Актуальність інноваційного підходу в процесі викладання предметів громадянської та історичної галузі.

Інноваційні технології навчання

Для кого: 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас

12.09.2021

69

2

0

Опис документу:

В статті «Актуальність інноваційного підходу в процесі викладання предметів громадянської та історичної галузі» розглядається важливість інноваційного підходу у викладанні предметів суспільно-гуманітарного напрямку в школі.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

5


Актуальність інноваційного підходу в процесі викладання предметів громадянської та історичної галузі.


Сучасна тенденція практично безмежного розширення інформації, численних інтерпретацій і оцінок різноманітних політичних подій з особливою силою виявляється в галузі дисциплін громадянської та історичної галузі. Цей факт визначає необхідність зміщення цілей суспільно-гуманітарної та історичної освіти від простого засвоєння, запам'ятовування та обговорювання фактичного матеріалу до навчання способам опрацювання, структурування, аналізу, критики тощо. Учням необхідно готуватися до виконання своїх громадянських обов’язків, вміти використовувати набуті знання у практиці. Для найбільш ефективної роботи вчителю необхідно впроваджувати в процес навчання інноваційні технології. Такі як технології критичного мислення, проблемне навчання, пошукові технології та ін.

Сучасні вимоги освітніх стандартів змушують учителів не тільки насичувати учнів інформацією, а й шукати шляхи практичного застосування її у повсякденному житті. Знання не заради знань, а знання - для збагачення життєвого досвіду.

Яким ми хочемо бачити майбутнє покоління? Відповідь треба шукати у площині розбудови європейської демократичної України. Підростаюче покоління повинно бути налаштоване на сприйняття загальних демократичних цінностей, які неможливо виховати без виховання критичного мислення й толерантності.

Побудова демократичної України неможлива без створення людини нової генерації, яка розуміє своє значення в побудові громадянського суспільства, бачить своє місце в ньому, самостійно обирає шлях, напрямок руху до сприйняття демократичних цінностей, навіть, якщо цей шлях буде тернистим.

Тому саме в школі учень повинен отримати перші уроки демократії, усвідомити своє значення й важливість власних рішень у здобутті знань.

Як це зробити? В першу чергу це залежить від позиції вчителя, від його налаштованості на співпрацю з учнем. По-друге, від уміння застосовувати методики навчання в контексті сприяння демократичним цінностям. По-третє, знати, що ж таке ці методи, форми, прийоми, і як їх можна використати.

В чому полягає необхідність інноваційного навчання?

Одним із пріоритетів інноваційного навчання є варіативність форм та методів навчання. Акцент зміщений на творчу імпровізацію вчителя, на його взаємодію з учнями. Довіра, повага, спілкування, стимуляція почуття гідності, здатності відповідати за себе є головними факторами успішної роботи. Учень розвиває свою індивідуальність у спільному вирішенні творчих завдань, коли максимально залучається його життєвий досвід і отримані знання.

Іншим пріоритетом є диференціація навчання, коли урізноманітнюються форми і методи навчання, коли опорою стають уміння учнів самостійно здобувати знання. Самооцінка учнів стає головним фактором оцінювання особистих досягнень учнів. Поступово має здійснюватися перехід до формуючего оцінювання.

Навчання перетворюється на спілкування між людьми в процесі отримання нової інформації. У цьому процесі вчитель навчає учня чомусь новому. І одночасно він повинен стати посередником між учнем і навчальним матеріалом, а не єдиним джерелом знань, як це було раніше. Виходячи з цієї нової ролі, вчитель повинен:

  • використовувати різноманітні методи подачі (презентації) нового матеріалу;

  • використовувати завдання, які дозволяють школярам засвоїти навчальний матеріал відповідно до їх досвіду і рівня пізнавальної активності.

  • активно впроваджувати в процес навчання технологію критичного мислення.

Рівень навчального матеріалу повинен бути таким, щоб у його засвоєнні при необхідності, допомогли інші учні, вчитель. У цьому випадку завдання вчителя - це встановлення необхідних зв'язків між навчальним матеріалом, знаннями, і власним досвідом учнів. Кожен з учнів повинен мати можливість визначити свої цілі, а також уміння пояснити свою точку зору. Тому дуже важливим є підтримання висловлення особистих точок зору, різноманітних оцінок, стимулювання учнів до міркувань, аналізу та дискусії. Коли вчитель відмовляється від думки, що існує єдина правильна точка зору, з'являється стільки думок, скільки учнів у класі. Тому дуже важливо приймати і цінувати погляди кожного в класі.

Дуже важливим є спільна робота учнів у роботі класу, навчальній діяльності у великих і малих групах. Роль учителя у цих обставинах змінюється з традиційної - все частіше учитель стає тьютором та фасилітатором.

Головним є колективне знання класу, коли важливим важелем стає допомога однокласників один одному. Усе це повинно базуватися на ідеї неможливості і неприйняття обмежень свободи висловлювань, що призводить до ліквідації свободи думки. Ця ідея стосується не тільки учнів, а й учителів, які стають з однієї сторони творцями уроку, а з іншої - партнерами своїх учнів. Учитель повинен мати право вибирати оптимальні форми і прийоми проведення уроку, щоб досягти поставлених цілей.

Кожний урок по-своєму значимий. Але уроки можуть мати різні цілі. Усе залежить від мети, поставленої вчителем. Певний урок знайомить учнів з фундаментальними знаннями, пояснює головні історичні поняття, готуючи учнів до подальшого вивчення зазначеної теми.

Водночас зміст іншого уроку може спрямовувати школярів на розуміння певного аспекту їхнього соціального середовища. Такі уроки збагачують особистий життєвий досвід учнів. Кожен урок повинен навчати дітей розмірковувати, навчати критичному мисленню та застосуванню знань на практиці, тобто в реальному житті.

Учителі, які творчо працюють, знають привабливість тих уроків, які наштовхують учнів на дослідження, на участь в обговоренні, на подальшу самостійну роботу з навчальним матеріалом. Такий урок стає більш значущим для учнів, розвиває практичні навички комунікації. На уроках учні розробляють міні-проети, працюють з інтернет джерелами. Тому вчитель повинен пояснити і собі, і учням цінність такого уроку, його значення і, по можливості, доповнити його зміст додатковими відео матеріалами.

Для кожного уроку вчитель готує завдання, щоб досягти поставленої мети. Дуже важливими повинні бути такі завдання, які передбачають відповідну діяльність учнів за результатами уроку. Такі завдання передбачають вищий рівень навчальних досягнень, вони вимагають від учня не просто згадати і повторити представлену інформацію. Така система завдань викликає в учнів бажання побачити можливість застосування певної ідеї до іншої теми, вирішення проблеми з допомогою вже набутих умінь. Завдання покликані сформувати вміння знайти причини і наслідки події, явища, розглянути їх з багатьох сторін, вміння поєднати кілька ідей для вирішення нової ситуації, вміння робити висновки щодо адекватності певної ідеї або джерела для пояснення певного явища. Завдання уроку спонукають учнів до пошуку особистого смислу у темі, пригадування прикладів з власного життя, що стосуються запропонованої теми, зіставленню і порівнянню ідей, знаходженню аргументів на підтримку зайнятої учнем позиції, висуненню власної гіпотези розвитку подій, прийняття рішень про необхідність додаткового розгляду проблем теми.

Таким чином завдання повинні нести такі ознаки: деталізованість; наочність; відповідність різним рівням мислення.

Слід зауважити, що інноваційні технології надають можливість максимально наблизити теорію до реального життя, формують громадянську позицію, сприяють вихованню патриотизму та відповідальності за майбутнє рідної держави

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили