ВИХОВНА ПРОГРАМА «СТВОРИ СЕБЕ САМ»

Опис документу:
У програмі «Створи себе сам» викладені ідеї створення виховної системи на особистісно-зорієнтованих засадах, розвивально-діяльнісного підходу, впровадження форм діалогічного характеру, формування мотивації до удосконалення.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

У програмі «Створи себе сам» викладені ідеї створення виховної системи на особистісно-зорієнтованих засадах, розвивально-діяльнісного підходу, впровадження форм діалогічного характеру, формування мотивації до удосконалення.

ВИХОВНА ПРОГРАМА «СТВОРИ СЕБЕ САМ»

Актуальність проблеми

Сучасні діти – це творчі особистості, які дарують радість спілкування, а отримують радість пізнання, радість успіху.

«Діти – живі квіти землі», - писав М.Горький. І кожній квітці необхідні умови для розквіту, так і нашим дітям потрібно створити умови для їхнього нормального життя. Це завдання сім΄ї, закладів освіти, громадських організацій. Провідна роль належить педагогу позашкільного навчального закладу у вихованні людини нового суспільства. Праця вчителя – це скромний внесок у глобальному процесі виховання особистостей. Це символічна крапелька роси, яка зрушить крижані душі, збадьорить, додасть сили і впевненості дитині , застереже від необдуманого кроку.

Майбутнє за нашими сучасними дітьми. Вони набагато досконаліші за нас, бо мають доступ до інформації, мудріші за нас, але їм ще бракує життєвого досвіду: їм під силу вирішити всі життєві проблеми. А обов’язок педагога – допомогти їм в цьому.

Мета і завдання.

Мета:

 • виховувати у дітей та молоді високих інтелектуально-моральних інтересів і запитів, ціннісних поглядів, орієнтацій та переконань;

 • створювати сприятливі умови для розвитку моральної активності дитини;

 • формувати моральну спрямованість її психічної діяльності, моральність потягів, інтересів, думок, переконань.

Програма спрямована на:

 • формування особистості, яка керується в своїй життєдіяльності загальнолюдськими і культурно національними цінностями;

 • утвердження принципів загальнолюдської моралі;

 • формування морально-етичних якостей;

 • розвиток творчих здібностей, талантів;

 • створення умов для самореалізації особистості;

 • забезпечення високої художньо-естетичної освіченості;

 • оволодіння державною мовою, носієм духовної культури;

 • формування національної свідомості;

 • вироблення активної життєвої позиції;

 • пошук оригінальних методик, технологій духовного розвитку особистості через визначення індивідуальних здібностей дитини.

Основними завданнями є:

 • вивчення вихованцями теоретичних основ духовності, формування понять: духовність, духовна культура, духовний світ, творчість, гармонійна впорядкованість;

 • формування у дітей та молоді моральної свідомості на основі організації моральних стосунків через їх включення в спеціально організовану діяльність;

 • формування у вихованців розуміння й особистісного ставлення до сутнісних питань про сенс і мету життя людини;

 • удосконалення набутого дітьми соціального досвіду, успадкування ними духовних та матеріальних надбань українського народу, кращих традицій своєї сім΄ї;

 • формування моральної культури, толерантного ставлення до інших культур та традицій;

 • розвиток чеснот та позитивних моральних якостей, спонукання до самовдосконалення;

 • вироблення етико-естетичного ставлення до життя і до своєї життєдіяльності;

 • підтримка здібностей, культурної творчості, спрямованої на особистісний саморозвиток;

 • створення умов для формування життєвих компетентностей вихованців, адаптація їх у суспільстві.

Специфіка позашкільної освіти

Останні десятиріччя значно підвищилися вимоги до позашкільної освіти. як рівноправного інституту в загальній системі освіти, відповідно до чого постає питання щодо переосмислення стратегічних питань оновлення або реформування діяльності позашкільних навчальних закладів. При цьому, головним залишається визначення, що позашкільна освіта – це спеціально організована діяльність, яка має яскраво виражену власну специфіку і певні переваги перед іншими засобами виховання. Це перш за все:

 • добровільність участі вихованців в позашкільній діяльності;

 • диференціація їх за інтересами і спрямованістю на певний тип діяльності;

 • постановка конкретних практичних завдань перед кожним вихованцем у його творчому становленні;

 • оволодіння знаннями, вміннями, за індивідуальними, авторськими програмами.

Специфіка позашкільної освіти передбачає охоплення таких галузей знань і практичної діяльності, які виходять далеко за межі уроку, підручника, плану школи. А це, в свою чергу, підвищує вимоги до педагогічних працівників Палацу дитячої та юнацької творчості та надає додаткових сприятливих умов у виховання, розвитку та становленні підростаючого покоління

Педагогічні умови.

Важливою умовою реалізації програми є дотримання принципів:

 • принцип гуманізації, зосереджує увагу на дитині, як вищий цінності;

 • принцип особистісної орієнтації, що спрямовує зусилля на розвиток культури, світогляду;

 • принцип культуровідповідності, що вимагає творчого підходу до розв’язання проблем

Стратегія реалізації програми передбачає основні критерії;

 • кадрову забезпеченість, методичний супровід та навчання керівників творчих об’єднань;

 • матеріально-просторове забезпечення;

 • організаційне забезпечення;

 • психолого педагогічне забезпечення;

 • активне використання інноваційного методичного інструментарію.

Структура програми

Дана програма розроблена для впровадження в виховній роботі творчих об’єднань, гуртків, секцій, тощо, КПНЗ «Палацу дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району» м. Кривого Рогу, розрахована на два роки навчання з вихованцями основного та вищого рівнів. Заняття проводяться 1 раз на тиждень на базі тренінгового центру «Пізнай себе».

Методика реалізації даної програми передбачає систематичність та послідовність, врахування попередніх знань та досвіду, розробку перспектив взаємодії учасників виховного процесу, ускладнення завдань виховання, що сприяє безперервності і наступності виховного процесу, є запорукою його ефективності та результативності.

Зміст програми складають три модулі: «Я - людина», «Я - особистість», «Я – громадянин України», теми яких згруповані за принципом наступності змісту, концентричної його побудови. В процесі занять відбувається формування духовно-моральних якостей та життєвих компетентностей вихованців.

Тематичне планування, кількість годин, окремі завдання можуть змінюватися керівниками творчих об’єднань з урахуванням умов та можливостей позашкільних закладів.

Організація занять

Провідна роль в організації занять з вихованцями за даною програмою належить методисту позашкільного навчального закладу, які здійснюють організаційно-методичне забезпечення виходячи з умов закладу, вносить необхідні зміни та доповнення до змісту програми, проводить навчання не тільки з вихованцями, а й з керівниками творчих об’єднань, координують соціально-психологічний супровід та узагальнюють моніторинг результативності.

Дидактико-методичними засадами організації занять є ідеї особистісно-зорієнтованої освіти, розвивально-діяльнісного, діалогічного характеру, роботи з вихованцями, діагностики впровадження програми та мотивації дітей до їх удосконалення. Необхідною умовою є творчий підхід, який означає:

 • орієнтування на індивідуальні особливості вихованців:

 • активної імпровізації, володіння будь-якою ситуацією;

 • усвідомлення завдань мотивації та моментів їх зміни.

Очікувані результати

Реалізація програми має своїм призначенням:

 • допомогти вихованцям суттєво збагатити знання і оволодіти мистецтвом самовиховання та життєтворчості;

 • викликати в кожного свідоме бажання до самовдосконалення, якнайповнішої реалізації природних задатків;

 • усвідомити себе гармонійно розвиненою і національно-свідомою людиною, що наділена високими духовними якостями, є носієм кращих надбань національної культури;

 • сприяти виробленню власної життєвої позиції;

 • вироблення стійких навичок соціального спілкування, взаємодії, співробітництва, вміння аналізувати соціальні ситуації і виробляти оптимальну поведінку в них.

Зміст та завдання модулів програми

1.Модуль «Я - людина»

Сприяє розвитку позитивних моральних якостей, емоційності, вмінню співчувати, співвідносити себе з іншими, адекватно і виважено реагувати на оцінку інших, учитися розуміти себе, свій внутрішній світ

 • ознайомлювати та навчати вихованців творчих об’єднань, гуртків, секцій тощо, дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог, правильно орієнтуватись та діяти в екстремальних ситуаціях;

 • розвивати у дітей навички безпечної поведінки в суспільстві;

 • виховувати обачність, обережність у спілкуванні з природою, відчувати себе частинкою природи, відповідальною за гармонійне співіснування з нею людини;

 • виховувати практицизм і діловитість, розважливість, винахідливість, здатність до самодисципліни та самоорганізації;

 • формувати вміння спілкуватись із ровесниками та в різновікових колективах;

 • виховувати особистість з високим рівнем духовності, загальної культури, інтелектуального і творчого розвитку, чітко вираженої активної і громадської позиції;

 • ознайомлювати дітей з духовними надбаннями рідного народу, з прикладами взірцевих родинно-сімейних відносин в історії рідного народу, в творах літератури та мистецтва.

П.Модуль «Я - особистість»

Сприяє формуванню життєвих компетенції особистості, допомагає оцінити рівень особистого розвитку вихованців (розкриття та реалізація його життєвого та творчого потенціалу):

 • ознайомити дітей із виникненням та становленням громадянської самосвідомості українського народу, показувати сучасні досягнення українського народу;

 • сприяти розвиткові та вдосконаленню власного «я» кожного вихованця;

 • допомогти кожній дитині знайти себе в колективі, самовизначитись;

 • виховання у дітей свідомого ставлення до вибору професії;

 • розвивати здатність до критичного мислення і аналізу існуючих ситуацій;

 • виховувати почуття відповідальності за власні вчинки;

 • виховувати готовність до розв’язання конфліктів у ненасильницький спосіб, шляхом порозуміння та діалогу;

 • виховувати уміння захищати права людини, зокрема права дитини;

 • виховувати навички подолання неочікуваних соціальних ситуацій;

 • виховувати активну самостійну особистість, гідного патріота України;

 • формувати почуття колективізму, усвідомлення життя в суспільстві.

Ш.Модуль «Я – громадянин України»

Сприяє усвідомленню моральної цінності причетності до долі України, збереженню національної унікальності, підтримки почуття національної самосвідомості, вміння використовувати свої власні права та виконувати обов’язки, виховувати відповідальність за збереження духовного, культурного, наукового та промислового потенціалу України:

 • виховання любові до своєї Вітчизни. Формування у учнів загальнолюдських цінностей;

 • виховання почуття гордості та вдячності до своєї держави, свого народу, історії;

 • виховання високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового і героїчного подвигу в ім’я процвітання Батьківщини;

 • формування особистості вихованця як громадянина-патріота;

 • виховання моральної відповідальності за все, що робиться на рідній землі, непримиренність до недоліків, палке прагнення боротися за розквіт, велич та могутність Батьківщини;

 • глибоке розуміння громадянського обов’язку, готовності в будь-який час стати на захист Батьківщини;

 • забезпечення фізичного вдосконалення вихованців, розвивати потребу в здоровому способі життя, спонукання до фізичного вдосконалення та зміцнення свого здоров’я;

 • вивчати вікові традиції та героїчні сторінки історії українського народу та його Збройних сил;

 • виховання розуміння героїчного минулого як ідеалу духовної готовності боротися за славу і честь Батьківщини.

Психолого-педагогічний супровід

Рекомендації для роботи

В процесі підготовки та проведення занять за даною програмою керівнику творчого об’єднання необхідно усвідомити:

 • конкретним результатом виховання є засвоєння вихованцями життєвих компетенцій та розвиток духовно-моральних якостей;

 • створити умови ефективного спілкування (уміння слухати, висловлювати власну думку, поважати позицію інших);

 • залучення вихованців до самостійної практичної діяльності, аналізу, самоаналізу;:

 • враховувати вікові, індивідуальні особливості вихованців, їх творчий потенціал;

 • використовувати специфіку та можливості позашкільної освіти для реалізації програм.

Основні форми реалізації програми

1. Інформаційно-масові: дискусії, диспути, конференції, «філософський стіл», «відкрита трибуна», інтелектуальний чемпіонат, ринги, вечори, подорожі до джерел рідної культури, історії, держави і права.

2. Діяльнісно-практичні: соціальні проекти, пошуково-дослідницька робота, тренінги особистісного зростання, ситуації-проби, творчі партфоліо, мультимедійні презентації.

3. Впровадження тренінгів та окремих елементів Міжнародних просвітницьких проектів та програм «Рівний рівному», «Здоровий мікроклімат у школі», «Школа проти СНІДу»

4.Залучення вихованців до участі в Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських акціях, фестивалях, конкурсах тощо.

Ресурсне забезпечення

Оргтехніка:

 • комп’ютер, диски, дискети;

 • ксерокс;

 • сканер;

 • медіа-проектор.

Апаратура:

магнітофон, касети, диски;

 • телевізор;

 • DVD – програвач.

Канцтовари.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
2
міс.
0
2
дн.
1
8
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!