До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
6
міс.
1
5
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

З досвіду організації позааудиторної роботи з іноземної мови

Опис документу:
Представлено опис досвіду організації позааудиторної роботи з іноземної (англійської) мови. Розглянуто використання таких форм позааудиторної роботи як студентська (учнівська) конференція та гра "мовний марафон"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

З досвіду організації позааудиторної роботи з іноземної мови

 В сучасних умовах зростають вимоги до педагогічної та психологічної наук у справі виховання творчої особистості, здатної знайти своє місце на складних перехрестях життя, самовизначитися і реалізувати себе. Зросло значення виховання у людини таких особистісних якостей, завдяки яким вона поступово стає активним суб’єктом соціальної взаємодії. Ще більш важливого значення набуває проблема активізації самовиховання студентів, адже становлення суспільно активної та гармонійно розвиненої особистості великою мірою залежить від власних зусиль самої людини, спрямованих на самовдосконалення як неодмінної умови досягнення успіху в самовизначенні, самореалізації, життєтворчості.

Крім того на сучасному етапі прискореного соціально-економічного розвитку суспільства, що характеризується поступовою й неухильною інтеграцією України в європейські політичні, економічні й культурні структури, винятково важливого значення набуває підвищення освітнього рівня підготовки висококваліфікованих спеціалістів для всіх галузей діяльності, збагачення інтелектуального та творчого потенціалу.

Важливою умовою розв'язання цього завдання є необхідність озброєння спеціалістів, яких готує вища школа, умінням володіти іноземними мовами, здатних до вільного професійного спілкування із зарубіжними колегами, які могли б користуватися оригінальною літературою, що сприятиме ефективності виконання професійних завдань.

Разом із тим практика й результати досліджень переконують, що рівень знань, умінь і навичок з іноземної мови у студентів та випускників навчальних закладів недостатній для задоволення зростаючих потреб як професійного, так і особистого характеру.

Зростаючий розрив між обсягом знань, призначених для вивчення, й можливістю їх засвоєння, може бути подоланий, головним чином, шляхом розвитку розумових здібностей студентів, Підвищення ефективності навчання можливе лише за умов раціональної організації всього навчального процесу. При обмеженні навчального аудиторного часу, а також з урахуванням психологічних особливостей студента виникає необхідність навчати студентів самостійно працювати в позааудиторний час.

Позааудиторна робота з іноземної мови вирішує такі завдання:

- удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих на заняттях іноземної мови;

- розширення світогляду студентів;

- розвиток їх творчих здібностей, самостійності, естетичних смаків;

- виховання любові та поваги до людей свого рідного краю та країни, мова

якої вивчається.

Основними організаційними принципами позааудиторної роботи з іноземної мови є принципи добровільності та масовості, принцип урахування і розвитку, індивідуальних особливостей та інтересів студентів, принцип зв'язку позааудиторної роботи з заняттями.

Позааудиторна робота базується на володінні студетами навичками та вміннями, набутими на уроках іноземної мови, тому дуже важливим є те, щоб студенти якнайповніше використовували ці навички та вміння під час позааудиторного заходу. Водночас позааудиторна робота має позитивно впливати на навчальну діяльність студентів з іноземної мови.

Усі вищеназвані принципи доповнюють один одного і в комплексі забезпечують цілеспрямований, послідовний, систематичний і водночас різнобічний вплив на розвиток особистості.

В методичній літературі та у практиці навчальних закладів традиційно розрізняють три форми позааудиторної роботи: індивідуальні, групові та масові. В основу такого розподілу покладена ознака кількісного охоплення учасників.

Індивідуальна позааудиторна робота проводиться з окремими студентами, які готують повідомлення і доповіді про країну, мова якої вивчається, про знаменні дати і події, видатних людей, розучують вірші, пісні, уривки з літературних творів іноземною мовою, виготовляють наочні посібники, оформляють стінгазети, альбоми, стенди і т.п. Індивідуальна робота може проводитися постійно або епізодично.

Групова форма позакласної роботи має чітку організаційну структуру і відносно постійний склад учасників, об'єднаних спільними інтересами. До цієї форми належать гуртки. Позитивно зарекомендували себе комбіновані гуртки, де поєднуються різні види діяльності, наприклад, розучування пісень та підготовка інсценівок, позакласне читання і перегляд діафільмів з подальшим обговоренням переглянутого. Заняття в гуртках, як правило, проводяться регулярно.

Масові форми позакласної роботи не мають чіткої організаційної структури. До них відносять такі заходи як вечори художньої самодіяльності, фестивалі, конкурси, карнавали, тематичні вечори і ранки тощо. Ці заходи проводяться епізодично.

Різноманітність форм позакласної роботи, пов'язаних з іноземною мовою, велика. Нам хотілося б розповісти про декілька з них.

Конференція як форма організації навчально-виховного процесу передбачає присутність в одній аудиторії студентів, які об'єднані однією метою — розв'язання певної теоретичної чи практичної проблеми. Творче обговорення та розв'язання обраної проблеми визначають зміст конференції, характерною ознакою якої є дискусія, а результатом — осмислення цієї проблеми.

Студентська конференція — це важлива форма навчання, яка сприяє формуванню знань, умінь і навичок студентів, їх закріпленню та вдосконаленню, поглибленню і систематизації. Це комплексна форма узагальнення результатів самостійної пізнавальної діяльності студентів під керівництвом викладачів, що здійснюється завдяки спільним зусиллям викладача та студентів. Метою конференції є поглиблення, зміцнення та розширення здобутих знань; розвиток і саморозвиток творчих здібностей студентів, їхньої активності; створення передумов самовиховання, самовдосконалення, самовизначення студентів.

Підготовку конференції, незалежно від її типу, можна умовно поділи і и на два етапи. На першому етапі визначається тема конференції, ставляться мета та завдання; розробляється перелік питань, які розкривають тему (план); оголошується конкурс на крашу доповідь і девіз конференції; розподіляються обов'язки між студентами; готуються література.  виставкові та наочні матеріали. Другий етап  підготовки до конференції характеризується більш інтенсивною діяльністю викладачів та студентів: уточнюється план конференції, визначаються її учасники, складається    список рекомендованої літератури, оголошуються доповідачі та виступаючі, готується інформаційний стенд. На другому етапі визначним моментом у підготовці конференції є її змістова сторона. У цьому плані першим помічником є викладач, який надає допомогу студентам, іншим учасникам конференції; переглядає зміст доповідей, аналізує їх; порівнює , зіставляє, прогнозує можливі зіткнення різних думок, поглядів, переконань.

Особливо важливою є така форма організації навчально – виховного процесу під час вивчення іноземної мови за професійним спілкуванням, оскільки навчальна програма дисципліни передбачає формування навичок складання та представлення доповіді – презентації. Тому викладачі іноземної мови нашого коледжу організовують студентські конференції різного спрямування: як країнознавчого спрямування – «UkraineGreat Britain», на якій студенти обговорювали різні аспекти історії та сучасного життя країн, так і професійного. Також було проведено студентську екологічну конференцію «Our planet is our home», під час якої студенти обговорили екологічні проблеми як в світі, так і в нашому регіоні. Крім участі в конференціях, які організовують викладачі іноземної мови, корисним для студентів є участь в таких заходах відповідно обраного фаху, де вони представляли роботи англійською мовою. Зокрема, студенти 4 курсу спеціальності «Прикладна екологія» взяли участь в роботі студентської конференції «Чорнобиль: 30 років потому».

Цікавим є також досвід проведення конкурсу презентацій «My Future Professions». Конкурс був проведений в два тура. Протягом першого туру студенти подавали презентації про свої майбутні професії, журі обрало кращі роботи. З кращими роботами студенти виступили на конференції.

«Мовний марафон» є, на наш погляд, вдалою формою позааудиторної роботи з студентами. Цей захід є командною грою і при проведенні був розрахований на студентів І курсу. Нижче перераховані його основні переваги:

 “марафон” проводиться в ігровій формі, що забезпечує невимушену комфортну обстановку, що допомагає студентам розкритися і застосувати свої знання в новій ситуації;

 у заході задіяні знання, отримані студентами під час занять з інших предметів, що підвищує інтерес і дозволяє кожному проявити себе в тій області знання, де він відчуває себе найвпевненіше. навіть ті студенти, що мають слабкі мовні знання, не нудьгуватимуть, оскільки в грі задіяні різноманітні навики;

 зберігши форму гри, можна легко пристосувати її зміст під будь-який рівень знань мови і вік у вказаних рамках;

 командна гра відповідає психологічним особливостям студентів цього віку;

 підготовка до гри може служити могутнім стимулом до повторення студентами вивченого матеріалу.

Завдання команди - пересуваючись по маршруту від станції до станції набрати найбільшу кількість балів. Час, що витрачається командами на кожному етапі, строго не лімітується, але на користь студентів прийти до фінішу швидше, оскільки час відмічається в “маршрутному листі” і за це нараховуються додаткові бали. Отже, кожна команда перед початком гри отримує “маршрутний лист”, який виконує дві функції:

 на ньому вказаний порядок проходження даною командою станцій

 сюди старший по кожній станції - “доглядач” – «station keeper» - виставляє кількість балів, отриманих на етапі.

Кількість станцій повинна відповідати кількості команд. Команди починають проходження маршруту з різних станцій і проходять всі станції, але в різному порядку, відбитому в маршрутних листах. Це робиться для того, щоб на одній станції одночасно не опинилося декілька команд. У нашому випадку гра проводилася серед студентів І груп, команди складались з 4 чоловік в кожній. На маршруті було організовано 8 станцій, при цьому 1-а команда проходила їх всіх по порядку від №1 до №9, 2-а команда - з №2 по №9, а потім №1 і тому подібне. Приклади маршрутних листів приведені в Додатку 1. Тематика станцій може варіюватися залежно від тем, закладених в навчальний посібник, а завдання - грунтуватися на кругозорі студентів, знаннях, отриманих з інших предметів і інформації, що міститься в підручнику з іноземної мови. Станції можуть бути пов'язані з різними предметами, що вивчаються, цього року, і розташовуватися у відповідних кабінетах. Наприклад, станція “How sporty are you?” може знаходитися у фізкультурному залі. Пошук станцій додає грі додатковий інтерес. Тривалість “марафону” залежить від кількості станцій. У нашому випадку він зайняв 1,5 години. Для проведення марафону потрібно стільки чоловік (викладачів англійської мови і студентів старших курсів), скільки станцій ви плануєте організувати. У завдання доглядача станції входить: дати завдання команді, підрахувати результат в балах і виставити його в маршрутний лист. Підрахунок балів і визначення переможців відбувається після того, як всі команди пройшли маршрут і здали маршрутні листи на точку старту, де проголошується час прибуття.

Домогтися розквіту талантів і здібностей, які має в собі кожна людина, – ось що водночас відповідає й фундаментально гуманістичній місії освіти, і вимогам справедливості, якими повинна керуватися будь-яка освітня політика, а  також правдивими потребами ендогенного розвитку. Проблема розвитку  творчості студента набуває в наш час особливого значення. Як сформувати творчу, інтелектуально розвинену особистість? Для успішного вирішення цієї проблеми велике значення має розвиток творчих здібностей, активності та самостійності. І в цьому велику роль відіграє позааудиторна робота з студентами. 

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інтернет-ресурси для опитування і тестування»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
490 грн
490 грн