Використання ІКТ на уроках образотворчого мистецтва

Опис документу:
Будь-яка педагогічна технологія – це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації. Нове покоління, що зростає в епоху інформації, потребує принципово нових рішень у педагогічному вихованні. Використання інформаційних-комунікаційних технологій є необхідним інструментом для сучасного уроку, а також важливим кроком до виховання гармонійної особистості ХХІ століття.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ЗМІСТ

Вступ

1. Актуальність впровадження ІКТ в навчально-виховний процес.

2. Використання сучасних технологій на уроках образотворчого мистецтва

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

"Школа – це майстерня, де формується думка підростаючого покоління. Необхідно міцно тримати її в руках, якщо не хочеш утратити майбутнє", - стверджував видатний письменник А. Барбюс.

Нині інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки та її різноманітного програмного забезпечення – це одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку суспільства. Технології, основним компонентом яких є комп’ютер, проникають практично у всі сфери людської діяльності. Комп’ютерні технології застосовують у видавництвах та бібліотеках, у парламентах та міністерствах, у системах зв’язку та на транспорті. Комп’ютер став неодмінним атрибутом робочого місця багатьох професій.

У цих умовах вимагає змін і система навчання. Сьогодні якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. Адже вони дають змогу вчителю краще подати матеріал, швидко та ефективно перевірити знання учнів, підвищити їх інтерес до навчання.

Інновації у сфері освіти спрямовані на формування особистості, її здатності до науково-технічної та інноваційної діяльності, на оновлення змісту освітнього процесу.

Виховання в учнівської молоді високої читацької і загальної культури, естетичного смаку шляхом залучення її до найвищих досягнень світової літератури та культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей – головна мета вивчення предмету «Мистецтво».

Уроки «Мистецтва» та «Образотворчого мистецтва» – це уроки образного сприйняття світу. Вони змушують працювати уяву, фантазію, розвивають розумові, пізнавальні, творчі здібності, формують особистість.

Постійний пошук нестандартних, нетрадиційних форм навчання та виховання, відповідальність, любов до дітей дають можливість працювати на високому професійному рівні. І тому кожен урок образотворчого мистецтва повинен бути для учнів відкриттям, новою сторінкою на шляху пізнання світу прекрасного, нового, незбагненного.

Упровадження сучасних інформаційних технологій на таких уроках стає однією з актуальних проблем методики викладання предмета.

Завдання полягає в тому, щоб виховувати в дітей естетичні смаки та погляди на принципах народної естетики та на кращих надбаннях цивілізації, що дозволяє примножувати культурно-митецькі надбання народу.

Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації.

 1. Актуальність впровадження ІКТ в навчально-виховний процес.

Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів надають велику увагу на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу.

У даний час спостерігається збільшення впливу медіа-технологій на людину. Особливо це сильно діє на дитину, яка з великим задоволенням подивиться телевізор, ніж прочитає книгу.

Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів.

Доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше вчителеві важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальний запит кожного учня.

Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб учень активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити.

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і самі різні ігри, сучасний комп'ютер разом з тим є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити.
Цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.

Новітні інформаційні технології, використання електронних засобів навчального призначення, дозволяють підвищити ефективність уроку, дають можливість створити такі умови, коли всі учні залучаються до активної, творчої навчальної діяльності, процесу самонавчання, самореалізації, вчаться співпрацювати, критично мислити, аналізувати, висловлювати й відстоювати власні думки та ідеї.

Упровадження сучасних інформаційних технологій на уроках образотворчого мистецтва стає однією з актуальних проблем методики викладання предмета.

Дидактичні можливості електронних засобів навчального призначення:
- урізноманітнення форм подання інформації;

- урізноманітнення типів навчальних завдань;

- створення навчальних середовищ, які забезпечують "занурення" учня в уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації;

- забезпечення негайного зворотного зв'язку, широкі можливості діалогізації навчального процесу;

- індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення поля самостійності;

- застосування ігрових прийомів;

- можливості відтворення фрагментів навчальної діяльності (предметно-змістовного, предметно-операційного і рефлексивного);

- активізація навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб'єкта навчальної діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги тощо);

- посилення мотивації навчання.

 1. Використання сучасних технологій на уроках образотворчого мистецтва

Що ж таке ІКТ?

Будь-яка педагогічна технологія – це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації.

Більш вдалим терміном для технологій навчання, що використовують комп'ютер, є комп'ютерна технологія.

Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер.

Інформаційні технології, ІТ, інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) — сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів. Технології, що забезпечують та підтримують інформаційні процеси. (Процеси пошуку, збору, передачі, збереження, накопичення, тиражування інформації та процедури доступу до неї).

Впровадження нетрадиційних педагогічних технологій суттєво змінило освітньо-розвиваючий процес, що дозволяє вирішувати багато проблем розвивального, особистісно-орієнтованого навчання, диференціації, гуманізації, формування індивідуальної освітньої перспективи учнів.

Комп’ютерні технології не тільки допомагають організувати навчальний процес з використанням ігрових методів, але й отримати більш сильний зворотній зв'язок.

На сучасному етапі розвитку освіти мультимедіа дозволяють об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію.

Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання на уроків образотворчого мистецтва.

Саме тому мультимедійні програми як своєрідний засіб навчання можуть забезпечити принципово нову якість: обмін інформацією між учнем і технічною системою відбувається у діалоговій формі, а сама комп'ютерна технологія навчання органічно вписується в класичну систему, розвиває і раціоналізує її, забезпечуючи нові можливості щодо організації паралельного навчання і контролю знань, надає реальну можливість практичного впровадження індивідуалізованого навчання.

Першим кроком у створенні педагогічного програмного забезпечення є розробка педагогічного сценарію – це послідовність логічно закінчених доз (кроків модульних елементів) навчального матеріалу. Він складається з різних кадрів (слайдів):

1.Інформаційні кадри (слайди) - несуть суть інформації;

2.Операційні кадри (слайди) - містять завдання та вказівки, які, направляють діяльність учнів на засвоєння знань, сформованих в інформаційних кадрах (слайдах);

3.Кадри (слайди) зворотного зв’язку дозволяють учням самостійно оцінити свою пізнавальну діяльність;

4.Контролюючи кадри (слайди) розкривають суть помилок та даються вказівки щодо їх усунення.

При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК:

- складає план уроку виходячи з його цілей,

- при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основні дидактичні принципи: (систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін.) При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його. (Додаток 1)

Сучасні вимоги до уроків ставлять перед учителями багато нових завдань. Одне з них – навчити учня самостійно здобувати знання. Самим доступним і популярним для учнів джерелом інформації став Інтернет. Для вчителя проблема полягає у тому, як скористатися ресурсами мережі Інтернет безпосередньо у ході освітнього процесу.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: При поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

При цьому комп'ютер виконує такі функції:

1. У функції вчителя комп'ютер являє собою:

 • джерело навчальної інформації;

 • наочний посібник;

 • тренажер;

 • засіб діагностики і контролю.

2. У функції робочого інструменту:

 • засіб підготовки текстів, їх зберігання;

 • графічний редактор;

 • обчислювальна машина великих можливостей засіб підготовки виступів;

Переваги використання Інтернету в освітньому процесі:

1. Займає невеликий проміжок часу (звичайно, при умові, що швидкість подачі інформації буде високою).

2. Розвиває вміння працювати з варіативною інформацією.

3. Сприяє розвитку вміння порівнювати, співставляти, обирати.

4. Розвиває пізнавальний інтерес до предмету.

Яким чином можна скористатися ресурсами Інтернету безпосередньо у ході освітнього процесу?

В рамках традиційної системи викладання предмету доцільно джерела інформації із Інтернету розподілити, наприклад, на три частини:  

1. Інформаційні ресурси, які можна використовувати в якості форми уроку (інтернет-урок).

2. Інформаційні ресурси, які можна використовувати для підготовки до уроку.

3. Інформаційні ресурси, які можна використовувати в межах позаурочної діяльності.  

В основу такого поділу ресурсів можна взяти принцип розміщення інформації на сайтах, якість інформації, її насиченість термінами, іменами, датами і т.д.

Інформаційні ресурси, які можна використовувати в якості форми уроку (інтернет-урок)

В першу чергу можна віднести сайти, де інформація розміщується на одній web-сторінці, швидкість збільшення фотографій і зображень висока, а завантаження сторінок не займає багато часу.

Ресурси мережі Інтернет можуть бути використані у якості:

1. Музею.

Немає можливості поїхати на екскурсію? Можна зробити віртуальні екскурсії по всім музеям світу Щоб відвідати музеї України, які мають свої сторінки в Інтернеті, можна скористатися ресурсами порталу Антикварний салон (http://www.antiq.com.ua/museum/ukraine.htm.

2. Підручника.

Можна знайти електронні версії підручників з образотворчого мистецтва як україномовних, так і інших видань. (http://www.osvita.org.ua/school/books/ ).

Можна скласти список сайтів з певної темі, якими учні можуть скористатися на уроках.

3. Словника, енциклопедії, довідника.

Можна організувати роботу з новими термінами, поняттями, іменами – це сприяє полегшенню сприйняття нового слова, його запам’ятовування. З цією метою можна використати Вікіпедію

Можна скористатися спеціалізованими сайтами, такими як «Міфологічна енциклопедія» (http://myfhology.narod.ru/), включивши інформацію з неї в урок. Інформація на цьому сайті представлена лаконічно, стисло. Цю інформацію можна використовувати безпосередньо на уроках при першому знайомстві з міфологією, а потім на узагальнюючих уроках. Там учень може самостійно ознайомитися з основними древньоєгипетськими богами, щоб потім самостійно виступи з відповідним усним повідомленням на цю тему. Така учнівська робота може бути як груповою, так і індивідуальною. При груповій роботі учні можуть опрацьовувати не один, а декілька розділів сайту.

При виборі сайтів слід обирати ті, де тексти написані мовою, яка доступна учням для засвоєння.  До того ж, використовуючи подібні сайти, можна організовувати уроки в нетрадиційній формі – уроки-подорожі, уроки-екскурсії, уроки-дослідження.  

Зверніть увагу, більшість подібних сайтів мають свої пошукові системи. Це полегшує пошук необхідної інформації. (Додаток 2)

Інформаційні ресурси, які можна використовувати для підготовки до уроку

 Це ті ресурси, які можуть бути використані під час підготовки до уроку:  

- сайти, що містять об’ємні тексти і це вимагає аналізу і обробки інформації, подачі її частинами;

- сайти з невисокою швидкістю завантаження матеріалів;

- сайти, які містять методичні розробки, обмін досвідом, теоретичне обґрунтування використання тих чи інших методів, прийомів та форм роботи;

- сайти музеїв.

Інформаційні ресурси, які можна використовувати у позаурочній діяльності.

 Позаурочна діяльність – науково-дослідницька робота, участь в олімпіадах, телекомунікаційних проектах. Дистанційні олімпіади, інтернет-олімпіади, телекомунікаційні проекти, науково-дослідницька діяльність з використанням ресурсів Інтернету створює всі умови для самоосвіти, розширення кругозору, розвитку глобального мислення. 

Використання ресурсів і послуг Інтернету значно розширює можливості і вчителя і учня у всіх видах діяльності.

Проектна діяльність – метод активізації навчально-пізнавальної активності. Цьому сприяє висока самостійність учнів у процесі підготовки проекту. Вчитель виступає координатором – спрямовує діяльність учня, який досліджує обрану тему, збирає найповнішу інформацію про неї, систематизує, отримані дані і представляє їх, використовуючи різні технічні засоби, в тому числі, і сучасні комп'ютерні технології. (Додаток 3)

Такому уроку властиво :

1. Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини;

2. Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;

3. Інтерактивність і діалоговий характер навчання; - ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання.

4. Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;

5. Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером;
6. Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі.

Засоби мультимедіа дозволяють забезпечити найкращу, в порівнянні з іншими технічними засобами навчання, реалізацію принципу наочності, більшою мірою сприяють зміцненню знань і на практичних заняттях - умінь. Крім того, засобів мультимедіа відводиться завдання забезпечення ефективної підтримки ігрових форм уроку, активного діалогу "учень-комп'ютер".

При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні програмні продукти:

1. Мови програмування – за їх допомогою вчитель може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку

2. Можливо при підготовці та проведенні уроку використання готових програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.).

3. Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків надає вчителю пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint.

4. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні уроку, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему навчання та перевірки знань.

5. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал.

6. Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над інформацією.

Переваги використання ІКТ

- Індивідуалізація навчання;

- Інтенсифікація самостійної роботи учнів;

- Зростання обсягу виконаних на урок завдань;

- Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

- Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту: комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви , але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ.

Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером.

Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним.

Стає більш швидким процес запису визначень та інших важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент.

Допомагає краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і все подальше освоєння комп'ютера.

Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня.

Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні.

Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ

  • Немає комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів, час самостійних занять у комп'ютерних класах відведено далеко не у всіх школах;

  • Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя;

  • Відсутність контакту з учителем інформатики;

  • У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет;

  • Складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять;

  • Не вистачає комп'ютерного часу на всіх;

  • У шкільному розкладі не передбачено час для використання Інтернет на уроках;

  • При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п;

Проте, завдячуючи впровадженню інноваційних технологій на уроках образотворчого мистецтва та художньої культури, з'являється можливість на високому рівні проводити нестандартні уроки.

ВИСНОВОК

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. В останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів.

Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань.

Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних технологій дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.

Таким чином, досвід використання ІКТ у процесі вивчення образотворчого мистецтва дозволяє визначити низку факторів, які впливають на ефективність навчально-виховного процесу:

- зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно;

- полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу;

- запам’ятовування навчального матеріалу на значний період;

- збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень.

Нове покоління, що зростає в епоху інформації, потребує принципово нових рішень у педагогічному вихованні. Використання інформаційних-комунікаційних технологій є необхідним інструментом для сучасного уроку, а також важливим кроком до виховання гармонійної особистості ХХІ століття.

«Добивайтеся того, щоб учні ваші побачили, відчули незрозуміле – щоб перед ними постало питання, - писав В.О. Сухомлинський. - Якщо вам удалося цього досягти, маєте половину успіху. Адже запитання збуджують бажання знати.»

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Використання мультимедійних технологій у процесі навчання // Завуч. – 2007. – № 3

 2. Гевал М.А. Загальні принципи використання комп’ютера на уроках різних типів // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2000. № 3.

 3. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Як можна комп’ютерні технології використати для розвитку учнів та вчителів // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. С.Д.Максименка, М.Л.Смульсон. – К.: Міленіум, 2005. -Т. 8, вип. 1.

 1. Жук Ю. О. Планування навчальної діяльності з урахуванням використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій / Ю. О. Жук, О. М. Соколюк // Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць. – К. : Атіка, 2005.

 2. Заровська Г.С. Уроки радості. // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2004. № 2.

 3. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів /Авт. кол.; За ред. Ю. І. Костюка АПН України. — К.: ІЗМН, 1997

 4. Підгорна В. В. Методика та педагогічні умови впровадження мультимедійних технологій Видавництво А.С.К., 2003.: іл./http://intkonf.org

 5. Пометун, О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К. : А.С.К., 2004.

 6. Салівон, Т. Л. Підготовка педагогів до розробки навчальних занять з мультимедійним супроводом у класі інформаційно-комунікаційних технологій / Т. Л. Салівон. – Біла Церква, 2005. – С. 64-69. / http: // www.nouv.gou.ua

 7. Селевко Г.К. Проектуємо комп'ютерний урок // Відкритий урок. - 2006. - № 3-4.          

 8. Чайковська О.А. Використання мультимедіа. // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2004. № 2.

ДОДАТОК 1

Урок образотворчого мистецтва у 6 класі

Тема уроку: Імітація вишитого рушника в українському народному стилі з вико­ристанням геометричних та рослинних мотивів.

Мета уроку: прилучити учнів до чистих джерел духовності українського народу; формувати патріотичні почуття дітей; поглиблювати розуміння учнями відображення ментальності народу у витворах його ужиткового мистецтва; ознайомити учнів з правічними символами укра­їнського ужиткового мистецтва; розвивати уміння учнів стилізувати різні форми оточуючого світу. розвиток творчої фантазії, удосконалення навичок практичного використання комп’ютерної графіки. сприяти поглибленню інтересу до предмета, вихованню в дітей любові до прекрасного

Тип уроку: придбання нових знань з практичним закріпленням урок з комп'ютерною підтримкою;

Обладнання уроку: комп’ютери, таблиці з видами рушників, прислів’я та приказки про рушники, ілюстрації (узори ), музичний супровід, паперові квіти та листочки для оздоблення паперового рушника.

Хід уроку

І. Організаційна частина

Гостей дорогих ми вітаємо щиро,

Вітаємо з хлібом з любов’ю і миром.

Гостинно запрошуємо всіх у чарівний світ народного мистецтва.

(звучить пісня про рушник)

ІІ. Пояснення нового матеріалу

Багато символів має наша рідна Україна: вербу, червону калину, різноманітні вишивки. Серед них – рушник – символ працелюбності нашого народу. Скільки він промовляє до сердець кожного з нас.

Від сивої давнини і до наших днів у радості і горі рушник є невід’ємний атрибут нашого побуту. Вишитий рушник створював настрій, був взірцем людського працелюбства.

Не було в Україні оселі без рушника. У народі навіть існувало цілий ряд прислів’їв та приказок про значення рушника в житті людини. Ось наприклад: «Хата без рушника – що родина без дітей», «Рушник на кілочку – хата у віночку», «На рушник стати – навік друга мати», «Не лінуйся, дівонько, рушники вишивати, буде чим гостей шанувати»

 • Які пісні про вишивку ви знаєте?

 • Скажіть будь ласка, у вас вдома є вишиті рушники?

 • А хто їх вишивав?

Тож подякуємо сьогодні наших мамам, бабусям – невтомним трудівницям і майстриням, які за своє життя так багато вишили рушників. (пісня «Материнський рушник»)

Призначення рушника безмежне, але давайте визначимо, яку роль виконує вишитий рушник у нашому житті. (Відповіді учнів)

Так, рушник за призначенням мав і відповідну назву.

Види рушників:

 • подарунковий,

 • весільний,

 • плечовий,

 • покутник,

 • утирач,

 • стирач,

 • головний убір.

Яскраві багатобарвні рушники Буковини.

 • Які тільки орнаменти і візерунки не зу­стрінеш на українських рушниках!

 • Назвіть які орнаменти переважали на буковинських вишиванках?

 • А які кольори ми можемо побачити на карпатських рушниках?

Зверніть будь ласка на значення кольорів у вишивках.

Ось і на сьогоднішньому уроці кожен виконає імітацію вишитого рушничка в українському народному стилі з вико­ристанням геометричних та рослинних мотивів, і допоможе нам в цьому наш помічник – комп’ютер і програма Paint.

ІІІ. Практична робота

Перед тим, як приступити до створення власних рушничків, швиденько нагадаємо, що саме ми будемо використовувати для виконання рушничка в програмі Paint.

Повторення етапів та засобів виконання роботи;

1. Для того щоб малювати використовуємо панель інструментів, яка знаходиться зліва у вікні і палітру кольорів, яку можна змінити і підібрати потрібний колір.

2. Для виконання орнаменту вибираємо масштаб більший ніж 200 відсотків. Меню вид масштаб 800% і знову вид масштаб показати сітку.

3. Можна скористатися командою меню для деяких деталей малюнка. Це такі команди як:

а) меню малюнок повернути зліва направо, зверху вниз або під кутом;

б) малюнок або фрагмент малюнка можна розтягнути по ширині і довжині;

в) фрагменти можна копіювати.

4. Для виконання малюнка використовуємо : олівець або пензлик. Пензлик можна вибрати круглий, квадратний і в формі пера різних розмірів. Заливка заливає замкнутий простір одним кольором.

5. Лишній елемент ми можемо виділити і стерти кнопкою delete. Виділяти можна як прямокутною так і довільною формою.

6. Якщо якась команда не активна, то ми міняємо інструмент на інший.

Меню інструмент.

7. Якщо щось не вдалося то ми маємо можливість відкорегувати наш малюнок, або взагалі очистити поле: малюнок очистити. Ще для корекції користуємось резинкою.

8. Створення графічної композиції.

Під час вишивання у давнину співали багато гарних ліричних пісень. Тягнеться нитка, тягнеться пісня. А ми, будемо творити свої рушнички під звуки мелодійних українських пісень.

(Звучать українські пісні)

Імітація вишитого рушничка в українському народному стилі з вико­ристанням геометричних та рослинних мотивів виконується учнями самостійно за власною уявою на основі переглянутих зразків на­родного мистецтва.

ІV. Узагальнення вивченого матеріалу.

Я бачу, що ви всі створили гарні і неповторні рушнички, оздобили їх гарними орнаментами. Але у нас залишився один рушничок не прикрашений орнаментом. Тож давайте, пояснивши значення вашого рушничка, поділившись своїми враженнями від виконаної роботи та від нашого сьогоднішнього уроку, ми його оздобимо і прикрасимо квітами і листочками, які знаходяться у вас на столах.

 • Що ви хотіли передати своєю роботою?

 • Що для вас було цікавого?

V. Підведення підсумку уроку

Аналіз учнівських робіт.

Всі ви гарно попрацювали, досягли певних результатів Тож давайте визначимо кращі роботи. Вони у нас виявилися у таких учнів ...

Думаю що цей урок залишиться у вашій пам’яті надовго. Бажаю вам ніколи не зупинятися на досягнутому, розвивайте свої здібності та таланти, творіть красу і даруйте її людям, і від цього ваша душа наповниться світлом.

І хочеться сказати такі слова:

Щоб вам радість, щастя і любов

Вишиваним цвіли рушником!

Пісня «Хай добро вам завжди буде»

Етапи виконання роботи:

1. Для того щоб малювати використовуємо панель інструментів, яка знаходиться зліва у вікні і палітру кольорів, яку можна змінити і підібрати подібний колір.

2. Для виконання орнаменту вибираємо масштаб більший ніж 200 відсотків. Меню вид масштаб 800% і знову вид масштаб показати сітку.

3. Можна скористатися командою меню для деяких деталей малюнка. Це такі команди як:

а) меню малюнок повернути зліва направо, зверху вниз або під кутом;

б) малюнок або фрагмент малюнка можна розтягнути по ширині і довжині;

в) фрагменти можна копіювати.

4. Для виконання малюнка використовуємо: олівець або пензлик. Пензлик можна вибрати круглий, квадратний і в формі пера різних розмірів. Заливка заливає замкнутий простір одним кольором.

5. Лишній елемент ми можемо виділити і стерти кнопкою delete. Виділяти можна як прямокутною так і довільною формою.

6. Якщо якась команда не активна, то ми міняємо інструмент на інший.

Меню інструмент.

7. Якщо щось не вдалося то ми маємо можливість відкоригувати малюнок, або взагалі очистити поле: малюнок очистити. Ще для корекції користуємось резинкою.

8. Створення графічної композиції.

 • Розміщення орнаментної смужки «вишиванки».

 • Визначення ритму чергування зо­бражень, їх габаритні розміри.

 • Контурне рішення декоративної композиції.

ДОДАТОК 2

Інформаційні ресурси, які можна використати на уроках:

Сайт http://hisvostok.ru/ - Мистецтво країн Сходу

Сайт http://nesusvet.narod.ru/ico/ - Ікони. Іконографія. Іконопочитання

Сайт http://www.krugosvet.ru/ - Онлайн енциклопедія «Кругосвет»

Сайт http://mify.org/ - Міфи Древньої Греції

Сайт http://vm.kemsu.ru/rus/palaeolith/cavepaint.html - Первісне мистецтво. Віртуальний музей.

Сайт http://virtualeuropa.narod.ru – Віртуальна Європа

Сайт http://lucl.lucl.kiev.ua/start/kraini.html - Країни Світу

Сайт http://www.sacralart.com.ua/ - Сакральне мистецтво Галичини

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток цифрового інтелекту учителя: путівник по цифрових інструментах в ефективній організації і проведенні освітнього процесу»
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.