Теоретичні основи використання тестів у навчанні учнів біології

Опис документу:
У методику навчання біології тести увійшли не так стрімко як в психологію та педагогіку, що пояснюється розвитком самої методики і становленням її як самостійної наукової галузі. Посилення уваги до проблем тестування довелося на останнє десятиліття минулого століття, що знайшло вираження в потужному видавничому викиді навчально-методичних матеріалів, що містять тести для різних вікових груп учнів з усіх навчальних предметів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Постернак Н.О., доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін НПУ імені М.П.Драгоманова

Стремецька Б., бакалавр кафедри психолого-педагогічних дисциплін НПУ імені М.П.Драгоманова

Теоретичні основи використання тестів у навчанні учнів біології

Актуальність дослідження. Перші роботи з психологічного тестування (Дж.Кеттел, Ф.Гальтон, В.Маккол, А. Біне) належать до кінця XIX століття. Пізніше відомі аспекти розробки тестових завдань були перенесені з психології в педагогіку (В.Штерн, А.Отіс).

У нашій країні психологічні та педагогічні тести широкого застосування набули у 60-х роках минулого століття (С.І.Воскерчьян, Е.І.Моносзон, В. П. Беспалько, К.А.Краснянская), проте перші спроби їх використання були зроблені на початку XX століття (П. П. Блонський, А.П.Болтунов, М.С.Бернштейн, Г.І.Залкінд), зокрема психологами та математиками.

У методику навчання біології тести увійшли не так стрімко як в психологію та педагогіку, що пояснюється розвитком самої методики і становленням її як самостійної наукової галузі. Посилення уваги до проблем тестування довелося на останнє десятиліття минулого століття, що знайшло вираження в потужному видавничому викиді навчально-методичних матеріалів, що містять тести для різних вікових груп учнів з усіх навчальних предметів. В останні роки ця тенденція посилилася: випускні іспити за курс середньої школи і вступні іспити до вищих навчальних закладів можна здавати за допомогою тестування. Тому, удосконалення та впровадження тестів у навчання учнів біології зумовили актуальність нашого дослідження.

Виклад основного матеріалу. Аналіз збірників і посібників тестових завдань показав, що в них представлені різноманітні за видами тести, але основною метою більшості з них є перевірка знань визначення понять, формулювань, властивостей, а основною функцією - контроль.

В даний час методика навчання біології оформлена в самостійну наукову галузь, розроблені концепції і виділені основні етапи формування понять, виявлено типи завдань, які найбільшою мірою сприяють реалізації кожного етапу (Мороз І.В., Гончар А.Д., Буяло Т.Є., Цуруль О.А., Фруктова Я.С.). Таким чином, створена база для виконання досліджень в області теорії і методики використання тестів у навчанні учнів біології. Отже, створено умови для розширення функцій тестування і систематичного використання тестів у практиці викладання предмету як засобу діагностики і управління знаннями учнів.

Тестові завдання як одна з форм перевірки успішності навчання набули значного поширення як у школі, так і у вищих навчальних закладах. Поняття «тест» походить від англійського слова test - спроба, випробування, досвід. Тестом називають невеликі стандартизовані завдання (питання і завдання), за допомогою яких проводиться дослідження. Істотні ознаки тестів і їх функції знайшли відображення в сучасних словникових визначеннях тестів в психолого-педагогічної області:

1) Тест - це об'єктивне і стандартизоване вимірювання, легко піддається кількісній оцінці, статистичній обробці та порівняльного аналізу.

2) Тест - це специфічний інструмент, що складається із сукупності завдань або питань і проводиться в стандартних умовах, що дозволяє виявити типи поведінки, рівень володіння якими-небудь видами діяльності [4,с.67].

Найбільш істотним в них є те, що тест, в психолого-педагогічному розумінні слова, означає перевірку, випробування. У літературі зустрічається й такі визначення тестових досягнень: «Тести - це короткі, стандартизовані чи не стандартизовані випробування, що дозволяють за порівняно короткі проміжки часу оцінити результативність пізнавальної діяльності учнів, тобто оцінити ступінь і якість досягнення кожним учнем цілей навчання (цілей вивчення)» [2,с.45].

Тести, як інструмент оцінювання, мають значні відмінності від контрольних робіт. По-перше, тести - більш якісний і достовірний спосіб оцінювання і, по-друге, що найбільш важливо і принципово, показники тестів орієнтовані на визначення рівня засвоєння ключових понять, тем і розділів навчальної програми, умінь та навичок, а не на констатацію формально засвоєних знань.

Тестування може бути вступним, перед початком вивчення теми. Головна мета вступного тестування - виявити наявні знання учнів і використовувати їх для кращого засвоєння нової теми. Тести використовуються і для первинного закріплення знань при вивченні нового матеріалу.

Важливу роль відіграють тести, особливо в старших класах, для самоконтролю і самоперевірки учнів.

У методичній літературі виділяються наступні види тестових завдань:

- закритої форми;

- відкритої форми;

- тести на визначення відповідності [1,с.33].

Хотілося б відзначити доцільність тестових завдань в процесі обробки теоретичного матеріалу, оскільки просте фронтальне опитування не завжди є недостатньо ефективним способом перевірки теоретичних знань учнів. Тести оживляють процес навчання, а простота, стислість умов завдань і однозначність відповіді на них не відштовхують учнів, до того ж тестові завдання дозволяють перевірити значний обсяг навчального матеріалу, дозволяють економити час, що витрачається на опитування.

За однією і тією ж темою в залежності від поставленої мети можна використовувати такі види тестів:

- тест на заповнення пропусків у справжньому затвердження спрямований на перевірку міцності знань і розуміння сенсу вивченого на рівні відтворення;

- тест на встановлення істинності чи хибності твердження перевіряє розуміння вивченого на продуктивному рівні, тобто перевіряє готовність учнів міркувати, робити висновки;

- тести на встановлення відповідності [3,с.54].

В ході навчального процесу тест виконує наступні функції:

1. Контролююча функція полягає у виявленні стану знань і умінь учнів, рівня їх розумового розвитку, у вивченні ступеня засвоєння прийомів пізнавальної діяльності.

2. Навчальна функція контролю полягає у вдосконаленні знань і умінь, їх систематизації. У процесі перевірки учні повторюють і закріплюють вивчений матеріал. Вони не тільки відтворюють раніше вивчене, а й застосовують знання і вміння в нову ситуацію.

3. Діагностична функція полягає в отриманні інформації про помилки, недоліки і прогалини в знаннях і уміннях учнів, характер помилок.

4. Розвиваюча функція контролю полягає у стимулюванні пізнавальної активності учнів, у розвитку їх творчих здібностей.

5. Орієнтована функція полягає в отриманні інформації: ступінь засвоєння, глибина вивченого навчального матеріалу окремим учнем і класом в цілому. Контроль допомагає учням краще пізнати себе, оцінити свої знання і можливості.

6. Виховна функція контролю полягає у вихованні в учнів відповідального ставлення до навчання, дисципліни, акуратності, чесності [3,с.67].

Висновки. Таким чином, тестування дає змогу вчителю забезпечити вимірювання знань, підходячи до цього поняття системно, зокрема оцінити знання за обсягом та повнотою, їх системністю, узагальненням та мобільністю. Характеристика системності, узагальнення та мобільності знань визначаються за допомогою тесту відповідної складності, тоді як обсяг знань визначається за допомогою відповідей на певну кількість запитань, які видаються учневі із загальної кількості.

Список використаних джерел

  1. Артем’єва О. Навчаємо учнів працювати з інформацією /О. Артем’єва //Біологія і хімія в школі. – 2010. – №3. – С. 33.

  2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології /І.М. Дичківська. – К., 2004. – 147с.

  3. Мороз І.В., Гончар А.Д., Буяло Т.Є., Цуруль О.А., Фруктова Я.С. Методика навчання біології та природознавства: Практ. для студентів вищих пед. навч. закл. біол. спеціальностей / За ред. і.В.Мороза. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2010. - 143 с.

  4. Тестові технології оцінювання компетентностей учнів : посібник / за ред. Ляшенка О. І., Жука Ю. О. – К. : Педагогічна думка, 2015. – 181 с.

  5. Хрестоматія з методики навчання біології / Автор-укладач О.А.Цуруль. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007. - С. 59-74, 170-176.

5

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»