Вам необхідна у наступному навчальному році?

 1. Які інноваційні технології, інтерактивні методи, перспективний педагогічний досвід Ви хотіли б освоїти?

 1. Над якою методичною проблемою плануєте працювати в новому навчальному році?

 1. В яких формах методичної роботи шкільної і районної ланок виявляєте бажання підвищувати професійний рівень?

 1. Що пропонуєте для піднесення ефективності методичної роботи в школі?

 1. Запропонуйте 2-3 питання для обговорення на засіданнях педагогічної ради.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
6
дн.
1
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!