Тема доповіді: Залежність успішності уроку від вибору технологій навчання

Англійська мова

Для кого: Дорослі

05.11.2020

195

3

0

Опис документу:
Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня, його активного розумового зростання, глибокого й осмисленого засвоєння знань, формування його моральних основ. Урок – це форма організації навчання, за якої навчальні заняття проводить викладач із групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовленості протягом точно встановленого часу, за сталим розкладом.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема доповіді:

Залежність успішності уроку від вибору технологій навчання

Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня, його активного розумового зростання, глибокого й осмисленого засвоєння знань, формування його моральних основ.

Урок – це форма організації навчання, за якої навчальні заняття проводить викладач із групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовленості протягом точно встановленого часу, за сталим розкладом.

Сучасний урок вимагає від педагога оптимального поєднання індивідуальної, парної, групової і колективної форм організації навчальної діяльності учнів. Звичайний традиційний урок не відповідає викликам сьогодення з цією метою застосовують різні педагогічні технології.

Технологія- це спосіб оптимального досягнення мети суб’єктами та об’єктами педагогічного процесу із використанням відповідних методів.

Методи-це спосіб спільної діяльності суб’єктів та об’єктів педагогічного процесу, який може використовуватися в одній чи багатьох педагогічних технологіях.

Усі сучасні технології в освіті покликані зробити навчальний процес повністю керованим. Педагогу недостатньо знати методику, він повинен уміти трансформувати знання і вміння, тобто володіти технологією отримання запланованого результату. Суттєвою особливістю педагогічної технології є гарантування кінцевого результату і проектування майбутнього навчального процесу. Без чітко поставленої мети, зазначених очікуваних результатів та оцінки зробленого, ми не зможемо провести плідний ефективний урок. На уроках англійської мови, я використовую такі педагогічні технології:

Технології навчання:

 • Інтерактивні технології

 • Технології критичного мислення

 • Комп’ютерно-інформаційні технології

 • Проєктні технології

 • Ігрові технології

 • Здоров’язберігаючі технології

На мою думку однією з ефективних форм навчання є інтерактивне.

Інтерактивне навчання — форма навчання, у процесі якого учні і вчитель перебувають у режимі бесіди, діалогу між собою. При цьому вчитель і учень – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. Навчальний матеріал легше засвоюється й найдовше зберігається в пам’яті в тому випадку, коли учень не пасивно сприймає те, що говорить учитель, а активно діє під час вивчення матеріалу. На практиці досить ефективними виявилися такі форми роботи: індивідуальна, парна, групова й робота в команді.

 • Технологія кооперативного навчання: робота в парах, робота в групах, коло ідей, «акваріум», «два, чотири всі разом», «ротаційна трійка».

 • Колективно-групового навчання: «мікрофон», «ажурна плитка», «мозковий штурм», «навчаючись-учусь», «незакінчені речення», «дерево рішень»

 • Технології ситуативного моделювання: імітаційні ігри, рольова гра

 • Технології опрацювання дискусійних питань: « займи позицію», «шкала думок»,» «дискусія», «дебати», «оцінювальна дискусія».

На уроках англійської мови використовую такі форм роботи як групова робота ( два чотири, всі разом) на уроках узагальнення і систематизації знань, коли учні вже засвоїли матеріал, і орієнтуються в завданнях. Вони вчаться відстоювати свою позицію і оперують вже вивченим матеріалом.

Робота в парах” (один проти одного, один – вдвох – всі разом), “Думати працювати в парі, обмінятися думками”. Технологія особливо ефективна на початкових етапах навчання учнів, вона дає час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучити свої думки перед класом.

Ротаційні (змінювані) трійки”- діяльність учнів у цьому випадку є подібною до роботи в парах. Цей варіант кооперативного навчання сприяє активному, ґрунтовному аналізу та обговоренню нового матеріалу з метою цього осмислення, закріплення та засвоєння.

Ажурна пилка”- технологія використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Ефективна і може замінити лекції у тих випадках, коли початкова інформація повинна бути донесена до учнів перед проведенням основного (базисного) уроку або доповнює такий урок. Заохочує учнів допомагати один одному, вчитися навчаючи.

Різновидом загально групового обговорення є технологія “Мікрофон”, яка надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.

Незакінчене речення”. Цей прийом часто поєднується з “Мікрофоном” і дає можливість працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими. Дає присутнім змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо. Цей прийом часто поєднується з “Мікрофоном” і дає можливість працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими.

Мозковий штурм”. Інтерактивна технологія колективного обговорення, що використовується для вироблення кількох вирішень конкретної проблеми. Спонукає учнів проявити уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки. Мета “Мозкового штурму” чи “Мозкової атаки” в тому, щоб зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого періоду часу.

Завдяки інтерактивним технологіям діти вчаться:

 • Слухати іншу людину

 • Доводити свою точку зору

 • Формувати власну думку

 • Аргументувати і дискутувати

 • Розвивати навички самостійної роботи

Технологія критичного мислення

Видатному американському мислителю Д. Дьюї належить твердження про те, що фундаментальна мета сучасної освіти полягає не у тому, щоб просто надавати інформацію учням, а у тому, щоб розвивати критичний спосіб мислення. Що ж таке критичне мислення? Це процес аналізу, синтезування й обґрунтовування оцінки достовірності/цінності інформації; властивість сприймати ситуацію глобально, знаходити причини і альтернативи; здатність генерувати чи змінювати свою позицію на основі фактів й аргументів. Його не варто плутати з простим запам’ятовуванням, зазвичай використовую під час роботи з великими текстами.

Впровадження технології критичного мислення на уроках англійської мови реалізується через три фази уроку – виклик, осмислення, рефлексію .

Фаза виклику

На цьому етапі пропоную учням подумати і пригадати якомога більше інформації, яку вони вже знають з певної теми. Підводжу їх до формулювання запитань, осмислення матеріалу, відповідей на попередні запитання і визначення нових. Прагну викликати зацікавленість та інтерес. Саме цьому підпорядковані методичні прийоми, які використовую з метою створення умов для самостійного здобуття знань: «Знаємо — бажаємо дізнатися — дізналися», «Асоціативний кущ», «Генератор ідей», «Тонкі та товсті запитання» «Мозковий штурм».

Осмислення змісту

Цій фазі відводиться значна частина часу, полягає в пошуку та осмисленні матеріалу, знаходженні відповідей на попередні запитання та визначенні нових, намаганнях відповісти на них для побудови нового власного знання, оцінювання певної інформації. Першочерговою метою фази осмислення змісту вважаю розвиток умінь критично працювати з інформацією, виділяти найголовніше й найсуттєвіше, висувати й обґрунтовувати гіпотези розв’язання проблеми, робити узагальнення, зіставляти з аналогічними або альтернативними варіантами розв’язання. Таких навичок вимагають і завдання ЗНО з англійської мови, а починати їх формування в старшій школі запізно.

На другій фазі уроку для формування комунікативної компетентноcті також доречно, на мою думку, використовувати презентації, веб-сайти, критичне читання тексту самостійно, у парах, його аналіз, редагування, застосовуючи різні методи і прийоми: « «Обери позицію», «Дискусія», «Читання з маркуванням тексту» «Порушена послідовність», «Лови помилку», «Речення з відкритим кінцем». Корисним на цьому етапі уроку є прийом «Тонкі та товсті запитання». Це один із способів роботи в парах. «Тонким» вважається таке запитання, на яке можна дати точну, коротку відповідь, а «товсте» запитання потребує роздумів та розгорнутої відповіді. 

Фаза рефлексії

Продемонструвати свої знання, усвідомити з критичної точки зору, що було зроблено, учні можуть під час заключної частини уроку — «Рефлексії». Які ж ознаки критичного мислення вони виявляють? Уміння самостійно працювати з інформацією, розвивати власний інтелект, мовні та мовленнєві компетенції, здатність приймати незалежні та продумані рішення.

Метою навчання на цьому етапі є узагальнення основних ідей та інтерпретація визначених, обмін думками, виявлення особистісного ставлення до проблеми, оцінювання процесу навчання та з’ясування додаткових запитань, які виникли під час уроку.

Після опрацювання теми часто пропоную учням написати сенкан. Саме цей прийом сприяє розвитку вмінь систематизувати інформацію.

Також часто застосовую метод «Мікрофон».

На етапі рефлексії використовую картки самооцінки, таблиці контролю і самоконтролю, тестування, виконання творчих завдань.

Отже, методи та прийоми технології розвитку критичного мислення учнів дійсно мають великий потенціал, реалізацію якого можна безпосередньо пов’язати з формуванням комунікативної компетентності учнів. Саме це завдання визначається найвідповідальнішим у новому Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, для предмету англійської мови,

Елементи технології критичного мислення на уроках англійської мови.

 • Дискусія

 • Диспут

 • Есе

 • «Знаю - хочу знати - взнав». Учням задаються питання для самостійного осмислення за обраною темою.

 • Прогнозування за ілюстрацією. Вчитель має показати ілюстрацію до теми обговорення. Діти мають зробити свої припущення щодо теми та що вони знають з цього приводу.

 • Асоціація. Застосовується для визначення теми уроку, розвиває уяву та інтуїцію. Учні мають висловити свої здогадки/асоціації про тему, завдання для вивчення теми, ціль вивчення цієї теми.

 • Кошик ідей. Щодо техніки «кошику ідей» – її ціллю є здебільшого зацікавлення дітей. Вчитель задає питання про те, що учні знають про певну тему/проблему.

 • Правильно/неправильно. Вчитель задає класу заздалегідь продумані питання за темою заняття. Всі питання починаються з «А правда, що…?». Відповідь може бути тільки «так чи ні».

 • Товсі/тонкі питання. Вчитель влаштовує опитування за певною тематикою (питання готуються заздалегідь). 7. Дерево припущень. Підходить для тем, що містять елемент прогнозування, або обговорень щодо розвитку якогось явища у майбутньому. Учні озвучують свої ідеї та спільно створюють «дерево передбачень», де стовбур – задана тема, гілки – передбачення (я думаю, що …; ймовірно, що буде так…), а листя – аргументи на користь тверджень.

 • Fishbone (Рибна кістка). Свою назву цей інструмент дістав через те, що його візуальне вираження нагадує рибну кістку. Він дозволяє учням «розбити» загальну проблемну тему на низку причин та аргументів.

 • Творча форма рефлексії – Синквейн.

Синквейн - це вірш, який вимагає синтезу інформації і матеріалу в стислих виразах. Слово синквейн походить від французького, яке означає «п'ять». Таким чином, синквейн - це вірш, що складається з п'яти рядків.

Комп'ютерно-інформаційні технології

Комп'ютерно-інформаційні технології навчання - Комп’ютерні (нові інформаційні) технології навчання — це процеси підготовки і передачі інформації, засобом здійснення яких є комп’ютер. Комп'ютерна технологія є однією з ключових, на уроках англійської мови. Завдяки цій технології ми усуваємо прогалини у наочності, учні більше можуть сприймати мову носія, завдяки віртуальній екскурсії ми можемо відвідати пам'ятки архітектури англомовних країн, онлайн тести, це один із шляхів підготовки до ЗНО, вивчення граматики, лексики і перевірки знань з країнознавства. Онлайн словники, електронні підручники, електронні презентації. Комп'ютерні технології важливий спосіб самоосвіти, адже нам лише потрібна-електронна адреса, і ми можемо зареєструватися в різних вебінарах, онлайн курсах, обмінятися досвідом в соціальній мережі, також це спосіб дистанційного навчання, як для дітей , так і для вчителів

Уважаю, що використання МК на уроках англійської мови дозволяє активно залучати учнів у навчальний процес, збільшує мотивацію навчання, стимулює творчу активність й сприяє розвитку особистості дитини, розширює можливості подання навчальної інформації, воно є найбільш ефективним і економним за часом.

Проєктна технологія

Однією з технологій, що забезпечує особово-орієнтоване навчання, є метод проєктів як спосіб розвитку творчості, пізнавальної діяльності, самостійності. Її ще називають, технологією проблем. Суть проєктної технології стимулювати інтерес учнів до певних проблем, які передбачають володіння певною сумою знань через проектну діяльність, а саме: розв'язання однієї або цілої низки проблем; показати практичне застосування надбаних знань — від теорії до практики. Проєктну діяльність можна застосовувати для учнів майже всіх рівнів, віку та здібностей. Проєкти можуть бути інтенсивною діяльністю учнів упродовж короткого періоду – 1-2 годинна тиждень або тривалим – впродовж кількох тижнів. Зазвичай використовую довгострокові проєкти, протягом теми, діти обирають певну проблему. В кінці теми виділяю урок, коли діти захищають свої проблеми. Актуальні проектні технології під час літніх мовних таборів. На мою думку, проєктне навчання актуальне тим, що навчає дітей співпраці виховує такі етичні цінності, як взаємодопомогу й уміння співпереживати, формує творчі здібності й активізує учнів.

Ігрова технологія

Гра багатогранна, вона розвиває, виховує, розважає, соціалізує. Але історично одна з головних її задач — навчання. Дійсно, гра — це складне, багатогранне явище, яке неможливо однозначно трактувати. Навчальна гра може тривати від кількох хвилин до цілого уроку й може використовуватися на різних етапах, а також у позакласній роботі з англійської мови. Виділяють:

 • Рольові ігри (як засіб соціалізації дитини).

 • Рухливі дидактичні ігри з інтелектуальним навантаженням (гра з м'ячем, гра-пантоміма).

 • Ігри-драматизації змісту пісень, віршів, римівок, сюжетів тексту підручника, над яким працюють учні, тощо.

 • Лексичні та граматичні ігри з елементами змагання (наприклад, гра «Хвальки»: похваліться, хто має більше корисних речей, «Мовленнєвий ланцюжок» тощо).

 • Інтелектуальні ігри за правилами (наприклад, "Bingo", "I Spy!").

 • Спокійні й інтелектуальні ігри (відгадування мовних загадок, кросвордів, ребусів, вікторини тощо).

На уроках англійської мови використовую ігри з інтелектуальним навантаженням ( «Гра з м'ячем» - для перевірки лексики, «Гра пантоміма»- для перевірки алфавіту, лексичні і граматичні ігри з елементами змагання, спокійні інтелектуальні ігри,(загадки, ребуси, кросворди, вікторини), рольові ігри, ігри-драматизації змісту пісень, віршів, римівок, сюжетів тексту підручника.

Здоров’язберігаючі технології

Водночас, сучасний урок англійської мови характеризується великою інтенсивністю і вимагає від учнів концентрації уваги, напруження сил. Добре відомо, що увага учнів в молодшій та середній ланці нестійка. Швидка стомлюваність на уроках іноземної мови викликана специфікою предмета.

Головним завданням вчителя має стати забезпечення максимально сприятливої і комфортної обстановки і створення у дітей позитивної емоційної налаштованості на уроці. Важливо, щоб у дітей не з'являлося відчуття страху перед цим предметом. А тому доцільно і правильно використовувати елементи саме здоров’язберігаючих технологій. Ці технології прищеплюють дітям принципи здорового способу життя, посилюють мотивацію до навчання.

Отож, на уроках використовую:

 • ігри;

 • фізкультхвилинки;

 • хвилинки релаксації;

 • гімнастику для очей та постави;

 • «сміхотерапію»;

 • новизну і нетрадиційність навчального матеріалу.

Завдяки цьому встановлюється більш тісний контакт між педагогом та дитиною, між дітьми в учнівському колективі.

Отже, сучасна педагогічна технологія повинна гарантувати досягнення певного рівня навчання й виховання, бути ефективною за результатами, оптимальною щодо термінів впровадження, витрат сил і засобів.

Тож проблеми стабільності в навчанні, а також досягнення кожним учнем високих результатів в академічній успішності залишаються відкритим питанням для багатьох педагогів-практиків, які щодня обирають з величезної різноманітності засобів методичної та педагогічної науки те, що підходить саме їм в даній конкретній ситуації, для конкретних учнів і до конкретної теми.

6

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.