Стан викладання основ здоро'я в школі

Опис документу:
Під час здійснення внутрішкільного контролю за станом викладання основ здоров'я в 1-4 та 5-9 класах увага була приділена виконанню навчальних програм, організації навчально-виховного процесу на уроці, поурочному плануванню, матеріально-технічному та навчально-методичному забезпеченню викладання предмета, виконанню вимог до ведення шкільної документації.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ДОВІДКА

про стан викладання основ здоров’я в початкових класах

Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

в 2018-2019 навчальному році

Згідно річного плану роботи відділу освіти Бахмутської райдержадміністрації та Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2018-2019 навчальний рік протягом жовтня-листопада місяця в школі перевірявся стан викладання основ здоров’я в початкових класах, дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів.

У ході перевірки були відвідані уроки основ здоров’я в 1-4-х класах, перевірено документацію: навчальний план, календарні та поурочні плани вчителів, стан ведення класних журналів з предмета, проведено вивчення дотримання вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня знань, умінь і навичок учнів.

Мета предмета «Основи здоров'я» – формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, формування в них ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння їх фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку.

Головними завданнями предмета є:

 • формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, взаємозв’язок організму людини з природним, техногенним і соціальним оточенням;

 • розвиток в учнів мотивації дбайливо ставитися до власного здоров’я, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну його складові;

 • виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя;

 • розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків;

 • набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану здоров’я;

 • використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей.

Реалізація мети та завдань предмета буде ефективною за умов:

 • постійного мотивування учнів до здорового способу життя і безпечної життєдіяльності;

 • застосування інтерактивних методів навчання, що забезпечують індивідуалізацію сприйняття, активну участь кожного учня і групову взаємодію;

 • урізноманітнення типів уроків (урок-тренінг, урок-екскурсія, урок-зустріч);

 • переважання практичних дій учнів у засвоєнні навчального матеріалу;

 • забезпечення зв’язку між теоретичними відомостями й можливостями їх практичного застосування;

 • забезпечення змістових та мотиваційних зв’язків предмета з навчальним матеріалом інших предметів початкової школи (фізична культура, природознавство, Я у світі, літературне читання тощо);

 • наявності навчально-методичного забезпечення для всіх учасників освітнього процесу;

 • співпраці вчителя з батьками, батьків з дітьми;

 • ціннісного ставлення вчителя до свого здоров’я, особистого прикладу дотримання правил здорового і безпечного способу життя.

Метою перевірки було встановлення відповідності викладання основ здоров’я в початкових класах методичним і науковим вимогам, а також виявлення шляхів поліпшення викладання даного предмета та набуття учнями глибоких знань, умінь і навичок з предмета.

За навчальним планом на вивчення основ здоров’я в 1-4-х класах відведено таку кількість годин, а саме:

Клас

Години за навчальним планом

1 клас

1 година

2 клас

1 година

3 клас

1 година

4 клас

1 година

Отже, кількість годин відповідає нормативним вимогам. Додаткових годин на вивчення предмета Робочим навчальним планом не передбачено.

Аналіз кадрового складу свідчить про достатній рівень забезпечення викладання основ здоров’я в 1-4-х класах школи:

ПІБ учителя

Педагогічний стаж

Кваліфікаційна

категорія

Тижневе навантаження

Клас, у якому викладає

Кругляк Світлана Григорівна

21

друга

21

1 клас

Міндзяк Тетяна Федорівна

2

спеціаліст

22

2 клас

Халус Євгенія Володимирівна

11

спеціаліст

20

3 клас

Шестухіна Тетяна Михайлівна

26

друга

22

4 клас

У ході перевірки предмета з учителями були проведені індивідуальні бесіди, методичні консультації з питання організації роботи з учнями шестирічного віку.

Аналіз матеріальної бази та матеріального забезпечення предмета показав, що підручниками з основ здоров’я учні школи забезпечені на 100%.

Комп’ютерне забезпечення викладання предмета недостатнє:

 • відсутність відповідних комп’ютерних програм;

 • необхідність у створенні належної кількості мультимедійних презентацій.

Співбесіди з викладачами та вивчені документи показали, що вчителі добре ознайомлені з навчальними програмами, методичними рекомендаціями щодо викладання основ здоров’я у поточному навчальному році, інструкціями щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета. Програми з предмета виконуються в повному обсязі та своєчасно згідно з календарними планами вчителів.

Календарні плани складені:

для 1 класу – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти (під керівництвом О.Я.Савченко), затвердженою наказом МОН № 268 від 21.03.2018р.

для 2-4 класів – за Навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (зі змінами), затвердженими наказом МОН № 948 від 05.08.2016р.

Класні журнали ведуться згідно Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 412 від 08.04.2015 року.

Наслідки вивчення роботи вчителів, аналіз успішності учнів з предмета показали, що педагоги демонструють достатній рівень викладання основ здоров’я, є фахівцями своєї справи, забезпечують засвоєння учнями навчального матеріалу, формування й розвитку в них навичок безпечної для особистого здоров'я та здоров'я оточуючих поведінки, виховують в них свідоме ставлення до власного здоров’я, формують здоровий спосіб життя.

Перевіркою встановлено, що вчителі початкових класів проводять уроки на достатньому рівні. Під час уроків використовують репродуктивні, пошукові, словесно-дослідницькі методи роботи. Вони активно застосовують фронтальні, групові, парні форми роботи, залучаючи постійно до роботи всіх учнів класу.

Заняття вчителів початкових класів відзначають чіткість, доступність, зрозумілість викладення нового матеріалу, але не на достатньому рівні використовуються наочності: схеми, малюнки, ілюстрації, дидактичний матеріал. На заняттях ведеться робота щодо реалізації здоров’язберігаючої компетентності: раціонально розподілений час уроку, передбачено проведення фізкультхвилинки, для якої підібрано загальнорозвивальні вправи, на покращення кровообігу головного мозку, на формування правильної осанки.

Учителю першого класу, Кругляк С.Г., у подальшому необхідно працювати над поповненням дидактичного та роздаткового матеріалу з даного предмета. Вчителю другого класу, Міндзяк Т.Ф., слід звернути увагу на використання інформаційно-комп’ютерних технологій. Вчителю третього класу, Халус Є.В., слід зосередити увагу на удосконаленні методичного супроводу викладання предмета «Основи здоров’я»: створення власних розробок з предмета, удосконалення дидактичного та роздаткового матеріалу; розробити вправи для зняття емоційного напруження в дітей. Вчителю четвертого класу, Шестухіній Т.М., використовувати інтерактивні методи навчання та форми проектної діяльності на уроках з основ здоров’я.

Рекомендації:

 1. Удосконалювати форми та методи роботи з учнями на уроці, враховуючи вікові особливості та рівень підготовки учнів.

 2. Учителям початкової школи продовжувати роботу з формування відповідної лексики з предмета та розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів.

 3. Учителю 1-го класу слід приділяти особливу увагу учням, які повільніше сприймають навчальну лексику.

 4. Учителям 2-4-го класів активізувати роботу щодо використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках.

 5. Учителю 3-го класу звернути увагу на удосконалення методичного супроводу викладання предмета.

 6. Посилити роботу з обдарованими учнями. Продумати цікаві форми організації роботи для таких учнів.

Заступник директора з НВР Н.В.Сідова

Ознайомлені:

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ДОВІДКА

про стан викладання основ здоров’я в 5-9 класах

Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

в 2018-2019 навчальному році

Згідно річного плану роботи відділу освіти Артемівської райдержадміністрації та Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2018-2019 навчальний рік протягом жовтня-листопада місяця в школі перевірявся стан викладання основ здоров’я в 5-9-х класах, дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів.

У ході перевірки були відвідані уроки основ здоров’я в 5-9-х класах, перевірено документацію: навчальний план, календарні та поурочні плани вчителя, стан ведення класних журналів з предмета, проведено вивчення дотримання вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня знань, умінь і навичок учнів.

Мета предмета «Основи здоров'я» – формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки, формування в них ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння їх фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку.

Головними завданнями предмета є:

 • формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, взаємозв’язок організму людини з природним, техногенним і соціальним оточенням;

 • розвиток в учнів мотивації дбайливо ставитися до власного здоров’я, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну його складові;

 • виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя;

 • розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків;

 • набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану здоров’я;

 • використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей.

Реалізація мети та завдань предмета буде ефективною за умов:

 • постійного мотивування учнів до здорового способу життя і безпечної життєдіяльності;

 • застосування інтерактивних методів навчання, що забезпечують індивідуалізацію сприйняття, активну участь кожного учня і групову взаємодію;

 • урізноманітнення типів уроків (урок-тренінг, урок-екскурсія, урок-зустріч);

 • переважання практичних дій учнів у засвоєнні навчального матеріалу;

 • забезпечення зв’язку між теоретичними відомостями й можливостями їх практичного застосування;

 • забезпечення змістових та мотиваційних зв’язків предмета з навчальним матеріалом інших предметів (фізична культура, природознавство, біологія, література тощо);

 • наявності навчально-методичного забезпечення для всіх учасників освітнього процесу;

 • співпраці вчителя з батьками, батьків з дітьми;

 • ціннісного ставлення вчителя до свого здоров’я, особистого прикладу дотримання правил здорового і безпечного способу життя.

Метою перевірки було встановлення відповідності викладання основ здоров’я в 5-9-х класах методичним і науковим вимогам, а також виявлення шляхів поліпшення викладання даного предмета та набуття учнями глибоких знань, умінь і навичок з предмета.

За навчальним планом на вивчення основ здоров’я в 5-9-х класах відведено таку кількість годин, а саме:

Клас

Години за навчальним планом

5 клас

1 година

6 клас

1 година

7 клас

1 година

8 клас

1 година

9 клас

1 година

Отже, кількість годин відповідає нормативним вимогам. Додаткових годин на вивчення предмета Робочим навчальним планом не передбачено.

Аналіз кадрового складу свідчить про достатній рівень забезпечення викладання основ здоров’я в 5-9-х класах школи:

ПІБ учителя

Педагогічний стаж

Кваліфікаційна

категорія

Тижневе навантаження

Класи, у яких викладає

Сазанський Серій Володимирович

6

друга

21

5-9 класи

У ході перевірки предмета з учителем були проведені індивідуальні бесіди, методичні консультації з питання організації роботи з учнями 5-го класу в адаптаційний період.

Аналіз матеріальної бази та матеріального забезпечення предмета показав, що підручниками з основ здоров’я учні школи забезпечені на 100%.

Комп’ютерне забезпечення викладання предмета недостатнє:

 • відсутність відповідних комп’ютерних програм;

 • необхідність у створенні належної кількості мультимедійних презентацій.

Співбесіда з викладачем та вивчені документи показали, що вчитель добре ознайомлений з навчальною програмою, методичними рекомендаціями щодо викладання основ здоров’я у поточному навчальному році, інструкціями щодо оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета. Програма з предмета виконується в повному обсязі та своєчасно згідно з календарними планами вчителя.

Календарні плани для 5-9-х класів складені за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи здоров’я (зі змінами), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України № 804 від 07.06.2017 року.

Класні журнали ведуться згідно Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 496 від 03.06.2008 року.

Наслідки вивчення роботи вчителя, аналіз успішності учнів з предмета показали, що педагог демонструє достатній рівень викладання основ здоров’я, є фахівцем своєї справи, забезпечує засвоєння учнями навчального матеріалу, формування й розвитку в них навичок безпечної для особистого здоров'я та здоров'я оточуючих поведінки, виховує в них свідоме ставлення до власного здоров’я, формує здоровий спосіб життя.

Перевіркою встановлено, що вчитель проводить уроки на достатньому рівні. Під час уроків використовує репродуктивні, пошукові, словесно-дослідницькі методи роботи. Він активно застосовує фронтальні, групові, парні форми роботи, залучаючи постійно до роботи всіх учнів класу.

Заняття відзначають чіткість, доступність, зрозумілість викладення нового матеріалу, але не на достатньому рівні використовуються наочності: схеми, малюнки, ілюстрації, дидактичний матеріал. На заняттях ведеться робота щодо реалізації здоров’язберігаючої компетентності: раціонально розподілений час уроку, передбачено проведення фізкультхвилинки, для якої підібрано загальнорозвивальні вправи, на покращення кровообігу головного мозку, на формування правильної осанки.

Учителю 5-9-х класів, Сазанському С.В., у подальшому необхідно працювати над поповненням дидактичного та роздаткового матеріалу з даного предмета, звернути увагу на використання інформаційно-комп’ютерних технологій, використовувати інтерактивні методи навчання та форми проектної діяльності на уроках з основ здоров’я.

Рекомендації:

 1. Удосконалювати форми та методи роботи з учнями на уроці, враховуючи вікові особливості та рівень підготовки учнів.

 2. Учителю основ здоров’я:

 • продовжувати роботу з формування відповідної лексики з предмета та розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів;

 • активізувати роботу щодо використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках;

 • посилити роботу з обдарованими учнями.

Заступник директора з НВР Н.В.Сідова

Ознайомлений: С.В.Сазанський

 • 07.07.2019
 • Діловодство
 • 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас
 • Інші методичні матеріали
 • 100
 • 0
 • 4
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.