Збірник тестових та практичних завдань з дисципліни «Основи правознавства».

Правознавство

Для кого: 11 Клас

22.12.2019

1009

13

0

Опис документу:
Збірник містить тематичні контрольні роботи з тем: «Теорія держави і права», «Конституційне право України», «Трудове право», «Цивільне право», «Сімейне право», «Кримінальне право». Кожна контрольна має три варіанти. Правильні відповіді на тестові завдання – виділено. Для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації неюридичних спеціальностей.
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Основи правознавства

Контрольна робота №1

Тема «ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

І

варіант

І. Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1

Що є властивим лише для держави:

А. управління

Б. охорона

В. ідеологія

Г. правотворчість

4

Що є формою державного устрою:

А. демократія

Б. унітарна держава

В. федерація

Г. конфедерація

Д. монархія

2

За якої форми правління державна влада зосереджується в руках одноосібного глави держави і передається у спадок?

А. президентська республіка

Б. федерація

В. парламентська республіка

Г. монархія

5

До джерел права належать:

А. суспільні відносини

Б. правовий прецедент

В. правовий звичай

Г. юридична практика;

Д. нормативно-правовий акт

3

Види державно-правового режиму:

А. демократичний

Б. змішаний

В. президентсько-парламентський

Г. тоталітарний

Д. авторитарний

Е. управлінський

6

Які види юридичної відповідальності названо правильно?

А. податкова
Б. фінансова
В. адміністративна
Г. матеріальна
Д. трудова
Е. кримінальна

ІІ. Дайте визначення поняттям: (1 б. за правильну відповідь)

1. Держава – це

2. Правопорушення – це…

ІІІ. Дайте повну аргументовану відповідь (до 1,5 б. за відповідь)

1.Охарактеризуйте унітарну форму державного устрою

2. Охарактеризуйте нормативно-правовий акт як джерело права

ІV. Які наслідки, на вашу думку, буде мати зникнення всіх ознак держав в усіх країнах світу? Аргументуйте своє бачення. (до 4 б.)

Основи правознавства

Контрольна робота №1

Тема «ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

ІІ

варіант

І. Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1

Форми державного правління:

А. Демократія та монархія;

Б. Демократія та республіка;

В. Монархія та республіка;

Г. Федерація та республіка

4

Правосуб 'єктність — це:

А. здатність суб'єкта бути учасником правовідносин;

Б. здатність особи нести юридичну відповідальність;

В. здатність суб'єкта своїми діями набувати і здійснювати суб'єктивні права

2

Ознаки конфедерації:

А. єдине громадянство;

Б. єдине законодавство;

В. відсутність єдиної армії та єдиної системи податків;

Г. відсутність єдиного державного бюджету;

Д. наявність безумовного права виходу;

5

Ознаки права:

А. системність;

Б. закріпленість у законах;

В. загальнообов'язковість;

Г. сукупність правил поведінки;

Д. формальна визначеність;

Е. сукупність норм права;

Ж. санкціонованість державою;

З. можливість застосування державного примусу.

3

Ознаки форми Української держави закріплені:

А. в усіх законодавчих актах;

Б. в Конституції України;

В. в Законі України «Про форми держави»

6

Основними джерелами права в Україні є:

А. нормативно-правові акти;

Б. судовий прецедент;

В. правова доктрина;

Г. правовий звичай.

ІІ. Дайте визначення поняттям:

1. Право – це

2. Правоздатність – це…

ІІІ. Дайте повну аргументовану відповідь (до 1,5 б. за відповідь)

1. Охарактеризуйте федеративну форму державного устрою

2. Охарактеризуйте нормативно-правовий договір як джерело права

ІV. Висловіть аргументовану точку зору: «Україна є (не є) правовою державою».

(до 4 б.)

Основи правознавства

Контрольна робота №1

Тема «ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

ІІІ

варіант

І. Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1

Які юридичні властивості характерні для республіки?

А.Спадкове трононаступ-ництво.

Б.Загальнообов’язковість рішень законодавчої влади для всіх інших державних органів.

В. Безстроковість влади.

Г. Виборність законодавчих органів

4

Назвіть, для яких норм характерні загальнообов’язковість і формальна визначеність.

А. моралі.

Б. права.

В. звичаїв.

Г. релігійних норм.

2

За формою правління держави поділяються на ...

А. монархії та республіки;

Б. унітарні і складні держави;

В. демократичні, авторитарні, тоталітарні.

5

Яке правопорушення не відноситься до проступків?

А. адміністративне.

Б. кримінальне.

В. дисциплінарне.

Г. цивільно-правове.

3

Складна держава, до якої входять суверенна держава-метрополія і підвладні їй несуверенні держави-колонії, має назву ...

А. федерація

Б. імперія

В. конфедерація

6

Який із вказаних юридичних фактів є подією

А. громадянин Л. застрахувався від нещасного випадку

Б. громадянин М. здійснив наїзд на пішохода

В. громадянин Р. одружився

Г. правильна відповідь відсутня

ІІ. Дайте визначення поняттям:

1. Демократія – це

2. Дієздатність – це…

ІІІ. Дайте повну аргументовану відповідь (до 1,5 б. за відповідь)

1. Порівняйте поняття: злочин – проступок.

2. Охарактеризуйте правовий прецедент як джерело права

ІV. Проаналізуйте переваги і можливі недоліки організації державної влади за парламентської та президентської республіки. (до 4 б.)

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Основи правознавства

Контрольна робота №2

Тема «ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО

ПРАВА УКРАЇНИ»

І

варіант

І. Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1

У якому випадку можуть бути скасовані конституційні права і свободи?

А. можуть бути скасовані на час введення воєнного стану

Б. можуть бути скасовані на час введення воєнного та надзвичайного стану

В. можуть бути скасовані щодо осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі

Г. не можуть бути скасовані

4

Яке поняття характеризує особу, що не є громадянином держави, на території якої знаходиться в конкретний час, а є громадянином іншої держави або держав?

А. іноземець.

Б. апатрид.

В. біпатрид.

Г. біженець.

2

Що з перерахованого нижче не є конституційним обов’язком громадян України:

А. участь у виборах

Б. сплата податків

В. вступ до шлюбу

Г. незаподіяння шкоди природі

5

Одна й та сама особа не може бути Президентом України:

А. більше одного строку
Б. більше двох строків поспіль

В. більше 15 років
Г. законодавством не регламентовано.

3

Однією з умов прийняття до громадянства України біженця є безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх:

А. двох років

Б. п’яти років

В. семи років

Г. десяти років

6

Відповідно до Конституції особа може відмовитись давати пояснення чи показання:

А. щодо будь-яких осіб

Б. лише щодо себе

В. щодо себе та своїх знайомих осіб

Г. щодо себе, членів сім’ї та близьких родичів

ІІ. Дайте визначення поняттям: (1 б. за правильну відповідь)

1. Конституція – це…

2. Громадянство – це…

ІІІ. Дайте повну аргументовану відповідь (до 1,5 б. за відповідь)

1. Як ви розумієте положення ч. 3 ст. 8 Конституції України «Норми Конституції України є нормами прямої дії»?

2. Охарактеризуйте політичні права і свободи згідно Конституції України.

ІV. За народною ініціативою із дотриманням вимог ст. 72 Конституції України стосовно збору 3-х мільйонів підписів громадян України, які мають право голосу, не менше як у двох третинах областей і не менше як по 100 тис. підписів у кожній області проголошено Всеукраїнський референдум. До бюлетеня для голосування внесено питання: Чи погоджуєтесь Ви з тим, щоб на фінансування освіти витрачалося не менше 10 % Державного бюджету України? Чи можливо проведення такого референдуму? Аргументуйте. (до 4 б.)

Основи правознавства

Контрольна робота №2

Тема «ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО

ПРАВА УКРАЇНИ»

ІІ

варіант

І. Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1

У разі передчасного припинення повноважень Президента України виконання його обов'язків тимчасово покладаються на:

А. віце-президента;
Б. Прем'єр-міністра;
В. на Голову Верховної Ради.

4

Громадянство - це:

А. коло певних обов язків особи щодо конкретної держави;

Б. юридичний зв язок особи з певною державою, який складається з взаємних прав та обов яків;

В. цивільний стан певної фізичної особи

2

Головним обов'язком держави відповідно до Конституції України є:

А. боротьба зі злочинністю в усіх її проявах та видах

Б. побудова дійового та ефективного громадянського суспільства

В. утвердження і забезпечення прав і свобод людини

Г. інтеграція Української держави в європейський правовий простір та вступ до Європейського Союзу

5

Хто має право голосу на виборах і референдумах в Україні?

А. усі особи, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років і постійно проживають в Україні

Б. громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років

В. громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років і не перебувають за рішенням суду в місцях позбавлення волі

Г. громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років і не перебувають у відрядженні за кордоном

3

Яка освіта є в Україні обов'язковою згідно Конституції України?

А. початкова

Б. повна загальна середня

В. основна середня

Г. загальна

6

Відповідно до Конституції проведення обшуку в житлі допускається:

А. мотивованою постановою слідчого

Б. законною санкцією прокурора

В. рішенням суду

Г. усі відповіді правильні

ІІ. Дайте визначення поняттям: (1 б. за правильну відповідь)

1. Апатрид – це…

2. Конституційні обовязки…

ІІІ. Дайте повну аргументовану відповідь (до 1,5 б. за відповідь)

1. Охарактеризуйте підстави набуття громадянства України.

2. За яких умов може бути проведений Всеукраїнський референдум?

ІV. Висловіть свою аргументовану точку зору з приводу можливої легалізації одностатевих шлюбів в Україні. (до 4 б.)

Основи правознавства

Контрольна робота №2

Тема «ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО

ПРАВА УКРАЇНИ»

ІІІ

варіант

І. Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є:

А. Конституційний Суд України

Б. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

В. Верховний Суд України

Г. Європейський суд з прав людини

4

Свобода світогляду і віросповідання включає свободу:

А. сповідувати будь-яку релігію чи не сповідувати жодну

Б. безперешкодно відправляти релігійні культи у будь-якому місці

В. пропагувати та сповідувати будь-які релігійні вчення

Г. усі відповіді правильні

2

Хто, відповідно до Конституції України, має право звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини?

А. має кожен

Б. мають лише громадяни України

В. має кожен після використання всіх національних засобів правового захисту

Г. має кожен після винесення обвинувального вироку суду

5

Церемонія вступу на пост глави держави називається:

А. інаугурацією;
Б. конфірмацією;
В.
промульгацією.

3

Відповідно до Конституції України незнання законів має такі правові наслідки:

А. полегшує юридичну відповідальність

Б. звільняє від юридичної відповідальності

В. залишається на розсуд суду

Г. не звільняє від юридичної відповідальності

6

Підставою втрати громадянином України громадянства нашої держави є:

А. добровільне набуття громадянства іншої держави

Б. вчинення злочину проти людства чи геноциду

В. вчинення на території іншої держави тяжкого злочину

Г. усі відповіді правильні

ІІ. Дайте визначення поняттям: (1 б. за правильну відповідь)

1. Біпатрид – це…

2. Особисті права і свободи

ІІІ. Дайте повну аргументовану відповідь (до 1,5 б. за відповідь)

1. Охарактеризуйте загальні засади конституційного ладу України.

2. У чому відмінність понять «громадянин» та «підданий»?

ІV. Чи повинна існувати в сучасному суспільстві смертна кара як вид юридичної відповідальності? Аргументуйте свою точку зору (до 4 б.)

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Основи правознавства

Контрольна робота №3

Тема «ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ»

І

варіант

І. Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1

Яке твердження є помилковим?

А. працівник може укласти трудовий договір лише на одному підприємстві

Б. колективний договір може надати працівникам додаткові гарантії

В. за угодою між працівником та власником можуть бути встановлені інші умови праці, ніж визначені законом

Г. контракт укладається лише у письмовій формі

3

Працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації:

А. в кожному випадку заподіяння шкоди

Б. у випадку умисного заподіяння шкоди

В. у випадку будь-якого винного заподіяння шкоди

Г. працівники не несуть жодної матеріальної відповідальності.

2

Право на відпустку настає після закінчення:

А. 3 місяців безперервної роботи

Б. 6 місяців безперервної роботи

В. 11 місяців безперервної роботи

Г. 12 місяців безперервної роботи

4

Працівник може бути звільнений власником без згоди профспілкового органу у разі:

А. незадовільних результатів випробовувального терміну

Б. ліквідації підприємства

В. вчинення розкрадання майна власника

Г. усі відповіді правильні

ІІ. Дайте повну аргументовану відповідь (до 2 б. за відповідь)

1. Які умови розірвання трудового договору з ініціативи працівника?

2. У яких випадках законодавство дозволяє застосування надурочних робіт? Які умови застосування таких робіт?

ІІІ. Запропонуйте вирішення юридичної ситуації (згідно закону!). (до 2 б. за кожну)

1. При прийомі на роботу помічником кухаря 17-річної П., що закінчила училище за спеціальністю «кулінар-кондитер», їй встановили випробувальний термін 2 місяці. Однак незабаром з'ясувалося, що П. не відповідає вимогам, що пред'являються, і її звільнили як ту, що не пройшла випробування. Яку правову помилку допустила адміністрація?

2. Володимиру прийшла повістка з військкомату про призов на строкову службу. Володимир попросив почекати 2 тижні для того, щоб відпрацювати визначений термін до звільнення з роботи. У військкоматі йому в проханні відмовили. Чи правомірна відмова працівників військкомату?

3. 18 червня комірника П. було затримано на прохідній, коли він намагався винести з заводу продукцію підприємства. Про даний факт директор заводу повідомив районий відділ поліції і відносно П. було порушено кримінальну справу. 20 червня було видано наказ, в якому як підстава звільнення зазначалося розкрадання майна власника. Чи правомірні дії адміністрації заводу? Чи може П. наполягати на відновленні на роботі?

Основи правознавства

Контрольна робота №3

Тема «ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ»

ІІ

варіант

І. Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1

Нормальна тривалість робочого часу, встановлена трудовим законодавством України, становить:

А. 24 години на тиждень

Б. 36 годин на тиждень

В. 40 годин на тиждень

Г. 8 годин на добу

3

За загальним правилом строк випробування для працівників становить:

А. 1 місяць

Б. 3 місяці

В. 6 місяців

Г. 1 рік

2

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

А. особам, в сім’ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком

Б. працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації

В. працівникам, які проживають в даній місцевості

Г. усі відповіді правильні

4

Працівник може бути звільнений власником без згоди профспілки у разі:

А. незадовільних результатів випробовувального терміну

Б. ліквідації підприємства

В. вчинення розкрадання майна власника

Г. усі відповіді правильні

ІІ. Дайте повну аргументовану відповідь (до 2 б. за відповідь)

1. Дайте стислу характеристику положень законодавства України щодо відпусток (види, тривалість).

2. У яких випадках робітник може бути звільнений з ініціативи власника або уповноваженого ним органу? У яких звільнення без згоди працівника забороняється?

ІІІ. Запропонуйте вирішення юридичної ситуації (згідно закону!). (до 2 б. за кожну)

1. Приймаючи на роботу 17-річного випускника ПТУ. начальник відділу кадрів сказав: «Всі документи в порядку, залишилася тільки характеристика від директора ПТУ. І попереджаю, що доведеться пройти випробувальний термін для перевірки Вашого професіоналізму». Чи правомірні дії начальника? Аргументуйте.

2. Власник магазину відмовив працюючим продавцям в наданні чергової відпустки в поточному році, сказавши: «Нам треба «розкрутитися». А хто незадоволений - прощавайте». Чи прав власник? Яка підстава для відмови була б правомірною? Яку мінімальну кількість днів він зобов'язаний надати для відпустки працівникам?

3. Громадянка К. 15 вересня подала заяву з проханням звільнити її з 1 жовтня з роботи за власним бажанням. 17 вересня вона звернулася у відділ кадрів з проханням повернути їй заяву, оскільки у зв’язку з сімейними обставинами, що змінилися, вона хотіла б залишитися на роботі. Проте начальник відділу кадрів відмовився повернути їй заяву на тій підставі, що наказ про звільнення вже підготовлено. Чи правомірні дії начальника відділу кадрів?

Основи правознавства

Контрольна робота №3

Тема «ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ»

ІІІ

варіант

І. Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1

Поняття “неповний робочий час” і “скорочений робочий час”:

А. тотожні за змістом

Б. поняття “неповний робочий час” ширше

В. поняття “скорочений робочий час” ширше

Г. поняття не збігаються.

3

При роботі в нічний час тривалість зміни:

А. залишається такою ж, як і при

роботі в денний час

Б. скорочується на одну годину

В. продовжується на одну годину

Г. робота у нічний час заборонена

2

Термін «обмежена матеріальна відповідальність працівника» означає, що:

А. працівник не несе відповідальності за шкоду, спричинену власнику підприємства

Б. за шкоду, спричинену працівником, відповідає власник пі дприємства

В. за шкоду, спричинену працівником, відповідає профспілка

Г. працівник несе відповідальність за шкоду в межах свого середнього заробітку.

4

Строк випробування для працівників, які щойно закінчили вищі навчальні заклади і влаштовуються на роботу за надбаною спеціальністю:

А. не повинен перевищувати 1 місяця

Б. не повинен перевищувати 3 місяців

В. не повинен перевищувати 6 місяців

Г. строк випробування не встановлюється

ІІ. Дайте повну аргументовану відповідь (до 2 б. за відповідь)

1. Охарактеризуйте види робочого часу, згідно законодавства України.

2. У яких випадках працівники несуть повну матеріальну відповідальність?

ІІІ. Запропонуйте вирішення юридичних ситуацій (згідно закону!). (до 2 б. за кожну)

1. Іванова було прийнято на роботу на автоагрегатний завод слюсарем ІV розряду. При прийомі на роботу власником заводу було встановлено для нього випробувальний строк тривалістю 3 місяці. Іванов не погодився з таким терміном випробування і запропонував власникові його зменшити. На яке питання розраховане завдання? Вирішіть суперечку.

2. Вадим влаштувався на роботу і в перший же робочий день запізнився на 20 хвилин. Начальник оголосив йому, що він звільнений за порушення дисципліни. Чи правий начальник?

3. Вантажник Розанов і робітник складу Нєчаєв за 4,5 години до закінчення робочого дня купили пляшку горілки і розпили її в найближчому парку. Розанов після цього пішов додому, а Нєчаєв повернувся на робоче місце. Наказом адміністрації обидва звільнені. Чи права адміністрація? Що послужило підставою для звільнення кожного з них?

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Основи правознавства

Контрольна робота №4

Тема «ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

І

варіант

І. Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1

В який момент виникає правоздатність фізичної особи?

А. До народження

Б. В момент народження

В. При досягненні 14 років

Г. При досягненні 18 років

3

До другої черги спадкування за законом належать:

А. Двоюрідні брати та сестри

Б. Тітка, дядько

В. Брати, сестри, дід, баба

2

Для того, щоб правочин був дійсним, необхідно:

А. Укладати його письмово

Б. Дотримуватися необхідної форми укладання

В. Щоб сторони, які укладають правочин, мали необхідний рівень дієздатності

4

Обовязкова частка у спадщині дорівнює:

А. Половину від загальної маси спадкового майна

Б. 20 відсотків від спадку

В. 50 відсотків від того, що належало би спадкоємцю за законом (якби не було би заповіту)

ІІ. Дайте повну аргументовану відповідь (до 2 б. за відповідь)

1. В яких формах можуть укладатися правочини? Для яких правочинів обов’язкова письмова нотаріальна форма?

2. Проаналізуйте права споживача у разі придбання товару неналежної якості?

ІІІ. Запропонуйте вирішення юридичної ситуації (згідно закону!). (до 2 б. за кожну)

1. Після смерті спадкодавця спадщину прийняли його діти – донька і син. Ще один син спадкодавця загинув за три роки до цього. Його донька (тобто онука спадкодавця) довідалася про спадщину і бажає отримати свою частку. Чи законно це? Аргументуйте відповідь.

2. Богданов, перебуваючи у лікарні, склав заповіт на користь свого неповнолітнього сина, але зазначив, що син зможе отримати у спадщину його автомобіль лише за умови вступу на юридичний факультет одразу після закінчення школи. В іншому випадку автомобіль буде успадкований його дружиною. Крім того, він заповів своїм спадкоємцям, щоб вони передали його бібліотеку спеціальної літератури до фонду кафедри, на якій він працював. Черговий лікар посвідчив заповіт та передав його до нотаріальної контори.
Чи правомірні дії Богданова? Чи є заповіт дійсним? Аргументуйте відповідь.

3. Максим П. придбав мобільний телефон, але вже протягом кількох днів впевнився, що він не відповідає заявленим технічним характеристикам та має дефект (під час відео зйомки проблеми зі звуком). Коли Максим П. звернувся до магазину з проханням замінити або відремонтувати телефон, йому категорично відмовили, пославшись на розпорядження власника магазину. Як Максиму захищати свої права, не порушуючи законодавство?

Основи правознавства

Контрольна робота №4

Тема «ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

ІІ

варіант

І. Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1

Правочином не є:

А. дарування годинника

Б. купівля смартфона

В. догляд за своїм котом

Г. усі вказані дії є правочинами

3

Юридичною особою є:

А. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Б. особа, яка досягла 18 років та має юридичну освіту

В. студрада коледжу

Г. усі вказані суб’єкти є юридичними особами

2

У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом:

А. спадщина переходить у власність територіальної громади.

Б. спадщина переходить у власність держави

В. спадщина переходить у власність спеціального благодійного фонду

Г. права на таку спадщину можна набути на спеціальному аукціоні

4

Чи може 15-річний неповнолітній продати успадковану від бабусі квартиру?

А. може на власний розсуд;

Б. може, якщо йому дозволять батьки або піклувальники;

В. може, якщо це зазначено в заповіті;

Г. не може до досягнення повноліття.

ІІ. Дайте повну аргументовану відповідь (до 2 б. за відповідь)

1. Які умови повинні бути дотримані при укладенні правочинів?

2. Проаналізуйте випадки, коли ви є учасником правовідносин, пов язаних з правом інтелектуальної власності. Чи завжди ваша поведінка є правомірною? Які аргументи у свій захист можуть навести порушники ПІВ?

ІІІ. Запропонуйте вирішення юридичної ситуації (згідно закону!). (до 2 б. за кожну)

1. Після смерті громадянина Мірошніченко залишилось майно на суму 60 000 грн., претензії на яке висунули його мати, брат, син, двоє дітей померлої дочки та тітка. Яку частку повинен отримати кожен з онуків померлого? Поясніть відповідь, наведіть розрахунки.

2. Іваненко А.А. помер 20 вересня 2015 р. 8 серпня 2015 р. ним був складений заповіт на все майно на користь сестри. На момент смерті Іваненка в нього були: син 50 років, інвалід ІІ групи; дочка, 45 років; дружина, 76 років. Яким чином повинно бути розподілено спадкове майно Іваненка А.А.? Поясніть відповідь.

3. Півроку тому Бакуменко М. купив годинник вартістю 5 тисяч грн. Гарантія годинника у 2 роки. І ось по закінченню 6 місяців годинники зупинився. У магазині Бакуменку М. відмовили в гарантійному ремонті або заміні годинника, так як упаковка загублена. Хоча і паспорт, і гарантійний талон та чек збереглися. Чи правомірна відмова продавця? Аргументуйте.

Основи правознавства

Контрольна робота №4

Тема «ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

ІІІ

варіант

І. Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1

Способами забезпечення виконання зобовязань є:

А. Порука Б. Неустойка

В. Кредит

Г. Завдаток Д. Застава

3

До третьої черги спадкування за законом належать:

А. Двоюрідні брати та сестри

Б. Тітка, дядько

В. Брати, сестри, дід, баба

2

Олена позичила гроші у Тетяни і не віддала їх у встановлений строк, оскільки купила за них телефон у Марини. У даному правовідношенні:

А. Олена – кредитор, Марина – боржник

Б. Марина – кредитор, Олена – боржник

В. Тетяна кредитор, Олена - боржник

Г. Олена та Марина – боржники, а Тетяна - кредитор

4

Правочин не є дійсним у разі:

А. укладення його в усній формі;

Б. вчинення його малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності;

В. вчинення його у стані сп’яніння

Г. всі вказані правочини не є дійсними

ІІ. Дайте повну аргументовану відповідь (до 2 б. за відповідь)

1. Спадкування за заповітом як пріоритетна форма спадкування в Україні. Вимоги до заповіту як правочину.

2. Види правочинів. Наведіть приклади.

ІІІ. Запропонуйте вирішення юридичних ситуацій (згідно закону!). (до 2 б. за кожну)

1. Лариса Семенченко у 16 років вступила в шлюб з дозволу райвиконкому. Через 3 місяці вона з чоловіком вирішила переїхати в інше місто на постійне проживання. Перед від’їздом подружжя вирішило продати приватний будинок, який належав Ларисі (їй його свого часу залишила у спадок бабуся). Довідавшись про наміри дочки, її батько, вважаючи себе законним представником неповнолітньої, прийшов до нотаріальної контори і заявив нотаріусу, що він не дасть своєї згоди на продаж будинку. Нотаріус погодився з батьком і відмовив у посвідченні договору купівлі-продажу будинку. Лариса Семенченко звернулася до суду зі скаргою на дії нотаріуса. Хто правий? Поясніть.

2. До юридичної консультації звернулася Кузьменко А.В.: «Загинув мій чоловік, з яким ми прожили 11 років. Заповіту він не залишив. Ще до нашої зустрічі він отримав у спадок від діда будинок, в якому ми з ним і мешкали. Тепер права на цей будинок заявляє його донька від першого шлюбу, мотивуючи це тим, що вона теж є спадкоємицею і їй належить більша частина у спадку, тому що у неї двоє маленьких дітей – онуків мого чоловіка. Але ж вона сама давно доросла, аліменти мій чоловік їй платив… Невже вона права? Поясніть будь ласка!». Поясніть ситуацію. з точку зору закону.

3. В сім'ї Шеченко троє дітей. Старший син Назар після конфлікту з батьком пішов з дому й не повернувся. Батько розсердився й, укладаючи заповіт, позбавив Назара частки в спадщині. Аргументи батька: власність моя і моє право її розподілити саме таким чином, бо Назар не заслуговує ні копійки. Назвіть випадки, коли, згідно із законом, воля батька після його смерті буде виконана і коли його рішення буде суперечити закону.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Основи правознавства

Контрольна робота №5

Тема «ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

І

варіант

І. Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1

Обов'язкові умови реєстрації шлюбу в органах РАЦС:

а) присутність свідків, що засвідчують запис про реєстрацію шлюбу;

б) особиста присутність осіб, що вступають у шлюб;

в) присутність представника одного з осіб, що вступають шлюб, у випадку неможливості з поважної причини особистої явки в орган РАЦС для реєстрації шлюбу;

г) після спливу одного місяця з моменту подачі заяви про реєстрацію шлюбу.

3

Яке майно належить до спільної сумісної власності подружжя?

а) успадковане одним з подружжя під час шлюбу;

б) речі індивідуального користування кожного з подружжя;

в) речі загального користування, придбані на зарплату одного з подружжя;

г) речі, подаровані кожному з подружжя під час шлюбу.

2

Шлюбний договір може бути укладений:

а) тільки після укладання шлюбу;

б) як до укладання, так і після укладання шлюбу;

в) тільки до укладання шлюбу;

г) тільки в момент реєстрації шлюбу.

4

Право на аліменти мають:

а) неповнолітні діти;

б) повнолітні син чи дочка, що продовжують навчатися, однак до 23 років;

в) непрацездатні батьки;

г) усі варіанти правильні.

ІІ. Дайте повну аргументовану відповідь (до 2,5 б. за відповідь)

1. Особисті немайнові права й обов’язки подружжя

2. Підстави, порядок і наслідки позбавлення батьківських прав

ІІІ. Запропонуйте вирішення юридичної ситуації (згідно закону!). (до 2,5 б. за кожну)

1. Подружня пара Мельниченко прийняли рішення про розлучення та звернулися до суду. Неповнолітній син за спільним рішенням мав залишатися з матір'ю Мельниченко Катериною, але виникла суперечка щодо розподілу майна. Чоловік Мельниченко Сергій зазначив, що він протягом усього періоду перебування у шлюбі працював на двох роботах, отримуючи досить великі гроші, саме за них було придбано сучасну апаратуру, збудовано дачу. У той же час дружина тривалий час не працювала, була домогосподаркою. У зв'язку з цим Мельниченко Сергій вимагав виділити дружині 1/3 майна, а інші 2/3 залишити за ним. Яким має бути рішення суду?

2. Студент коледжу Нікулін Б. (16 років) систематично не відвідував заняття без поважних причин. Його батьків було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу про адміністративні правопорушення за нехтування своїми обов'язками, після чого вони подали позов до суду, мотивуючи тим, що були притягнуті до відповідальності незаконно. Аргумент батьків: ст. 61 Конституції України закріплює індивідуальний характер відповідальності: людина відповідає лише за свою власну поведінку. Чи праві батьки? Дайте правову оцінку цій ситуації.

Основи правознавства

Контрольна робота №5

Тема «ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

ІІ

варіант

І. Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1

Права і обов'язки подружжя виникають:

а) від дня державної реєстрації шлюбу в органах РАЦС;

б) з моменту одержання подружжям свідоцтва про шлюб в органах РАЦС;

в) з досягнення вісімнадцятирічного віку особами, які вступили в шлюб до досягнення повноліття;

г) після проведення обряду вінчання.

3

При яких обставинах чоловік не має права без згоди дружини порушувати справу про розірвання шлюбу:

а) подружжя не мало загальних неповнолітніх дітей;

б) дружина перебуває в іншому місті, у відрядженні;

в) під час вагітності дружини;

г) не минув 1 рік після народження загальної дитини.

2

Шлюб може бути визнаний недійсним у разі, якщо один з подружжя виявиться:

а) іншого віросповідання

б) таким, що перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі

в) невірним іншому з подружжя

г) безпричинно ревнивим

4

Сімейний кодекс передбачає наступні способи визначення розміру аліментів на дитину:

а) у натурі;

б) у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини;

в) у твердій грошовій формі.

ІІ. Дайте повну аргументовану відповідь (до 2,5 б. за відповідь)

1. Шлюбні правовідносини: поняття шлюбу, умови вступу та порядок укладення шлюбу. Підстави визнання шлюбу недійсним.

2. Майнові права й обов’язки подружжя

ІІІ. Запропонуйте вирішення юридичної ситуації (згідно закону!). (до 2,5 б. за кожну)

1.Богдан та Віра перебувають у шлюбі 6 років. З метою отримання необхідних коштів для започаткування власного бізнесу чоловік вирішив продати легковий автомобіль, куплений 2 роки тому на його ім'я. Дружина не хоче щоб чоловік займався бізнесом і заявляє, — що чоловік не має права без її згоди продавати автомобіль. Прокоментуйте ситуацію. Як буде вирішено справу в суді, якщо подружжя самостійно не дійдуть згоди у цьому питанні?

2. Турчин О. звернувся з позовом про визнання шлюбу, зареєстрованого між своїм померлим батьком Турчиним Б і Бондаренко М, недійсним. Позивач показав, що реєстрацію шлюбу було проведено у приміщенні лікарні без дотримання місячного строку з дня подачі заяви до органів РАЦС, і що цей шлюб є фіктивним, бо він укладений напередодні смерті Турчина Б, який уклав шлюб лише для того, щоб позбавити спадщини свого єдиного спадкоємця за законом – сина, з яким померлий був у поганих стосунках. На суді з’ясувалося, що Турчин і Бондаренко насправді довгий час були у близьких стосунках. Лікар, якого було викликано як свідка, показав, що Турчин до моменту смерті був при свідомості. Як слід вирішити що справу? З якого моменту виникають подружні права та обов’язки?

Основи правознавства

Контрольна робота №5

Тема «ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

ІІІ

варіант

І. Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1

Перешкодою до укладання шлюбу НЕ є:

а) шлюб між особами, з яких хоча б одна визнана судом недієздатною внаслідок психічного розладу;

б) засудження одного з осіб до позбавлення волі на строк понад трьох років;

в) шлюб між усиновлювачами і усиновленими, якщо усиновлення було раніше скасоване;

г) шлюб між особами, з яких хоча б одна вже перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі.

3

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж:

а) 50 % прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку;

б) 25 % прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку;

в) одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

2

Особистим майном подружжя є:

а) майно, придбане ними до шлюбу;

б) заробітна плата, пенсія, стипендія;

в) премії, нагороди, отримані за особисті заслуги в галузі науки, культури, спорту.

4

Протягом якого строку діє презумпція шлюбного батьківства після припинення шлюбу:

а) 280 днів;

б) 10 місяців;

в) 9 місяців;

г) 100 днів.

ІІ. Дайте повну аргументовану відповідь (до 2,5 б. за відповідь)

1. Підстави припинення шлюбу. Порядок розірвання шлюбу.

2. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (види, умови)

ІІІ. Запропонуйте вирішення юридичних ситуацій (згідно закону!). (до 2,5 б. за кожну)

1. Під час розлучення в подружжя виникла суперечка щодо розподілу майна. Чоловік наполягає, що розподілу підлягають і золоті прикраси дружини, бо, згідно із законом, майно, що придбано в шлюбі, є спільною власністю. Дружина з цим не погоджується. Чи є шанси в жінки залишити недоторканними свої прикраси?

2. Ірина у 10-річному віці залишилася сиротою, і її взяв на виховання дядько, у якого був рідшій син Андрій. Згодом діти покохали один одного і вирішили побратися. Батьки Андрія не заперечували проти шлюбу. Завідувачка органом РАЦС не прийняла заяви, пояснивши, що шлюб не може бути зареєстрований, оскільки Ірина та Андрій близькі родичі. Чи правомірні дії завідувачки РАЦС? Поясніть

Основи правознавства

Контрольна робота №5

Тема «ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

Початковий рівень.

І варіант

Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1. Шлюбний вік за Сімейним кодексом для жінок:

а) 18 років;

б) 19 років;

в) 16 років;

г) 17 років.

4. Спільною сумісною власністю подружжя є майно:

а) отриману у спадщину;

б) набуте у шлюбі подружжям;

в) подароване одному із подружжя.

2. Особи, які не можуть перебувати к шлюбі:

а) двоюрідний брат та сестра;

б) усиновлювач та усиновлений(а);

в) дядько та племінниця;

г) зведені брат та сестра.

5. Прізвище дитини, якщо батьки мають різні призвища, визначається:

а) за прізвищем батька;

б) за прізвищем матері;

в) за згодою батьків.

3. Шлюбний договір укладається:

а) в усній формі;

б) в письмовій формі;

в) в письмовій формі з

нотаріальним посвідченням.

6. В результаті усиновлення виникають такі ж права та обов’язки як:

а) між батьками та дітьми;

б) між опікуном та підопічним;

в) між вихователем та підопічним.

Основи правознавства

Контрольна робота №5

Тема «ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

Початковий рівень.

ІІ варіант

1. Шлюбний вік може бути знижений за рішенням:

а) органу РАЦС;

б) органу опіки та піклування;

в) суду

4. Строк, протягом якого батьки зобв’язані зарєструвати народження дитини:

а) протягом тижня з дня народження;

б) протягом місяця з дня народження;

в) протягом двох місяців з дня народження

2. Які з перерахованих умов можуть бути погоджені в шлюбному договорі?

а) про відповідальність подружжя за боргами;

б) про особисті немайнові права подружжя;

в) про розмір утримання на одного з подружжя;

г) про розмір утримання на дитину.

5. Один з подружжя є професійним програмістом. Під час шлюбу на загальні кошти подружжя для нього набувається комп'ютер. Визначте, у чиїй власності перебуває даний комп'ютер:

а) у спільній сумісній власності;

б) у загальній пайовій власності;

в) в особистій власності чоловіка-програміста.

3. Позбавлення батьківських прав:

а) обмежене терміном;

б) необмежено терміном;

в) має необоротний характер;

г) має оборотний характер.

6. Усиновлювачем можуть бути особа, яка старша за дитину на:

а) 10 років;

б) 5 років;

в) 15 років

.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Основи правознавства

Контрольна робота №6

Тема «ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

І

варіант

І. Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1

Злочином є:

А. Умисне заподіяння шкоди
Б. Вчинення суспільно-небезпечного діяння.
В. Вчинення вчинку, що осуджується громадскістю.
Г. Передбачене Кримінальним кодексом протиправне суспільно небезпечне винне діяння, вчинене суб'єктом злочину

3

Які стадії злочину вам відомі?

А. Співучасть
Б. Приховування
В. Організаційні озброєні групи
Г. Приготування та замах на злочин.

2

Виправні роботи встановлюються на строк

А. Від шести місяців до двох років і відбуваються за місцем роботи засудженого.
Б. від 3-х місяців до 6 років
В. від 3-х місяців до 3 років
Г. Від 2-х місяців до 2-х місяців і відбуваються за вказівкою органів,виконуючих покарання у вигляді виправлених робіт

4

До обставин, що обтяжують покарання, відносяться:

А. Залучення до скоєння злочину неповнолітніх
Б. Відмова від дачі показань.
В. Невизнання своєї провини
Г. Використання умов воєнного або надзвичайного стану

Д. Алкогольне або наркотичне сп'яніння

ІІ. Дайте повну аргументовану відповідь (до 2,5 б. за відповідь)

1. Проаналізуйте особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

2. Що є підставами звільнення від покарання? У чому відмінність амністії і помилування?

ІІІ. Запропонуйте вирішення юридичної ситуації (згідно закону!). (до 2,5 б. за кожну)

1. Громадянин Іваненко проник у квартиру з метою крадіжки, зібрав речі і виходячи з квартири побачив гр. Петрову, що поверталася додому у сусідню квартиру. Вона поцікавилася, хто він такий і що тут робить. Іваненко вдарив Петрову кулаком в обличчя, збивши її з ніг, і зник з викраденими речами. Падаючи, Петрова вдарилася головою об сходинки сходів і отримала травму голови з розширеним крововиливом у мозок. Не приходячи до свідомості, вона померла. Визначте форму вини і стадію злочину.

2. Група молодих людей у віці від 13 до 17 років намагалися відкрити автомобіль з метою його викрадення. Вони були затримані нарядом ППС. Визначте стадію злочину. Хто буде підлягати кримінальній відповідальності?

Основи правознавства

Контрольна робота №6

Тема «ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

ІІ

варіант

І. Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1

З якого віку особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності?

А. З 16 років за всі злочини
Б. З 14 років
В. Після досягнення особою повноліття
Г. З 16 років, а за злочини, що становлять підвищену суспільну небезпеку - з 14 років

3

Позбавлення волі встановлюється на строк:

А. Більше 30 років, якщо відбувається особливо тяжкий злочин
В. Від 1 року до 15 років
С. Від 6 місяців до 20 років
Д. Від 6 місяців до 25 років

2

Які з перерахованих обставин виключають злочинність діяння?

А. Добровільна відмова від вчинення злочину
Б. Необхідна оборона
В. Здійснення злочину неповнолітньою особою

Г. Вчинення злочину в стані афекту

4

Додатковими покараннями, згідно кримінального законодавства України, є:

А. позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;

Б. арешт

В. конфіскація майна

Г. штраф

ІІ. Дайте повну аргументовану відповідь (до 2,5 б. за відповідь)

1. Наведіть класифікацію злочинів (залежно від ступеня тяжкості)

2. Підстави звільнення від кримінальної відповідальності

ІІІ. Запропонуйте вирішення юридичної ситуації (згідно закону!). (до 2,5 б. за кожну)

1. Водій Сергієнко при переїзді через міст порушив правила дорожнього руху і по необережності збив велосипедиста Беліча. Вважаючи потерпілого мертвим, Сергієнко з метою приховування злочину скинув потерпілого з мосту в річку, а велосипед привіз додому, розібрав і викинув. Труп Беліча був виловлений через декілька днів. Експертиза встановила, що наїзд автомобіля не заподіяв смерті Белічу, смерть настала внаслідок утоплення. Визначте форму вини Сергієнко. Які злочини здійснені ним?

2. Субасов В., перебуваючи в магазині, скористався тим, що в секції чоловічого одягу нікого не було, швидко зняв своє старе пальто і надів шкіряну куртку, яка висіла на вішалці. Після цього він спробував втекти, проте був затриманий на виході з викраденим охоронцями магазину. Закінченим або незакінченим є вчинений ним злочин? Поясніть.

Основи правознавства

Контрольна робота №6

Тема «ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

ІІІ

варіант

І. Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1

Підставою кримінальної відповідальності є:

А. Вчинення діяння, яке містить всі ознаки складу злочину
Б. Завдана шкода
В. Винесення постанови про притягнення як обвинуваченого
Г. Вирок суду.

3

Неповнолітнім може бути призначено покарання у вигляді.

А. Громадських робіт
Б. Позбавлення волі на певний строк
В. Конфіскації майна.
Г. Штрафу

Д. Довічного позбавлення волі

2

До обставин, що пом'якшують покарання, КК відносить:

А. Вчинення злочину неповнолітнім
Б. Вчинення злочину вагітною
В. Вчинення злочину в умовах воєнного або надзвичайного стану
Г. Вчинення злочину в стані сп'яніння

4

При призначенні покарання за сукупністю злочинів:

А. Суд призначає покарання за кожний злочин окремо,
Б. Застосовується принципу складання покарань.
В. Менш суворе покарання поглинається більш суворим.

ІІ. Дайте повну аргументовану відповідь (до 2,5 б. за відповідь)

1. Які обставини виключають злочинність діяння?

2. Злочином визнається лише винне діяння. В яких формах може бути вина? Наведіть приклади.

ІІІ. Запропонуйте вирішення юридичних ситуацій (згідно закону!). (до 2,5 б. за кожну)

1. Іванов намагався проникнути в чужу квартиру. Однак не зміг з допомогою відмички відкрити двері. Не зумівши увійти в квартиру, він пішов. Чи є дії Іванова добровільною відмовою від злочину?

2. Неповнолітні Олег (14 р.), Сергій (15 р.) та повнолітній Анатолій (21 рік) здійснили розбійний напад на приватного підприємця. Кого буде притягнуто до кримінальної відповідальності, якщо ст. 67 Кримінального Кодексу України визначає це правопорушення як «скоєння злочину групою осіб за попередньою змовою», що є обставиною, яка обтяжує кримінальну відповідальність? Батьки неповнолітніх наполягають на їх звільненні від покарання, бо чули, що ст. 22 Кримінального Кодексу, яка розкриває особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, уже в першій фразі наголошує, що кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до скоєння злочину виповнилося 16 р.?

Основи правознавства

Контрольна робота №6

Тема «ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

Початковий рівень.

Оберіть правильну(ні) відповідь(і) (0,5 б. за кожне правильно виконане завдання)

1. Злочином є:

А. Заподіяння шкоди
Б. Протиправний вчинок
В. Вчинення вчинку, що осуджується громадскістю.
Г. Передбачене Кримінальним кодексом протиправне суспільно небезпечне винне діяння, вчинене суб'єктом злочину

4. До обставин, що обтяжують покарання, відносяться:

А. Вчинення злочину щодо вагітної
Б. Алкогольне або наркотичне сп'яніння
В. Невизнання своєї провини
Г. Використання умов воєнного або надзвичайного стану

Д. Тяжкі наслідки

2. З якого віку особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності?

А. З 16 років за всі злочини
Б. З 14 років
В. З 18 років
Г. З 16 років, а за тяжкі та особливо тяжкі - з 14 років

5. Які з перерахованих обставин виключають злочинність діяння?

А. Добровільна відмова від вчинення злочину
Б. Крайня необхідність
В. Здійснення злочину неповнолітньою особою

Г. Фізичний або психічний примус

3. Які стадії злочину вам відомі?

А. Співучасть
Б. Приховування
В. Організаційні озброєні групи
Г. Умисел

Д. Закінчений злочин.

6. Неповнолітнім може бути призначено покарання у вигляді.

А. Громадських робіт
Б. Позбавлення волі на певний строк
В. Конфіскації майна.
Г. Арешту

Д. Довічного позбавлення волі

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.