Стаття. Використання інтерактивних методів навчання на уроках громадянської освіти

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу. Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Використання інтерактивних методів навчання на уроках громадянської освіти

Від того як організований процес навчання залежить якість освіти. Національна система освіти намагається зберегти кращі національні надбання в організації навчального процесу та вивчити, взяти на озброєння найкращий іноземний досвід. Вибір форм організації навчання зумовлюється завданнями освіти і виховання, особливостями змісту різних предметів та їх окремих розділів, конкретним змістом.

Класно-урочна система залишається домінуючою у національній школі. Проте на сучасному етапі вона вдосконалюється новітніми підходами до організації навчання – інтерактивними технологіями, які дають можливість вчителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним.

Інтерактивні методи навчання на сьогодні є актуальним способом роботи педагога в будь-якому освітньому закладі. Інтерактивні методи навчання, на відміну від традиційних, базуються на активній взаємодії учасників навчального процесу, при цьому основна вага надається взаємодії слухачів між собою. Такий підхід дозволяє активізувати навчальний процес, зробити його більш цікавим та менш втомлюваним для учасників.

Зміни життя в сучасному світі вимагають і змін мети та призначення сучасної освіти. Знижується функціональна значущість і привабливість традиційної організації навчання, передача «готових» знань від вчителя  до здобувача освіти перестає бути основним завданням навчального процесу.

         Слово – інтерактивний прийшло до нас з англійської і виникло від слова “інтерактив”. “Inter” – це “взаємний”, “act” – діяти. “Інтерактивний”-означає сприяти, взаємодіяти чи знаходитися в режимі бесіди. Діалогу з будь-чим (комп’ютером), чи з будь-ким (людиною). Значить інтерактивне навчання – це, перш за все, діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя  і здобувача освіти.

Основна характеристика “Інтерактива”

·        Це спеціальна форма пізнавальної діяльності;

·        Навчальний процес організовано так, що практично всі слухачі заохочені до процесу пізнання, вони мають можливості розуміти і рефлектувати з приводу того, що вони знають і думають;

·        Має бути атмосфера доброзичливості, взаємопідтримки – форма кооперації та співпраці;

·        На занятті організується індивідуальна, парна, групова робота;

·        Застосовуються дослідницькі процеси, ділові гри, робота з документами, різними джерелами інформації, використовувати творчі завдання.

Інтерактивні форми навчання громадянської освіти можна поділити на три групи:

 1. класичні форми уроків громадянської освіти: урок-семінар, практикум, інтегрований урок, проблемний урок, урок-екскурсія, урок-зустріч, урок- конференція;

 2. рольові форми уроків громадянської освіти: урок-вистава, урок-круглий стіл, урок-суд, урок-прес-конференція, урок-журналістське розслідування;

 3. ігрові форми уроків громадянської освіти: урок- вікторина, урок гра «Що?Де?Коли?», брейн-ринг, урок-КВК.

Інтерактивне навчання — це діалогове навчання, яке заперечує домінування як одного виступаючого, так і однієї думки над іншою, має на меті:

·        створення умов для залучення всіх слухачів до процесу пізнання;

·        надання можливості кожному слухачеві розуміти і рефлексувати з
приводу того, що він знає і думає;

·        вироблення життєвих цінностей;

·        створення атмосфери співпраці, взаємодії;

·        розвиток комунікативних якостей і здібностей;

·        створення комфортних умов навчання, які б викликали у кожного слухача відчуття своєї успішності, інтелектуальної спроможності, захищеності, неповторності, значущості.       

Інтерактивне навчання передбачає:

·        моделювання життєвих ситуацій;

·        вирішення творчих завдань;

·        спільне розв'язання проблем тощо.

Активні методики поділяються на:

-         Вступні - які дозволяють створювати атмосферу доброзичливості, довір’я

-         Основні (ключові)- під час яких розв’язується основна проблема (обговорення, інтерактивні лекції, мозковий штурм , рольові ігри, “кейс стаді”, карусель тощо)

-         Завершальні підсумкові (сенкан, вернісаж)

-         Допоміжні (енерджайзери) – включають тоді, коли необхідно зняти напругу, змінити вид діяльності, перейти з одного етапу до іншого.

Дотримання порядку застосування активних методик дозволить  спланувати своє заняття  більш ефективним, цікавим для здобувачів освіти.

Види інтерактивних методів навчання:

 • Метод мозкової атаки – розвязання невідкладних завдань за короткий час.

 • Круглий стіл - проведення заняття із слухачами які, як правило, мають досвід роботи, практичний діяльності з питання, що обговорюється.

 • Дискусія –активний метод проведення занять, покликаний мобілізувати практичні й теоретичні знання, погляди слухачів на проблему, що розглядається.

Технології опрацювання дискусійних питань:

 • Метод ПРЕС є технологією вирішення проблем за чіткою схемою: «Я вважаю, що... – ...тому, що... – наприклад, ... – отже, таким чином...

 • Обери позицію – технологія початку дискусії, коли учні збираються в групи на підставі власного ставлення до певної проблеми (згоден, не згоден, не визначився) з можливістю змінити групу після дискусії.

 • Зміни позицію – схожа на попередню технологію з додаванням роботи опонентів у четвірках з метою вироблення спільної позиції.

 • Дискусія – широке публічне обговорення якогось спірного питання.

 • Стиль ток-шоу створюється на основі використання правил проведення телевізійних програм аналогічного стилю із ведучим, запрошеними фахівцями, глядачами

 • Ситуаційний аналіз полягає в тому, що слухачі, ознайомившись з описом проблеми, самостійно аналізують ситуацію, діагностують проблему й надають свої ідеї й рішення в дискусії з іншими слухачами. Ситуаційний аналіз включає метод аналізу конкретних ситуацій:

 • метод «кейз-стаді», 

 • метод «інциденту»,

 • розбір ділової кореспонденції («баскет – метод»).

 У будь-якому виді навчальних занять вчителі мусять застосовувати кілька методів навчання в різних комбінаціях. Застосування певних методів навчання залежить від завдання та умов кожного виду занять.

Використання інтерактивної стратегії змінює роль і функції вчителя — він перестає бути центральною фігурою і лише регулює навчальний процес, займається його загальною організацією, визначає загальний напрям (готує до уроку необхідні завдання, формулює питання для обговорення у групах, контролює час і порядок виконання  наміченого завдання, дає консультації, допомагає в разі серйозних утруднень).

Вітчизняна наука, а за нею й практика вже мають значні напрацювання у використанні інтерактивних прийомів та методів.

Наприклад, вивчення теми «Громадянське суспільство» можна розпочати з цікавої мотивації: «Які ви знаєте молодіжні організації? З якою метою вони створені? Які з них захищають права молоді, допомагають їй у вирішенні соціальних потреб?» Учні мають пригадати відомі їм організації та поміркувати, з якою метою вони були створені та які з них справді спрямовують свою діяльність на задоволення потреб молоді. Узагальнюючи відповіді, вчитель підводить слухачів до розуміння складових громадянського суспільства, необхідності його розвитку взагалі і в Україні зокрема.

Тема «Громадянин і суспільство» включає такі питання: історичні типи суспільств; соціальні спільності і групи, соціально-класова структура суспільства та соціальна стратифікація, для її вивчення можна використати урок-семінар.

При вивченні теми «Суспільні відносини» можна провести практикум з вирішення конфліктів і застосувати методику, що має назву «дерево рішень». Учасники обговорення детально аналізують усі можливі варіанти рішень і виписують у стовпчики переваги і недоліки кожного з них, а також ті проблеми, що вони можуть за собою спричинити.

Урок-екскурсія. У курсі громадянської освіти цю форму організації навчання можна застосовувати при вивченні цілої низки тем. Зокрема, учитель може запропонувати учням екскурсії до органів державної влади та місцевого самоврядування, до правоохоронних органів, до редакцій газет, телекомпаній, громадських організацій політичних партій, де познайомить учнів зі специфікою їхньої роботи та діяльністю, що спрямована на обстоювання прав і інтересів громадян.

Урок-зустріч проводиться у класах усіх вікових груп і ставить за мету активізувати інтерес учнів до предмета шляхом залучення гостей: науковців, літераторів, очевидців подій, громадський діячів, політиків та ін.

Урок-конференція ставить за мету привчити учнів до наукового дослідження, діалогу. Урок-конференція відповідає типу уроків вивчення нового матеріалу, або підсумковоузагальнювальним урокам. Оскільки в процесі організації конференції учні залучаються до роботи перед проведенням уроку, в план-конспект уроку вноситься «підготовчій етап», де описується структура підготовки уроку. Таким чином, виклад нового матеріалу на уроці відбувається у вигляді учнівських доповідей, а закріплення – у вигляді обговорень.

Урок-круглий стіл відтворює роботу державних чи громадських організацій та установ, наприклад, засідання ООН, «великої сімки», NATO тощо. Так учні детально вивчають певну проблему, вчаться розуміти особливості функціонування певної установи чи організації та важливість демократичного розв’язання поставлених проблем.

Урок-суд має розібрати певну типову подію у вигляді судового засідання з прокурором, суддею, адвокатом, свідками, звинуваченим, присяжними засідателями. Учні аналізують проблему та вчаться розуміти важливість судової гілки влади в існуванні громадянського суспільства в Україні.

Урок-журналістське розслідування відтворює роботу журналістів. Учні отримують завдання описати певну подію на основі документальних даних з позиції газети певної політичної чи громадської орієнтації.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу. Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою.

Формування громадянських знань та компетенцій може також відбуватися через міжпредметну форму діяльності в межах освітнього процесу. Цей підхід дає можливість формувати необхідні знання та вміння не через окрему дисципліну, а через інтегровані освітні області, насамперед предмети суспільно-політичного циклу: історію, правознавство, людину і світ та ін. Інтегроване навчання дає можливість проводити уроки з використанням міжпредметних зв’язків на усіх етапах засвоєння знань. На цих уроках розглядають проблему інтеграції громадянських знань, оновлення методів, засобів і форм навчального процесу.

Тож організація інтерактивного навчання ефективно сприяє формуванню громадянознавчих навичок і вмінь: спілкуватися з іншими людьми та органами влади, критично мислити, приймати продумані рішення; обґрунтовано висловлювати точку зору, обстоювати свої права.

Список використаної літератури

 1. Громадянин – Держава – Громадянське виховання. Антологія / Упорядник М.П.Рагозін і О.В.Сухомлинська. – Донецьк: Донбас, 2001. – 262 с.

 2. Громадянська освіта: теорія і методика навчання Київ, 2008 Видавництво ЕТНА-1 174 стор.

 3. Інтерактивні методи навчання : навч. посібник / (П. Шевчук, П.Фенрих). – Щецін : WSAP, 2005. –  С. 7 – 23

 4. Історія для громадянина: Метод. посіб. для вчителів / В. Горбатенко, П. Вербицька, А. Ковтанюк. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2003. – 136 с.

 5. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики // Під заг. ред. О.В.Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. – 112 с.

 6. Мокрогуз О.П. Інноваційні технології у викладанні суспільних дисциплін. – Чернігів : 2004.

 7. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : науково-методичний посібник / О.І. Пометун, А.В. Пироженко ; ред. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – С. 8 – 24

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!