і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Предмети »

Роль суфіксації в розширенні словникового складу сучасної англійської мови

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Чумак Вікторія Вікторівна

вчитель англійської мови

Дружківська ЗШ №12

РОЛЬ СУФІКСАЦІЇ В РОЗШИРЕННІ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (на матеріалі публіцистичних текстів початку XXI століття)

У сучасній англійській мові, особливо в останні десятиріччя, спостерігається активний процес утворення нових лексем. Одним із найпродуктивніших способів словотвірних неологізмів англійської мови є суфіксальний. Саме цей спосіб найбільш уживаний при творенні іменників і прикметників.

З огляду на це, виникає необхідність дослідження дериваційних лексичних одиниць утворених суфіксальним способом.

Проблему суфіксації в розширенні словникового складу сучасної англійської мови досліджують такі лінгвісти, як Зацний Ю.А., Колоїз Ж.В., Мазурик Д.В., Ребрій О.В., Стишов О.А та інші, поза увагою вчених залишаються питання продуктивності суфіксів на початку XXI століття [2, с. 27].

Метою дослідження є визначити сучасні тенденції творення неологізмів суфіксальним способом на матеріалі публічистичних текстів початку XXI століття.

У своїй сукупності слова складають лексичні підвалини мови. Слова змінюються в мовленні за граматичними законами. Визначень слова, як одиниці мови, багато - в залежності від критеріїв, підходу, точок зору. У лексичному розумінні воно визначається як одиниця називання, що має лексико - семантичне наповнення і може виражати сформульоване поняття. У цьому відношенні слово має широкий лексико - граматичний діапазон: частини слова можуть змінюватися, варіюючи при цьому значення самого слова, а окремі форми його це значення зберігають, наприклад "night " то "nightly" [2, с. 10].

Традиційно слово розглядається як поєднання звука та значення. Лексикологія вивчає як структуру слова, так і його значення. Корінь - до певної міри незалежна частина слова, афікси- завжди залежні елементи структури. І суфікс, і префікс мають семантичне навантаження, проте вони не вживаються у вигляді незалежних мовних одиниць.

В англійській мові суфікс - це деривативний (похідний) елемент, який знаходиться після кореня. Вважають, що до слова додають суфікс, то, як правило, значення корення залишається незмінним, саме слово часто переходить з однієї частини мови в іншу, наприклад "dram" то "dramality". Суфікс має лексичне значення, проте не вживається відокремлено, тобто не має ознак окремої частини мови. Однак, коли однокореневі слова з різними суфіксами належать до однієї частини мови, то за допомогою суфікса розрізняються лексико - граматичні класи похідних слів, наприклад суфікси -er та -est для вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників. Суто семантичні зміни відбуваються у слові при зміні суфікса і дозволяють відносити слово до однієї частини мови.

Заслуговує уваги принципова різниця між закінченням і суфіксом, що в англійській мові часто виражається однією морфемою. У граматиці вони інколи називаються флективними суфіксами (inflectional suffixes). Слід мати на увазі, що флективні суфікси - це виразники граматичного значення, тоді як дериваційні суфікси — це носії значення лексичного і є лексичними морфемами. Граматичну форму, таким чином, складають слова з флективними суфіксами, а лексичну — з дериваційними [2, с. 13].

Як дериваційні елементи, суфікси виконують функцію афіксальної морфеми, що знаходиться між коренем та закінченням і входить до складу основи. Суфікс має семантичне навантаження, яке впливає на новотвір. Це спонукало до численних класифікацій суфіксів стосовно їх походження, утворюваних за їх допомогою частин мови, продуктивності / непродуктивності, частоти вживання, загальних значень і, навіть, емоційного забарвлення.

Окремі морфеми можуть нести подвійну функцію — як граматичних засобів творення, так і суто лексичних. Морфеми -ed, -er можуть виражати граматичні категорії (-ed як дієслівне закінчення минулого часу і перфекта; -er — як прикметникове закінчення вищого ступення порівняння) і, з іншого боку, утворювати лексичні деривативи. Таким чином, різниця між закінченням і суфіксом полягає у тому, що перше виконує граматичну функцію, а в другому переважає лексичне значення [2, с. 20].

Завдяки тому, що за суфіксом зберігається лексичне значення, вживання останнього з основою певних груп слів спонукає до утворення відповідних частин мови. Єдиної системи правил, згідно з якими можна було б до одних слів додавати одні суфікси, а до інших – інші, не існує. Так, є певні закономірності в їх використанні, є приблизна класифікація суфіксів іменників в англійській мові [1, с. 96].

дослідження англомовних публіцистичних текстів початку XXI століття [3] дозволяють констатувати, що в сучасній англійській мові суфіксальний словотвір складає 14%. Було виявлено, що найпоширенішим суфіксом творення іменників є -ing (40%), який позначає : grazing, caving, forking, vishing, glamping, coining. Наприклад, у реченні "The marks had been produced by a traditional Asian healing technique commonly called coining" (The Associated Press), за допомогою суфікса -ing було утворене нове слово coining.

Серед інших продуктивних суфіксів виділяємо:

суфікс -er (15%), який позначає виконавця дії: chipper, binner, kipper, cracker, domainer, deather. Наприклад, іменник binner утворений від to bin. This thought-provoking exhibit is just one of several local artistic projects inspired by the underground economy of the binners (The Globe and Mail).

суфікс -ist (10%), має значення : intensivist, sewist, rawist, lactivist. Наприклад, у реченні "I understand how teens like to shop and try on clothes, so may be you won't be able to make all, or even most of their clothes, but after looking through the pattern catalogs, ready-to-wear styles are available to the home sewist that will please a teen-ager" (The Fort Worth Star-Telegram).

суфікс -s (9%), семантика якого : stans, splitters. Наприклад, "Unlike previous generations, these "splitters" do not think of themselves as living and working in one place and relaxing in another" (The New York Times).

суфікс -tion (8%) має значення : corumination, floridisation, defictionalization. Наприклад, у реченні "The term researchers use is "corumination" to describe frequently or obsessively discussing the same problem" (The New York Times).

суфікс -ish (5%), який позначає : Denglish, Menglish, globish. Наприклад, "Many billboards have slogans in "Denglish" — a mix of English and German" (The Sun).

суфікс -or (5%), має : capitulator, gator, incubator. Наприклад, у реченні "Known as hijackware, Gator software positions your banner ads directly against your rival's site" (The Mirror).

суфікс -an (-ian) (5%), який : pollutician, generian. Наприклад, "I see no problem with nonagenarians having driving tests a tad more frequently. Probably some of the other "genarians" could use more frequent testing, as well" (The Dallas Morning News).

Таким чином, проаналізований матеріал засвідчує, що сучасна англійська мова активно поповнюється неологізмами утвореними суфіксальним способом. Дериваційні суфікси, маючи семантичну наповненність, надають можливість мовцям називати нові поняття. Отож, дослідження продуктивних суфіксів та словотвірних моделей є перспективним з огляду на їхнє значення в сьогоденній комунікації.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Arnold I. V. The English Word / Arnold I. V. - Москва: "Высшая школа", 1986. - 96 с.

  2. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови / Мостовий М. І. - Харків: "Основа", 1993. - 256 с.

  3. McFedries P.The Word Lovers Guide to New Words [Електронний ресурс] / McFedries P. – Режим доступу: http://wordspy.com/archives/A.asp

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Google-сервіси в роботі вчителя»
Левченко Ірина Михайлівна
16 години
390 грн
195 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти