• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Самоосвіта
 • Виступ на методичній раді "Діяльнісний підхід: сутність і особливості реалізації в процесі навчання учнів відповідно до Концепції Нової української школи"

Виступ на методичній раді "Діяльнісний підхід: сутність і особливості реалізації в процесі навчання учнів відповідно до Концепції Нової української школи"

Самоосвіта

Для кого: Дорослі

23.03.2020

406

11

0

Опис документу:
У даному виступі акцентовано увагу на основних завданнях діяльнісного підходу Нової української школи, розкриті принципи впровадження, результати як для учнів, так і для вчителя. Даний матеріал стане у нагоді вчителям, які бажають працювати по-новому.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КЗ «Лисичанська ЗОШ І-ІІ ступенів № 29

Доповідь на методичну раду

Діяльнісний підхід: сутність і особливості реалізації в процесі навчання учнів відповідно до Концепції

Нової української школи

Підготувала ЗД з НВР

Світлана КРАВЧЕНКО

2020р.

Дитина потребує діяльності весь час і

втомлюється не від діяльності, а від її

одноманітності та однобічності

К.Ушинський

( слайд №1)

Сьогодні ми переживаємо зміни у всіх сферах життя, які не могли не торкнутися і освітню галузь. Прийшло усвідомлення того, що дітей треба навчати по-новому, що перевірені століттями методи навчання та виховання не дозволяють в достатній мірі забезпечити успішну адаптацію випускників до життя в сучасному суспільстві. Обсяг наукової інформації стрімко зростає - за кожні 10 років він подвоюється. Тому очевидно, що які б міцні і обширі не були знання учня, він опиниться безпорадним у житті перед лавиною завдань і проблем, якщо не навчиться вчитися, змінювати себе.

Якщо ще 10-15 років тому в педагогічному співтоваристві йшли палкі дискусії про цілі освіти, то в наші дні це питання стає риторичним. Вирази «вміти вчитися», «готовність до саморозвитку», «самореалізація особистості» можна прочитати в статті і нормативному документі, почути в будь-якій аудиторії, де педагоги та психологи обговорюють проблеми сучасної освіти. Проте чи завжди ми розуміємо зміст цих слів, а головне - володіємо методами організації освітнього процесу, котрі зроблять ці високі слова реальною практикою?

Державний стандарт початкової загальної освіти ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту освіти. Мета діяльнісного підходу спрямована на те, щоб дитина придбала навички та прагнення до самостійного розвитку, що забезпечує цілісну інтеграцію особистості в культурну і суспільне середовище.

Основні завдання навчання в цьому випадку є наступними:

 • Навчання самостійної діяльності та отриманню тих даних, які знадобляться йому в подальшій кар'єрі і житті.

 • Системно-діяльнісний підхід сприяє формуванню належних моральних якостей і засад, які допоможуть зберегти цілісність особистості навіть у несприятливому середовищі.

 • Утворюється цілісна, критична картина навколишнього світу, людина набуває найціннішу здатність тверезо і грамотно оцінювати ті події, які відбуваються навколо нього в повсякденному житті.

Що ж таке діяльнісний підхід у навчанні ( слайд №2)

 • Створення ситуацій, що дають змогу поєднати можливості різних предметів для формування комплексу знань та умінь;

 • Застосування різноманітних методів спонукання учнів до праці та активної участі в процесі засвоєння знань;

 • Освітній процес спрямований на розвиток пізнавальної діяльності учнів, її активізацію спонукати учнів до творчої самостійної роботи по здобуванню знань та формуванню умінь і навичок.

Діяльнісна (стратегічна) лінія сприяє формуванню діяльнісної компетентності шляхом формування навчальних умінь і навичок, опанування стратегіями, що визначають мовленнєву діяльність, соціально-комунікативну поведінку учнів, спрямовані на виконання навчальних завдань і розв’язання життєвих проблем. Реалізація цього виду діяльності здійснюється на засадах проблемного, розвивального навчання, особистісно-орієнтованого навчання, інтерактивного навчання та методу проєктів.

У 2000 році почалося впровадження в освітню практику діяльнісного методу навчання. Розроблено і теоретично обґрунтовано модельний зразок організації розуміння і прийняття учнями на особистісно значущому рівні норми навчальної діяльності («уміння вчитися»).

 Первинне розуміння учнями того, що означає «вміти вчитися», починається з 1 класу. Очевидно, що темп і рівень обговорення буде залежати від віку учнів і від наявного у них досвіду перебування в навчальній діяльності.

Що ж таке діяльнісний метод навчання? ( слайд №3)

Метод навчання, при якому дитина не отримує знання у готовому вигляді, а здобуває їх сама у процесі власної навчально-пізнавальної діяльності.

        ( слайд №4)  Цей метод навчання є одним із провідних у Новій українській школі. Його застосування забезпечує можливості щодо вироблення в учнів необхідних пізнавальних вмінь, компетенцій саморозвитку: активності, послідовності, прогресивних та незворотних змін психологічного статусу особистості на основі потреб у самовдосконаленні;

у процесі навчання: цілеспрямована, усвідомлена , активна діяльність учнів, що полягає у сприйнятті та оволодінні науковими знаннями, в узагальненні та використанні отриманих знань у практичній діяльності

у процесі викладання: цілеспрямована діяльність вчителя щодо формування в учнів позитивних мотивів навчання, організації сприйняття, осмислення висловлюваних фактів та явищ забезпечення вміння користуватися отриманими знаннями та вміннями отримувати знання самостійно.

Реалізовуючи діяльнісний метод, вчителеві потрібно дотримуватися дидактичних принципів: ( слайд №5)

 • принцип діяльності (відкриття нового знання самою дитиною);

 • принцип безперервності (узгодженість усіх компонентів системи навчання: мети, завдань, змісту, методів, форм);

 •  принцип цілісного уявлення про світ (якщо знання не потрібні, то для чого вони? У дитини за час його навчання має сформуватися цілісне уявлення про світ, в якому він живе: знання і практика будуть доповнювати один одного, сприяючи утворенню гармонійно розвиненої особистості);

 • принцип мінімаксу (забезпечує різнорівневе навчання. Це означає, що кожна школа зобов'язана надавати кожному учню дані в тому максимальному обсязі, який він може засвоїти в принципі. Всі учні після закінчення закладу освіти повинні володіти кругозором, відповідним освітнім стандартам держави.

 •  принцип психологічної комфортності (віра у сили та можливості дитини; навчальний процес слід організувати так, щоб діти відчували себе максимально комфортно з психологічної точки зору. Учні та педагоги повинні бути налаштовані дійсно доброзичливо по відношенню один до одного);

 • принцип варіативності (формування вміння добирати різні варіанти розв’язання завдань);

 •  принцип творчості (максимальна орієнтація на творчу основу у діяльності). 

Запроваджуюючи діяльністний підхід до навчання: ( слайд №6)

 • Навчаємо співпраці у груповій та колективній роботі, толерантності;

 • Пропонуємо учням різні форми роботи, заохочуючи самостійність;

 • Проводимо індивідуальну роботу з обдарованими дітьми;

 • Застосовуємо лекційно-семінарську форму проведення занять в 8-9 класах;

 • Прагнемо зацікавити практичною навчальною роботою на всіх уроках, навіть на уроках вивчення нового матеріалу;

 • Надаємо перевагу практичним та самостійним роботам навчального характеру з елементами творчості та застосування презентацій;

 • Вдосконалюємо систему самостійної роботи (варіативність, наростання складності робіт від репродуктивних до міні-проєктів).

Педагогам потрібно завжди враховувати, що реалізація діяльнісного підходу (точніше, успіх цього методу) залежить від правильно поставленого завдання. Важливо пам'ятати, що графічні схеми дуже добре підходять для навчання дітей, так як у багатьох з них добре розвинена як раз-таки візуальна, графічна пам'ять. Після первинного повторення найкраще, коли вони будуть вголос промовляти чи навіть записувати короткі тези. Це не тільки розвиває пам'ять, а й допомагає дітям набути вміння відразу ж виокремлювати найбільш важливу і потрібну їм інформацію.Системно-діяльнісний підхід на уроках не супроводжується промовою вчителя. Всі алгоритми запам'ятовування та обробки даних учні проговорюють про себе, в розумі. У ході цього процесу вигострюються розумові здібності учнів, вони вчаться мислити логічно, раціонально, але не втрачаючи при тому здатності до творчості. Прпоную вашій увазі типи уроків з використанням діяльнісносного підходу. (Слайд № 7, 8,9)

(Слайд №10) Технології діяльнісного підходу до організації навчання учнів.

Навчальна задача: розвиток в учнів умінь самостійно поповнювати знання з різних джерел.

Діяльність вчителя: визначає разом з учнями проблему, ставить задачу виділити знання, ставить задачу провести самостійний пошук знань з різних інформаційних джерел, організовує навчальну учнів з метою отримання інформації про проблему та шляхи її вирішення.

Діяльність учнів: під час пояснення навчального матеріалу ведуть записи знань, ідей, за допомогою яких можна вирішити визначену проблему, працюють індивідуально або колективно з різними джерелами, виділяючи знання , які допоможуть вирішити проблему, фіксують знання,ідеї,шляхи вирішення проблеми, самостійно вирішують проблему, вибудовуючи логічно знання по відношенню до проблеми.

(Слайд №11,12) Таким чином, враховуючи висновки сучасних науковців дослідження розвитку особистості в процесі навчання і виховання, основою педагогічного процесу є  інтегративно-діяльнісний підхід, який своїм результатом формує пошукову активність учнів, розвиток навичок високого мислення, розвиток креативних здібностей, творче застосування знань, уміння працювати в команді, підготовка до конкурсів, олімпіад, дослідницьких робіт, формування навчальної компетентності. Для вчителів: підвищення професійної майстерності, зацікавлення учня своїм предметом, посилення інтересу до навчання, залучення учнів до поуку, досліджень, відчутність реальних результатів своєї праці, задоволення в інтелектуальному розвитку.

( Слайд №13)

На сьогоднішній день вчитель - це наставник, він направляє діяльність учня,допомагаючи йому,де це необхідно, та залишаючи діяти там,де він це може зробити самостійно.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.