+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Вступний діагностичний тест з англійської мови

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ Коледж

ім. Л. М. РЕВУЦЬКОГО»

Вступний діагностичний тест

з англійської мови за курс основної школи ( 10 клас )

для студентів 1 курсу

( учнів 10 класу)

Підготувала:

викладач – методист англійської мови

Балюнова Світлана Анатоліївна

Пояснювальна записка

до вступного діагностичного тесту з англійської мови

за курс основної загальноосвітньої школи 10 клас.

Вступні діагностичні тести з англійської мови за курс основної школи для учнів 10 класу (студентів 1 курсу внз) розроблені на основі Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: ІНОЗЕМНА МОВА 10-11 класи, рівень стандарту.

Метою проведення вступного діагностичного тесту є оцінка якості знань учнів (студентів), набутих ними за курс основної школи.

Тест складається з 3 блоків: «Лексико-граматичний», «Читання», «Країнознавство».

Лексико-граматичний блок містить 18 завдань і передбачає контроль знань граматичних явищ таких як :

  • множина іменників,

  • присвійний відмінок,

  • вживання артиклів,

  • займенників,

  • ступенів порівняння прикметників, прийменників,

  • відочасові форм дієслова,

  • узгодження часів,

  • модальні дієсліва,

  • безособові форми дієслів,

а також знань норм словотворення і порядку слів у реченні.

Блок «Читання» містить текст обсягом близько 150 слів і 4 завдання до нього, які передбачають перевірку рівня сформованості вмінь учнів у двох видах читання: 1) розуміння основного змісту прочитаного; 2) вміння виділяти необхідну інформацію з тексту. Завдання з прочитаного тексту припускають контроль розуміння учнями логічних зв'язків, вміння виділяти основну думку і витягувати потрібну інформацію.

У блок «Країнознавство» включено 2 завдання соціокультурного характеру, які передбачають перевірку знань основних відомостей про країни, що вивчаються.

Всього завдань у тесті - 24. Кожну правильну відповідь оцінюється в один бал. Максимальна кількість балів - 24.

Інструкція до виконання кожного завдання дається українською мовою. Читання інструкції не повинно створювати додаткової складності для учнів (студентів).

Учням (студентам) дається 30 хвилин для виконання тесту. Користуватися словником не дозволяється.

До тесту додаються ключі для перевірки правильності виконання завдань учнями.

Оцінка результатів тесту

Кількість правильних відповідей

оцінка

24

12

23-22

11

21-20

10

19 - 18

9

17-16

8

15-14

7

13

6

12

5

11-10

4

< 9

не склав

Вступний діагностичний тест

з англійської мови за курс основної школи ( 10 клас )

Варіант №1

1. Виберіть правильний варіант множини.

а) сhild b) childs b) children c) childrens

2. Підберіть потрібний невизначений займенник.

Look. There is ___________ in my bag.

a) Something b) somebody c) anybody

3. Закінчіть речення, використавши ступінь порівняння прикметника, даного в дужках.

Yesterday it was ___________ than it is today. (warm)

4. Вставте необхідний прийменник

Students should be ____ time for their classes.

5. Вставте артикль a, an, the, якщо необхідно.

Kate usually goes for ___ walk with her dog.

6. Поставте апостроф в правильному місці.

Can I take my mothers bracelet, please.

7. Закінчіть речення, вставивши потрібний модальне дієслово (should, would, need, might).

________ you like to go to the theatre this weekend?

8. Поставте дієслово в дужках в правильну форму.

He _________ at college yesterday. (be)

9. Поставте дієслово в дужках в правильну форму.

I ____________an English song at this moment. ( learn)

10. Виберіть потрібне супутнє слово, щоб закінчити речення

(tomorrow, already, ago, usually).

We have ___________ written this essay, you may check it.

11. Розкрийте дужки, поставивши дієслово в правильну форму пасивного стану.

This computer (use) very often, use another one.

12. Закінчіть речення, вживши інфінітив або герундій

People enjoy _________ interesting shows on TV. (watch)

13. Переведіть речення з дійсного способу в умовний II типу

(Conditional 2 : якщо б…, то би…).

If I know English well, I will communicate with people from other countries.

14. Переведіть наступне речення з прямої мови в непряму.

I am very busy at the moment”, my friend said.

15. Розкрийте дужки, вживши дієслова в правильному часу.

My granny said she (can’t) remember where she (put) her glasses.

16. Розставте слова в реченні в правильному порядку.

do the shopping/I/ in the department store/often

17. Задайте розділовий питання до речення

He is going to pass examination in Biology, ……. ?

18. Утворіть необхідну за змістом частину мови від дієслова, даного в дужках.

We can find all the necessary __________ on the Internet. (inform)

19. Прочитайте текст

(from http://www.esl-lounge.com/student/reading/3r1-learn-english-reading.php)

Виконайте завдання на розуміння прочитаного.

Today, millions of people want to learn or improve their English but it is difficult to find the best method. Is it better to study in Britain or America or to study in your own country?

The advantages of going to Britain seem obvious. Firstly, you will be able to listen to the language all the time you are in the country. You will be surrounded completely by the language wherever you go. Another advantage is that you have to speak the language if you are with other people. In Ukraine, it is always possible, in the class, to speak Ukrainian if you want to and the learning is slower.

On the other hand, there are also advantages to staying at home to study. You don't have to make big changes to your life. As well as this, it is also a lot cheaper than going to Britain but it is never possible to achieve the results of living in the UK. If you have a good teacher in Italy, I think you can learn in a more concentrated way than being in Britain without going to a school.

So, in conclusion, I think that if you have enough time and enough money, the best choice is to spend some time in the UK. This is simply not possible for most people, so being here in Ukraine is the only viable option. The most important thing to do in this situation is to maximize your opportunities: to speak only English in class and to try to use English whenever possible outside the class.


(263 words)

Визначте, чи правильні такі твердження . Виберіть T або F

19. There are not many English learners nowadays T F

20. It is better to study the language in the UK because of language surrounding T F

21. There are not any advantages in studying English in your home country T F

22. If you study English maximize your opportunities in class T F

23. Назвіть столицю Сполучених Штатів

a) New York b) Washington, D.C. c) Washington

24. Виберіть правильний варіант, щоб закінчити речення.

The symbol of Canada is a _________ .

a) red rose b) maple leaf c) bald eagle

Вступний діагностичний тест з англійської мови

за курс основної школи ( 10 клас )

Варіант №2

1. Виберіть правильний варіант множини.

a) gentleman b) gentlemans c) gentlemen d) gentlemens

2. Підберіть потрібний невизначений займенник.

There is ….. in that box. It’s empty.

a)some b) something c) nothing

3. Закінчіть речення, використавши ступінь порівняння прикметника, даного в дужках.

In our group there are ….. girls than boys. (many)

4 Вставте необхідний прийменник.

Young people listen … rock music.

5. Вставте артикль a, an, the, якщо необхідно.

My friend gave me … book which I wanted to read.

6. Поставте апостроф в правильному місці.

Kates friends invited her to the concert on Sunday.

7. Закінчіть речення, вставивши потрібний модальне дієслово (should, would, need, could).

He said that he ….. play the piano when he was only 6 years old.

8. Поставте дієслово в дужках в правильну форму.

She … her homework every day. (do)

9. Поставте дієслово в дужках в правильну форму.

I …. …. Her homework when the film began. (do)

10. Виберіть потрібне супутнє слово, щоб закінчити речення

(tomorrow, already, ago, usually).

Students hope they will be able to write the dictation well …..

11. Розкрийте дужки, поставивши дієслово в правильну форму пасивного стану.

Food (eat) in China with sticks but not with forks and spoons.

12. Закінчіть речення, вживши інфінітив або герундій

I am interested in …. English. (study)

13. Переведіть речення з дійсного способу в умовний II типу

(Conditional 2 : якщо б…, то би…).

If she invites us to her concert we will come.

14. Переведіть наступне речення з прямої мови в непряму

Our teacher gives us too many grammar exercises”, my friend said.

15. Розкрийте дужки, вживши дієслова в правильному часу.

Tom wondered if Ann (can) help him with English but the girl (answer) that she (can not).

16. Розставте слова в реченні в правильному порядку.

have /the test/finished/already/the students/writing

17. Задайте спеціальне питання до речення

Mark Zuckerberg invented Facebook. (What)

18. Утворіть необхідну за змістом частина мови від дієслова, даного в дужках..

We would like to join this environmental ….. (organize)

19. Прочитайте текст (http://www.5minuteenglish.com/mar24.htm)

Виконайте завдання на розуміння прочитаного.

Have you ever had the desire to wander the world and see what was out there? While some people prefer to stay in the comfort of their own home, others have been bitten by the travel bug and can't wait to explore the world. Exotic places call to them. "Come visit me and I will show you my mysteries," they say.

Every year millions of people pack their suitcases or put on backpacks and flock to visit the seven continents of the world. They wander through the castles and museums of Europe, and the cities and natural wonders of North and South America. Some visit the vast exotic cultures of Asia, Africa and the Middle East. The great outback of Australia is a wonderland for those who go there. And a few lucky people even make to the most mysterious continent on the earth- Antarctica.

Why do people want to explore the world? It gives them a better perspective about the earth and the people living on it. It opens their minds, it gives them a feeling of accomplishment, and it makes them feel alive. So save some money, get your passport ready, and see the world. It will change your life forever.

(203 words)

Визначте, чи правильні такі твердження . Виберіть T або F

19. To be bitten by the travel bug means you like to stay home. T F

20. Asia is vast. T F

21. Many lucky people visit the most mysterious continent on the earth- Antarctica. T F

22. Travelling opens your mind. T F

23. Поєднайте назви англомовних країн з їх національными видами спорта.

Great Britain a) ice-hockey

Canada b) rugby

New Zealand c) soccer

24. Виберіть правильний варіант, щоб закінчити речення.

The national food in England is __________________ .

a) hamburger b) borshch c) fish and chips

KEYS

Варіант №1

1. b) children

2. a) Something

3. warmer

4. in

5. a

6. mother’s

7. would

8. was

9. am learning

10 already

11. is used

12. watching

13. If I knew English well, I would communicate with people from other countries.

14. My friend said (that ) he was very busy at that moment

15. My granny said she couldn’t remember where she had put her glasses.

16. I often do the shopping in the department store

17. He is …, isn’t he ?

18. information

19. F

20. T

21. F

22. T

23. b) Washington, D.C.

24. b) maple leaf

KEYS

Варіант №2

1. c) gentlemen

2. c) nothing

3. more

4. to

5. the

6. Kate’s

7. could

8. does

9. was doing

10. tomorrow

11. is eaten

12. studying

13. If she invited us to her concert we would come.

14. my friend said(that) their teacher gave them too many grammar exercises

15. Tom wondered if Ann could help him with English but the girl answered that she couldn’t

16. the students have already finished writing the test

17. What did Mark Zuckerberg invent?

18. organization

19. F

20. T

21. F

22. T

23. Great Britain c) soccer

Canada a) ice-hockey

New Zealand b) rugby

24. c) fish and chips

Опис документу:
Вступний діагностичний тест з англійської мови за курс основної школи для студентів 1 курсу внз 1-2 рівня акредитації (учнів 10 класу) допоможе оцініти рівень знань студентів, набутих ними за курс основної школи.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Професійний розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно? »
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн