Розробка уроку "Політика в житті суспільства"

Правознавство

Для кого: 9 Клас, 10 Клас

21.07.2018

1196

22

0

Опис документу:
Відповідно до Конституції України громадяни України мають цілу низку політичних прав і свобод. Вони беруть участь у політичному житті, будучи суб'єктами політики. Тому треба формувати в собі навички активної поведінки.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема : ПОЛІТИКА В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

Мета: визначити сутність понять «політика», «політична система», «політична партія», «політична еліта», «політичне лідерство» ; з'ясувати, що є об'єктом і суб'єктом політики; ознайомитися зі структурою та функціями політичної системи; пояснити учням, хто може виступати в ролі суб'єктів політичного життя; сформувати навички активної поведінки.

Обладнання: підручник, дошка, документи, Конституція України.

Основні поняття: політика, держава, партія, політична система, політична ідеологія.

Тип уроку: комбінований

Форма проведення уроку:традиційна.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Заслуховування творів учнів на тему: « Чи є Україна громадянським суспільством?».

ІІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь

Завдання:

Діти, я буду зачитувати текст, а ви повинні заповнити пропуски в ньому.

Нині чинна в Україні Конституція була прийнята ____. Спосіб прийняття нині чинної Конституції ________ . Державна влада в Україні поділяється на три гілки _____ .

Громадяни України мають право обирати з ____ років.

Головою держави в Україні є ______ . Його обирають строком на ___ років.

Результати роботи визначаються в процесі взаємоперевірки.

Бесіда

1. Що таке політика?

2. Яким чином може взяти участь у політиці пересічний громадянин України?

Аргументуйте свої відповіді.

IV. Вивчення нового матеріалу

ПЛАН

 1. Політика як суспільне явище

 2. Політична система: сутність, структура, функції

 3. Політична партія

 1. Політика як суспільне явище

 • Політика — це мистецтво можливого. Політика — це мистецтво управляти державою. Політика — це діяльність, пов'язана з відносинами між соціальними групами з приводу завоювання, утримання і використання державної влади. У центрі політичної діяльності перебувають питання регулювання відносин всередині держави та міждержавних відносин.

СТРУКТУРА ПОЛІТИКИ

Політичні відносини

Політичні організації

Політична свідомість

Отже, головна функція політики — регулятивна.

Політика регулює різні сфери суспільного життя; відповідно виділяють політику:

 • економічну;

 • соціальну;

 • національну;

 • військову і т. ін.

За галуззю розподілу функції політики діляться на внутрішню і зовнішню.

За масштабом спільнот, на які впливають політичні рішення, розрізняють політику:

 • локальну;

 • регіональну;

 • міждержавну;

 • світову.

Завдання

— Яка це політика?

 • Рішення міської Ради народних депутатів.

 • Указ Президента України.

 • Постанова губернатора Донецької області.

 • Національний проект «Освіта».

Суб'єктами політики називають всіх, хто так чи інакше бере участь у політичному житті. Це можуть бути громадяни, партія, організація, клас, держава, етнос і т. ін.

Давньогрецький філософ Арістотель у своїй книзі «Політика» писав: «Людина за своєю природою є істотою політичною, через що навіть ті люди, які анітрохи не потребують взаємодопомоги, несвідомо прагнуть спільного проживання».

Але, будучи істотами політичними, люди виявляють різний ступінь політичної активності.

Політологи вважають, що лише 10-20 % людей справді політично активні, 80-90 % — байдужі, їх називають глядачами політичного театру.

Завдання

— Поміркуйте, у які моменти історії з'являється більше акторів політичного театру, а в які переважають глядачі.

 1. Політична система: сутність, структура, функції

Поняття «політична система» було введено в політологію в 50-60-х роках XX століття. Засновником системного підходу аналізу в політичній науці був американець Д. Істон.

Політична система — впорядкована, складна, багатогранна система державних і недержавних відносин соціальних інститутів, що виконують певні політичні функції.

Вона покликана відображати різноманітні інтереси соціальних груп, які безпосередньо або через свої організації і рухи впливають на державну владу. Це поняття об'єднує різноманітні дії і взаємини володарюючих груп і підвладних, тих, що управляють, і керованих, панівних і підпорядкованих, теоретично узагальнює діяльність і взаємозв'язки організованих форм владовідносин — державних та інших інститутів і установ, а також політичних цінностей і норм, що регулюють політичне життя членів даного суспільства.

Вимоги

Рішення

Політична система

Підтримка

Дії

Виділяють такі функції політичної системи:

 • визначення цілей, задач, шляхів розвитку суспільства;

 • розподіл матеріальних і духовних ресурсів;

 • організація діяльності суспільства щодо досягнення поставлених цілей;

 • розробка та впровадження в суспільстві різних норм поведінки;

 • забезпечення стабільності та безпеки в суспільстві; політична соціалізація особистості;

 • контроль за виконанням політичних норм.

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

Політичні організації (інститути)

Органи державної влади

Політичні партії

Суспільно-політичний рух та громадські організації

Політичні відносини

Політичні і правові норми

Політична культура

Класи; нації; соціальні групи

Правові норми; корпоративні норми; політичні традиції

Політичні погляди; політичні теорії; політичні ідеї; політична свідомість

Норми моралі

Політичний режим

Демократичний

Авторитарний

Тоталітарний

 1. Політична партія

Політична партія — це зареєстроване, згідно із Законом України «Про політичні партії в Україні», добровільне об'єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має на меті сприяти формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Термін «партія» (лат. pars/partis — частина, галузь, відділ) існує ще з давньоримських часів, поняття «політична партія», як ми розуміємо його зараз, — витвір новітньої доби. Звичайно, різноманітні політичні групи, клуби та кліки такі ж старі, як і сама політика, але політичні партії у сучасному їх значенні тісно пов'язані зі становленням і розвитком представницької демократії та основного її елементу — парламентаризму як форми і методу організації та здійснення влади.

Функції партій:

1. Представництво інтересів.

2. Комунікативна функція.

3. Формування і підбір політичних еліт та соціалізація.

4. Розробка політики та здійснення політичного курсу.

5. Функції соціальної інтеграції.

Ідеологічні типи політичних партій:

Термін «ідеологія» вперше виник на зламі ХУІІІ-ХІХ ст. у працях французького економіста і філософа Дестют де Трасі для позначення «вчення, науки про ідею», котрі є основою для формування громадської думки, політичних поглядів, поведінки людей, а отже, і політики. У сучасному розумінні ідеологія — це система поглядів стосовно основних принципів організації суспільства, його цінностей та місця в ній людини. Ідеологія складається з трьох елементів:

 • образу дійсності (того, що відбувається в конкретному суспільстві та поза ним);

 • аксіологічної системи (ієрархії цінностей);

 • практичних вказівок (методології діяльності для зміни або збереження існуючого стану справ у суспільстві).

Політичними ідеологіями називають «політичні концепції», що стали ідеологіями, тобто відіграють інтегрувальну роль стосовно політичних рухів і зміщують наголоси від концептів до цінностей:

 • комунізм;

 • соціал-демократія, або демократичний соціалізм;

 • лібералізм;

 • консерватизм;

 • націоналізм;

 • фашизм;

 • неофашизм.

V. Закріплення знань

Бесіда за запитаннями:

1. Що таке політика?

2. Які види політики ви запам'ятали?

3. Що таке влада?

4. Назвіть суб'єктів політики.

5. Що визначає структуру політичної системи суспільства?

6. Які функції має політична система?

VІ. Підсумок уроку

Висновок.

Отже, відповідно до Конституції України громадяни України мають цілу низку політичних прав і свобод. Вони беруть участь у політичному житті, будучи суб'єктами політики. Тому треба формувати в собі навички активної поведінки.

Виставлення оцінок.

VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати §19, ст. 78-83, вивчити терміни, написати невеличкий твір «Політика — це боротьба за владу чи мистецтво правління».

5

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.