і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Взяти участь
Поспішайте взяти участь у вебінарі Арт-терапія в роботі з підлітками і старшокласниками. Шлях до мети
До початку вебінару залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Використання сучасних автентичних матеріалів як креативний підхід до вивчення іноземної мови

Використання сучасних автентичних матеріалів як креативний підхід до вивчення іноземної мови

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Краснополіна М.Й., Канівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3

Канівської міської ради Черкаської області

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЯК КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Розкрито поняття «автентичні матеріали», визначено принципи та критерії відбору автентичних матеріалів під час навчання німецькою мовою, а також наводяться приклади залучення в процесі навчання німецької мови автентичні матеріалів, що сприяє формуванню не лише комунікативної, а й міжкультурної компетенції.

Освіта є однією з найбільш важливих сфер життя кожної держави. Вихід України в європейський та світовий простір, нові політичні та культурні реалії зумовили постійне зростання значення іноземної мови.

З розвитком високих технологій, глобалізацією економіки і більш досконалою системою суспільної комунікації виникло питання про розробку нових методів викладання іноземних мов, більш дієвих і ефективних. На зміну звичному методу викладання за допомогою книг, вивченню граматики та виконанню однотипних вправ, читання і перекладу текстів (граматико-перекладний підхід) прийшла комунікативна методика. При використанні граматико-перекладного методу учні вчаться правильно перекладати з української мови на іноземну та з іноземної на українську, а також поглиблено вивчають граматику. Однак такий учень, який здатний ідеально перекладати тексти в письмовому вигляді, не може говорити іноземною мовою. Комунікативна методика ліквідує ці прогалини.

Сучасна концепція навчання іноземній мові вимагає комунікативної спрямованості: уміння спілкуватись з носіями мови, тобто мовою, яка вивчається, читати те, що написано, розуміти на слух те, що говориться в звичному темпі, говорити і писати так, щоб розуміли носії мови. Оволодіти комунікативною компетенцією на іноземній мові, не перебуваючи в країні, мова якої вивчається, досить складно. Тому одним із найважливіших завдань вчителя є створення реальних і уявних ситуацій спілкування на уроці німецької мови з використанням різних прийомів роботи, таких як рольові ігри, дискусії, творчі проекти, використання сучасних інформаційних технологій та ін. Не менш важливим є залучення учнів до культурних цінностей народу – носія мови. «Кожен урок іноземної мови – це перехрестя культур, це практика міжкультурної комунікації, тому що кожне іноземне слово відображає іноземний світ та іноземну культуру: за кожним словом стоїть обумовлене національною свідомістю уявлення про світ» [1,с.25].

Тісний зв’язок і взаємозалежність викладання іноземних мов і міжкультурної комунікації очевидні. Мови повинні вивчатися в нерозривній єдності зі світом і культурою народів, які розмовляють цими мовами. Навчитися спілкуватися (усно і письмово), навчитися створювати, а не тільки розуміти іноземну мову – це важке завдання, ускладнене ще й тим, що спілкування – не просто вербальний процес. Його ефективність залежить від безлічі факторів: умов і культури спілкування, правил етикету, знання невербальних форм вираження (міміки, жестів) і багато чого іншого [1,с.27].

Отже, максимальний розвиток комунікативних здібностей – ось основне, перспективне, але дуже нелегке завдання, що стоїть перед вчителями іноземних мов. Для його вирішення необхідно освоїти і нові методи викладання, спрямовані на розвиток усіх чотирьох видів володіння мовою, і принципово нові навчальні матеріали, за допомогою яких можна навчити учнів вміння спілкуватися.

Один із способів підвищення ефективності уроку – це залучення додаткових матеріалів, насамперед автентичних матеріалів.

Автентичні матеріали – це матеріали, зміст яких відображає реальну мову носіїв або компетентних користувачів мови, і які використовуються в повсякденному житті країн мови, яка вивчається. До них належать газетні статті, брошури, авіа й інші квитки, буклети, листи, рекламні матеріали, програми новин радіо і телебачення, оголошення, анкети, художні твори, пісні, вірші, художні та документальні фільми, мультфільми тощо.

Основні переваги використання автентичних матеріалів:

 • Позитивний вплив на мотивацію учнів.

 • Забезпечення знайомства з культурою країни, мова якої вивчається.

 • Дають змогу учням відчути вплив реальної мови.

 • Автентичні матеріали краще відповідають потребам та інтересам учнів.

 • Вони сучасні.

 • Викладання матеріалу стає більш креативним.

Які ж найбільш ефективні способи навчання з використанням автентичних джерел? Мій досвід роботи з цієї проблеми свідчить, що матеріал має бути ретельно підібраний за об’ємом та рівнем складності. Завжди необхідно готувати учнів до сприймання автентичного матеріалу, знайомлячи з відповідною лексикою, культурним підґрунтям або мовним явищем.

Автентичні матеріали повинні виконувати різні функції: інформативну (знайомити з країнами, мова яких вивчається); стимулюючу (розвивати пізнавальну активність учнів); інтегративну (спиратися на знання учнями інших предметів та життєвий досвід); виховну (сприяти розвитку особистості учнів).

На своїх уроках часто використовую автентичні вірші та пісні. Вірші добре розвивають слух, що є одним з найголовніших кроків до вивчення мови; навчають інтонації, вимови та наголосу; розширюють словниковий запас і знання граматичних структур; сприяють вивченню сталих виразів; створюють позитивну психологічну атмосферу. Слова варто супроводжувати діями, що асоціюються з ними.

Автентичні пісні допомагають створити дружню атмосферу, проникнути в культуру та суспільне життя країни, мова якої вивчається. Працюючи з текстами пісень учні почуваються впевненіше, ніж під час роботи зі звичайними текстами. Для роботи з піснею використовую наступні вправи: пропущене слово; підбери назву пісні; постав сплутані слова у правильному порядку або так, як ти чуєш їх у пісні; склади куплети пісні у правильному порядку; підбери картинку до змісту куплетів пісні.

Аудіювання – один з найскладніших видів мовленнєвої діяльності, але саме уміння сприймати іноземну мову на слух має бути розвинене краще за інші уміння. Головною метою текстів для аудіювання, розміщених в підручниках є знайомство учнів з граматичними структурами або лексикою, записуються вони як правило в спеціальних студіях акторами і не можуть підготувати учнів до сприймання мови у реальному житті. Явища, що  ускладнюють процес аудіювання в реальному житті – це пропуски звуків, асиміляція, додавання зайвих звуків, незавершені висловлювання, слабкі звуки, переривання мовлення. Вважаю, що навчання учнів сприйманню іншомовного мовлення  в умовах, наближених до реальних є практичним завданням вчителя іноземної мови. Використання автентичних аудіо матеріалів допомагає підготувати учнів до сприймання іноземної мови у реальному житті. На мою думку, автентичні тексти для аудіювання мають бути короткими. Інтернет ресурси дають необмежені можливості пошуку автентичних аудіо матеріалів.

Навчання усного мовлення  в наш час складно уявити без використання відеоматеріалів, які в більшості є автентичними. Вони створюють в класі атмосферу зовнішнього світу, стимулюють ефективну комунікативну діяльність та дискусію. Відеоматеріали використовую з метою ознайомлення з новими лексичними одиницями, розвитку навичок аудіювання та мовлення. Сайти You Tube, deutsch-lernen-online.net, deutschlernerblog.de, de.islcollective.com стали джерелом поповнення мого учительського арсеналу.

Для формування навичок писемного мовлення використовую електронне листування. Сучасні школярі широко застосовують e-mail для спілкування з однолітками. Використання автентичних зразків листування дає змогу навчити учнів правилам написання листів.

Проектна робота активізує використання всіх мовних навичок та добре мотивує учнів. Працюючи з картами, схемами, меню, електронними листами, рекламою, буклетами учні здобувають необхідний життєвий досвід. Робота з першоджерелами допомагає розвивати в учнів мовну здогадку та навички письма.

Одним із засобів підвищення інтересу школярів до вивчення іноземних мов у сучасній школі є організація літніх мовних таборів. Вважаю, що це дійсно сучасний проект, адже він доводить: сьогодні навчання мови не може обмежуватися лише типовими уроками в класах. Іноземна мова повинна стати не просто предметом, а цікавою частиною життя дітей. Тому ретельно сплановане та цікаво організоване навчання мови  під час канікул дає позитивні результати.

Працюючи над темою «Використання сучасних автентичних матеріалів як креативний підхід до вивчення іноземної мови», я дійшла висновку, що залучення автентичних ресурсів підсилює інтерес учнів до предмету та мотивує їх активніше включатися у процес навчання; автентичні матеріали можна використовувати на різних рівнях навчання та у роботі з різними аспектами мови; важливо мати не тільки достатню кількість матеріалів, а й ефективно використовувати їх у стандартних ситуаціях; умовою успіху навчання за допомогою автентичних матеріалів є часте їх використання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : учеб. пособие / С. Г. Тер-Минасова. – М.: Слово/Slovo, 2000. – 624 с.

 2. Барышников Н.В. Дидактика многоязычия: теория и факты / Н.В. Барышников, М.А. Бодоньи // Иностранные языки в школе. – 2008. – № 2. – С. 22–24.

 3. Кричевська К..С. Прагматичні матеріали, що знайомлять учнів з культурою і середовищем проживання жителів країни досліджуваної мови//Іноземні мови в школі. – 1996. – №1.

 4. Носонович Е.В. Критерии аутентического учебного текста / Е.В. Носонович, Р.П. Мильруд // Иностранные языки в школе. − 1999. − № 2. − С. 16-18.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Розкрито поняття «автентичні матеріали», визначено принципи та критерії відбору автентичних матеріалів під час навчання німецькою мовою, а також наводяться приклади залучення в процесі навчання німецької мови автентичні матеріалів, що сприяє формуванню не лише комунікативної, а й міжкультурної компетенції.
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Німецька мова
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  540
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  5
 • Номер матеріала
  HL835676
 • Вподобань
  0
Курс:«Основи фінансової грамотності»
Часнікова Олена Володимирівна
72 години
2700 грн
790 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь