ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ: Професійно-трудове самовизначення «Крок до мети» (варіативний модуль) 10 клас

Опис документу:
Модуль «Крок до мети» підсилить рівень професійної зрілості розумово відсталого учня, підвищить шанси підлітка на успішну адаптацію в суспільстві. Модуль може бути використаний вчителями трудового навчання в профорієнтаційних цілях, що дозволить більш якісно вирішувати питання по формуванню професійного самовизначення й соціально-трудової адаптації підлітків з розумовою відсталістю і допоможе визначити їх рівень готовності до професійного вибору.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство освіти і науки України

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 5-9 (10) КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ:

Професійно-трудове самовизначення

«Крок до мети» (варіативний модуль)

10 клас

Автор: Молодід А.Б. – вчитель-методист, вчитель трудового навчання спеціальної школи-інтернату № 16 м. Києва.

Київ - 2016

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Модуль «Крок до мети» підсилить рівень професійної зрілості розумово відсталого учня, підвищить шанси підлітка на успішну адаптацію в суспільстві.

Модуль може бути використаний вчителями трудового навчання в профорієнтаційних цілях, що дозволить більш якісно вирішувати питання по формуванню професійного самовизначення й соціально-трудової адаптації підлітків з розумовою відсталістю і допоможе визначити їх рівень готовності до професійного вибору.

Зміст модуля спрямований на розширення уявлень учнів про різні види професійної діяльності людини, підготовку підлітків до реального життя і здійснення допомоги в побудові їх індивідуальної освітньої траєкторії і розрахований на 89 годин, охоплює учнів 10 класів і передбачає реалізацію змісту в обсязі 6 годин на тиждень. Курс побудований за принципом варіативності і реалізується за рахунок годин варіативної складової навчальних програм з трудового навчання.

Мета :

 • формувати інтерес і позитивне відношення до професійної трудової діяльності,

 • створити умови для отримання знань і вмінь, необхідних при виборі професії,

 • максимально реалізувати особистісний потенціал кожної дитини.

Для досягнення мети визначено комплекс навчальних і виховних завдань:

 • упорядкувати і розширити знання підлітків про світ професій,

 • виправити негативний імідж “ непрестижних ” професій,

 • готувати учнів до самостійної праці і формувати загальні трудові навички,

 • виявити можливості підлітка і націлювати його на посильний вид діяльності,

 • інформувати про умови оволодіння професіями і надати контактну інформацію про заклади освіти, що опікуються дітьми з особливими потребами,

 • розвивати дрібну моторику рук, креативне мислення і вміння приймати рішення,

 • формувати уявлення про необхідність зіставляти свої можливості з вимогами майбутньої професії,

 • координувати батьків при виборі професії їх дитини.

Реалізація цього модулю сприяє:

 • підвищенню зацікавленості дітей до проблем вибору професії,

 • зменшенню рівня тривожності,

 • збагаченню словникового запасу,

 • розвитку взаємодії і можливості трудитися в колективі,

 • корекції засобами трудової діяльності,

 • вихованню поваги і любові до праці, до людей праці, працьовитості, терпіння, посидючості.

Модуль розвиває творчі здібності, формує первинні трудові та деякі професійні вміння та навички, прищеплює уміння самостійно орієнтуватися в життєвих ситуаціях, перевіряє придатність до того чи іншого виду трудової діяльності, сприяє посиленню мотивації щодо отримання професії і профілю навчання.

Важливою умовою викладання модулю є дотримання

принципів організації профорієнтаційної діяльності: науковості, системності і послідовності, наступності, доступності, єдності навчання і виховання і диференційованого підходу;

методів - фронтального, групового, ігрового, змагального, пізнавального, практичного, контролю, креативних.

Серед форм навчання домінуючою є урок:

урок – лекція, урок – подорож, урок – практикум, урок – роздумів, урок – залік. Крім уроку можуть використовуватись творчі конкурси, майстер класи, мультимедійні презентації, професіографічні екскурсії, що спонукають учнів до міркувань над питанням вибору професії, анкетування, яке привчає дитину до офіційного стилю спілкування і ставить її на рівень дорослої людини і тематичні зустрічі. Серед форм навчання використовується імітаційне моделювання: ділові і рольові ігри, виробниче моделювання, змагання. Це стимулює навички спілкування.

Необхідною умовою є використання активних форм навчально-пізнавальної роботи учнів: «мозковий штурм», парні форми навчальної трудової діяльності, що значно активізує процес навчання і забезпечує активну теоретичну і практичну діяльність у всіх ланках навчального процесу.

З метою корекції, підвищення рівня розумового розвитку і креативного мислення дитини бажано використовувати різні ігри, круглі столи, пантоміми, тести, анкети, конкурси, кросворди. Для розвитку зорової уваги і пам’яті бажано використовувати елементи ейдетики. Від цих видів діяльності творча активність підлітків значно підвищується.

Змістовий блок розділений на ІІІ розділи:

І р. – «Подорож у світ професій»,

який має на меті: розширити уявлення учнів про різні види професійної діяльності. Cтворити умови для сфери зацікавлень з метою участі в різних видах проектної діяльності.

З метою розкриття творчих можливостей дитини, удосконалення навичок роботи зі стандартними інструментами, а також для зняття стомленості і підтримки інтересу впроваджується сфера зацікавлень «Свято ремесел».

ІІ р. – « Я у світі професій»,

який має на меті : частково дослідити і ознайомити учнів з їх характерними особливостями, інтересами, можливостями, станом здоров’я. Сформувати розуміння того, що всі люди різні, але вони рівні, незважаючи на певні вади.

ІІІ р. – « Мої життєві і професійні плани»,

який має на меті: створити умови реального життя. Оцінити адекватність професійних планів випускників, а також надати рекомендації щодо здійснення цих планів.

Модуль включає теоретичне і практичне забезпечення. 70 % годин відводиться практичній роботі , 30% на закріплення теоретичного матеріалу. Зміст теоретичних завдань відповідає тематиці практичних робіт, які виконуються учнями за зразком, аналогією, спільно з вчителем, з частковою допомогою вчителя, самостійно. Це забезпечить диференційований підхід до учнів з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей, навчальних і особистісних досягнень, стану здоров’я.

На етапі актуалізації, закріпленні, корекції і контролю знань вчитель використовує різні види контролю: попередній, поточний, періодичний, тематичний, підсумковий і форми контролю: щоденне спостереження за діяльністю, індивідуальне і фронтальне опитування, вибіркове фронтальне опитування, письмовий, самоконтроль, анкети, бесіди, вікторини, тести успішності . Це допомагає виявити ступінь усвідомленості та глибини знань.

Значна увага приділяється диференційованому і індивідуальному підходу, а також розвитку вміння працювати і взаємодіяти в колективі.

Рекомендації щодо роботи з навчальним модулем:

розподіл годин у модулі орієнтовний. Працюючи з календарним плануванням, вчитель має право самостійно вносити зміни щодо збільшення кількості годин на вивчення тих чи інших тем в порівнянні з передбаченими варіативним модулем, а також змінювати послідовність вивчення тем.

Очікувані досягнення.

Учень повинен знати, розуміти:

 • назви основних професій, які нас оточують,

 • професії, пов’язані з використанням ручної праці,

 • класифікувати професії за предметом праці,

 • мати уяву про небезпечні професії і умови праці,

 • основні професії, за якими можна влаштуватись на роботу після закінчення школи,

 • сильні і слабкі сторони людини, про здоров’я і вибір професії,

 • про значення самореклами,

 • мати уявлення про помилки при виборі професії.

 • необхідність професійної освіти і основні шляхи здобуття професії.

Учень повинен вміти:

 • намагатись користуватись новими технологіями і вміти шукати інформацію,

 • частково вміти користуватись тестами , анкетами і намагатись працювати з документами,

 • намагатись визначати свої слабкі і сильні сторони і співвідносити індивідуальні особливості з вимогами конкретної професії,

 • уміти організовувати свою роботу, включатись в проектну діяльність, намагатись використовувати свої знання та вміння і витримувати трудове навантаження,

 • вчитись уникати конфліктів і уміти працювати в парі, команді, колективі,

 • формувати досвід професійної діяльності на основі професійних проб,

 • намагатись саморекламувати себе.

Структура і змістове наповнення модулю

Р – 1. Подорож у світ професій (43 год.)

Мета: розширити уявлення учнів про різні види професійної діяльності. Cтворити умови для сфери зацікавлень з метою участі в різних видах проектної діяльності.

 1. Трудова діяльність людини. Професія людини – її життєвий шлях.

 2. Професії, які нас оточують. Професійна гра «Угадай професію».

 3. Свято ремесел. Виробництво паперу. Декоративний папір своїми руками.

 4. Людина і професія. Призначення людини. Успіх в професії – успіх в житті.

 5. Свято ремесел . Цікаві вироби з тканини і деревини. Декор своїми руками: модульні картини з тканини.

 6. Професія моїх батьків. День відкритих дверей.

 7. Свято ремесел. Миловаріння – це бізнес і мистецтво. Як заробити на милі?

 8. Професії і професійна діяльність. Класифікація професій за предметом праці. Загальний огляд п’яти типів професій.

 9. Свято ремесел. Технологія виготовлення виробів з борошна і тіста.

 10. Професії, пов’язані з використанням ручної праці. Престижність професії.

 11. Свято ремесел. Оздоблювальні роботи: робота з водою і фарбою, цементом.

 12. Вплив професії на спосіб життя. Вимоги професії до людини: умови роботи, вік, творчість, відповідальність.

 13. Свято ремесел. Кулінарний дизайн як фактор підвищення конкурентоспроможності закладу харчування.

14. Знайомство з професіями. Що я знаю про світ професій. Сюжетно – рольові імітаційні ігри: ігрові проби – в поліклініці, в бібліотеці, в їдальні, кафе, прибиральниця.

15. Небезпечні професії. Свято ремесел. Домашній бізнес в Україні. Технологія виготовлення свічок своїми руками.

16. Самі необхідні професії. Свято ремесел. Озеленення і благоустрій, садівництво. Вирощування квітів і дизайн горщиків для квітів.

17. Престижні професії. Робота з комп’ютером.

 1. Професія і спеціальність. « Марафон актуальних робітничих професій».

 2. Свято ремесел. Мистецтво дарувати подарунки.

 3. Підсумкове заняття. Практичне повторення про різні види професійної діяльності людини. ТО.

Р – 2. Я в світі професій ( 18 год.)

Мета: частково дослідити і ознайомити учнів з їх характерними особливостями, інтересами, можливостями, станом здоров’я. Сформувати розуміння того, що всі люди різні, але вони рівні, незважаючи на певні вади.

 1. Дізнайся про себе більше. Мої фізичні можливості. Чим я відрізняюсь від інших? Сильні і слабкі сторони моїх можливостей.

 2. Роль здоров’я і медичні протипоказання при виборі професії.

 3. Мій внутрішній світ. Ким я хочу бути – моя смілива мрія.

 4. На порозі дорослого життя . Професійна зрілість. Професійні інтереси і можливості.

 5. Врахування моїх можливостей при виборі професії. Як я відношусь до себе? Самооцінка.

 6. « Хочу – можу – треба». Підтримка друзів.

 7. Самопрезентація і самореклама. Навички самопрезентації. Взаємодія в колективі.

 8. Підсумкове заняття. « Знаю, пам’ятаю, можу». ТО.

Р – 3. Мої життєві і професійні плани ( 28 год.)

Мета: створити умови реального життя. Оцінити адекватність професійних планів випускників, а також надати рекомендації щодо здійснення цих планів.

 1. На порозі дорослого життя. Сучасний світ і проблеми підлітка. Професійні і життєві плани. Професіографічна екскурсія на виробництво.

 2. Особиста професійна перспектива. Планування професійного шляху.

 3. « Я вчусь приймати рішення». «Сто доріг – одна моя». Майбутній фах і власні здібності.

 4. Тестування «Я і моя майбутня професія». Підтримка друзів, родини. Помилки при виборі професії.

 5. Як перетворити мої мрії в реальність? Шляхи здобуття професії. Ринок освітніх послуг. Профільне навчання. Екскурсія в училище.

 6. Як досягти успіху в професії? Навчальні заклади міста за профілем навчання. Мультимедійна екскурсія в різні училища міста.

 7. Взаємодія з людьми. Телефонний етикет. Вміння слухати співрозмовника.

 8. « Влаштовуюсь на роботу». Оформлення документів при прийомі на роботу.

 9. Види документів, які оформляються при прийомі на роботу, навчання: заява, автобіографія. Взаємодія з людьми. Навички групової роботи.

 10. Відпрацювання вправ щодо заповнення анкет та написання заяви стосовно прийняття на роботу.

 11. Відпрацювання вправ щодо написання заяви стосовно прийняття на навчання. Взаємодія з людьми.

 12. Перший робочий день. Підготовка до першого робочого дня. Взаємодія з людьми.

 13. Адаптація і взаємодія в новому колективі. Дотримання правил внутрішнього розпорядку.

 14. Бізнес та послуги : догляд за хворими і людьми похилого віку, миття машин.

 15. Бізнес – ідеї в домашніх умовах: догляд за домашніми улюбленцями. Робітник по догляду за тваринами. Робоче місце. Безпека праці на робочому місці.

 16. Відпрацювання вправ щодо написання заяви стосовно звільнення з роботи. Взаємодія з людьми.

 17. Підсумкове заняття. « Улюблена робота – запорука щасливого майбутнього». ТО.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

п/п

Кільк. годин

Тема і зміст

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

1

2

2

2

3

2

2

3

3

1

3

2

2

2

1

2

3

2

3

3

3

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

2

Р – 1. Подорож у світ професій (43 год.)

Мета: розширити уявлення учнів про різні види професійної діяльності. Cтворити умови для сфери зацікавлень з метою участі в різних видах проектної діяльності.

Трудова діяльність людини. Професія людини – її життєвий шлях.

Професії, які нас оточують. Професійна гра « Угадай професію».

Свято ремесел. Виробництво паперу. Декоративний папір своїми руками.

Людина і професія. Призначення людини. Успіх в професії – успіх в житті.

Свято ремесел . Цікаві вироби з тканини і деревини. Декор своїми руками: модульні картини з тканини.

Професія моїх батьків. День відкритих дверей.

Свято ремесел. Миловаріння – це бізнес і мистецтво. Як заробити на милі?

Професії і професійна діяльність. Класифікація професій за предметом праці, загальний огляд.

Свято ремесел. Техніка виготовлення виробів з борошна, тіста.

Професії, пов’язані з використанням ручної праці. Престижність професії.

Свято ремесел. Оздоблювальні роботи: робота з водою і фарбою.

Вплив професії на спосіб життя. Вимоги професії до людини: умови роботи, вік, творчість, відповідальність.

Свято ремесел. Кулінарний дизайн як фактор підвищення конкурентоспроможності закладу харчування.

Знайомство з професіями. Що я знаю про світ професій. Сюжетно – рольові імітаційні ігри: ігрові проби – в поліклініці, в бібліотеці, в їдальні, кафе, прибиральниця.

Небезпечні професії.

Свято ремесел. Домашній бізнес в Україні. Технологія виготовлення свічок своїми руками.

Самі необхідні професії. Свято ремесел. Озеленення і благоустрій, садівництво. Вирощування квітів і дизайн горщиків для квітів.

Престижні професії. Робота з комп’ютером.

Професія і спеціальність. « Марафон актуальних робітничих професій». Свято ремесел. Пакування подарунків.

Підсумкове заняття. Практичне повторення про різні види професійної діяльності людини. ТО.

Р – 2. Я в світі професій ( 18 год.)

Мета: частково дослідити і ознайомити учнів з їх характерними особливостями, інтересами, можливостями, станом здоров’я і сформувати розуміння того, що всі люди різні, але вони рівні, незважаючи на певні вади.

Дізнайся про себе більше. Мої фізичні можливості. Чим я відрізняюсь від інших? Сильні і слабкі сторони моїх можливостей.

Роль здоров’я і медичні протипоказання при виборі професії.

Мій внутрішній світ. Ким я хочу бути – моя смілива мрія.

На порозі дорослого життя . Професійна зрілість. Професійні інтереси і можливості.

Врахування моїх можливостей при виборі професії. Як я відношусь до себе? Самооцінка.

« Хочу – можу – треба». Підтримка друзів.

Самопрезентація і самореклама. Навички самопрезентації. Взаємодія в колективі.

Підсумкове заняття. « Знаю, пам’ятаю, можу». ТО.

Р – 3. Мої життєві і професійні плани ( 28 год.)

Мета: створити умови реального життя. Оцінити адекватність професійних планів випускників, а також надати рекомендації щодо здійснення цих планів.

На порозі дорослого життя. Сучасний світ і проблеми підлітка. Професійні і життєві плани. Професіографічна екскурсія на виробництво.

Особиста професійна перспектива. Планування професійного шляху.

« Я вчусь приймати рішення». «Сто доріг – одна моя». Майбутній фах і власні здібності.

Тестування «Я і моя майбутня професія». Підтримка друзів, родини. Помилки при виборі професії.

Як перетворити мої мрії в реальність? Ринок освітніх послуг. Шляхи здобуття професії. Куди піти вчитися? Екскурсія в училище.

Як досягти успіху в професії? Навчальні заклади міста за профілем навчання. Мультимедійна екскурсія в різні училища міста.

Взаємодія з людьми. Телефонний етикет. Вміння слухати співрозмовника.

« Влаштовуюсь на роботу». Оформлення документів при прийомі на роботу.

Види документів, які оформляються при прийомі на роботу, навчання: заява, автобіографія. Взаємодія з людьми.

Відпрацювання вправ щодо заповнення анкет та написання заяви стосовно прийняття на роботу.

Відпрацювання вправ щодо написання заяви стосовно прийняття на навчання. Взаємодія з людьми.

Перший робочий день. Підготовка до першого робочого дня. Взаємодія з людьми.

Адаптація і взаємодія в новому колективі. Дотримання правил внутрішнього розпорядку.

Бізнес та послуги: догляд за хворими та людьми похилого віку, миття машин.

Бізнес – ідеї в домашніх умовах: догляд за домашніми улюбленцями. Робітник по догляду за тваринами. Робоче місце. Безпека праці на робочому місці.

Відпрацювання вправ щодо написання заяви стосовно звільнення з роботи. Взаємодія з людьми.

Підсумкове заняття. «Улюблена робота – запорука щасливого майбутнього». ТО.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»