В папку класного керівника

Опис документу:
Матеріали допоможуть оформити папку класного керівника

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Функції класного керівника

Інформаційно-аналітична — передбачає збір і систематизацію даних про учнів та їхні сім'ї; аналіз стану навчально-виховного іпроцесу в класі, збір відомостей про стан здоров'я учнів.

Мотиваційно-цільова — полягає у визначенні цілей та завдань виховної системи школи та класу.

Планово-прогностична — передбачає планування роботи класу, а також своєї діяльності та овіти, прогнозування особистісного росту учнів та розвитку і становлення класного колективу.

Організаційно-виконавча — це забезпечення успішного виконання плану; надання допомоги в роботі класного самоврядування;

робота з батьками, забезпечення участі класу в загальношкільному житті.

Контрольно-оцінювальна — полягає у здійсненні контролю за навчальним процесом, роботою самоврядування.

Регуляційно-кореляційна — передбачає здійснення корекції поведінки учнів, регулювання взаємовідносин у класному колективі; забезпечення умов для всебічного розвитку особистості учнів і становлення класного коллективу.

Усі функції класного керівника можна об'єднати у чотири блоки , за основними видами діяльності.

1. Класний керівник вивчає:

— індивідуальні особливості учнів;

— стан здоров'я;

— особливості сімейного виховання;

— завантаженість лід час навчальних занять;

— результати навчальної діяльності;

— поведінку під час занять та в позаурочний час;

— зайнятість у позаурочний час (відвідування гуртків, секцій тощо);

— схильність до певних навчальних предметів;

— психологічний мікроклімат класу;

— місце класного колективу в загальношкільній діяльності.

2. Класний керівник організовує:

— виконання запланованих заходів;

— роботу активу класу;

— проведення індивідуальної роботи з учнями;

 • проведення батьківських зборів та індивідуальних зустрічей із батьками, участь класу в загальношкільному житті;

 • власну методичну роботу та самоосвіту;

— взаємозв'язок із батьками та позашкільними установами; чергування учнів у школі, класі, їдальні

— прибирання закріплених територій.

3. Класний керівник контролює:

— успішність учнів у навчанні;

— відвідування уроків;

— додержання норм поведінки;

— виконання шкільних правил;

— ведення щоденника;

— виконання домашніх завдань, складання заліків, іспитів;

— відвідування додаткових занять;

— зберігання підручників та шкільного майна;

— додержання учасниками виховного процесу прав дитини.

4. Класний керівник допомагає:

— ліквідувати прогалини у знаннях учнів;

— вирішувати питання життєдіяльності класного колективу, батьківського комітету;

— розв'язувати конфлікти між учасниками виховного процесу;

— організовувати позаурочний час дітей;

— співпрацювати вчителям-предметникам із класом та окре­мими учнями;

- розв'язувати проблеми сім'ї та дитини.

Циклограма діяльності класного керівника протягом тижня

Понеділок. Планування виховної роботи, робота з класним активом.

Вівторок. Бесіди з учителями-предметниками, бібліотекарем, психологом, лікарем.

Середа. Проведення класних заходів згідно з планом.

Четвер. Індивідуальна робота з проблемними дітьми.

П'ятниця. Перевірка щоденників, генеральне прибирання класного кабінету. Робота з батьками

Циклограма виховної роботи

Щоденно

 1. Контроль за відвідуванням уроків учнями, інформація про це батьків.

 2. Фіксація пропусків у журналі.

 3. Організація чергування по кабінету.

 4. Проводити індивідуальні бесіди з учнями про їхнє навчання, зовнішній вигляд, поведінку.

 5. Організація харчування.

 6. Індивідуальна робота з учнями.


Щотижня

 1. Перевіряти щоденники учнів і виставляти всі поточні оцінки.

 2. Проводити заходи у класі (виховним планом).

 3. Робота з батьками (за виховним планом і по ситуації).

 4. Робота з вчителями - предметниками (по ситуації).

 5. Збирати малі педради, де обговорювати питання навчання і поведінки окремих учнів.

 6. робота з активом класу.

 7. Проведення генерального прибирання по п'ятницях.


Щомісяця

 1. Залучення батьків до проведення виховних заходів (по мірі можливості).

 2. Нарада за планування виховної роботи.


Один раз на чверть і на семестр

 1. Проведення батьківських зборів.

 2. Оформлення класного журналу за підсумками семестру.

 3. Аналіз виконання плану роботи за семестр, корекція плану виховної роботи на новий семестр.

 4. Проведення відкритого заходу.


Один раз на рік

 1. Проведення відкритого заходу

 2. Оформлення особових справ учнів.

 3. Аналіз і складання плану роботи родини разом з активом класу.

 4. Статистичні дані класу (на 1 вересня).

Індивідуальна робота з учнями

 1. Систематично (не рідше одного разу на два тижні) перевіряти щоденники учнів і виставляти всі поточні оцінки.

 2. Вести ретельний облік відвідування учнями уроків і факультативів і інформувати про це батьків.

 3. Систематично здійснювати індивідуальний контроль за навчальною діяльністю слабких та недбалих учнів.

 4. Систематично (в міру необхідності) проводити індивідуальні бесіди з учнями класу про їхнє навчання, зовнішній вигляд,
  поведінку тощо.

 5. Збирати малі педради (в міру необхідності), де обговорювати питання навчання й поведінки окремих учнів класу.

Робота з батьками

1. Проводити 2 рази на семестр класні батьківські збори:

 1. Систематично (в міру необхідності) проводити індивідуальні бесіди з батьками учнів.

 2. Залучати батьків до проведення позакласних виховних заходів.

Контроль за харчуванням учнів школи

 1. Належна роз'яснювальна робота з учнями та їхніми батьками про необхідність харчування учнів у школі.

 2. Постійний контроль за харчуванням учнів.


Трудова діяльність на благо школи

1 .Благоустрій та прибирання території школи.

2.Прибирання території села (чисті п'ятниці).

Форми і методи виховної роботи

Метод виховання — це спосіб забезпечення умов для успішн самореалізації, самоаналізу й саморозвитку учнів. У професійн педагогіці виділяють чотири групи методів виховання, хоча і класифікація досить умовна.

1. Методи формування особистості учня:

— педагогічний — метод розвитку в учнів творчих здібностей і нахилів;

— психологічний — метод розуміння мотивів поведінки учні оцінка їхніх учинків.

2. Методи організації діяльності учнів, формування досвіду:

— метод педагогічної вимоги — надання конкретних завдань і метою виявлення ставлення учнів до реальних життєвих подій;

— метод громадської думки — висвітлення думок колективі які впливають на формування певних рис особистості;

— метод привчання — дозволяє виробити позитивні норми по

ведінки учнів; метод вправ — автоматизоване виконання дій, доручень учням, що дає можливість виявити такі риси, як ретельність, старанньїсть, вправність;

— метод створення ситуацій дозволяє поставити учня в умови, допомогли йому проявити риси свого характеру.

Методи стимулювання та корекції поведінки:

— метод залучення учня до творчості;

— метод заохочення до навчальної діяльності;

 • метод покарання.

Методи самовиховання особистості:

самозавдань —надання можливості учням самостійно перед собою завдання й визначати пріоритети їх виконання;

— метод самозвітування перед собою, сім'єю привчає учнів відповьідати: за.свої вчинки; -метод самоконтролю — запис учнями власних дій, вчинків

— можливість виявити недоліки у своїй поведінці та вчинків

метод самооцінки допрмагає учням з'ясувати й оцінити свої можливості, здібності, поглянути на себе очима іншого.До вибору методів роботи слід підходити індивідуально: один і той же жетод, застосований у різних колективах, може дати несхожі результати. Тому кожний педагог має добирати методи виховання з урахуванням особливостей даного класного колективу та індивідуальних особливостей кожного учня.

Форми виховної роботи

Форми виховної роботи -— це конкретні засоби організації позаурочної діяльності учнів під керівництвом педагога. Існує чимало форм виховної роботи: деякі методисти налічують 1200, інші 4200.Класифікація їх також різна. Одна з них, згідно з твердженням В.В. Воронова має за основу головні засоби виховного впливу: Слово, переживання, дія, гра, психологічна вправа. Враховуючи це, можна виділити п'ять типів форм виховної роботи: словесно-логічний, образно - художній, трудовий, ігровий та психологічний. Словесно логічні форми виховної роботи. Головний засіб впливу при застосуванні цих форм — слово; в основі лежать обмін інформацією , обговорення проблем, висловлювання думок і пропозицій, звіти, повідомлення учнів. До словесно-логічних форм виховної роботи належать, дискусії, диспути, збори, конференції, лекції тощо.

В основі образно-художніх форм виховної роботи лежить такий засіб впливу, як спільне або індивідуальне естетичне переживання,

До цього типу належать концерти, вистави, свята, літературні вечори, конкурси, виставки, а також екскурсії та походи.

Основний засіб впливу при застосуванні трудових форм позакласної роботи — діяльність. До цих форм позакласної роботи належать прибирання класу, закріплених територій,організація трудових десантів та інших форм трудової діяльності колективу.

Гра є засобом впливу ігрових форм виховної роботи. Гра - це уявна або реальна діяльність дитини під час відпочинку, розваг або навчання. Ігри бувають сюжетні, рольові, ділові, розважальг спортивні, пізнавальні, конкурсні.

Психологічний тип позакласної роботи охоплює форми, використовуються елементи тренінгу, методи

практичної психогії. Це можуть бути лекції, бесіди, різноманітні тренінги, психогічні вправи або

консультації.

.До вибору форм виховної роботи класний керівник має підходи творчо, враховуючи особливості

даного колективу. Оптимальним є використання всіх засобів виховного впливу.

Концерти можна поділити на групи:

— за призначенням (звітні, конкурсні, святкові, ювілейні);

— місцем проведення (стаціонарні, виїзні, гастрольні);

— складом учасників (професійні, самодіяльні, дитячі);

— кількістю учасників (сольні, групові, змішані);

— складом аудиторії (концерти для дітей, батьків, для змішані аудиторії);

— змістом (тематичні, якщо присвячені одній темі, присвячені декільком темам).

Головна мета будь-якого концерту — викликати у глядачів,учасників естетичні переживання, глибокі емоції, що розвиваютв людині чуттєву, духовну сферу її особистості.

Виставка — це спеціально організована робота учнів зі створедня експонатів або інформаційного продукту з метою демонстрації В основі виставок лежить предметно-практична діяльність. До цього виду діяльності можна віднести і випуск класної або шкільної газети. Це така форма позакласної роботи, яка допомагає учням осягти навички професій журналіста, фотографа, редактора, дизайнера. Учить уміння працювати в групі, інформаційний матеріал.

Посадові обов'язки

класного керівника

1. Загальні положення

1.1. Це положення регламентує діяльність класного керівника загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу (далі — класний керівник).

1.2. Класний керівник — це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного навчального закладу, окре­мими учнями, батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту.

1.3. Класний керівник у визначенні змісту роботи керується Конституцією України, Конвенцією 00Н про права дитини. Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.

1.4. Класний керівник здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих:

— на виховання громадянина України;

— формування особистості учня (вихованця), його наукового світогляду, розвитку його здібностей і нахилів;

— виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовку учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

— виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;

— реалізацію права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

— виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народіві і націй;

— виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров 'я учнів (вихованців).

2. Організація діяльності класного керівника

2.1. Обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу, який має педагогічну освіту, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці обов'язки. А

2.2. Обов'язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника за його згодою і не можуть бути припинені до закінчення навчального року. У виняткових випадках з метою дотримання прав та інтересів учнів (вихованців) зміна класного керівника може бути здійснена протягом навчального року.

2.3. На класного керівника покладається керівництво одним класом, навчальною групою. У початкових класах класне керівництво здійснює вчитель початкових класів.

У професійно-технічному закладі класне керівництво здійснюється в навчальних групах, учні (вихованці) яких під час навчання здобувають повну загальну середню освіту або навчаються на основі базової загальної середньої освіти без отримання повної. Функціональні обов'язки класного керівника розробляються відповідно до цього Положення з урахуванням типу закладу та завдань навчально -виховного процесу й затверджуються директором навчального закладу.

2.4. Класний керівник як організатор класного колективу:

— сприяє забезпеченню умов для засвоєння учнями (вихованцями) рівня та обсягу освіти, а також розвиткові їх здібностей; ,

— створює умови для організації змістовного дозвілля, профілактики бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи;

— сприяє підготовці учнів (вихованців) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етичними, національними, релігійними групами;

— проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особистостей учнів (вихованців)Дхніх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;

— координує роботу вчителів-викладачів, майстрів виробничого навчання, психолога, медичних працівників, органів учнівського самоврядування, батьків та інших учасників навчально-виховного процесу з виконання завдань навчання та виховання в класному колективі (групі), соціального захисту учнів (вихованців).

2.5. Класний керівник має право: |

— на відвідування уроків, занять із теоретичного та виробничого навчання, виробничої практики та позакласних занять у своєму класі (групі), присутність на заходах, що проводять для учнів (вихованців) навчальні, культурно-просвітні заклади, інші юридичні або фізичні

особи;

— внесення пропозицій на розгляд адміністрації навчального закладу та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів (вихованців);

— ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу з питань соціального захисту учнів (вихованців);

— внесення пропозицій на розгляд батьківських зборів класу у(групи) щодо матеріального забезпечення, організації та проведення позаурочних заходів у порядку, визначеномузаконодавством;

— відвідування учнів (вихованців) за місцем проживання (за ;згодою батьків, опікунів, піклувальників), вивчення умов побуту та виховання;

— вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем виховання;

— вияв соціальнопедагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи з учнями (вихованцями);

— захист професійної честі, гідності відповідно до Чинного законодавства;

— матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань.

2.6. Класний керівник зобов'язаний:

— вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку учнів (вихованців);

 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями (вихованцями) статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

10 заповідей

класного керівника

1.Люби, поважай, цінуй кожну дитину.

2.Самовдосконалюйся, будь особистістю.

3.Умій слухати дітей, будь терплячим.

4.Не навчай того, з чим необізнаний.

5.Кажи дитині, не тільки те, чим ти

незадоволений, а й те, що тебе у ній радує.

6.Не сприймай дитину як власність.

7.Допомагай батькам виростити дитину для

життя серед людей.

8.Дорожи довір'ям дитини.

9.Створюй доброзичливий колектив батьків і

учнів.

10.Будь веселим, жартами підтримуй та

заохочуй позитивне.

 • 11.08.2018
 • Виховна робота
 • 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас
 • Інші методичні матеріали
 • 694
 • 0
 • 19
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
9
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!