Виступ "Метод проекту на уроках біології, як засіб розвитку пізнавальної активності учнів"

Опис документу:
Важливою рисою сучасного уроку є активна діяльність учнів. Це насамперед їх активність у навчанні, яка формується в процесі пізнавальної діяльності, свідомі і цілеспрямовані зусилля. Активізація пізнавальної діяльності має бути спрямована не тільки на активне мислення, а й на підвищення розумових зусиль, удосконалення процесу засвоєння знань, умінь, навичок, тобто на підвищення ефективності уроку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Метод проекту на уроках біології, як засіб розвитку пізнавальної активності учнів

Підготувала: вчитель біології Грицай Л.В.

Важливою рисою сучасного уроку є активна діяльність учнів. Це насамперед їх активність у навчанні, яка формується в процесі пізнавальної діяльності, свідомі і цілеспрямовані зусилля. Активізація пізнавальної діяльності має бути спрямована не тільки на активне мислення, а й на  підвищення розумових зусиль, удосконалення процесу засвоєння знань, умінь, навичок, тобто на підвищення ефективності уроку. Обираючи з різноманітних форм і методів навчання найбільш раціональні для певного уроку, слід виходити з основного – забезпечити активність учнів і високу якість знань у навчальному процесі. Усього можна досягти, використовуючи метод проектів.

Метод проектів -  це система навчання, за якої учні здобувають знання й уміння в процесі планування й виконання поступово ускладнюваних практичних завдань проектів.

Суть методу – не формувати, а розвивати особистість у процесі свідомого мотивованої індивідуальної діяльності в групі для розв'язання спіьного завдання. Основою проектного методу є виконання різних навчальних і творчих проектних завдань. Тематика яких розробляється мною, вчителем біології, з урохуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.

Робота над навчальним проектом передбачає розв'язання проблемних ситуацій,  що потребує від учасників освітнього процесу пошукових зусиль, спрямованих на розробку оптимальних шляхів його реалізації, незмінний публічний захист і аналіз підсумків.

Це досить новий вид діяльності для школярів. Проект спонукає учня виявити інтелектуальні здібності, моральні і комунікабельні якості, продемонструвати рівень оволодіння знаннями й загальнонавчальними вміннями, здатність до самоосвіти й самоорганізації. Проектній діяльності може передувати "мозковий штурм",  у процесі якого постануть нові цікаві для учнів проблеми. У процесі здійснення проекту учні синтезують знання, інтегрують інформацію суміжних дисциплін, шукають більш ефективні шляхи розв'язання задач проекту, спілкуються одне з одним спільна діяльність реально демонструє широкі можливості співробітництва, у ході якого учні ставлять мету, визначають оптимальні засоби її досягнення, розподіляють обов'язки, виявляють власну компетентність. Система проектів є також частиною інтерактивних методик.

Проекти є практичним утіленням отриманих знань і вмінь під час виконання групової роботи. Мета виконання проектів – організація самостійної дослідницької роботи учнів під час вивчення біології, створення умов для їх самонавчання, розвитку ініціативи, окреслення інтересів та особистих прагнень.
  Якраз під час виконання проектів здійснюється особистісний і діяльнісний підхід учнів до навчання. Проектний метод -  це дидактичний засіб активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку креативного мислення й одночасно формування визначених особистісних якостей. Три "кити", на яких тримається ця технологія, - самостійність, діяльність, результативність.

Проектна технологія набула поширення в американських і японських школах. У перекладі з латини проект означає "самостійний пошук шляху – "кинутий уперед". Навчально – пізнавальний проект – це обмежений у часі процес, коли відбувається цілеспрямована зміна певної системи знань на основі конкретних вимог до якості результатів, чіткої організації, самостійного пошуку розв'язання проблеми.

За визначений час ( від одного уроку до 2 -3 місяців) учні вирішують пізнавальне, дослідне,  конструкторське або інше завдання. Необхідно також отримувати нові знання  в ході розв'язання навчально – пізнавальної проблеми природничого типу.

В своїй педагогічній діяльності я ввикористовую такі види проектів: інформаційний, ігровий, творчий. Вид проекту залежить від віку учнів і теми. За змістом проекти переважно є міжпредметні, тому що інтегруються знання з історії, географії, природознавства. За способом виконання – індивідуальні та групові.

Головні умови організації роботи над проектом

 1. Професіоналізм учителя, знання ним особливостей проектної методики, усвідомлення широких можливостей розвитку учнів у процесі проектної діяльності.

 2. Навчання учнів та оволодіння ними технологією проектної діяльності ( уміння визначати мету, завдання, бачити предмет дослідження, планувати власну діяльність і діяльність своїх товаришів).

 3. Прагнення учнів брати участь у роботі над проектом; певний рівень володіння знаннями з біології та загальнонавчальними, інтелектуальними вміннями.

 4. Започаткувавщи спільну роботу варто доводити її до кінця, поетапно узгоджуючи проміжні результати дослідження з учителем.

 5. Наявність інформації про хід реалізації проекту.

Основні структурні елементи виконання проекту

 1. Визначення мети проекту й постановка проблеми

 2. Складання плану виконання проекту ( терміни, коло учасників, форми презентації)

1.    План реалізації:

 • Організація груп і розподіл завдань між групами або в самій групі;

 • Визначення джерел інформації, її збирання;

 • Аналіз і систематизація одержаної інформації, висування гіпотез;

 • Підбиття підсумків,оформлення результатів у письмовій формі;

 • Проведення презентацій різних проектів( форма звіт, круглий стіл, прес – конференція). Широке застосування учнями стіннівок, альбомів, плакатів, фото матеріалів;

 • Загальне обговорення результатів дослідження.

Вимоги

 1. Проект розробляється за ініціативою учнів, але тема може бути запропонована вчителем. Тема для всього класу повина бути одна, але шляхи її розв'язання у кожній групі будуть різні.

 2. Проект варто зробити значущим для найближчого й опосередкованого оточення учнів.

 3. Робота над проектом має дослідницький характер.Проект має бути педагогічно значущим, тобто в процесі цого здійснення учні одержують нові знання, будують нові стосунки, набувають загальнонавчальних умінь

 4. Проект заздалегідь спланований, сконструйований спільними зусиллями мною та учнями. У той же час передбачає, в разі потреби, коригування і зміни.

 5. Проек рекламується у рамках класу, паралелі, школи з метою підвищення мотивації участі в його реалізації, усвідомлення його суспільної значущості.

 6. Проект реадістичний, має визначену практичну значащість, зорінтований на можливості учнів. Допускається широке розмаїття тем.

Етапи проектування

 1. Початковий

Розробка основних ідей, збирання і аналіз данних.

 1. Етап розробки

Вибір виконавця ( одного чи декількох), формування команди, розподіл обов'язків, планування роботи, розробка змісту етапів, корекція з боку вчителя.

 1. Етап реалізації проекту

Накопичення всієї інформації з урахуванням теми, мети. Підготовка наочного – графічного матеріалу.Контроль і кореагування проміжних результатів, співвідношення їх з метою, керування координація учнів.

 1. Завершення проекту

Представлення і захист проекту в класі. На конференції. Оцінювання і підбиття підсумків. Обговорення результатів проекту, яких пізнавальних і моральних якостей набули цого учасники, таким чином, під час роботи над проектом дуже важливо дотримуватись поетапності:

 • Задум, визначання мети, формування робочих груп;

 • Планування розподіл ролей

 • Прийняття рішень

 • Виконання проекту

 • Опис, оформлення проекту

 • Захист проекту

 • Оцінка результатів

Людина створена таким чином, що вже з перших днів життя прагне до пізнання оточуючого світу: все розглядає, до всього тягне руки, прислуховується... з часом рівень активності таких дій зростає. І з володінням дитиною вміння користуватися хоча б найпростішим знаряддям та набуттям певного досвіду в неї вже виявляється не лише дослідницькі задатки, а й задатки і нахили до творчості. Дитина власноруч створює те, що знаходить відображення в її уяві.

Учні мають одержувати достатню кількість інформації та вчитися використовувати її  у своїй практичній діядьності.

Разом з цим, одним з найважливіших завдань школи є виявлення в учнів задатків до певного виду діяльності та створення умов для її розвитку у відповідні здібності.

При цьому слід ураховувати те, що учні мають різні задатки.. деякі учні із задоволенням оволодівають знаннями, які їм подають у готовому вигляді. Інші ж ,навпаки, прагнуть здобувати знання не з вуст вчителя, а в ході самостійних пошуків, велике задоволення вони одеожують від власних спостережень за перебігом певного явища або процесу. Від того, що вони можуть впливати на хід подій та робити власні висновки.

Робота над проектом підвищує інтерес до науки біології, поглиблює знання, спонукає до пошуку в дослідницькій роботі, залучає комп'ютерні технології, інтегрує в собі проблемний підхід, групову, дослідну, презентативну, пошукову форми роботи.

Інформаційний біологійний проект

"Здорові зуби"

для учнів 7 – 9 класів

Основні цілі. Сформувати поняття "здоров'я". Розкрити його психологічний, фізіологічний  та соціальний стан.  Ознайомити учнів з факторами, що визначають здоров'я людини. Розглянути основні види зубів в ротовій порожнині, їх будову, функції та призначення. Основні види захворювання зубів, зясувати причини їх винекнення  та наслідки.   Дотримування основних гігієнічних та профілактичних правил. Більш детально познайомитись із професією лікара – стоматолога   та протезиста.  Розробити систему рекомендацій ,щодо бережливого ставлення до зубів, та дотримування гігієнічних норм.

Ідея проекту 

Найбільшим багатством кожного з нас - це є здоров'я. Його не купиш за гроші. Ми що маємо – не оберігаємо, а якщо втрачаємо то плачемо.Незважаючи на скорочення  тривалості життя, збереження здоров'я є далеко не першою серед проблем, що хвилюють і владу, і пересічених громадян. А "правда життя" проста: турбота про своє здоров'я – особиста справа кожного.

Учасники проекту  учні 7 – 9 класів

І. Етап планування роботи над проектом

План

 1. Вступ

 2. Здоров'я  - багатство кожного з нас.

 3. Будова зубів ,їх види,  функції.

 4. Захворювання зубів, причини та лікування.

 5. Рекомендації , щодо  гігієнічних правил догляду за зубами.

ІІ Етап розподілу обов'язків між членами групи

1 група " Журналісти" - надати інформацію про значення здоров'я в житті кожного знас, навести приклади прислів'їв, висловів про значення здоров'я відомих людей.

2 група "Інформатори" - вивчити будову ротової порожнини, зокрема будову зубів. Познайомити із кількістю, видами та функціями зубів

3 група "Стоматологи" - розповісти про найбільш поширені хвороби зубів, методи та способи лікування, основні стоматологічні центри

4 група "Фотографи" - демонстрація фотографій, зовнішній вигляд хворих зубів.

ІІІ. Зміст роботи

1.    Пошуковий етап

Учні разом з батьками, вчителями, бібліотекарем  працюють у групах. Зустрічаються з  лікарями – стоматологами, читають додаткову літературу, відвідують в поліклініці стоматологічний кабінет збирають матеріал по темі проекту. У результаті пошукової роботи, роблять висновки про те,  яке має бути в людини ставлення до здоров'я, зокрема гігієнічні вимоги до зубів.

2.  Оціночно – смисловий етап

 • Обговорення зібраної інформації

 • Систематизація матеріалів

 • Створення власних рекомендацій

ІV. Узагальнюючий етап

Захист проекту перед шкільною громадою

Вступ

Єдина річ цінується найбільше
Лише тоді, коли нема вже її,
І гірше втрати ти не знаєш іншої,
Здоров'я найцінніше на Землі!

Що не купиш за гроші? Звичайно, здоров'я! Усі знають, але...

Життя найцінніше, що є у людини. Людина... Вона прийшла в цей світ творити лише добро й дарувати прекрасне, на це здатна лише здорова людина. Усі ми молоді, сповнені мрій, хочемо все осягнути, рухаємось вперед, мріємо про успіх. Усе життя для нас -попереду . Від сьогоднішніх наших рішень залежить наше мабутнє. Ми повинні бути здоровими. Але статистика на сьогодні повідомляє, щодо ситуації на території України:

 • Кожна третя дитина має відхилення у фізичному та психічному розвитку;

 • Високий рівень смертності немовлят

 • За тривалістю життя Україна посідає  108 місце у світі і відстає від економічно розвинутих країн на 10 – 15 років

 • Темпи зменшення кількості населення в Україні найвищі в світі, тому українців слід занести до Червоної книги як народ, що зникає.

Тема роботи  обрана не випадково – за останні роки населення України страждає на величезну кількість захворювань, абсолютно здорових людей немає. Проходячи цим літом учнівський медичний обов'язковий огляд лікарів, ми помітили , що найбільша черга в нашій районній поліклініці біля кабінетукабінету стоматолога. Чому? Задали ми собі таке запитання. Хочемо довідатись.

Звіт групи "Журналісти"

Значення здоров'я в житті кожного з нас

Бурхливий науково  - технічний прогрес, поява нових складних видів трудової діяльності змінюють звичний ритм і уклад життя. Зменшення фізичного навантаження і збільшення нервово – емоційного напруження, погіршення екологічних умов призводить до суттєвого порушення регуляцій основних фізіологічний функцій організму. Водночас дедалі все ширше коло людей усвідомлює, що здоров'я – це найбільша цінність.

Ніякі успіхи у разі досягнення поставленої мети не можуть бути виправдані, якщо вони пов'язані з погіршенням стану здоров'я. Здоров'я не існує саме по собі, не дається на все життя, не є постійним і не змінним. Про нього потрібно дбати все життя.

Здоров'я людини – це не просто відсутність хвороб, а значно ширше поняття.

Здоров'я – це стан фізичного, психічного та соціального благополуччя, високої працездатності та соціальної активності людини.

У здоровому організмі не порушені будова і функції органів і систем. Він здатний пристосовуватись до дії самих різноманітних чинників і зберігати стабільними показники процесів життєдіяльності. Коли порушується нормальна життєдіяльність організму, то виникають хвороби. Хвороб багато, і спричиняються вони по – різному. Підраховано, що на 70% виникнення хвороб залежить від самої людини: це шкідливі звички,порушення санітарно – гігієнічних норм, неправильне харчування, відсутність режиму праці, забруднення довкілля.

Здоров'я – це ранок зі свіжим повітрям,
Це сонце, що гріє ласкаво й привітно.
Це хвилі Дніпра, що нам сили дають,
Бери це сміливо , мій друже і в путь.

Здоров'я  - смак свіжих ягід дозрілих,
Це спорт, що дає нам наснагу і сили,
Це сон, що на крилах нам зорі несуть,
Усе це з собою узять не забудь.

Та тільки на цьому шляху пам'ятай ,
Цурайся цигарки, від чарки тікай,
І знай, любий друже, у цьому житті
Чи бути здоровим – вирішуєш ти!

Існує дуже багато прислів'їв про здоров'я, а саме:

 • Здоров'я – це сила і розум.

 • Здоров'я – це краса.

 • Без здоров'я немає щастя.

 • Гроші загубив – нічого не загубив, здоров'я загубив все загубив.

 • Здоров'я не купиш.

 • Здоров'я – це те, що потрібно берегти.

 • Здоров'я – це найвище благо.

 • Якщо немає здоров'я, немає щастя також!

 • Було б здоров'ячко, все інше наживемо.

 • Щоб працювати – треба силу мати.

 • Великий сміх – здоров'я.

 • Люди часто хворіють – берегтись не вміють.

 • Не смерть страшна, а недуга.

 • Як дитина бігає і грається, то й здоров'я їй всміхається.

 • Держи голову в холоді, ноги в теплі, довгий вік проживеш на Землі.

 • Горе стихає, а здоров'я зникає.

 • Хто лазню має, той хвороб не має.

 • Як про здоров'я дбаєш – так і маєш.

 • Старому та слабому годи, як малому.

Вислови про здоров'я відомих людей

1.Здоров'я – це скарб
( Монтень)

2.    Добути і зберегти здоров'я може тільки сама людина
(М.М. Амосов).

3. Всім відомо, всім усно,що здоровим бути краще, тільки треба знати, як здоровим стати.
(Т. Волгіна)

4. Головним скарбом життя є на землі, що ти завоював, не багатство, що у тебе в скринях... Головним скарбом життя є здоров'я.
( Авіцена)

Хвороби є основною причиною того, що більшість населення Землі помирає передчасно. Середня біологічна тривалість життя людини становить близько 90 років, тоді як середня практична тривалість життя людей у розвинутих країнах становить 74 роки, а в країнах , що розвиваються, - 56 років. В Україні середня тривалість життя становить 64 роки. Отже, ми не  доживаємо 26 років до середньої біологічної тривалості життя.

Хвороб багато. Спричиняються вони по – різному. Але підраховано, що на 70% винекнення хвороб залежить від самої людини: це шкідливі звички, порушення санітарно – гігієнічних норм, неправильне харчування, відсутність режиму праці й відпочинку, забруднене довкілля. Зберегти і зміцнити здоров'я можна тільки знаючи свій організм, причини , що призводять до хвороби,  та засоби запобігання їм. Допоможе нам  в цьому тема нашого проекту.

Звіт групи "Інформатори"

Травний канал починається з ротової порожнини, у якій їжа зазнає хімічної та механічної обробки ( акт жування). Подрібнюють і перетирають їжу до кашкоподібного стану зуби.

Ротова порожнина обмежена спереду губами, збоку – щоками, зверху – піднебінням, знизу – язиком і дном рота, ззаду переходить у глотку. Стінки ротової порожнини вкриті слизовою оболонкою. В якій багато слинних залоз.

Зуби  - кісткові органи, розташовані в комірках верхньої та нижньої щелеп ротової порожнини.
У дорослої людини 32 зуби. За формою і функціями їх поділяють на різці, ікла, малі та великі кутні зуби. У кожному зубі розрізняють коронку,шийку і корінь. Спереду на кожній щелепі розташовані по чотири плоскі різці. Поряд з ними міститься по одному іклу. Різці та ікла мають по одному корені. Цими зубами відкушують їжу. Далі з кожного боку є два малі і три великі кутні зуби, які подрібнюють їжу. Нижні кутні зуби мають два. А верхні три корені.

Зуб має м'яку внутрішню частину – пульпу – і тверду зовнішню частину, до якої входить емаль, дентин і цемент. Емаль вкриває коронку зуба зверху. Це найміцніша в організмі людини тканина, що за твердістю наближається до кварцу. Проте й вона при недотриманні гігієни зубів може стиратися і давати тріщини. Дентин розташований під емаллю й утворює більшу частину коронки, шийки і зануреного у ясна кореня. Цемент вкриває шийку і корінь зуба.пульпа складається зі сполучної тканини і заповнює порожнину зуба. У пульпі через канал кореня входять кровоносні та лімфотичні судини, нерви. За рехунок пульпи зуб живеться і росте.

Зуби закладаються ще в утробний період, але перші, так звані молочні, зуби з'являються після шести місяців, а до 10-12 років  вони змінюються на постійні. Остання пара зубів мудрості у людини з'являється до 25 років.

Звіт групи "Стоматологи"

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 70% людей потребують охорони зубів найпоширенішою хворобою зубів є карієс. Карієс виникає внаслідок руйнування емалі з утворенням порожнин в стінці зуба.  Істотну роль у розвитку карієса відіграє мікрофлора порожнини рота, зокрема стрептококова. Через пошкоджену емаль ушкоджєтьсяя і дентин. У пошкодженні зуби проникають мікроорганізми, які ще більше руйнують зуб,  Поширюючись по всьому організмові. Можуть спричинити інфекційні захворювання. Розвитку карієсу сприяє також нестача вітамінів ( особливо  групи В),солей кальцію,фосфору, фтору.

Карієс – захворювання твердих тканин зуба, що проявляється у руйнуванні емалі ц дентину.  Найпоширеніше захворювання зубів. Причини винекнення остаточно не з'ясовавні. Привертає до карієсу неправильне харчування: уживання великої кількості цукру, солодких борошняних виробів, недолік вітамінів, кальцію .

Кровоточивість ясен -  результат захворювання  слизуватої оболонки ясна можуть бути наслідком не тільки місцевого, але й загальної недуги організму. Зазвичай виникає при чищенні зубів щіткою, при прийманні іжі. Кров минає з краю ясен при запаленні його слизуватої оболонки.

Пульпіт – запалення пульпи зуба. Є ускладненням карієсу зубів, причиною якого можуть бути травми (ушкодження судин, що харчують зуб,отлом частин коронки з оголенням пульпи, переломи зубів).

Абцес околочелюсний -  гнійне запалення з утворенням обмеженого вогнища розпаду в тканинах щелепно – лицьової області. Збудник головним чином стрепто і стафілококи. Джерелом інфекції може бути хворий зуб, ангіна, фурункул, ушкодження шкіри та слизуватої порожнини рота.

Альвеоліт –запалення стінок лунки вилученого зуба. Виникає в разі занесення інфекції при травматичному видаленні зуба

Зубний камінь – щільні відкладення на зубах у вигляді жовтуватих або темно – сірих глибок. Зубний камінь відкладається на тих ділянках зуба, де не відбувається досматнього самоочищення при жуванні їжі. Він може покривати й всю поверхню зуба.

Периодонтит – запалення навколишньої тканини зуба.

Висновки

Наші рекомендації

 1. Щороку проходити медичне обстеження у зубного лікаря  два рази на рік.

 2. Своєчасно лікувати хворі зуби, не запускаючи їх.

 3. Купувати протизапальні зубні пасти, щодня вранці та перед сном слід чистити зуби.

 4. Не розкушувати занадто тверду їжу зубами ( горіхи, тверді цукерки, кістки).

 5. Не вживати відразу після занадто холодної їжі гарячої, і навпаки.

 6. Після прийняття їжі ротову порожнину слід прополоскати теплою водою.

 7. Не бійтеся відвідувати кабінет стоматолога, зуби цього не люблять.

 8. Купуйте зубочистки, зубові нитки та користуйтесь ними.

 9. Харчування має бути вітамінізованим: ( наявність кальцію та фосфору  в організмі).

 10. Систематично слід вживати молочні продукти.

 11. Цікавитись медичною літературою.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!