ЗБІРКА ЦІЛЬОВИХ ІНСТРУКТАЖІВ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Опис документу:
ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ ТА КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЗБІРКА

ЦІЛЬОВИХ ІНСТРУКТАЖІВ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ У ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Шкуренко Александр

16.09.2018

Безпека життєдіяльності під час навчально – виховного процесу передбачає створення безпечних умов при проведенні всіх видів діяльності, що входять до складу навчально – виховного процесу.

У цьому методичному посібнику подана інформація спрямована на підвищення рівня знань в питаннях організації та проведенні цільових інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Наведено приклади інструкцій з безпеки життєдіяльності.

Методичний посібник розраховано на керівників керівників гуртків позашкільного закладу освіти.

З М І С Т

 1. Порядок проведення інструктажів

з охоро­ни праці з працівниками

навчальних закладів…………………………….с. 3

 1. Опрацювання та введення в

дію інструкцій з охорони праці,

безпеки життєдіяльності……………………….. с. 9

 1. Цільові інструктажі при

проведенні спортивних заходів…………………с. 13

 1. Безпека під час екскурсій та цільових походів…с. 26

Інструктажі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності проводяться відповідно до Положення про порядок проведення навчання і пе­ревірки знань з питань охорони праці в закладах, ус­тановах, організаціях, підприємствах, підпоряд­кованих Міністерству освіти і науки України, за­твердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за №806/12680 (далі - Положення про навчання).

 1. Порядок проведення інструктажів з охоро­ни праці з працівниками навчальних закладів

Працівники навчальних закладів під час прий­няття на роботу та періодично повинні проходити інструктажі з питань охорони праці.

Вступний інструктаж з охорони праці прово­диться з усіма працівниками:

 • які приймаються на постійну або тимчасову ро­боту незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

 • які прибули до навчального закладу з інших нав­чальних закладів, установ, організацій ( відрядження, стажування тощо ) і беруть безпо­середню участь у навчально-виховному чи виробничо­му процесі або виконують інші роботи для цього нав­чального закладу.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом (інженером) з охорони праці або іншою особою, на яку, відповідно до наказу керівни­ка, покладається цей обов'язок і яка в установлено­му Положенням про навчання порядку пройшла навчан­ня та перевірку знань з питань охорони праці.

Програма інструктажу затвер­джується керівником навчального закладу.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструкта­жу з питань охорони праці, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

Первинний інструктаж з охорони праці прово­диться до початку роботи безпосередньо на робочо­му місці з працівником:

 • новоприйнятим (постійно чи тимчасово) до нав­чального закладу;

 • який переводиться з одного структурного підрозділу закладу до іншого;

 • який виконуватиме нову для нього роботу;

 • відрядженим іншим навчальним закладом та який бере безпосередню участь у навчально-вихов­ному або виробничому процесі.

Первинний інструктаж на робочому місці прово­диться за чинними в навчальному закладі інструкціями з охорони праці. Інструкція розроб­ляється керівником структурного підрозділу (вик­ладачем, завідувачем кабінету, майстерні тощо), уз­годжується з керівником служби охорони праці та затверджується керівником навчального закладу.

Запис про проведення первинного інструктажу робиться в журналі реєстрації інструктажів з пи­тань охорони праці (додаток 1) .

Повторний інструктаж з охорони праці прово­диться на робочому місці за обсягом і змістом переліку пи­тань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на 3 місяці, для ре­шти робіт – 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж з охорони праці про­водиться:

- при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а та­кож при внесенні змін і доповнень до них;

 • при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інстру­ментів, вихідної сировини, матеріалів й інших фак­торів, що впливають на стан охорони праці;

 • при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

 • при перерві в роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів — для робіт з підвищеною не­безпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж з охорони праці про­водить керівник структурного підрозділу Запис про проведення позапланового інструк­тажу робиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, який зберігається в структурному підрозділі (додаток 1) .

Цільовий інструктаж з охорони праці прово­диться:

 • при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою;

 • у разі ліквідації аварії або стихійного лиха;

 • при проведенні робіт, на які, відповідно до за­конодавства, оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводить керівник струк­турного підрозділу. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Запис про проведення цільового інструктажу робиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, який зберігається в структурному підрозді (додаток 1).

Додаток 1

Титульний аркуш журналу

______________________________________________________
(підприємство, організація, установа)

ЖУРНАЛ

РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

_______________________________________________________
(цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія, майстерня тощо)

Розпочато "___" _______________ 20__ р.

Закінчено "___" _______________ 20__ р.

Формат А4 (210 х 297)

з/п 

Дата проведення інструктажу

Прізвище, ініціали особи, яку інструктують 

Професія, посада особи, яку інструктують

Вид інструктажу (первинний, повторний, позаплановий, цільовий), назва та номер інструкції

Причина проведення позапланового або цільового інструктажу

Прізвище, ініціали особи, яка інструктує та перевіряє знання

Підписи 

Стажування (дублювання) на робочому місці 

Знання перевірив, допуск до роботи здійснив (підпис, дата)

особи, яку інструктують

особи, яка інструктує

кількість змін, з ___ до ___ (дати)

стажування (дублювання) пройшов (підпис працівника)

10 

11 

12 

Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяль­ності проводиться з учнями, курсантами, слухачами нав­чального закладу в разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці то­що). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів (додаток 2).

Додаток 2

ЖУРНАЛ

реєстрації первинного, позапланового,

цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності

учнів, курсантів, слухачів

_________________________________

(кабінет, лабораторія, цех, майстерня, спортзал тощо)

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яку інструктують

Дата проведення інструктажу

Клас,

група

Назва інструктажу,

назва інструкції

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка проводила інструктаж

Підпис особи, яка проводила інструктаж

Підпис особи*, яку інструк-тують

1

2

3

4

5

6

7

8

*Вихованці розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу.

 1. Опрацювання та введення в дію інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності

Перелік необхідних інструкцій розробляється службою охорони праці за участю керівників структурних підрозділів.

Інструкції, які вводяться в дію, реєструються службою охорони праці в журналі реєстрації інструкцій. Видача інструкцій керівникам структурних підрозділів провадиться службою охорони праці з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій. Інструкції видаються працівникам на руки безпосередніми керівниками робіт під розпис у журналі реєстрації інструктажів з охорони праці під час проведення первинного інструктажу або вивішуються на їх робочих місцях.

Перегляд інструкцій, що діють в навчальному закладі, проводиться не рідше одного разу на 5 років. Перегляд інструкцій для професій або видів робіт з підвищеною небезпекою проводиться не рідше одного разу на 3 роки.

Інструкції повинні містити такі розділи :

 • загальні положення ;

 • вимоги безпеки перед початком роботи ;

 • вимоги безпеки під час виконання роботи ;

 • вимоги безпеки після закінчення роботи ;

 • вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

Інструкція не повинна містити посилань на нормативні акти, вимоги яких враховуються при її розробці. За необхідності ці вимоги відтворюються дослівно.

Згідно з п. 4.1.13 «Положення пр організацію роботи з охорони праці учасників навчально-вховного процесу в установах і закладах освіти» виконання вимог безпеки навчання і праці для вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів відображається в інструкціях, які називаються інструкціями з безпеки.

Базовим матеріалом для розробки інструкцій є правила (вимоги) безпеки під час проведення занять, виконання різних видів робіт.

Більш детальну інформацію шодо розробки інструкцій можна отримати в “Положенні про розробку інструкцій з охорони праці”.

Зразок

Форма титульного аркуша інструкції з охорони праці, що діє в навчальному закладі

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №_______

(назва)

(місце видання)

Форма першої сторінки інструкції з охорони праці, що діє в навчальному закладі

(повне найменування закладу із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

(посада керівника)

(найменування закладу)

«__» ______201__ р.

N

№ _______

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № ________

(назва)

(Текст інструкції)

Форма останньої сторінки інструкції з охорони праці, що діє в навчальному закладі

(розробник)

(особистий підпис)

(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст) служби охорони праці закладу*

(особистий підпис)

(прізвище, ініціали)

«___»_________201__ р.

* У разі потреби проект інструкції узгоджується з іншими зацікавленими службами, підрозділами і посадовими особами, перелік яких визначає служба охорони праці.

 1. Цільові інструктажі при проведенні спортивних заходів.

Затверджено:

Наказ

від «____» ________ 20 ___р. №____

Директор НЗ

____________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Інструкція № ___

з безпеки

при проведенні спортивно-масових заходів

І. Загальні положення

1.1. Відповідальний за проведення спортивно-масових заходів (спортивних свят, змагань, конкурсів) дотримується гігієнічних норм і вимог з охорони праці, пожежної та електробезпеки.

1.2. Заступник директора з виховної роботи і відповідальний за електро- і пожежну безпеку проводять інструктаж з відповідальними за проведення спортивно-масового заходу, черговими учителями, класними керівниками, а ті, в свою чергу, з учнями про заходи пожежної безпеки і правилами евакуації дітей з приміщень на випадок пожежі, та правилами поведінки учнів в залі та спортмайданчику.

1.3. У приміщенні основних спортивних споруд (спортивний зал, тренажерний зал, басейн, тир, тощо) на видному місці повинні бути вивішені правила поведінки та пожежної безпеки, план евакуації учнів на випадок пожежі або стихійного лиха.

1.4. На час проведення спортивно-масових заходів необхідно обов’язково організувати чергування членів добровільної пожежної дружини закладу, а приміщення забезпечити необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння. Використовувати засоби пожежогасіння для господарських та інших потреб, що не пов’язані з пожежогасінням, категорично заборонено.

1.5. Приміщення, в яких проводяться спортивно-масові заходи, повинні мати не менш як два виходи назовні. Відстань від найвіддаленішої точки підлоги до дверей, що ведуть до евакуаційного виходу, не повинна перевищувати 27 м. Двері, призначені для евакуації, повинні відчинятися у напрямку виходу з приміщення. Спортивне обладнання майданчиків повинно бути надійно закріплене і відповідати вимогам безпеки.

1.6. Кількість місць у спортивному залі під час проведення спортивно-масових заходів та змагань треба встановлювати з розрахунку 0,7 - 1 м2 на одного учня. Заповнювати зал понад установлену норму забороняється. Забороняється проводити спортивно-масові заходи та змагання в приміщеннях, спортивних майданчиках, які не відповідають цим нормам. Коридори, проходи і виходи з будівель, призначених для евакуації людей, повинні бути вільними. Двері з приміщень під час проведення спортивно-масових заходів забороняється замикати на замок, або запори, які важко відкриваються.

1.7. Біля кожних дверей повинен невідлучно перебувати черговий з числа педагогів або учнів старших класів.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком проведення

спортивно-масових заходів

2.1. Перед початком спортивно-масових заходів зал повинен бути ретельно провітрений. Припливно-витяжні системи повинні знаходитись у робочому стані. Повинно бути забезпечено достатнє природне та штучне освітлення.

2.2. Відповідальний за проведення спортивно-масових заходів перед початком їх проведення повинен ретельно оглянути спортивні майданчики, приміщення, запасні виходи, особисто переконатись в повній готовності їх у протипожежному відношенні та в забезпеченні приміщення первинними засобами пожежогасіння, перевірити справність електроапаратури, задіяної на масових заходах, надійність спортивного обладнання.

ІІІ. Вимоги безпеки під час проведення

спортивно-масових заходів

3.1. Під час проведення спортивно-масових заходів з учнями повинні невідлучно перебувати класний керівник чи класовод. Вони зобов’язані стежити за точним виконанням заходів безпеки під час проведення заходів. Необхідна також обов’язкова присутність медичного працівника для надання у разі потреби першої медичної допомоги.

IV. Вимоги безпеки після закінчення спортивно-масових заходів

4.1. Відключити від електромережі електроапаратуру. Класоводи і класні керівники організовують виведення школярів з приміщень. Вимкнути освітлення і закрити приміщення на ключ.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку пожежі керівник заходу зобов’язаний:

а) негайно повідомити про пожежу у найближчу пожежну частину за телефоном 101, дати сигнал тривоги для місцевої добровільної пожежної дружини;

б) вжити всіх залежних від нього заходів щодо евакуації учнів з приміщень. Евакуацію учнів треба починати в першу чергу з приміщення, де виникла пожежа, а також з приміщень, яким загрожує небезпека поширення пожежі;

в) направити евакуйованих у безпечне місце ;

г) одночасно негайно приступити до гасіння пожежі своїми силами й наявними в установі засобами пожежогасіння;

д) для зустрічі викликаної пожежної частини треба виділити особу, яка повинна чітко проінформувати начальника частини , що прибула, про те, чи всі учасники заходу евакуйовані з будівлі, яка горить, або задимлена, і в яких приміщеннях ще залишилися люди.

5.2. В разі необхідності надати першу медичну допомогу потерпілим і викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103.

Розроблено:

Керівником ( викладачем) фізвиховання ______________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності __________

підпис

Затверджено:

Наказ

від «____» ________ 20 __ р. №____

Директор НЗ

_____ ____________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Інструкція № ___

з безпеки

під час занять легкою атлетикою

І. Загальні положення

1.1. Відкриті спортивні майданчики повинні бути розміщені в спортивній зоні на відстані не менше, як 10м від навчальних корпусів.

1.2. Спортивна зона пришкільної ділянки повинна мати огорожу по периметру заввишки 0,5 - 0,8 м. Дозволяється як огорожу використовувати кущі з неотруйними, неколючими і не запиленими плодами.

1.3. Майданчики для ігор повинні бути стандартних розмірів, рівними, очищеними від каміння та інших сторонніх предметів.

1.4. Майданчики не можна огороджувати канавами, влаштовувати дерев’яні або цегляні бровки. Не менше ніж на 2 м від майданчика не повинно бути дерев, стовпів, парканів та інших предметів, що можуть спричинити травму.

1.5. Бігові доріжки повинні бути спеціально обладнаними, не мати бугрів, ям, слизького ґрунту. Доріжка повинна продовжуватися не менше 15м за фінішну позначку.

1.6. Ями для стрибків повинні бути заповнені піском, розпушеним на глибину 20-40 см. Пісок повинен бути чистим, поверхня – розрівняною.

1.7. Місця, призначені для метання спортивних снарядів, розміщуються на такій місцевості, яка добре проглядається і знаходиться на значній відстані від громадських місць (тротуарів, доріг, майданчиків для дітей).

1.8. Під час сильного вітру, низької температури і підвищеної вологості треба збільшувати час, відведений на розминку перед виконанням легкоатлетичних вправ.

1.9. Взуття учнів має бути на підошві, що виключає ковзання, щільно облягати ногу і не заважати кровообігу.

1.10. Під час проведення занять з метання не можна перебувати в зоні кидка, перетинати цю зону. Перебуваючи поблизу зони метання, не можна повертатися спиною до напрямку польоту об’єкта метання.

1.11. Забороняється виконувати довільні кидання, залишати без нагляду спортивний інвентар для поштовхів і метання, зокрема інвентар, який не використовується в даний момент на уроці.

1.12. Зберігати і переносити спортивний інвентар для метання треба в спеціальних укладках.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком занять

2.1. Ретельно розпушувати пісок у ямі для стрибків у довжину і висоту. Граблі після розпушування піску класти в стороні зубцями донизу. Перед стрибками покласти під п’яти гумові прокладки. Перед метанням м’яча, гранати у мокру погоду витерти їх ганчіркою. Перед метанням м’яча, гранати, переконатися , чи немає людей у напрямку метання.

ІІІ. Вимоги безпеки під час занять

3.1. Під час групового старту на короткі дистанції бігти тільки по своїй доріжці. Не допускати різких «стопорячих» зупинок. Ретельно розпушувати пісок у ямі – місці приземлення.

3.2. Не виконувати стрибків на нерівному, пухкому і слизькому ґрунті. Не приземлятися на руки.

3.3. Не подавати м’яч, гранату кидком. Не переходити через місця, на яких проводяться заняття з метання, бігу і стрибків.

3.4. Бути особливо уважними, виконуючи вправи з метання. Не стояти під час групових занять праворуч від метальника, не ходити за приладами (снарядами) без дозволу вчителя.

3.5. Отримуючи у сиру погоду м’яч, гранати, витирати їх на сухо. Граблі й лопати не залишати в стрибкових ямах та класти їх зубцями донизу.

IV. Вимоги безпеки після закінчення занять

4.1. Після занять ретельно вимити руки з милом. Якщо під час занять з’явиться біль у руках, почервоніння шкіри або натерті місця (водяні пухирі) на долонях, припинити заняття і звернутися за порадою й допомогою до лікаря, медичної сестри.

4.2. Забрати зі спортивного майданчика непотрібний спортінвентар, поставити граблі, лопати в складські приміщення. За командою учителя перейти зі спортмайданчика до роздягальні .

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При отриманні травми учитель повинен надати учню першу медичну допомогу та звернутись до лікаря.

5.2. У разі отримання важких травм викликати швидку медичну допомогу по телефону за номером 103.

Розроблено:

Керівником (викладачем) фізвиховання _________

підпис Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності __________

підпис

Затверджено:

Наказ

від «____» ________ 20__ р. №____Директор НЗ

_____ ____________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Інструкція № ___

з безпеки

під час занять спортивними іграми

І. Загальні положення

1.1. Відкриті спортивні майданчики для ігор повинні бути розміщені в спортивній зоні на відстані не меншій як 10 м від навчальних корпусів.

1.2. Спортивна зона пришкільної ділянки повинна мати огорожу по периметру висотою 0,5-0,8 м. Дозволяється як огорожу використовувати кущі з неотруйними, неколючими і не запиленими плодами.

1.3. Обладнання на спортивних майданчиках (волейбольні стійки, металеві конструкції, баскетбольні щити, гандбольні, футбольні ворота) повинні бути надійно закріплені. Поверхня спортивних майданчиків повинна бути рівна, чиста, без сторонніх предметів. Не менш ніж на 2м від спортивних майданчиків не повинно бути дерев, стовпів, парканів та інших предметів, що можуть спричинити травму.

1.4. Спортивні майданчики не можна огороджувати канавами, дерев’яними або цегляними бровками.

ІІ. Вимоги безпеки перед початком занять

2.1. Перед початком занять перевірити поверхню майданчиків, щоб не було ям, гострих предметів, розбитого скла.

2.2. Перевірити надійність кріплення баскетбольних щитів, кілець, стійок, воріт, сіток. М’ячі повинні бути цілими, відповідати стандартам.

2.3. Перевірити в учнів одяг, щоб він не сковував рухів і відповідав порі року і погоднім умовам.

2.4. Звернути увагу на самопочуття, стан здоров’я учнів.

ІІІ. Вимоги безпеки під час проведення занять

3.1. На уроки приходити тільки в м’якому взутті (без шипів). Забороняється одягати різного роду прикраси (кільця, перстні, сережки, значки). Нігті мають бути коротко обрізаними.

3.2. Не можна передавати одночасно два (волейбольні, баскетбольні, гандбольні та футбольні) м’ячі тоді, коли відвернута увага у учня і він чекає передачу від іншого.

IV. Вимоги безпеки після закінчення занять

4.1. Перевірити самопочуття учнів. Зібрати спортінвентар.

4.2. По команді вчителя учні виходять зі спортивного залу (майданчика)

4.3 Вимкнути світло, провітрити приміщення.

4.4 Забороняється вживати холодну воду, виходити розігрітими на вулицю.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При отриманні травми, погіршенні самопочуття негайно повідомити учителя.

5.2. Надати потерпілому першу медичну допомогу, повідомити лікаря (медсестру), а в разі необхідності викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103.

5.3. У випадку пожежі – викликати пожежну службу за телефоном 101.

Розроблено:

Керівником (викладачем) фізвиховання ______________________

підпис прізвище, ініціали

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності __________

підпис

Зразок

____________________________________

навчальний заклад

Ж У Р Н А Л

перевірки на надійність встановлення

та кріплення спортобладнання

Розпочато «__» _____________ 201_р.

Закінчено «__» _____________ 201_р.

«Затверджую»

Директор НЗ ___________________ підпис ініціали, прізвище

_____ ____________ 201__ р.

А К Т

Ми, комісія у складі: голови комісії (заступника директора, який відповідає за охорону праці), членів комісії (відповідального за електро та пожежну безпеку), голови комісії з питань охорони праці (від профкому), голови профкому, керівника фізвиховання склали цей акт про те, що в спортзалі і на спортивному майданчику було проведено випробування та перевірку на надійність встановлення та кріплення спортінвентаря, спортобладнання.

Дані випробувань занесені в таблицю:

з/п

Назва спортінвентаря і спортобладнання

Інвентаризаційний №

Дані випробувань (прогин)

Закріплено надійно чи ненадійно

Примітка

Бруси

Перекладина

Колода

Ворота футбольні

гандбольні

Гімнастична стінка

Щити баскетбольні

Канат

Споруди на гімнастичному містечку

Висновки комісії:

Спортінвентар і спортобладнання, що знаходяться у спортзалі і на спортивному майданчику придатні (непридатні) до використання.

(потрібне підкреслити)

Голова комісії: ___________ _______________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії: ___________ _______________

«___» _______________ 201__ р.

Примітка: Акт складається перед початком навчального року.

 1. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ЕКСКУРСІЙ І ТУРИСТИЧНИХ ПОХОДІВ

1. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ

1.1.Перед початком екскурсії керівник робить перекличку учнів, відмічає присутніх. Бажано, щоб на 10-15 учнів приходилось по одному дорослому. Другу перекличку проводять після прибуття на місце екскурсії, третю - перед відправленням у зворотній шлях, четверту-після повернення з екскурсії.

1.2. Якщо для доставки учнів до місця екскурсії використовується громадський транспорт або спеціально виділений, посадка здійснюється групами під керівництвом дорослого. Спочатку в транспортний засіб заходять учні, а потім особа, яка керує ними. У такому самому порядку здійснюється й висадка.

1.3. Під час перевезення учням забороняється висовуватися з вікон, сідати й висаджуватися з транспортного засобу під час руху.

1.4. Перед тим, як організовувати екскурсію, треба ознайомити учнів з вимогами охорони природи, з місцевими отруйними рослинами, грибами, з місцевими отруйними тваринами, переносниками або передавачами інфекційних захворювань.

1.5. Щоб запобігти механічним пошкодженням сучками, хмизом, колючими рослинами, гострим камінням, осколками скла тощо, напередодні екскурсії треба попередити, щоб учні приходили у взутті, яке захищає ноги від пошкоджень.

1.6. Не дозволяється учням знімати взуття під час екскурсії та ходити босоніж.

1.7. Вирушаючи на екскурсію з дітьми, керівник повинен мати при собі похідну аптечку першої допомоги див. (додаток 1).

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ЛІСАХ ТА ПОСАДКАХ

2.1.Не розводити багаття у лісі.

2.2.Не кидати запалених сірників і не погашених недопалків.

2.3.Обережно, отруйний гриб!

2.3.1.Для запобігання отруєння грибами потрібно:

- гриби збирати в екологічно чистих місцях, подалі від шосейних доріг та залізничних магістралей, захоронення трупів тварин, місць зберігання промислових відходів, біля атомних і теплових електростанцій;

- не збирати та не вживати невідомих грибів;

- не збирати перезрілі та червиві гриби;

- не збирати дуже молоді гриби, побудова та колір яких не чітко виявлені;

- не купувати гриби у приватних осіб як свіжі, так і домашнього приготування;

- найбільшу небезпеку викликають мухомори, бліді поганки, несправжні опеньки, сморчки.

Пам’ятайте! У всіх грибів токсичні речовини не виводяться, якщо їх відварити.

2.3.2.Ознаки отруєння грибами:

- через 1-6 годин з’являється нудота, біль у животі, рідкий стул, запаморочення, блювання;

- через 8-14 годин спостерігаються ознаки жовтяниці, порушується кровообіг, дихання, уражаються нирки;

- під час отруєння блідою поганкою через 8-14 годин з’являється спрага, судоми, синіють губи та нігті, холодніють руки та ноги.

2.4. Обережно, небезпечні речовини і предмети!

2.5. При виявленні небезпечних речовин і предметів (знаряддь, бомб, мін, аерозолів тощо) необхідно:

- не доторкатися до небезпечних речовин, предметів;

- негайно вийти за межі зони зараження (забруднення);

- повідомити службу оперативного реагування району, штаб ЦО, органи міліції;

- при попаданні отруйних речовин на шкіру, одяг, взуття негайно видалити їх тампоном із матерії або папером;

- після виходу із зони зараження, необхідно провести часткову обробку відкритих частин тіла водою з милом, полоскання рота, гортані, носа, очей;

- відчувши ознаки ураження, негайно звернутися до лікаря.

2.6.Забороняється в лісах, посадках рубати дерева, знищувати птицю, стріляти, залишати сміття.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ, СТИХІЙНИХ ЛИХ ТА НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

3.1.При виникненні аварійних ситуацій, які можуть призвести до нещасних випадків, робота,відпочинок припиняється до вияснення й усунення причин виникнення цих ситуацій.

3.2.При появі запахів горілого вимкнути апаратуру, повідомити керівника.

3.3.При виникненні пожеж, інших стихійних лих слід організовано без паніки залишити місце.

3.4.Для виклику пожежної команди необхідно зателефонувати за номером – 101, для виклику швидкої допомоги – 103.

3.5.Про всі випадки аварійних ситуацій, аварій, нещасних випадків треба повідомити органи місцевого самоврядування, місцеві органи міліції, штаб ЦО(у разі необхідності):

3.6.У разі виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру(землетруси, повені, затоплення, паводка, снігових лавин) населення буде оповіщено сигналом „УВАГА ВСІМ!” – завивання сирени, виробничі гудки та інші сигнальні засоби.

3.6.1. Дії під час землетрусу:

 • зберігати спокій, уникати паніки;

 • діяти негайно, тільки будуть відчутні коливання ґрунту або споруди, головна небезпека - це предмети й уламки, що падають;

 • швидко залишити будинок та відійти від нього на відкрите місце, якщо ви перебуваєте на першому, другому поверсі;

 • негайно треба залишити кутові кімнати, перейти та стати в отворі внутрішніх дверей подалі від вікон і важких предметів;

 • вибігати з будинку швидко, але обережно, остерігаючись уламків, електричних дротів тощо;

 • швидко відійти від високих споруд, шляхопроводів, мостів та ліній електропередач;

 • зупинитися, якщо ви їдете автомобілем, відкрити двері та залишитись в автомобілі до припинення коливань;

 • якщо поблизу є постраждалі, сповістити про них рятувальників та надати, по можливості, допомогу.

3.6.2. Дії під час раптового затоплення, повені, паводка:

 • зберігати спокій, уникати паніки;

 • швидко збирати документи, коштовності, ліки та необхідні речі;

 • надати необхідну допомогу маленьким дітям, інвалідам та людям похилого віку, які підлягають евакуації в першу чергу;

 • перед виходом з будинку вимкнути електрику та перекрити газ, загасити вогонь у грубах, печах, закрити вікна та двері. Якщо є час—закрити вікна та двері першого поверху дошками;

 • негайно треба залишити зону затоплення;

 • відкрити хлів – дати худобі рятуватися;

 • піднятися на верхні поверхи, якщо будинок одноповерховий зайняти горищні приміщення;

 • до прибуття допомоги, залишатися на верхніх поверхах, дахах, деревах, сигналізуючи рятівникам, щоб вони мали можливість швидко вас знайти;

 • надати, по можливості, допомогу потерпілим;

 • потрапивши у воду, зняти з себе важкий одяг і взуття, відшукати поблизу предмети, якими можна скористатися для порятунку до одержання допомоги;

 • не переповнювати рятувальні засоби( катери, човни, плоти тощо).

3.6.3. Дії у разі сходження снігової лавини:

 • зберігати спокій, уникати паніки, за необхідності, надати допомогу потерпілим інвалідам, дітям дошкільного віку, людям, які знаходяться поруч;

 • почувши шум снігової лавини, негайно заховатися за скелю, дерево, лягти на землю, захистивши руками голову, притиснувши коліна до живота, орієнтуючи своє тіло за рухом лавини і дихаючи через одяг;

 • коли лавина захопила і зносить спробувати виконувати плавальні рухи, створивши простір навколо обличчя та грудної клітини - це допоможе диханню, коли зупиниться снігова лавина;

 • не панікувати і не дозволяти собі заснути, пам’ятаючи про те, що вас шукають і врятують впродовж деякого часу.

3.6.4. Дії під час стихійного лиха:

 • зберігати спокій, уникати паніки, за необхідності надати допомогу інвалідам, дітям дошкільного віку та сусідам, зачинити вікна та відійти від них подалі, загасити вогонь у грубах, вимкнути електро- та газо- постачання. Зберігати документи, одяг, найбільш необхідні та цінні речі, продукти харчування на декілька днів, питну воду, медикаменти, ліхтарик, приймач на батарейках;

 • перейти у безпечне місце, сховатись у внутрішніх приміщеннях – коридорі, ванній кімнаті, коморі, погребі. Ввімкнути приймач, щоб отримувати інформацію. Не переходити в іншу споруду, не користуватися ліфтами – це небезпечно. Електромережу можуть раптово вимкнути;

 • обминати великі споруди, хиткі дерева, будинки з хитким дахом, якщо стихійне лихо застало вас на вулиці. За можливості заховатися в підвалі найближчого будинку;

 • на відкритій місцевості треба щільно притиснутися до землі, на дно яру, канави, захищаючи голову одягом або гілками дерева;

 • зупинитися, якщо ви їдете автомобілем, вийти і сховатись у підвалі міцної споруди;

 • уникати споруд підвищеного ризику-мостів, естакад, трубопроводів, ліній електропередач, водоймищ тощо.

3.7. У разі виникнення надзвичайних ситуацій з викидами радіаційних та екологічно-небезпечних речовин населення після сигналу „УВАГА ВСІМ!” буде оповіщено мовною інформацією „РАДІАЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА!” або „ХІМІЧНА НЕБЕЗПЕКА!”.

Почувши цей сигнал, потрібно негайно увімкнути радіо, телевізор та слухати повідомлення місцевих органів влади та штабу цивільної оборони з надзвичайних ситуацій. Протягом усього періоду ліквідації наслідків стихійних лих, аварій та катастроф - усі ці засоби необхідно тримати постійно увімкненими.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В КІНОТЕАТРАХ.

4.1.Придбати квиток.

4.2.Спокійно зайти в залу й зайняти місце відповідно до квитка.

4.3.Під час сеансу не коментувати бачене, не розмовляти один з одним, не приймати їжу та не жувати гумку.

4.4.Під час сеансу не вставати з місця, не ходити по залі.

4.5.По закінченню сеансу не створювати „пробки” при виході із зали

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПЕРШОЇ (ДОЛІКАРСЬКОЇ) ДОПОМОГИ

5.1. Швидкість дій - вирішальна роль долікарської допомоги.

5.2. Якщо у потерпілого немає дихання, не б’ється серце, відсутній пульс-це ні в якому разі не означає припинити дії по оживленню постраждалої особи.

5.3. Висновок про смерть робить лише лікар.

5.4. При нещасному випадку треба одягнути потерпілого, викликати лікаря або швидку допомогу й надати потерпілому першу медичну допомогу:

 • при ударі – забезпечити потерпілому спокій, поклавши на забите місце холодний компрес протягом 6 годин;

 • при вивихах – покласти підтримуючу пов’язку, на уражене місце - холодний компрес, без лікаря суглоби не вправляти;

 • при розтягненні м’язів і зв’язок – накласти тугу пов’язку, забезпечити потерпілому спокій;

 • при запорошенні очей твердими частинами – накласти на око м’яку пов’язку та негайно відправити потерпілого до медпункту;

 • при запорошенні очей хімічними речовинами – промити чистою водою запорошене око в напрямку від вуха до носа;

 • при попаданні на тіло кислот – обпечене місце обробити 2% розчином соди (1 чайна ложка на стакан води);

 • при попаданні на тіло лугів – промити уражене місце водою з оцтом;

 • при порушенні цілісності шкіри – обробити навколо ураженого місця йодом чи зеленкою та зробити пов’язку. Не слід торкатися рани руками, виймати з неї інородне тіло;

 • при наявності кровотечі – накласти джгут або тугу пов’язку. Джгут накладають не більше як на 1,5-2 години;

 • при втраті свідомості – розстебнути комір, пасок і відкрити вікна, винести потерпілого на свіже повітря, дати понюхати нашатирний спирт, обличчя та груди змочити холодною водою;

 • при ураженні електричним струмом – звільнити потерпілого від дії струму, оцінити його стан і надати йому долікарняну допомогу;

 • при переломах – наложити шину так, щоб були надійно іммобілізовані два сусідні з місцем ушкодження суглоби (вище і нижче). При відкритих переломах – наложити на рану пов’язку;

 • при зупинці дихання – зробити штучне дихання;

 • при опіках – обробити уражене місце спиртом, одеколоном. Не можна доторкатися до обпечених ділянок руками, не можна проколювати пухирі та відривати одяг. Опікову поверхню накривають чистою тканиною. При опіках очей електродугою треба робити примочки розчином борної кислоти;

 • при отруєнні окисом вуглецю (чадний газ, дим, продукти горіння) – забезпечити потерпілого свіжим повітрям, звільнити його від одягу, який утруднює дихання, дати понюхати нашатирний спирт. На голову і груди потерпілого покласти холодний компрес;

 • при отруєнні недоброякісною їжею, медикаментами, негайно промити шлунок. Для цього потерпілому потрібно дати 1-1,5 л теплої води і визвати блювання. Процедуру повторити 2-3 рази;

 • при укусах бджолами, осами – видалити жало, на рану накласти примочку з нашатирного спирту;

 • при обмороженні – розтерти уражену ділянку тіла вовняною тканиною до почервоніння шкіри, давати пити гарячий чай або молоко. Не можна робити розтирання снігом;

 • при тепловому та сонячному ударах – перенести потерпілого в прохолодне місце, намочити голову і ділянку серця холодною водою, піднести до носа ватку з нашатирним спиртом.

5.5. Учнівська молодь повинна:

 • зупинити кровотечу і перев’язати рану;

 • накласти шину;

 • зробити штучне дихання та зовнішній (непрямий )масаж серця;

 • звільнити від контакту з електричним струмом;

 • вміти користуватися аптечкою (переносною сумкою); піклуватися не тільки про те, щоб допомогти потерпілому, а й про те, щоб не зашкодити йому;

 • вживати тільки найнеобхідніших заходів, пам’ятаючи про те, що долікарська допомога не виключає лікарську, яка необхідна в окремих випадках.

5.6. При ураженні електричним струмом необхідно:

 • якомога швидше вивільнити від струмопровідних частин;

 • швидко вимкнути напругу рубильником або вимикачем;

 • для звільнення від струмопровідних частин або проводу напругою до 1000 В користуються палицею, дошкою або іншим сухим предметом, який не проводить електричного струму, проводи перерубують сокирою, кожний провід окремо;

 • відтягнути потерпілого за одяг, уникаючи дотику до оточуючих металевих предметів і відкритих частин тіла;

 • під напругою понад 1000В надіти діелектричні рукавиці, взути боти працюючи ізолюючими кліщами або штангою;

 • якщо провід торкається землі, слід пам’ятати про небезпеку крокової напруги, тому після звільнення від струмопровідних частин постраждалого треба винести із зони крокової напруги;

 • місцеві опіки перев’язують як рану;

 • при клінічній смерті зробити штучне дихання, а у випадку фібриляції серця – зовнішній масаж серця;

 • одночасно треба викликати фельдшера, швидку медичну допомогу та готувати транспорт для відправки постраждалого.

Дотримання правил безпеки під час канікул є запорукою створення безпечних та нешкідливих умов для відпочинку дітей, учнівської та студентської молоді.

Додаток № 4

ПЕРЕЛІК

медикаментів, перев’язувальних засобів і приладь для похідної аптечки

 1. Бинт стерильний -2шт.

 2. Індивідуальний пакет першої допомоги -2шт.

 3. Розчин йоду 5%-й спиртовий з притертою пробкою -1фл.

 4. Розчин аміаку 10%% -й з притертою пробкою -1фл.

 5. Розчин перекису водню 3% -1фл.

 6. Розчин борної кислоти 5% спиртовий з притертою

пробкою -1фл.

 1. Валідол у таблетках -1уп.

 2. Парацетамол у таблетках -1уп.

 3. Сульфацил натрію30% спиртовий з притертою пробкою -3шт.

 4. Ножиці медичні -1шт.

 5. Пінцет -1шт.

 6. Булавки англійські -5шт.

 7. Шина зі щільного картону саморобна -50х5(см )

 8. Джгут медичний -1шт.

Література

 1. Безпека життєдіяльності. Нормативні документи для навчальних

закладів.-К. : Основа, 2010. -1024с.

2. Волинець Ю.Й., Нижник М.В. Методичні рекомендації з питань безпеки життєдіяльності під час занять фізичними вправами та при проведенні спортивно- масових заходів в загальноосвітніх навчальних закладах. – Інститут інноваційних технологій і змісту освіти: 2006 (Схвалено для використання в навчально-виховному процесі листом Міністерства освіти і науки України від 03.04.2006 №1- 11/1239).

3. Дуброва Н.Й. Методичні рекомендації щодо організації і проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу: Журнал “Безпека життєдіяльності” №11-12, 2008.

4. Дуброва Н.Й. Розробляємо інструкції з охорони праці: Журнал “Практика управління закладом освіти” №5, 2011.

5. Інструктивно-методичні матеріали “Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів”. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.02.2012 №1/9-72.

6. “Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах підпорядкованих Міністерству освіти і науки України”. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за №806/12680.

7. “Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.11.2011 за №969/6160.

8. “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці 29.01.1998 №9.Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.04. 1998 за №226/2666.

9. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 01.06.2010р. № 521. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.08.2010р. за № 651/17946.

 • 04.06.2018
 • Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)
 • 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас
 • Інші методичні матеріали
 • 19130
 • 0
 • 628
 • Стежити
 • Поскаржитись

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!