Стаття "Особливості інтегрованого навчання"

Опис документу:
Інтеграція (лат. integer) – повний, цілий, об’єднання в єдине ціле раніше ізольованих частин, елементів, що супроводжуються ускладненням і зміцненням зв’язків. Під інтеграцією вбачають становлення цілісності, взаємозв’язку, впливу понять і теорій з різних галузей знань про предмет, явище. Інтеграція предметів у сучасній школі – один із напрямків активних пошуків нових педагогічних рішень, розвитку творчого потенціалу педагогічних колективів з метою ефективного й розумного впливу на учнів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ

Вступ

Державним стандартом початкової загальної освіти передбачається одне з найголовніших завдань школи — всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості. Завданням надзвичайної ваги є утримання у дитини позитивного ставлення й інтересу до навчання. Завдання ці реалізовуються сукупністю навчальних предметів, кожен з яких — це важлива складова частина змісту початкової освіти.

Саме тому уроки в початковій школі повинні носити новий творчий характер, включаючи надзвичайно цінні та продуктивні пошуки педагогічної науки й практики щодо розробки інтегрованих курсів та уроків. Потрібно запозичувати найкращий досвід вчителів, шукати нові можливості засвоєння учнями нових знань.

Інтеграція навчання відрізняється різноманітними, чисельними асоціаціями, емоціями, дає можливість підводити учнів до потреби міркувати, висловлювати свої думки, застосовувати власний досвід, готувати дітей до подальшого вдалого пристосування до потреб сьогодення.

«Суть нової української школи полягає у переході від школи, де дітей напихають знаннями, до школи компетентностей ХХІ століття, школи для життя. Тобто вона буде давати не лише знання, а й знання з умінням їх застосовувати. Це вимагає нового змісту освіти, нових методик викладання вчителів і нового освітнього середовища», – заначає міністр Лілія Гриневич.

Всі прогресивні системи освіти світу свідчать про те, що для дітей молодших класів природовідповідний спосіб інтегрованого навчання і сприйняття світу через діяльність. Простими словами: кожен день в школі буде мати свою тему дня. Наприклад, якщо тема дня вода, всі предмети – читання, математика, мистецтво, природознавство – крутяться навколо цієї теми. Це сприяє виробленню в дитини інтегрованого сприйняття світу. Окрім того, вчителі будуть впроваджувати нові форми роботи з дітьми, управління класом, працювати над проектами учнів, більше проводити прогулянки з учнями на свіжому повітрі.

Нині особливо гостро постає проблема пошуку внутрішніх резервів підвищення результативності навчання.

Саме пошуки шляхів удосконалення системи освіти в початковій школі привели до відродження такого методичного явища як інтеграція навчання.

Розділ І. Інтегроване навчання в початковій школі – важлива передумова для формування творчої особистості учня

І.І. Інтеграція навчання

Інтеграція (лат. integer) – повний, цілий, об’єднання в єдине ціле раніше ізольованих частин, елементів, що супроводжуються ускладненням і зміцненням зв’язків. Під інтеграцією вбачають становлення цілісності, взаємозв’язку, впливу понять і теорій з різних галузей знань про предмет, явище. Інтеграція предметів у сучасній школі – один із напрямків активних пошуків нових педагогічних рішень, розвитку творчого потенціалу педагогічних колективів з метою ефективного й розумного впливу на учнів. Концепція інтеграції освіти була запропонована Я. А. Каменським, який вважав, що для формування цілісної системи знань важливо послідовно встановлювати зв'язки між навчальними предметами.

В Україні принцип інтеграції проголошений основним принципом реформування освіти поряд з принципами гуманізації та демократизації. Інтеграційні процеси базуються на трьох складових: методологічній, психологічній, дидактичній.

Ідеї інтегрованого навчання сьогодні надзвичайно актуальні, оскільки сприяють успішній реалізації нових освітніх завдань: дають можливість учителеві разом із учнями опанувати значний за обсягом навчальний матеріал, досягнути формування міцних, усвідомлених міжпредметних зв’язків, уникнути дублювання у висвітленні низки питань, усунути перевантаження учнів, скоротити кількість навчальних годин для предметів розвивально – виховного циклу.

І.ІІ. Теоретичний аспект та особливості використання

інтегрованого навчання

Актуальність ідеї інтегрованого навчання в тому, що вона є оптимальною для сучасного етапу розвитку національної школи.

Основними ідеями інтегрованого навчання є:

 • Особистісна спрямованість навчання (людина – головна цінність

освітнього процесу).

 • Пріоритет основних мотивів у навчанні (спонукальні, внутрішні,

зовнішні й організаційні).

 • Системність у навчанні.

 • Проблемність навчання.

 • Рефлексія діяльності.

Метою інтегрованого навчання є:

 • Формування в учнів цілісного світогляду про навколишній світ.

 • Активізація їхньої пізнавальної діяльності.

 • Підвищення якості засвоєння сприйнятого матеріалу.

 • Створення творчої атмосфери в колективі.

 • Виявлення в школярів здібностей та їх особливостей.

 • Формування навичок самостійної роботи з додатковою літературою,

опорними словами та схемами.

 • Підвищення інтересу до матеріалу, що вивчається.

 • Ефективність реалізації розвитку виховної функції навчання.

Інтеграція навчання має певні підстави для впровадження:

 • Наявність інтегрованих процесів у всіх сферах учнівської діяльності.

 • Природна потреба молодших школярів цілісно розпізнавати навколишній світ.

 • Створення сприятливих умов для реалізації особистісного навчання.

 • Необхідність усунення перевантаження учнів та дублювання навчального матеріалу.

 • Поглиблення всебічного вивчення конкретних предметів, фактів, явищ.

 • Зменшення кількості навчальних годин протягом тижня, вилучення їх для предметів розвивального циклу.

Проте, разом з тим, інтеграція навчання вимагає майстерності, творчості, натхнення, бажання вчителя, ретельної підготовки, особистісно орієнтованого спілкування з учнями.

Головна ідея тематичного інтеграційного навчання - сприяння успішній реалізації нових освітніх завдань, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Тематична інтеграція має певні шляхи реалізації своїх завдань:

1. Інтегровані уроки.

2. Інтегровані заняття.

3. Інтегровані курси.

4. Бінарні уроки.

5. Інтегровані тематичні дні.

6. Уроки з міжпредметними зв’язками.

7. Тематичне навчання.

Досвід проведення інтегрованих уроків засвідчує, що їх методика вимагає високого професіоналізму та ерудиції вчителів.

Розділ ІІ. Основні напрями інтегрування змісту навчальних предметів

ІІ.І. Інтегровані уроки

Одним з напрямів інтегрування змісту предметів є проведення інтегрованих уроків.

Інтегрований урок ( від лат. Integration – «поповнення») – це тип уроку, у якому навколо однієї теми поєднано відомості з різних навчальних предметів.

Мета інтегрованих уроків – формування в учнів цілісного світогляду про навколишній світ, активація їх пізнавальної діяльності; підвищення якості засвоєння сприйнятого матеріалу; створення творчої атмосфери в колективі учнів; виявлення здібностей учнів та їх особливостей; формування навичок самостійної роботи школярів з додатковою довідковою літературою, таблицями міжпредметних зв’язків, опорними схемами; підвищення інтересу учнів до матеріалу, що вивчається; ефективна реалізація розвивально -виховної функції навчання.

Інтегровані уроки в початковій школі дають можливість підводити учнів до усвідомленої і емоційно пережитої потреби міркувати і висловлювати свої думки на запропоновану тему.

Інтегровані уроки, подібно до традиційних, можна класифікувати за такими ознаками:

* за дидактичною метою:

- уроки засвоєння нових знань;

- уроки формування практичних умінь і навичок;

- уроки узагальнення і систематизації знань;

- контрольні уроки;

* за етапами навчальної діяльності:

- вступні уроки;

- уроки первинного ознайомлення з матеріалом;

- уроки формування понять, вивчення законів і правил;

- уроки застосування знань на практиці;

- уроки формування практичних умінь і навичок;

- уроки повторення і узагальнення матеріалу.

Переваги інтеграції на уроці:

- на інтегрованих уроках школярі пізнають світ у різноманітності та єдності;

- нестандартна форма роботи на уроці, використання різних видів роботи

підтримують увагу учнів на високому рівні, що дає змогу констатувати про

розвивальну активність таких уроків;

- інтегровані уроки розвивають потенціал учнів;

- спонукають до осмислення і знаходження причинно-наслідкових зв’язків,

розвивають логіку, мислення, комунікативні здібності;

- посилюють світоглядну спрямованість пізнавальних інтересів учнів;

- уміння стають узагальненими, сприяючи комплексному застосуванню

знань;

- формуються інтегровані знання з двох дисциплін;

- завдяки зміні видів роботи змінюється зайва напруженість;

- посилюється світоглядна спрямованість пізнавальних інтересів учнів.

Особливості структури інтегрованого уроку.

Інтегрований урок – це здебільшого урок на повторення та узагальнення знань, який має такі етапи:

І. Створення емоційного фону заняття.

1. Ранкова зустріч.

2. Перевірка готовності учнів до уроку.

Учитель під час уроку забезпечує високу організацію та дисципліну дітей, підтримує їх активність, ініціативність, стежить за етикою спілкування молодших школярів.

ІІ. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

ІV. Актуалізація та коригування опорних знань з усіх інтегрованих предметів.

V. Повторення та аналіз основних фактів, подій, явищ.

VІ. Творче перенесення знань і навичок учнів у нові ситуації.

VІІ. Узагальнення та систематизація навчальних досягнень дітей.

VІІІ. Підбиття підсумків інтегрованого уроку.

Учитель разом із учнями співвідносять досягнуті результати з поставленими метою та завданнями уроку, аналізують недоліки у діяльності учнів (якщо такі є) і виявляють резерви підвищення ефективності даного уроку.

ІХ. Домашнє завдання.

Дається окремо для кожного із предметів, що зінтегровані на даному уроці.

Дана структура інтегрованого уроку є типовою, учитель може вносити у неї свої корективи залежно від особливостей навчальних предметів, що інтегруються, та конкретних завдань даного уроку.

Інтегровані уроки можуть поділятися на :

урок української мови з образотворчим мистецтвом;

урок української мови з природознавством, трудовим навчанням;

урок літературного читання з основами здоров’я або інші варіанти.

Підготовка вчителя до інтегрованого уроку

Щоб успішно підготуватись до проведення інтегрованого планування, вчитель повинен зробити:

- аналіз річного календарного планування;

- зіставлення матеріалу навчальних програм з предметів для виявлення

можливих варіантів побудови інтегрованих уроків;

- обдумування та формулювання загальних понять, узгодження часу їх

вивчення;

- вибір форм та методів реалізації навчального матеріалу, планування

тематики, «конструювання» заняття;

- визначення завдань уроку;

- ретельний вибір оптимального навантаження учнів різноманітними видами

діяльності під час уроку;

- добір дидактичного матеріалу.

Найбільш відповідальним етапом підготовки до інтегрованого уроку є визначення його завдань. Тому справедливим буде виділення компетентностей окремо до кожного з інтегрованих предметів.

Можливості поєднувати предмети в інтегровані уроки досить широкі.

Важливо, щоб сам урок не був перевантажений для дітей враженнями, щоб відповідав основній меті. Вчителеві до таких уроків слід готуватися завчасно: визначити тему, мету, об’єкт спостереження. Діти залюбки допомагають, занотовують свої спостереження, малюють малюнки, звертаються до довідкової літератури, вивчають новий матеріал.

«Зберемо квітів ми букет - вінок на голову сплетемо»

Інтегрований день у 1 класі «Природа навколо нас»

ІІ.ІІ. Інтегровані дні

Тематичне навчання передбачає інтеграцію різних сфер навчального плану на основі цікавої ідеї, яка об'єднує зміст різних предметів. Навчальний план використовується таким чином, щоб учні бачили зв'язок між різними предметами і практичним застосуванням набутих знань у житті. Інтегровані дні проводяться на початку вивчення теми, якщо це необхідно, і обов'язково наприкінці.

Можна використовувати дві основні форми проведення інтегрованих днів.

Вибір однієї з них залежить від загальної теми, а також від програмованого матеріалу, рівня самостійності учнів, типу уроку тощо. Якщо вчителеві необхідно керувати роботою класу, особливо на початку запровадження цієї технології, або неможливо переставити теми так, щоб проводити повторення та закріплення вивченого з різних предметів у один день (це є найкращим варіантом для проведення інтегрованих днів), то в певний день окремо проводяться уроки читання, української мови, математики та інші.

Але під час кожного такого уроку весь матеріал підбирається відповідно до загальної теми, діти працюють у групах, і для кожної групи готується окреме завдання. Групова робота обов'язково чергується із фронтальними формами перевірки, ігровими моментами, диспутами, конкурсами. Якщо матеріал навчальних предметів, обраних для інтегрованого дня, дає змогу використовувати переважно завдання для самостійного опрацювання, так як тема легка і діти гарно працюють у групах, то можна організувати роботу дітей протягом інтегрованого дня у центрах діяльності.

Наприклад, на першому уроці одна група опрацьовує матеріал із читання у центрі читання, друга - виконує мовні творчі вправи у центрі мови, третя -обчислює вирази, розв'язує задачі, здійснює вимірювання, проводить дослідження у центрі математики, а четверта група займається прикладною творчістю у центрі мистецтва. На наступному уроці групи міняються місцями, і так на кожному новому місці.

Дуже важливо, щоб учитель не робив усе за дітей, а лише допомагав їм, забезпечував необхідними матеріалами, джерелами інформації. Діти повинні відчувати, що вони працюють разом з учителем, а не роблять щось для нього.

Інтегрований день у 1 класі «Україна – єдина країна»

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі Blogger»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.