Використання сучасних інтерактивних технологій на уроках англійської мови

Опис документу:
в даній роботі описується те, які сучасні інтерактивні технологій використовуються на уроках англійської мови. Про використання презентацій, мультимедійних дошок і т.п. Адже сучасний урок повинен бути цікавим для дітей

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………………………………………………………….2

1.Цілі та завдання застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні англійської мови…………………………………………………………………………………………………………….7

2. Роль сучасних інформаційних технологій у процесі навчання англійської мови….11

3. Створення та використання навчальних мультимедійних презентацій на уроках англійської мови…………………………………………………………………………………………………………..14

4. Застосування мультимедійної дошки на уроці англійської мови…………………………..18

Висновки……………………………………………………………………………………………………………………….21

Використана література……………………………………………………………………………………………….23

Додаток…………………………………………………………………………………………………………………………25

1.

Вступ

З кожним роком питання забезпечення належного рівня інформаційного обслуговування навчального процесу стає більш актуальним. Зберігається стійка тенденція до розширення впливу інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на систему навчання.

Інформаційно-комунікаційні технології: це сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для підвищення ефективності різних видів діяльності.

ІКТ - це технології опрацювання інформації за допомогою комп’ютера та телекомунікаційних засобів. Впровадження ІКТ в учбовий процес стимулює інтерес до навчальної діяльності, сприяє формуванню логічного та творчого мислення, сприяє розвитку здібностей учнів та формуванню інформаційної культури.

На уроках англійської мови я використовую ІКТ для пошуку та отримання додаткової інформації; розширення та поглиблення знань з використанням системи Інтернет, більш повного задоволення особистісно-орієнтованих запитів учнів; формування та закріплення навичок, прийомів, способів, умінь їх застосування; комплексного застосування ІКТ з іншими видами дидактичних засобів.

Використання ІКТ у навчальному процесі, комп'ютерної підтримки у викладанні англійської мови дозволяє внести кардинально нове у звичайні форми роботи вчителя, сприяє цікавому і повнішому, всебічному розкриттю, зрозумілішому поданню навіть дуже складного навчального матеріалу, і тим самим сприяє значному скороченню навчального часу для успішного засвоєння теми.

Залучення до процесу засвоєння знань міжпредметних інтегрованих завдань розширює можливості дотримання гуманістичних принципів навчання і створює умови для врахування індивідуальних особливостей учня під час організації навчально-виховного процесу. Спираючись на базові знання інших навчальних дисциплін, комп'ютерна грамотність забезпечить формування умінь і навичок, необхідних для вирішення реальних інформаційних задач.

2.

Я виділяю принцип мотивованості як складову частину комунікативного методу навчання іноземної мови. Як відомо, існує декілька видів мотивації: стійка та нестійка, позитивна та негативна, зовнішня та внутрішня. Одним із різновидів внутрішньої мотивації є комунікативна мотивація.

Комунікативність - це перша і природна потреба тих, що вивчають іноземну мову, але, справа в тому, що при оволодінні іноземною мовою в атмосфері рідної мови, іноземна мова постає як штучний засіб спілкування. Він ніяк не може конкурувати з рідною мовою, довершеним і всеохоплюючим засобом спілкуванням. І, так звані, "природні" ситуації, що використовуються при навчанні, носять по суті штучний характер. Тому, якщо розраховувати лише на природу комунікацію на іноземній мові, навряд чи вдасться зберегти мотивацію і досягти успіху. Саме тому на уроках англійської мови я намагаюся використовувати новітні методи навчання для забезпечення природної потреби використання іноземної мови та підвищення мотивації учнів до вивчення мови.

Комп'ютеризація навчального процесу спонукає до перегляду традиційних форм і методів викладання іноземної мови, виникнення таких нових форм проведення уроків, як "метод проектів". По-перше, ця інтегрована форма навчання ефективна для розвитку навичок дослідницької діяльності, адже методом проектів учні розв'язують проблеми, що ґрунтуються на міжпредметних зв'язках. Це заохочує учнів працювати в колективі, оскільки зазвичай обсяг роботи, який необхідно виконати, дуже великий, що й потребує кооперації.

Актуальність теми зумовлена стрімким інформаційним і технологічним процесом. На сьогоднішній день все більше і більше з’являється різних методик і технологій навчання і виховання за допомогою мультимедійних технологій. Крім того, питання застосування мультимедійних технологій в умовах звичайної школи, а тим паче – сільської, ще потребує розробки.

Актуальність проблеми використання сучасних мультимедійних технологій на уроках англійської мови зумовлена підготовкою учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. Сучасні досягнення науки та

3.

техніки вимагають нових підходів до планування та реалізації уроків. Адже застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі значно розширить можливості уроку, вивільняє час вчителя для творчої діяльності, сприяє засвоєнню учнями нових професійних навиків та викликає інтерес до вивчення мови. Особливим аргументом використання комп’ютерної підтримки на уроці є зацікавленість сучасних учнів новими технічними винаходами.

Об’єкт: використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови.

Мета: проаналізувати використання мультимедійних технологій в навчанні англійської мови. Навести приклади застосування мультимедійних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах. Визначити позитивні моменти використання комп’ютера на уроці англійської мови; виокремити принципи, на яких реалізується комп’ютеризоване навчання; зазначити етапи впровадження інноваційних технологій; звернути увагу на доцільність використання комп’ютерних програм.

Завдання:

1. Розглянути сутність сучасних мультимедійних технологій, форм і методів їх використання у загальноосвітній школі.

2. Теоретично обґрунтувати ефективність використання сучасних мультимедійних технологій при вивченні англійської мови.

Якщо кинути ретроспективний погляд на історію розвитку цивілізації, то не важко встановити, що люди завжди вдавалися до допоміжних засобів для досягнення більшої результативності у навчанні підростаючого покоління. А перші випадки більш – менш широкого використання технічних засобів у навчанні іноземним мовам з’являються у першому і другому десятиліттях ХХ століття, коли з’явилася диво століття – грамофонна платівка. Новий засіб, за допомогою якого демонструвалося законсервоване звучання, привабило не тільки вчителів – ентузіастів, але й ряд фахівців – філологів і педагогів.

Проблемою застосування сучасних інформаційних технологій займалося також багато психологів та лінгвістів. Вивчення доцільності використання мультимедійних технологій у навчально – виховному процесі відбувалося за кількома напрямами.

4.

Наприклад, професор Є.С. Полат на ряду з іншими досліджувала проблему застосування мультимедійних технологій в освіті. Дослідники А. Н. Леонов та Є. І. Машбіц вивчали проблеми забезпечення навчального процесу комп’ютерними засобами. А такі вчені, як Н. П. Аносова, М. А. Бовтенко зробили предметом свого дослідження використання сучасних інформаційних технологій у вивченні іноземної мови. Однак, вище наведені праці не повністю розкривають потенціал використання мультимедійних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах,чим, власне, зумовлена актуальність обраної теми.

В останні роки питання про застосування нових інформаційних технологій у початковій школі піднімається все частіше. Це відбувається, насамперед, через те, що вони дозволяють не тільки покращити існуючі методики, а й сприяють появі нових форм і методів викладання, принципово нового підходу до процесу навчання. Крім того, змістовна основа масової комп’ютеризації в освіті, безумовно, пов’язана з тим, що сучасний комп’ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, у будь – якому його прояві. Так, Р. Вільямс і К. Маклі у своїй статті Комп’ютери в школі пишуть: Є одна особливість комп’ютера, що розкривається при використанні його, як пристрою для навчання інших, і як помічника в придбанні знань – це його бездушність. Машина може дружелюбно спілкуватися з користувачем і в якийсь момент підтримувати його, однак вона ніколи не виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому

контексті застосування комп’ютера є, можливо, найбільш корисним при індивідуалізації викладання [4, с. 43].

На сучасному етапі розробкою і впровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій вже активно займаються такі дослідники, як Е. С. Полат, Є.І. Дмитрєва, С. У. Новіков, Л. А. Цвєткова тощо. Так, О.І. Руденко – Моргун у своїй статті Комп’ютерні технології,як нова форма навчання пише: Ми живемо в столітті інформаційної, комп’ютерної революції, що почалася в середині 80-х років і дотепер продовжує нарощувати темпи. От її основні віхи: поява персонального комп’ютера, винахід технології мультимедіа, впровадження в наше життя глобальної

5.

інформаційної комп’ютерної мережі Інтернет. Усі ці нововведення легко і не помітно ввійшли в життя: вони широко використовуються майже у всіх професійних сферах і в побуті [16, с.12].

6.

1.Цілі та завдання застосування сучасних мультимедійних технологій у навчанні англійської мови.

Останнім часом методика викладання іноземних мов зазнала певних змін у організації процесу та методів навчання, його структурі та змісті. На сьогоднішній день найпопулярнішим та дієвим методом викладання та навчання іноземних мов, безперечно, є комунікативно – орієнтований, який покликаний максимально наблизити учнів до реальних умов іншомовного середовища. А активне застосування комп’ютерних технологій є одним із засобів реалізації цього методу. Саме тому перед спеціалістами в галузі комп’ютерних технологій, лінгвістами та викладачами іноземних мов виникла необхідність вдосконалення методики викладання, застосовуючи сучасні мультимедійні технологій [13, с.25]. Таким чином, комп’ютер бере на себе величезну частину рутинної роботи викладача, вивільняючи йому час для творчої діяльності, що на сучасному рівні розвитку техніки не може бути віддана комп’ютеру.

Таким чином, використання інформаційних технологій на уроках іноземної мови сприяє тому, щоб:

Знайти шляхи включення кожного учня в процес уроку, використовуючи його індивідуальні здібності;

Створити доброзичливу творчу атмосферу на уроці;

Постійно звертатися до суб'єктним досвіду школярів як досвіду їхньої власної життєдіяльності;

Шукати і знаходити найбільш ефективні шляхи засвоєння знань;

Розкрити і реалізувати особистісні особливості учня і вчителя.

Впровадження комп’ютерних технологій в практичну діяльність учнів на уроках англійської мови сприяє:

розвитку усіх чотирьох мовних навичок – читання, писання, мовлення і аудіювання;

оволодіння усним спонтанним мовленням;

адаптації учнів до проведення незалежного зовнішнього тестування;

розвитку критичного мислення.

7.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні іноземної мови, безсумнівно, має велике практичне значення, а саме:

є ефективним засобом візуалізації навчального матеріалу, дозволяючи вчителю реалізувати свій творчий потенціал;

допомагає вчителю у здійсненні особистісно-орієнтованого підходу до навчання;

сприяє розширенню кругозору учнів і підвищення їх культурного рівня;

є засобом підвищення мотивації до вивчення предмета;

стимулює пошукову діяльність учня і сприяє розвитку його творчих здібносте

С. В. Фадєєв [4, с.102] говорить, що немає нічого дивного в тім, що не усі викладачі виявилися готовими до широкого впровадження комп’ютерів у таку нетрадиційну сферу, як навчання іноземним мовам. Необхідно, щоб кожен викладач зрозумів просту думку: комп’ютер у навчальному процесі – не механічний педагог чи заступник, аналог викладача, а засобів для навчання дітей, що підсилює і розширює можливості його навчальної діяльності. Те, що викладач бажає одержати в результаті використання машини, у неї необхідно запрограмувати.

Основною метою застосування мультимедійних технологій у навчанні є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. Можна також виділити такі педагогічні завдання впровадження мультимедійних технологій у навчальний процес:

- інтенсифікація всіх рівнів навчально – виховного процесу, підвищення його ефективності;

- побудова відкритої системи освіти;

- система інтеграції предметних галузей знань;

- розвиток творчого потенціалу учня;

- розвиток умінь експериментально – дослідницької діяльності;

- формування інформаційної культури учнів;

-реалізація соціальної замовлення, обумовленого інформацією сучасного суспільства [9, с.73].

8.

Отже, можна підсумувати, що сучасні мультимедійні технології, відкриваючи учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення нових професійних навиків, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання, що, безумовно, позитивно відображатися на ефективності навчання.

Потрібно відмітити можливості, які надає використовування мультимедійних технологій на уроках:

- здійснювати експериментально – дослідницьку діяльність (комп’ютерне моделювання);

- формувати інформаційну культуру, уміння обробляти інформацію;

- розвивати мислення;

- готувати учнів до майбутньої професійної діяльності.

Важливі переваги використання сучасних мультимедійних технологій для інтенсифікації викладання англійської мови:

- підвищення ефективності, якості, результативності процесу навчання, завдяки максимальному наближенню учня до культурно – мовного середовища;

- забезпечення спонукальних стимулів, що зумовлюють активізацію пізнавальної діяльності (комп’ютерна візуалізація навчальної інформації);

- поглиблення між предметних зв’язків.

Таким чином, використання інформаційних технологій на уроках іноземної мови сприяє тому, щоб:

Знайти шляхи включення кожного учня в процес уроку, використовуючи його індивідуальні здібності;

Створити доброзичливу творчу атмосферу на уроці;

Постійно звертатися до суб'єктним досвіду школярів як досвіду їхньої власної життєдіяльності;

Шукати і знаходити найбільш ефективні шляхи засвоєння знань;

Розкрити і реалізувати особистісні особливості учня і вчителя.

9.

Впровадження комп’ютерних технологій в практичну діяльність учнів на уроках англійської мови сприяє:

розвитку усіх чотирьох мовних навичок – читання, писання, мовлення і аудіювання;

оволодіння усним спонтанним мовленням;

адаптації учнів до проведення незалежного зовнішнього тестування;

розвитку критичного мислення.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні іноземної мови, безсумнівно, має велике практичне значення, а саме:

є ефективним засобом візуалізації навчального матеріалу, дозволяючи вчителю реалізувати свій творчий потенціал;

допомагає вчителю у здійсненні особистісно-орієнтованого підходу до навчання;

сприяє розширенню кругозору учнів і підвищення їх культурного рівня;

є засобом підвищення мотивації до вивчення предмета;

стимулює пошукову діяльність учня і сприяє розвитку його творчих здібносте

10.

2.Роль сучасних інформаційних технологій у процесі навчання англійської мови

Для сучасного вчителя англійської мови відкрито багато інформації та можливостей знайти необхідні підходи та методики щодо навчання іноземної мови. Шкільні підручники та загальна література – це далеко не все, чим може себе забезпечити сучасний вчитель. Сьогоднішній світ – це глобальна комп’ютеризована мережа. Сучасні діти, зараз, не уявляють свого життя без мультимедійних гаджетів, тому безперечно дієвим у процесі навчання англійської мови буде використання засобів мультимедіа, а точніше використання різних відео та аудіо записів, мультимедійних презентацій, що приваблюватиме учнів та пришвидшить засвоєння ними необхідного матеріалу.

Використання сучасних інформаційних технологій на занятті – надзвичайно актуальне і водночас проблематичне питання для вчителя англійської мови. В методиці викладання іноземних мов ця проблема розробляється з початку 80-х років ХХ ст. Наразі використання інформаційних технологій – одна з умов успішного вивчення іноземної мови. Тому вчитель англійської мови повинен, окрім ґрунтовної фахової підготовки, володіти сучасною комунікативною методикою, використовувати інформаційні технології на усіх етапах навчання – це вимога часу [21].

Розглядаючи питання використання комп’ютера у навчанні англійської мови, можна виділити такі позитивні моменти його впровадження:

1) мотивує навчання, можливо, навіть більше, ніж аудіо - та відео матеріали;

2) дає можливість вчителеві застосовувати індивідуальний підхід;

3) сприяє розвитку самостійності учнів, спонукає користуватися інформацією, що безпосередньо стосується їхнього особистого чи професійного життя;

4) підвищує поінформованість щодо інших мов та культур;

5) завдяки наявності різноманітних типів текстів підвищує мовні компетенції;

6) пропонує сучасний і актуальний матеріал [19].

Комп’ютеризоване навчання на уроках англійської мови реалізується на таки принципах:

11.

1) індивідуалізація (можливість персонально працювати з кожним учнем, враховуючи його здібності, рівень знань, умінь та навичок);

2) диференціація (можна обирати та пропонувати учням необхідні варіанти навчальних завдань, певної складності й кількості та у такій послідовності, що відповідає їхнім пізнавальним можливостям, рівню знань та умінь);

3) інтенсифікація (наявні різні засоби презентації навчального матеріалу, його структурування з широким залученням інтерактивних видів і форм робіт) [20].

Серед головних дидактичних функцій, що можуть бути реалізовані за допомогою комп’ютерних технологій, потрібно зазначити такі:

- пізнавальна : так, наприклад, використовуючи комп’ютерні технології та Інтернет, можна отримати будь-яку необхідну інформацію та, використовуючи навчальні програми, на яких відображені текст,звук, зображення, відео, сприяти пізнавальній активності учнів;

- розвиваюча: робота учнів із навчальною програмою крім активації лексики сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних процесів, як сприйняття, логічне мислення, пам'ять, уява;

- тренувальна: за допомогою комп’ютерних програм учні мають можливість самостійно у нетрадиційній формі тренуватись та перевіряти свій рівень знань та умінь з певної теми [18].

Впровадження інноваційних технологій, зокрема, використання комп’ютерних навчальних програм на заняттях проходить трьома етапами.

1 етап – це формування лексичних та граматичних навичок з теми. Упродовж цього етапу учні засвоюють будову англійських речень, удосконалюють мовні навички, прослуховуючи та повторюючи фрази та речення записані на диску, водночас вони можуть бачити на екрані наскільки ефективно це в них виходить, бо одразу комп’ютер висвітлює «оцінки». Під час цього етапу комп’ютер виступає в ролі терплячого репетитора, враховуючи індивідуальні особливості учня, якому інколи потрібно багато разів повторити одну й ту ж саму фразу.

2 етап – на цьому етапі проходить удосконалення мовних навичок та використання

12.

тих фраз та речень, які закріплювались на першому етапі. Учень має вибрати один з трьох поданих комп’ютером варіантів із вірною відповіддю та вчасно відповісти на фразу, подану комп’ютером. Крім цього, під час діалогу учня з комп’ютером екран висвітлює фотографії, що стосуються теми діалогу.

3 етап – це засвоєння матеріалу, розвиток умінь вживати лексичні та граматичні знання, набуті під час попередніх двох етапів. Учням пропонуються граматичні та лексичні завдання, наприклад: поставити слова у вірній послідовності, щоб було вірно побудоване речення; дібрати до запропонованих слів (які вже зустрічалися на попередніх етапах) антоніми чи синоніми; вставити за змістом слова у фрази або речення [3].

На основі проаналізованих етапів можна навести приклади комп’ютерних навчальних програм таких як : Репетитор, Привіт, Америка!, “English Gold”та багато інших.

Дидактичні можливості мультимедійних засобів:

- посилення мотивації навчання;

- активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як суб’єкта навчання діяльності;

- індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів;

- урізноманітнення форм подання інформації;

- урізноманітнення типів навчальних завдань;

- створення навчального середовища, яке забезпечує "занурення" учня в уявний світ, у певні соціальні і культурні ситуації;

- постійне застосування ігрових прийомів;

- забезпечення негайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії;

- можливість відтворення фрагмента учбової діяльності.

13.

3.Створення та використання навчальних мультимедійних презентацій на уроках англійської мови

Найефективнішими з огляду на розвиток навичок мислення, пізнавальної діяльності учнів та навичок до самостійної дослідницької діяльності є засоби, які проектуються та розробляються самими учнями при вивченні навчального матеріалу. З цієї точки зору, використання мультимедійних презентацій на уроках англійської мови є чудовим засобом підвищення ефективності навчального процесу.

Поняття мультимедіа об’єднує різноманітні інформаційні об’єкти – такі як текст, графіка, відео,анімація та звук [4, с.123], які можуть використовуватися як учнями так і вчителями при проектуванні власних розробок.

Тому на своїх заняттях я використовую створення та захист проектів учнями за різними напрямками із застосуванням презентацій та мультимедійного проектору. Для виконання проектних робіт учні використовують програму MS Office PowerPoint. Дуже цікаво спостерігати за розвитком учнів, переглядаючи їхні презентації. Для кожної дитини це можливість висловитися й показати себе, свої інтереси та навички.

Презентації використовують і вчителі, і учні. Учителі створюють оригінальні навчальні матеріали, які захоплюють, мотивують та націлюють учнів на успішні результати. Освітній потенціал мультимедійної презентації ефективно використовують на уроках іноземної мови для здійснення наглядної підтримки процесу навчання. Використання презентацій на уроці допомагає: змінити форму навчання з авторитарної на комунікативну, інтерактивну, заглиблену в спілкування; формувати здатність висловлюватися, виражати думки за рахунок умінь слухати, читати, говорити і писати іноземною мовою; підтримувати ефективну мотивацію та зв’язок з реальним життям для набуття практичних умінь; викликати інтерес до отримання інформаційних повідомлень та відтворення власних; виховувати та розвивати особистість учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань. Використання мультимедійної презентації сприяє активізації уваги всього класу; співвідношенню класної та позакласної самостійної роботи учнів; економії

14.

навчального часу; формуванню комп'ютерної мультимедійної компетентності як учителя, так і учня; розвитку креативних здібностей учнів.

Досвід використання мультимедійної презентації свідчить про те, що її використання сприяє поєднанню різноманітної текстової аудіо- та відеонаочності. Можливе використання для презентацій як інтерактивної, так і мультимедійної дошки, що дозволяє краще систематизувати новий лексичний, граматичний і навіть фонетичний матеріал та створити підтримку під час навчання всіх видів мовленнєвої діяльності. Також можна використовувати окремі слайди як роздавальний матеріал.

У результаті ми досягаємо головної мети навчання — виховання особистості, яка здатна розвиватися в умовах сучасного суспільства.

На уроці мультимедійну презентацію можна продемонструвати на екрані монітору комп’ютера чи на великому екрані за допомогою спеціальних пристроїв – мультимедійного проектора, плазмового екрану тощо. Найбільш поширеною програмою для створення мультимедійних презентацій є PowerPoint з пакету Microsoft Office.

У літературі не існує загальновизнаної класифікації презентацій. Умовно їх можна поділити за такими ознаками:

1. За кількістю медіа засобів: мультимедіа (звуки, зображення, відео фрагменти), текстові (з мінімальним ілюструванням), комбінована.

2. За призначенням: комерційні (здебільшого рекламного характеру), інформаційні, навчальні тощо.

Розглянемо навчальні презентації як окрему групу, враховуючи їх особливу роль у навчальному процесі. В залежності від цілей їх застосування на уроках англійської мови виділяють:

- лекційні (викладача);

- звіт про результати діяльності, проект, дослідження (учнівська робота);

- тест (як викладача так і учнів) [10, с.8-10].

Крім того, навчальні презентації можна класифікувати за дидактичними ознаками як учительські та учнівські.

15.

За призначенням учительські презентації на уроці можна класифікувати так:

- проблемні – вступ до теми;

- інформативні: інструкції, приклади для учнів, форми оцінювання, консультування;

- діагностичні або контролюючі: для перевірки знань учнів, само оцінювання, наприкінці вивчення теми, розділу, уроку.

Учительські презентації на уроці англійської мови можуть бути використані для супроводу уроку, представлення нової теми чи звіту та для повторення вивченого матеріалу.

Учнівські презентації доцільно використовувати для представлення результатів власних проведених досліджень, проектів, самостійної роботи або ж як засіб ознайомлення з новою інформацією для виконання випереджуючих завдань.

За кількістю учнів, які планують, проектують, розробляють, демонструють учнівські презентації можна класифікувати так:

- індивідуальні – розробляються і створюються одним учнем;

- групові – можуть бути підготовлені всім класом чи малими групами, що ствоюють окремі слайди.

Важливим моментом при роботі вчителів з мультимедійними презентаціями є підготовка і проведення учнями презентації, як дії, тобто демонстрування учнями створеної мультимедійної презентації. Це потужний та унікальний засіб для формування в учнів вмінь виступати перед аудиторією, коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовуючи різні мультимедійні засоби і можливості (зображення, звукозаписи) для ілюстрування ідеї, висновків. В учнів формулюються навички стисло, чітко, зручно представити результати досліджень за допомогою вдало підібраних діаграм і графіків, а також підбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок, ідей.

Програмою навчання крім розробки та створення прикладу учнівської мультимедійної презентації передбачається створення презентації, яку вчитель демонструє учням для супроводу вступного заняття на початку проведення навчального проекту, так званої учительської презентації. Вимого до створення

16.

такого мультимедійного продукту, дещо інші, ніж до створення прикладів учнівських робіт. Учительська презентація може бути продемонстрована учням на початку проекту або використана учнями для самостійного перегляду під час роботи над навчальним проектом. Вона має зацікавити учнів, спонукати їх до самостійної роботи, до проведення дослідження, пов’язаного з темою навчального проекту. Тому на початку такої презентації можуть бути вміщені цікаві факти, провокуючі запитання. Основні запитання мають бути сформульовані таким чином, щоб вони чітко окреслювали проблему, стимулювали розвиток навичок мислення учнів, спонукали їх до роботи у проекті. Звичайно, презентація має відповідати віку учнів. У презентації вчителя також можуть бути вбудовані файли з формами оцінювання розроблених учнями робіт, тести для самоконтролю знань та навичок [12, с. 60-63].

Найбільшою перевагою використання мультимедійних презентацій на уроках англійської мови є те, що за допомогою цього засобу можна адаптувати навчальний матеріал під особливості сприйняття учнів і, у випадку учнівської презентації, надати учню можливості додатково закріпити та систематизувати отриману інформацію. Отже, використання мультимедійних презентацій при вивчені англійської мови є потужним засобом підвищення продуктивності навчального процесу.

17.

4.Застосування мультимедійної дошки на уроці англійської мови

Особливістю сучасних учнів є те, що вони практично з малку починають отримувати велику кількість інформації за допомогою різноманітних електронних пристроїв передачі даних: телевізорів, DVD програвачів, комп’ютерів, мобільних телефонів тощо, тому під час навчання зображення з екранів електронних засобів сприймаються ними простіше і швидше. Для кращого сприйняття вони потребують швидкозмінної візуальної інформації та постійної зорової симуляції. Такому способу подання навчальної інформації повністю відповідають мультимедійні дошки.

Мультимедійна (інтерактивна) дошка – це універсальний технічний засіб візуальної комунікації і навчання, в якому поєднуються характеристики звичайної дошки і новітніх комп’ютерних технологій. Інтерактивна дошка являє собою периферійний пристрій комп’ютера і виконує роль додаткового комп’ютерного монітора, відрізняючись від нього поверхнею, яка чутлива до дотику та має великі розміри – для зручності в роботі з аудиторією. За її допомогою не просто відображається те, що відбувається на комп’ютері, а здійснюється двосторонній взаємозв’язок між учителем і комп’ютером, за певних умов це може бути і тристороння взаємодія – учитель, учень і комп’ютер [17, с. 116-119].

Мультимедійна дошка є принципово новим інтерактивним технічним засобом навчання. Вона поєднує в собі можливості звукових, аудіо звукових та екранних технічних засобів навчання. Використовуючи такий технічний засіб, вчитель має можливість інтенсифікувати навчальний процес, урізноманітнити наочність, навчити школярів представляти результати своєї діяльності, використовувати різні програмні засоби, а головне вирішити визначальну проблему освітньої реформи – формування в учнів стійкого активного інтересу до процесу вивчення англійської мови або будь – якого іншого предмету.

Існують декілька типів уроків, які стануть для учнів значно цікавішими, якщо використати мультимедійну дошку: урок – лекція, урок – провокація, урок узагальнення і систематизації знань, уроки – тестування, інтегровані уроки, ділові ігри тощо.

18.

Розглянемо деякі з них.

Урок – лекція. Використовуючи мультимедійну дошку на уроці – лекції вчитель може дати вдвічі більший об’єм інформації за один і той самий час. Пояснення вчителя доповнюється фотографіями, малюнками, анімаціями, відео, текстами тощо. Бажано використовувати звуковий супровід або звукові ефекти і слайди для учнів. В такому випадку задіяні різні види рецепторів та пам’яті, що дає змогу класу краще запам’ятати матеріал. Учні можуть не записувати зміст почутого, оскільки з даного виду уроку вчитель може роздрукувати учням, переписати на флешку або вислати електронною поштою.

Урок узагальнення і систематизації знань. За допомогою схем, таблиць, гіперпосилань можна подати вивчений раніше матеріал структуровано компактно. Доцільно використовувати слайди з попередніх уроків, які допомагають учням швидко пригадати пройдений матеріал. За допомогою такого засобу можна також урізноманітнити навчальний процес, колективно розгадуючи різні пазли та кросворди, активізувати вивчений лексичний матеріал.

Урок – провокація. Таку форму навчального процесу добре використовувати, як уроки закріплення знань, умінь і навичок. Вчитель навмисне робить помилку у викладеному матеріалі, а учні помічають їх на дошці червоним кольором. Ці виправлення можна зберігати, додавати нові і вже в новому вигляді надавати іншому класу для їх перевірки. Це може бути простий текст, правило чи пазл.

Урок – конференція. Відповідно до визначеної теми конференції, вчитель заздалегідь роздає теми доповідей, які мають підготувати учні. Доповідь кожного учня має підкріплюватися наочністю, в цьому випадку в пригоді стане мультимедійна дошка та програмний засіб PowerPoint, в якому учні створюють презентацію.

Отже, застосування мультимедійної дошки значно урізноманітнює навчальний процес, викликаючи в учнів бажання працювати з такими сучасними засобами та інтерес др. Вивчення англійської мови. Тим самим, сприяючи засвоєнню навчального матеріалу, що ще раз підтверджує необхідність впровадження цього

19.

потужного технічного засобу в навчальний процес.

20.

Висновки

Впровадження та застосування інформаційних навчальних програм на заняттях з англійської мови – це:

1)ефективний допоміжний технічний наочно – слуховий засіб;

2)допоміжний засіб учбово – пізнавальної діяльності;

3)засіб підвищення мотивації та бажання учнів вивчати англійську мову;

4)швидкий та ефективний засіб оцінювання та контролю знань, вмінь та навичок учнів;

5)засіб підвищення інтерактивної та комунікативної діяльності

Сучасні інформаційні технології при вивченні англійської мови дозволяють забезпечити проведення класних занять і самостійної роботи з розвитку навичок усного мовлення; поповнення активного словникового запасу; навички перекладу; перевірку орфографії; перевірку знань (тестування). Найбільша ефективність застосування комп’ютерних інформаційних технологій у мовній підготовці досягається при їх комплексному та системному використанні.

Хочеться зауважити, що не зважаючи на те, що інформаційно – комп’ютерні технології – це досить потужні механізми, які мають багато можливостей,вони не заміняють вчителя, а можуть бути лише інструментом в його руках.

Інформаційні та мультимедійні технології також є засобом для вирішення ще одної проблеми сучасної школи – підтримка інтересу до навчання взагалі та англійської мови зокрема. Сучасним учням цікаві нові технічні засоби, оскільки вони досить привабливі і витримують конкуренцію з популярними серед школярів електронними пристроями, привертаючи їхню увагу до вивчення англійської мови.

З вищевказаного видно, що застосування інформаційних технологій на даному етапі є вже вимогою часу, необхідністю. Таким чином, настав час озброїти вчителя новими засобами навчання англійської мови і результат негайно позначиться на наступних поколіннях.

Як показує практика, володіючи елементарною комп'ютерною грамотністю,

21.

вчитель здатний створювати оригінальні навчальні матеріали, які захоплюють, мотивують і націлюють учнів на успішні результати. Комп'ютерна програма PowerPoint є найефективнішим засобом. Освітній потенціал цього нового технічного засобу навчання став гарною допомогою в здійсненні наочної підтримки навчання іноземної мови в нашій школі.

Таким чином, впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій створює передумови для інтенсифікації освітнього процесу. Вони дозволяють на практиці використовувати психолого-педагогічні розробки, що забезпечують перехід від механічного засвоєння знань до оволодіння умінням самостійно здобувати нові знання. Комп'ютерні технології сприяють розкриттю, збереженню і розвитку особистісних якостей учнів.

22.

Використана література:

1. Гальскова Н. Д. Сучасні технології навчання іноземної мови / Н. Д. Гальскова. – М.: Арті –Глоса 2010. -192 с.

2. Грецька О.О. Використання електронних енциклопедій у навчанні іноземних мов / О. О. Грецька // Іноземні мови. – 2012ю - №2. – с.38 -40

3. Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике / А. В. Зубов, И. И. Зубова – М.: Академия. – 2014. -208 с.

4. Казачінер О. С. Використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі / О. С. Казачінер // Англійська мова та література – 2015. - № 33. – с.5

5. Карамишева Т. В. Вивченні комп’ютера за допомогою комп’ютера / Т. В. Карамишева.- СП. : Союз, 2008. – 158 с.

6. Карпенко С. Г., Попов В. В. Інформаційні системи і технології / С. Г. Карпенко, В. В. Попов, Ю. А. Тарнавський, Г. А. Шпортак – К.: МАУП. – 2009. – 192 с.

7. Копил І. П. До проблеми застосування сучасних інформаційних технологій при вивченні іноземних мов / 36 наукових праць. Вип.28 –К.:КНЛУ – 2015. –с.30-38

8. Костюк Т. П. Діти – справжні рушії прогресу/ Т. П. Костюк // Відкритий урок. – 2014. - № 1-2. – с.28-29

9. Кудін В. О. Засоби масової / інформації та професійна освіта: філософсько – педагогічний аспект дослідження / В. О. Кудін – Х.: НТУ – «ХПІ».- 2012.-207 с.

10. Кужель О. М. Можливості використання мультимедійних курсів у навчанні читання на початковому ступені середньої школи / О. М. Кужель // Іноземні мови. – 2011.- № 2.- с. 8-10

11. Кузьміна І.П. Використання сучасних інформаційних технологій на заняттях з іноземної мови / І. П. Кузьміна // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка: Збірник наукових праць. - № 3 (24).- 2010- с.186 – 190

12. Москалева И. С., Голубева С. К. Использование компьютерных технологий для профессиональной подготовки учителей иностранного языка / И. С. Москалева, С. К. Голубева // Иностранные языки в школе. – 2015.- № 1.- с.83 -87

13. Панченков А. О., Пометун О.І., Ремах Т. О. Навчання в дії: Як організувати

23.

підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання / А. О. Панченков, О. І. Пометун, Т. О. Ремах (методичний посібник) – К.: А. П. Н.– 2008.– 72 с.

14. Подопригорова Л. А. Использование Интернета в обучении иностранным языкам / Л. А. Подопригорова // Иностранные языки в школе. – 2013. - № 5.- с. 25-31

15. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика/ О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.- 2-12.- 126 с.

16. Пушкар О. І. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для учнів вищих навчальних закладів / О. І. Пушкар. – К.: Видавничий центр «Академія». - 2012.- 704 с.

17. Репетитор English (електронний ресурс).- Режим доступу: http://www.cktrm.ru/re.

18. Руденко – Моргун О. І. Комп’ютерні технології як нова форма навчання / О. І. Руденко – Моргун // Іноземні мови в школі - № 2.- с. 12

19. Ситдикова І. Комп’ютер поспішає на допомогу / І. Ситдикова // Іноземні мови в навчальних закладах. – К., 2013.- № 1.- с.116 – 119

20. Шклярук Г. О. Інтенсифікація навчання іноземної мови з використанням комп’ютерних технологій // Англійська мова та література. – 2011.- № 22.- с.2-3

24.

Міністерство освіти і науки України

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Випускна робота

на тему:

Використання сучасних інформаційних технологій

під час вивчення англійської мови

Слухач групи:

Глінчук Катерина Євгенівна

вчитель англійської мови

Керівник-рецензент:

Чумак Н.П. доцент

Рівне 2018 р.

Тема уроку: «Моя сім'я»

Мета уроку: активізувати комунікативні навички учнів по темі «Сім'я».

Завдання:

1. освітні:

- тренувати учнів у лексики по темі «Сім'я»;

- практикувати в складанні монологічного та діалогічного висловлювання за структурою;

- тренувати у вживанні дієслова have/ has got за зразком.

2. розвиваючі:

- розвивати комунікативні навички;

- розвивати орфографічні навички.

3. виховні:

- виховувати почуття поваги і доброзичливості до членів своєї сім'ї;

- розвивати і підтримувати стійкий інтерес до англійської мови, мовному і культурному спілкуванню один з одним.

Обладнання: тематичні картинки, лексичні таблиці, комплекти дидактичних матеріалів, проектор, комп'ютер.

Хід уроку

1. Організаційний момент

Привітання:

- Good morning, dear children

+ Good morning, good morning,

Good morning to you,

Good morning, good morning,

I'm glad to see you.

- Thank you, sit down, please.

Good morning dear guests!

Today, I will talk about our family and you will enjoy your time spending here.

2. Фонетична зарядка

25.

Now, our phonetic exercises,

Sing a song.

"Are you sleeping"

Are you sleeping,

Are you sleeping,

Brother John,

Brother John?

Morning bells are ringing,

Morning bells are ringing,

Ding,ding,dong,

Ding,ding,dong.

- Good, thank you. You're clever boys and girls.

3. Тренування вивченої лексики

- Today we'll revise some words.

Look at the board, please. Repeat after me.

1) mother

2) father

3) sister

4) brother

5) grandmother

6) grandfather

7) uncle

8) aunt

(Вчитель перемішує картки, діти хором називають слова англійською)

Thank you, now I want to listen to everyone in English.(Вчитель запитує кожного учня, як буде переводитися це слова на англійську мову)

I'll show you the cards and translate into Ukrainian "What is this?" please.

Good thank you.

Now answer my questions:

26.

- Have you got a family?

+ Yes, I have / No, I haven't

- Have you got a mother?

+ Yes, I have/ No, I haven't

- Have you got a father?

+ Yes, I have / No, I haven't

- Have you got a sister?

+ Yes, I have / No, I haven't

- Have you got a brother?

+ Yes, I have / No, I haven't

- Do you like have you got a grandmother?

+ Yes, I have/ No, I haven't

- Have you got a grandfather?

+ Yes, I have/ No, I haven't

- Very well done! Thank you.

Choose the correct translation: (учні з'єднують слова в таблиці)

Мама

Father

Тато

Brother

Брат

Grandmother

Сестра

Sister

Бабуся

Grandfather

Дідусь

Mother

4. Практика вживання дієслова Have/has got в пропозиціях

Вжити дієслово have та has в пропозиціях.

1.Tom ... got a small family. (has)

2.I...got a nice ball. (have)

3.Kate ...got a mother. (has)

4.You ...got a little brother.(have)

5... she got a sister? (Has)

27.

5. Робота в парах. Складання діалогу

Make up a dialogue with your partner. Look at the board, please. Use this table.

Тепер розділіться по парам і розпитайте один одного про свою сім'ю.

- Hello,

- Hello,

 

- Have you got a family?

 

- Yes, I have.

 

-Is your family big?

Yes, It is

No, it is not

-Have you got a mother/ father/sister/brother?

Yes, I have

No, I have not

-What is her/ his name?

-Her/ His name is...

-Goodbye

-Goodbye

6. Фізкультхвилинка

- Now, let's have a break. Do morning exercises.

(вибираю учня для проведення зарядки)

- Who is eager to show the exercises?

- Stand up, stand still.

Hands up, hands down.

Hands on hips, sit down.

Stand up, hands to the sides.

Bend left, bend right,

Hands on hips, one, two, tree, hop.

One, two, three, stop. Stand still.

- Good, thank you. Sit down, please. Take your places. Go on our work.

7. Практика письма

Make up sentences using these words.

1. got, mother, a, has, Kate. - Kate has got a mother.

2. you, Have, family, a got? - Have you got a family?

28.

3. is My family, big. - My family is big.

4. have, I, got, a, brother.- I have got a brother.

5. father, Have, you, a, got? - Have you got a father?

8. Монолог

Make up a story about your family.

Look at the board, please.(Учитель пояснює, як за схемою скласти монолог) i'll give you 1 min.

My name is...

I have got a family.

My family is big/ small.

I have got a mother/ father.

My mother's name is...

My father's name is...

I have got a brother/ sister too.

My brother's name is...

My sister's name is...

I like my family very much.

9. Рефлексія

Сьогодні ми говорила про нашу родину. А тепер дайте відповідь на запитання.

Що я нового дізнався?

Чого я навчився?

10. Домашня робота

Намалювати свою сім'ю. Скласти розповідь про свою маму.

11. Підведення підсумків уроку

Thank you for your work. Your marks for today are excellent.

29.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
1
міс.
2
9
дн.
0
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!