СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (доповідь на засіданні кафедри)

Опис документу:
Інформаційний матеріал для уроків української мови та літератури: «ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ » Мета використання інтерактивних методів і технологій на уроках словесності: ТАБЛИЦЯ ТИПІВ УРОКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ ТАБЛИЦЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ФАКТОРИ УСПІШНОСТІ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

МАТЕРІАЛИ З ДОСВІДУ РОБОТИ

вчителя української мови та літератури

Чернігівської ЗОШ І-ІІІ №19 ступенів Чернігівської міської ради

Василенко Інни Володимирівни

Чернігів, 2017

Інформаційний матеріал для уроків української мови та літератури:

«ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ »

У сучасній системі загальноосвітніх закладів на уроках словесності вчитель може використовувати інтерактивні технології, які надають можливість забезпечити глибоке вивчення матеріалу.

Учні освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінку). Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично та творчо мислити, приймати виважені рішення, здобувати навички комунікативної компетенції.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма пізнавальної діяльності.

Мета використання інтерактивних методів і технологій на уроках словесності:

 • формування предметних компетенцій;

 • формування загальнокультурних компетенцій;

 • виховання в учнів ціннісно-світоглядних орієнтацій та національно-патріотичної свідомості;

 • створення комфортних умов навчання для успішного , інтелектуального розвитку учнів;

 • розвиток творчого та креативного мислення;

 • розвиток навичок комунікативної компетенції.

ТАБЛИЦЯ ТИПІВ УРОКІВ

З ВИКОРИСТАННЯМ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ

Українська мова та література

Урок-засідання «круглого столу»

Урок-роздум за твором

Урок-портрет

Урок-мультимедія

Урок-пошук

Урок - усний журнал

Урок-образ

Уроки-диспут

Уроки-майстерня

Уроки-діалог

Театралізований урок

Урок-панорама

Урок-рольова гра

Урок -інтелект-шоу

Урок- літературні читання

Урок формування нових знань, умінь і навичок

Бінарний урок

Урок – захист проектів

Блок уроків

Інтегрований урок

Урок-екскурсія

Бібліотечний урок

ФОРМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ІНТЕРАКТИВНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ:

 • кооперативна (у парах);

 • колективно-групове навчання;

 • ситуативне моделювання;

 • технологія опрацювання дискусійних питань.

ТАБЛИЦЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

Робота в парах

Ротаційні (змінювані) трійки 

Робота в малих групах

«Два - чотири - усі разом» 

«Діалог»

«Синтез думок»

«Спільний проект»

«Пошук інформації»

«Коло ідей»

«Акваріум»

«Метод-прес»

«Карусель»

«Інформаційне поле»

«Вільний мікрофон»

«Мозковий штурм»

«Мозаїка»

«Аналіз ситуації

«Дерево рішень»

«Швидка відповідь»

«Кубування»

ФАКТОРИ УСПІШНОСТІ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ:

 • толерантність;

 • креативність;

 • любов до учнів;

 • співпраця;

 • педагогічна майстерність;

 • якісна методична підготовка;

 • знання методів;

 • сучасні технології;

 • уміння спілкуватися з учнями;

 • знання їх вікових особливостей.

Серед пріоритетних методичних засобів формування мовленнєвих і комунікативних умінь на уроках української мови чільне місце належить ситуативним завданням як виду рольових ігор.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

- особистісно-зорієнтований (спрямування на особистість);

- компетентнісний (формування знань, умінь, навичок);

 • діяльнісний (уміння застосувати знання, уміння, навички);

 • інтегрований (міжпредметний зв'язок);

 • інтегративний (об’єднувальний);

 • диференційований (роздільний, неоднаковий);

 • індивідуальний (особливий).

ВИСНОВОК

Впровадження на уроках української мови та літератури інтерактивних технологій сприяє формуванню в кожного учня життєвих компетентностей:

 • комунікативних,

 • інформаційних;

 • соціальних,

 • самореалізації та саморозвитку.

Інтерактивне навчання – така організація навчального процесу, під час

якого кожен учень бере участь у процесі пізнання, виконує конкретне індивідуальне завдання або групове завдання чи проект. Це створює умови для педагогічної взаємодії учасників навчального процесу «учитель-учень», створює ситуації успіху, позитивності, оптимістичності, рефлексії.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Артемчук Г. Про сучасні підходи до вивчення та викладання іноземних мов. Рідна школа.-2003. - № 9. с.15-16.

 2. Бабанов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі. Монографія. -Запоріжжя: Просвіта. 2000. - 260с.

 3. Гавриш І. В. Інноваційні процеси - невід'ємна ознака освітнього українського сьогодення. Теорія і практика упр. соц. системи: психологія, педагогіка, соціологія. - 2—1.- № 1 с. 66-71.

 4. Кравченко Г. Ю. Інноваційний процес у сучасній школі. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: 36. наук. пр. / Харків, держ. пед. ін-т ім. Г. С. Сковороди. За заг. ред. В. І. Євдокимова, О. М. Микитюка. - Харків, 2002. - Вип. 17.-с. 18-21.

 5. Побірченко Н. Інноваційні підходи до підготовки майбутніх вчителів у контексті реформування системи вищої педагогічної освіти. Рідна школа.- 2003.-№3. с. 5-7.

 6. Пометун О., Пироженко JI. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. -K., 2002. -135с.

3

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.